О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Опісторхоз

-  Альвеококоз

-  Цистицеркоз

+ Гідатидний ехінококоз

-  Шистосомоз

1005.Виберіть типові особли­вості Плоских черв'яків: + порожнина тіла відсутня, прос­тір між органами заповнений паренхімою

-   -        травна система складається із трьох частин з анальним отво­ромнервова система представлена гангліями й нервовими стовбу­рами

-   стать розділена, існує різниця в зовнішній будові між самцями й самками

-   яйця всіх гельмінтів потребують води для розвитку

 

1006. У лікарню були прийняті хворі з однієї родини. Клінічні симптоми захворювання: на­бряки повік і обличчя, лихома­нка, еозинофілія, біль у м'язах. Захворювання настало на 7­10-й день після вживання ков­баси й сала, яке прислали ро­дичі із Хмельницької області. Яке паразитарне захворюван­ня найбільш імовірне?

-   Трихоцефальоз

-   Теніоз

+ Трихінельоз

-   Ехінококоз

-   Теніаринхоз

1007. При розтині жінки в тканинах головного мозку були виявлені цистицерки. Причи­ною смерті було відмічено ци-стицеркоз мозку. Який пара­зит спричинив дане захворю­вання?

-   Taeniarhynchus saginatus

-   Fasciola hepatica

Hymenolepis nana + Taenia solium

-  Alveococcus multilocularis

1008.Один із туристів, що по­вернулися з подорожі по Пів­денно-Східній Азії, був госпі­талізований із підозрою на пневмонію через червоно-кори­чневе мокротиння з домішка­ми крові, лихоманку й загаль­ний тяжкий стан. Під час пе­ребування за кордоном ту­рист часто їв раків та крабів. Під час дослідження мокроти й випорожнень було знайдено золотисто-коричневі яйця роз­міром 90*60 мікрон. Яка хво­роба в пацієнта?

-  Ехінококоз

+ Парагонімоз

-  Теніоз

-  Фасціольоз

-  Гіменолепідоз

1009.  У пацієнта дерматит,
розлад шлунково-кишкового
тракту, у рідких фекаліях від-
мічено домішки крові. Був за-
підозрений гельмінтоз, але під
час початкового дослідження
випорожнень був отриманий
негативний результат. Тільки
після госпіталізації пацієнта,
коли було проведено дослі-
дження в умовах стаціонару
(аналіз свіжого калу), було
знайдено рабдитні личинки.
Який діагноз можна постави-
ти?

-  Анкілостомідоз

-  Трихоцефальоз

-  Аскаридоз

-  Дифілоботріоз + Стронгілоїдоз

1010.   Який проміжний хазяїн
знаходиться в життєвому
циклі
Wuchereria bancrofti?

-  Гризун

-  Собака + Комар

Людина- Риба                                      еткоподібних сім'яники. Який

1011. При розтині трупа в пе-  діагноз поставить лікар?

чінці виявлено понад 200 дріб-   - Фасціольоз

них гельмінтів розміром  4-   - Парагонімоз

- Клонорхоз

13 мм, які мають на перед-    + Опісторхоз ньому кінці тіла два присоски,    - Дикроцеліоз а на задній частині - два роз-

Питання із БЦТ, які не ввійшли до основного тексту

Питання. Які заходи особистої профілактики Ви порекомендуєте лю­дям, що працюють в осередку фасціольозу? Варіанти відповідей: а) не купа­тися у відкритих водоймах; б) не вживати погано проварену печінку тварин; в) не їсти термічно не оброблену рибу; г) мити руки перед їдою; д) не їсти немиті овочі. Який тут правильний варіант, не було визначено. Очевидно, правильних варіантів тут два: а, тому що при купанні в рот може потрапити адолескарія, і також д, якщо овочі поливали водою зі ставка. Але тестові за­вдання Кроку-1 передбачають лише одну правильну відповідь.

Питання. У декількох дітей в одному класі виявлено трихоцефальоз. Яку профілактичну роботу треба провести, щоб інші діти не захворіли? Ва­ріанти відповідей: а) не треба ніяких заходів; б) провести запобіжні щеплен­ня; в) провести санітарно-просвітницьку роботу; г) ізолювати i провести лі­кування хворих; д) провести лікування хворих дітей. Пропонується варіант в як правильний. Але ж незрозуміло, чому не треба лікувати хворих (відповідь д), які можуть усе ж таки не дотримуватися правил особистої гігієни, не звер­таючи уваги на санпросвітроботу, і яйця можуть поширюватися та згодом (після дозрівання) потрапити до інших людей. Тобто правильних відповідей дві.

 

1012.ЧЛЕНИСТОНОГІЯкі характерні особливо­сті членистоногих?

 

-   Видільна система складається із протонефридіїв

+ Хітинове покриття є зовнішнім скелетом

-   Кровоносна система відсутня

-   Дихальна система відсутня

-   Вони мають несегментоване ци­ліндричне тіло

1013.Було госпіталізовано хво­рого з високою температурою та великою кількістю малесе­ньких ран на тілі. У згинах йо­го одягу було знайдено вошей. Яку хворобу можна запідо­зрити в пацієнта?

-  Туляремію

-  Коросту

-  Малярію

+ Епідемічний висипний тиф

-  Чуму

1014.Геолог, який перебуває в осередку тайгового енцефалі­ту, знайшов у себе на тілі ма­леньку істоту з типу Членис­тоногих. Хто може бути не­безпечним як переносник ен­цефаліту?

+ Імаго іксодового кліща

-   Одежна (платтяна) воша

-   Блошиця

-   Чорний тарган

-   Імаго гамазоїдного кліща

 

1015.У селищі від сибірки здох­ло дві корови, а через тиж­день захворіла одна дитина 14 років. Яким найбільш імовір­ним шляхом вона заразилася?

-   Через контакт із собакою, який охороняв стадо

-   Через їжу, забруднену кімнат­ними та падальними мухами

-   Через укус собачої блохи

-   Через укуси вошей

+ Через укус мухи-жигалки

1016.У приміщенні виявлено дрібні (2-3 мм), сплющені ла­терально кровосисні комахи, які стрибають. Їхні червопо­дібні личинки розвиваються в щілинах підлоги. Збудники яко­го захворювання людини ймо­вірніше за все можуть бути виявлені в травній системі цих комах?

-   Гельмінтозів

-  Сонної хвороби + Чуми

-  Хвороби Шагаса

-  Поворотного тифу

1017.До лікаря звернувся паці­єнт зі скаргами на свербіж між пальцями рук і на живо­ті, який посилюється вночі. Під час огляду на шкірі вияв­лено тоненькі смужки сірого кольору й висип. Який збудник міг спричинити такі симпто­ми?

 

-  Ixodes ricinus

-  Ornithodorus papillipes + Sarcoptes scabiei

-  Dermacentor pictus

-  Ixodes persulcatus

 

1018.У робітника тваринниць­кої ферми на голові - велика рана з некротизованою тка­ниною. При обробці рани ви­тягнули червоподібних личи­нок розміром 1 мм. Яке захво­рювання можна діагностува­ти?

+ Міаз

-  Демодекоз

-  Фтиріаз

-  Короста

-  Висипний тиф

1019.Пацієнт скаржиться на сильний свербіж. На тілі -розчоси, маленькі рани. У від­рядженні не міняв білизну, у її швах знайдені білуваті кома­хи, що мають три пари кінці­вок із кігтиками, тіло сплю­щено зі спини. Визначте вид паразита:

-  коростяний свербун

-  блощиця

+ одежна воша

-  людська блоха

-  вольфартова муха

1020.В Африці серед сезонних робітників зареєстровані ура­ження очного яблука, що ви­кликаються круглими черв'я­ками з роду Onchocerca. Про­ти представників якого роду двокрилих необхідно проводи­ти в цьому випадку знищува­льні заходи?

-  AnophelesPhlebotomus

-  Pediculus

-  Pulex

+ Simulium

1021.Зараження людини епі­демічним висипним тифом відбувається:

-  при укусі кліща зі слиною

-  при укусі вошей зі слиною

-  при укусі блощиці зі слиною

+ при втиранні фекалій вошей у місце укусу

-  при укусі комара зі слиною

 

1022.Жінка звернулася до ліка­ря зі скаргами на нагноєння на волосистій частині голови, не­стерпні болі в очних яблуках. З анамнезу з'ясувалося, що жін­ка працювала в полі, де літали мухи з темними цятками на черевці; деякі з них заповзали в ніс і вуха під час сну. Личинки яких мух могли викликати це захворювання?

+ Вольфартової мухи

-  Жигалки осінньої

-  Сліпня

-  Мухи цеце

-  М'ясної мухи

1023.У крові людини, на якій паразитують лобкові воші, було знайдено спірохет - збу­дників поворотного тифу. Фахівець стверджує, що цей вид вошей не має відношення до зараження людини поворо­тним тифом, тому що:

-  збудники цієї хвороби переда­ються лише одежною вошею

+ збудники цієї хвороби переда­ються одежною або головною вошами

-  збудники цієї хвороби переда­ються лише головною вошею

-   збудники цієї хвороби поширю­ються лише механічними пере­носниками

-   це хвороба "брудних рук"

 

1024.Яке медичне значення має поцілунковий клоп Triatoma?

-   Переносник чуми

 

-  Переносник висипного тифу + Переносник американського

трипаносомозу

-   Переносник поворотного тифу

-   Слина отрутна, укуси болючі, не є переносником хвороб

1025.До лікаря звернувся паці­єнт із приводу сильного свер­бежу шкіри, особливо між па­льцями рук, унизу живота. На шкіри хворого лікар помітив звивисті ходи із вкрапленнями на кінцях. Про яке захворю­вання свідчать ці дані?

-  Дерматотропний лейшманіоз[17]

-  Педикульоз + Коросту

-  Міаз

-  Демодекоз

1026.Дитячий садок улітку ви­їхав на дачу. Над вікнами спа­льних кімнат було багато гнізд птахів. Через деякий час діти почали скаржитися на свербіж. Під час огляду на ті­лі дітлахів виявили великі яск­раво-червоні плями, а на білиз­ні - краплі крові. Які комахи покусали дітей? + Клопи

-  КомаріТаргани

-  Москіти

-  Павуки

 

1027.У деяких регіонах світу поширилися випадки захворю­вання на малярію. Які комахи є біологічними переносниками збудника цієї інвазії?

-  Мошки роду Simulium

-  Москіти роду Phlebotomus

-  Комарі роду Culex

+ Комарі роду Anopheles

-  Комарі роду Aedes

1028.У хворого, який страж­дає вуграми й запальними змі­нами шкіри обличчя, під час мікроскопії матеріалу з осере­дків ураження виявлено живі членистоногі кулястої форми з 4 парами вкорочених кінці­вок. Причиною такого стану може бути:

+ короста

-  алергія

-  міаз

-  дерматит

-  педикульоз

1029.Які членистоногі є от­руйними для людини?

-  Stomoxys calcitrans

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології