О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Dermacentor pictus + Чорна вдова

-  Сольпуги

-  Ixodes ricinus

1030.Під час обстеження хво­рого встановлено діагноз: кліщовий поворотний тиф. Яким шляхом міг заразитися хворий?

-  Через укус коростяного свербу-на

-   Через укус тайгового кліща

-   Через укус собачого кліща

 

-  Через укус гамазоїдного кліща + Через укус селищного кліща

 

1031.Під час медичного огляду в деяких юнаків під пахвами та на лобку було виявлено ко­мах розміром 1-1,5 мм сірого кольору з коротким широким тілом, укритим волосками. Як вони називаються?

-  Pulex irritans + Phthirus pubis

-   Cimex lectularius

-   Sarcoptes scabiei

-   Pediculus humanus capitis

1032.Кімнатна муха має вели­ке епідеміологічне значення в поширенні кишкових захворю­вань (черевного тифу, холери, дизентерії). Це пов'язане з тим, що:

+ місцем відкладання яєць мух є гниючі субстрати, фекалії лю­дини, перегній

-   самиця мухи за один раз від­кладає до 160 яєць

-   ротовий апарат кімнатної мухи лижучо-сисний

-   мухи, що вийшли з лялечок, проходять крізь шар сміття то­вщиною до 30 см

-   личинка теплолюбна, вона міг­рує туди, де температура 40­46°С

1033.У лікарню госпіталізова­ний хворий із високою темпе­ратурою, маренням, розчісами на голові. На голові виявлено комахи сірого кольору довжи­ною 3 мм зі сплюснутим тілом і трьома парами кінцівок. Причиною такого стану мо­же бути:

-  коростаміаз

+ педикульоз

-  дерматит

-  алергія

 

1034.Під час розчищання лісу робітники, коли викорчовували пні, зруйнували гнізда гризунів. Звідти виповзли кліщі й під час відпочинку напали на декількох робітників. Незабаром ті за­хворіли. Збудників яких захво­рювань можуть передавати ці кліщі?

-  Чуми

+ Ендемічного висипного тифу

-  Сибірки

-  Епідемічного поворотного тифу

-  Корости

1035.До лікарні потрапив хво­рий, який довгий час перебував у відрядженні в Бразилії. У препаратах крові та спинно­мозкової рідини були виявлені трипаносоми. Яке членисто-ноге могло заразити його цим паразитом?

-  Мошка

-  Муха цеце

-  Комар

+ Поцілунковий клоп

-  Блоха

1036.У Криму трапляється ли­хоманка папатачі (протягом 2-5 днів спостерігаються те­мпература 40°, болі в м'язах, суглобах і очах, головний біль, зміна кількості клітин крові). Хто переносить захворюван­ня?

-  Мошки

-  Сліпні

-  Комарі + Москіти

-   Кімнатні й падальні мухи

 

1037.Під час обстеження хво­рого встановлено діагноз: вес­няно-літній енцефаліт. Яким шляхом міг заразитися хво­рий?

-   Через укус малярійного комара

-   Через укус селищного кліща

-  Через укус москіта + Через укус собачого кліща

 

-   Через укус коростяного свербу-на

1038.Які  комахи спроможні, найбільш   імовірно, поширю­вати шкірний та вісцеральний лейшманіоз? + Москіти роду Phlebotomus

-   Комарі роду Anopheles

-   Мошки роду Simulium

-   Мокреці родини Ceratopogoni-dae

-   Ґедзі родини Tabanidae

1039.До лабораторії звернувся чоловік 40 років, який мешкає в глинобитному будинку. У щі­линах помешкання він знайшов членистоногого з овальним ви­довженим тілом, з дещо заго­стреним переднім кінцем те­мно-сірого кольору. Його ро­тові органи лежать у заглиб­ленні на черевній поверхні. Він має 4 пари ходильних ніг, на рівні першої пари яких розмі­щений статевий отвір. Про якого кліща йдеться?

-   Ixodes persulcatus

-   Ixodes ricinus

-  Sarcoptes scabiei + Ornithodorus papillipes

1040.Dermacentor nuttaliНа волосистій частині голови хворого лікар прийма­льного відділення виявив чле­нистоногих сірого кольору до­вжиною 3 мм із трьома пара­ми кінцівок та глибокими вирі­зками по боках тіла. Які чле­нистоногі виявлені у хворого?

 

-   Pulex irritans

+ Pediculus humanus capitis

-   Cimex lectularius

-   Sarcoptes scabiei

-   Demodex folliculorum

1041.У лабораторіях науково-дослідного інституту внаслі­док недостатньої дезінфекції дослідних матеріалів ектопа­разитів людини залишилися живими певні стадії їх розви­тку. Які стадії з перелічених членистоногих становлять епідеміологічну небезпеку?

-   Гниди платтяної воші

-   Яйця коростяного кліща + Яйця собачого кліща

-   Гниди лобкової воші

-   Личинки щурячої блохи

1042.Пацієнт, що прийшов на прийом, скаржиться на свер­біж між пальцями. Лікар по­ставив діагноз - скабієз. Яке членистоноге може спричи­няти це захворювання?

-   Собачий кліщ

-   Тайговий кліщ

-   Дермацентор

+ Коростяний свербун

-   Селищний кліщ

1043.Під час огляду на тілі хворого виявлено плями бла­китного кольору зі сталевим відтінком та сліди розчуху­вання в паховій ділянці. З во­лосся лобкової ділянки були зняті членистоногі розміром 1-1,5 мм. Їхнє тіло коротке, сплюснуте в дорсовентраль-ному напрямку, із трьома па­рами кінцівок. Визначте вид паразита: + лобкова воша

-  коростяний свербун

-  одежна воша

-  головна воша

-  блоха

 

1044.Під час огляду хворого з ранами, що кровоточать, лі­кар виявив пошкодження тка­нин личинками, а також лока­льні місця нагноєння, та вста­новив діагноз: облігатний мі-аз. Личинки яких комах є збуд­никами цього захворювання?

-  Триатомового клопа

-  Жигалки осінньої

+ Вольфартової мухи

-  Мухи цеце

-  Мухи хатньої

1045.Дитина поскаржилася на свербіж потиличної та скро­невих ділянок голови. Під час огляду її голови лікар виявив поверхневі виразки внаслідок розчухувань і гниди білого ко­льору на волоссі. Який пред­ставник членистоногих пара­зитує в дитини?

+ Воша головна

-  Блоха людська

-  Воша одежна

-  Муха вольфартова

1046.Воша лобковаЧленистоногим - збудни­ком захворювання людини - є:

 

-  собачий кліщ

-  тайговий кліщ

-  дермацентор

-  селищний кліщ

+ коростяний свербун

1047.У вошей спірохети й ри­кетсії накопичуються в різних частинах тіла. Як відбуваєть­ся зараження людини поворо­тним тифом[18] ?

+ При розчавленні воші й утиран­ні в місце укусу їхньої гемолім­фи

-  При укусі вошей з їхньою сли­ною

-  При втиранні фекалій у місця розчосів

-  При потраплянні збудників у кров через слизові оболонки носа

-  При потраплянні збудників у кров через кон'юнктиву очей

1048.Які з перелічених кліщів здатні переносити збудників туляремії?

-  Тайговий кліщ

-  Селищний кліщ

-  Коростяний кліщ + Собачий кліщ

-   Залозниця вугрова

1049.До дерматолога звернув­ся хворий зі скаргами на появу гноячків на шкірі обличчя та шиї. Під час лабораторного аналізу вмісту гнійних фоліку­лів виявлено рухомих парази­тичних  павукоподібних. Яка тварина спричинила це захво­рювання? + Залозниця вугрова

-   Коростяний свербун

-   Блоха людська

-   Блощиця

-   Вольфартова муха

 

1050.У студента, який повер­нувся з Туркменії, на обличчі з'явилася багряна папула, яка через 10 днів перетворилася у виразку. У хворого виявлено шкірний лейшманіоз. Який представник членистоногих є переносником збудника даного захворювання?

-  Муха вольфартова + Москіт

-   Муха цеце

-   Комар малярійний

-   Блоха людська

1051.Гризуни є резервуаром збудників лейшманіозів - при­родно-осередкових захворю­вань, які переносяться транс­місивним шляхом. Якщо люди­на потрапила в осередок лей­шманіозу, то їй необхідно уни­кати укусів:

-  бліх + москітів

-   кліщів

-   комарів

-   кровосисних мух

1052.Хатня муха потрапила до лікарняного кабінету. Збуд­ників яких захворювань вона може передати механічно? + Холери, дизентерії, черевного

тифу

-   Поворотного тифуВисипного тифу

-   Енцефаліту

-   Лейшманіозу

 

1053.У міську поліклініку гос­піталізований бомж із ранами в ділянці голови. Під час обро­бки рани були виявлені личинки мух. Назвіть комаху, личинки якої паразитують на тілі лю­дей:

-   комар

-   блоха

-   воша

+ вольфартова муха

-   москіт

1054.У лабораторіях рикетсі-озів із метою вивчення біології збудника висипного тифу іс­нують добровольці - донори-годувальники вошей. Живлення вошей, заражених збудником висипного тифу, здійснюється через спеціальну сітку, у комі­рках якої садять вошей. При­кладаючи сітку до стегна до­нора, вошам дають можли­вість живитися його кров'ю, однак зараження людини ви­сипним тифом при цьому не відбувається. Це пояснюєть­ся:

-   резистентністю донора

-   відсутністю інвазійної стадії збудника

+ відсутністю механізму заражен­ня - втирання випорожнень у пошкоджену шкіру

-   відсутністю достатньої кількості збудника

-   різною антигенною структурою збудника й донора

1055.Засмічені,    не прибрані підвали й горища часто бува­ють місцями перебування без­домних котів. Після відвіду­вання такого приміщення дів­чина відчула багато укусів і нестерпне свербіння ніг. Жи­вителем яких членистоногих стала дівчина? + Бліх

-   Вошей

-   Кліщів

-   Комарів

-   Клопів

 

1056.Під час профілактичного огляду школярів лікар виявив на голові кількох учнів одного класу білі блискучі яйця, що щільно приклеєні до волосся. Який представник є збудником даної хвороби?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології