О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

976.     Під час обстеження чоло-
віка, який нещодавно поверну-
вся з Африки, виявили кишко-
вий шистосомоз. Як збудник
цієї хвороби міг проникнути в
організм людини?

+ При купанні в річці

-  Під час уживання риби

-  Під час уживання м 'яса

-  Через брудні руки

-  При укусах комарів

977.До лікаря звернувся хворий з ознаками алергії та болем у ділянці печінки. Під час дослі­дження фекалій виявлено яйця овальної форми жовтого ко­льору розміром 130*80 мкм з кришечкою на одному з полю­сів. Про яке захворювання це свідчить?

-  Теніоз

-  Теніаринхоз

-  Дифілоботріоз

-  Ехінококоз + Фасціольоз

978.     У мокротинні пацієнта,
що перебуває в інфекційному

відділенні лікарні з попередньо діагностованою пневмонією, виявили личинки гельмінтів, що належать до типу Круглі черв'яки. Який це гельмінт?

-  Сисун легеневий

+ Аскарида людська

-  Сисун печінковий

-  Ціп'як озброєний

-  Ехінокок

 

979.Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого появилися набряки обличчя й повік, шлунково-кишкові розлади, різке підви­щення температури, м'язовий біль. В аналізі крові різко ви­ражена еозинофілія. Яким ге­льмінтом могла заразитися людина через свинину?

+ Трихінелою

-  Гостриком

-  Аскаридою

-  Волосоголовцем

-  Анкілостомою

980.Хворому після обстежен­ня поставлений діагноз фасці-ольоз. Він міг заразитися при вживанні:

-  раків

+ сирої води зі ставка

-  зараженої риби

-  зараженої печінки

-  зараженого м'яса

Хворий скаржиться на біль у ділянці печінки. Під час дуоденального зондування ви­явлено жовтуваті яйця оваль­ної форми, звужені до полюса, на якому розміщена кришечка. Розміри цих яєць (25*10 мкм)
найменші серед яєць усіх гель­мінтів. Який діагноз можна поставити?

-   Теніоз

-   Теніаринхоз

-   Ехінококоз

-   Дифілоботріоз + Опісторхоз

 

982.У лікарню потрапив чоло­вік 35 років, який втратив зір на одне око. З анамнезу лікар довідався, що хворий часто вживає свинину. Після рент­генологічного обстеження та проведення імунологічних реа­кцій діагностовано цистицер-коз. Який гельмінт є збудни­ком цього захворювання?

-   Taeniarhynchus saginatus

-   Trichocephalus trichiurus

-   Trichinella spiralis + Taenia solium

-   Diphyllobothrium latum

983.Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на загальну сла­бість, розлади травлення й приніс у склянці членики ціп'я­ка, які знайшов у себе на по­стільній білизні. Який гель­мінт паразитує у хворого?

-   Стьожак широкий

+ Ціп'як неозброєний

-   Ехінокок

-   Ціп'як озброєний

-   Ціп'як карликовий

984Мисливець напився сирої води зі ставка. Яким гельмін­тозом він може заразитися при цьому?

-   Теніозом

-   Парагонімозом

-   Опісторхозом + Фасціольозом

-  Клонорхозом

 

985.Під час планового обсте­ження школярів у дівчини 10 років у зіскрібку з періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні овальні яйця з ли­чинкою всередині. Про яке за­хворювання це свідчить?

+ Ентеробіоз

-  Аскаридоз 1

-  Ехінококоз1

-  Трихоцефальоз

-  Анкілостомоз

986.Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на під­вищення температури, головні болі, набряки повік та облич­чя, болі в м'язах. З анамнезу стало відомо, що всі вони мис­ливці й часто вживають у їжу м'ясо диких тварин (кабана). Який найбільш імовірний діаг­ноз у цих хворих?

+ Трихінельоз

-  Теніоз

-  Цистицеркоз

-  Теніаринхоз

-  Філяріатоз

-   987.Відомо, що личинки деяких гельмінтів, що спричиняють трансмісивні гельмінтози, можуть бути виявлені в крові хворого тільки в певний час доби. Мікрофілярії якого гель­мінта були виявлені у хворого у свіжих мазках крові, узятих у нічний час?Онхоцерки

-   Лоа

-   Ришти

+ Вухерерії

-   Трихінели[15]

 

988.Провідником наукової екс­педиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не розлу­чався зі своїм улюбленим соба­кою. Яким інвазійним захво­рюванням можуть бути за­ражені члени експедиції під час контакту із цим собакою, якщо він є джерелом інвазії?

-   Теніозом

-   Парагонімозом + Ехінококозом

-   Дикроцеліозом

-   Фасціольозом

989.Яйця якого гельмінта по­требують ґрунту для розвит­ку?

-   Opisthorchis felineus

-   Trichinella spiralis

+ Ascaris lumbricoides

-   Diphyllobothrium latum

-   Enterobius vermicularis

990.У пацієнта, який приїхав з Африки, з'явилася кров у сечі. Під час мікроскопії осаду сечі виявлено яйця овальної форми жовтого кольору із шипом на одному з полюсів. Якому гель­мінту вони належать?

-   Opisthorchis

-   Clonorchis

-   Paragonimus + Schistosoma

-   Fasciola 991.До лікаря звернулося кілька жителів одного села з однако­вими симптомами: набряк по­вік та обличчя, сильний м'язо­вий біль, висока температура, головний біль. Усі хворі три тижні тому були гостями на весіллі, де страви були приго­товані зі свинини. Лікар запі­дозрив трихінельоз. Який ме­тод допоможе підтвердити діагноз?

-  Овогельмінтоскопія

-  Аналіз крові

-  Аналіз сечі

-  Аналіз мокроти + Імунологічний

992.Чому хворим на теніоз за­бороняється призначати ліки, що розчиняють проглотиди чи викликають блювання, а та­кож маніпуляції, які спричи­няють антиперистальтику кишечнику (введення зонда)?

-   Перелічені чинники прискорю­ють розвиток статевозрілої фо­рми гельмінта

-  Дані чинники спричиняють ау-тореінвазію

-   Такі дії лікаря призводять до сенсибілізації організму хворого

+ Наведені чинники сприяють по­траплянню яєць у кисле сере­довище, розчиненню їх оболо­нок та вивільненню зародка (онкосфери)

-   Такі дії лікаря сприяють затри­мці гельмінта в кишечнику

993.Яка інвазійна стадія Echi-

nococcus granulosus?

-  Личинка

-  Вегетативна форма

Інкапсульована метацеркарія+ Яйця

-  Церкарія

994.До лікаря звернувся чоловік 35 років зі скаргами на біль у ділянці печінки. Як з'ясувалося, хворий захоплюється риболов­лею й часто вживає недо-смажену на вогнищі рибу. У фекаліях хворого виявлено яй­ця гельмінта 30*15 мкм. Вони були жовтого кольору[16] оваль­ної форми із кришечкою на одному з полюсів. Який гельмі­нтоз діагностовано у хворого?

-  Парагонімоз + Опісторхоз

-  Фасціольоз

-  Кишковий шистосомоз

-  Дикроцеліоз

 

995.Група шахтарів звернула­ся до лікаря зі скаргами: схуд­нення, біль голови, апатія, по­темніння в очах, недокрів'я, розлади травлення, свербіж шкіри, явища дерматиту. У випорожненнях хворих виявле­но яйця овальної форми з тон­кою прозорою оболонкою роз­міром 55-75 мкм * 34-40 мкм. Яким гельмінтом могли бути заражені шахтарі?

-  Аскаридою + Кривоголовкою

-  Гостриком

-  Трихінелою

-  Волосоголовцем

996.Назвіть паразита, розви­ток фін якого в організмі лю­дини може призвести до силь­ного болю голови, порушення слуху, вестибулярних розладів, парезів, втрат зору:

-  карликовий ціп'як + озброєний ціп'як

-  неозброєний ціп'як

-  щурячий ціп'як

-  альвеокок

 

997.У життєвому циклі пара­зитів унікальним явищем є ві-льноживуча стадія розвитку. Для якого гельмінта характе­рне це явище? + Strongyloides stercoralis

-  Trichocephalus trichiurus

-  Enterobius vermicularis

-  Dracunculus medinensis

-  Taeniarhynchus saginatus

998.Кардинальною відмінніс­тю альвеокока від ехінокока є форма матки. Яку форму має матка альвеокока? + Кулясту

-  З дивертикулами

-  Розеткоподібну

-  З бічними відгалуженнями

-  Трубчасту

999.Хворий більше 10 років страждає від набряків нижніх кінцівок зі значним їх збіль­шенням. У лікарні під час огляду було встановлено гост­ре порушення відтоку лімфи. Який діагноз був установле­ний?

-  Анкілостомоз

-  Дракункульоз

-  Лоаоз + Вухереріоз

-  Онхоцеркоз

1000.   Під час дегельмінтизаціїу хворого було знайдено вели­кий кусок гельмінта, що мав сегментоване тіло. Ширина членика переважає над дов­жиною. У центрі членика зна­ходиться яєчник із трьома ча­сточками. Який це вид гельмі­нта?

+ Taenia solium

-   Schistosoma mansoni

-   Hymenolepis nana

-   Paragonimus

-   Fasciola hepatica

 

1001.При контакті із собакою людина може заразитися ехі­нококозом. Вирішальним у діа­гностиці ехінококозу в людини є:

-   рентгеноскопія

-   овогельмінтоскопія + імунологічні реакції

-   біопсія

-   аналіз крові

1002.Турист, який перебував в одній із країн Східної Азії, гос­піталізований у терапевтичне відділення з підозрою на запа­лення легень. Під час дослі­дження мокротиння й фекалій виявлено яйця легеневого сису­на. Під час уживання яких продуктів збудник цієї хвороби міг потрапити до організму хворого?

-   Сирої води

 

-   Недостатньо  термічно оброб­леної риби

-   Сирих овочів і фруктів

-   Недостатньо  термічно оброб­леної свинини

+ Термічно необроблених крабів

1003.До лікаря звернувся хво­рий із підозрою на венеричне захворювання, тому що в ньо­го були сильні болі при сечови­пусканні й кров у сечі. З анам­незу з'ясувалося, що хворий працював в Індії на рисових полях. Під час дослідження сечі після центрифугування були виявлені яйця гельмінтів із шипиком на задньому полю­сі. Яке захворювання діагнос­товане у хворого?

-  Фасціольоз

-  Парагонімоз + Більгарціоз

-  Опісторхоз

-  Дикроцеліоз

1004.Під час розтину в печінці померлого було виявлено утво­рення у вигляді міхура округлої форми із гладенькою поверх­нею діаметром 5 см. У його порожнині локалізується ве­лика кількість дрібних міхур­ців із прозорим безбарвним умістом. Тканина печінки на­вколо міхура склерозована. Який діагноз найбільш імовір­ний?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології