О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   Ґедзів

-   Комарів

-   Кровосисних мух

1082Україні водиться п'явка медична, яка живиться кров'ю риб, жаб, ссавців і може хар­чуватися кров'ю людини. При цьому згортанню крові запобі­гає речовина, що міститься в секреті залоз, протоки яких відкриваються в глотку п'яв­ки. Як називається ця речови­на?

-   Гуанін

-   Фактор згортання крові

-   Гемоглобін

-           Глікоген + ГірудинПитання. У хворого раптово розвинувся сухий кашель зі скудним мок­ротинням і домішками крові, який супроводжується болями в правому підре­бер'ї, тахікардією й зниженням артеріального тиску. Визначте можливе за­хворювання, якщо відомо, що хворий їв погано помиті овочі зі свого городу. Варіанти відповідей: а) трихоцефальоз; б) плеврит; в) рання форма аскаридо­зу; г) бронхіальна астма; д) гострий бронхіт. Пропонується варіант в як пра­вильний. Це питання є абсолютно невдалим: чому лише дані анамнезу про вживання в їжу овочів дають змогу визначити як можливе захворювання (тобто дати однозначну відповідь!) аскаридоз без будь-яких лабораторнихдосліджень? Стадія міграції личинки може або діагностуватися безпосеред­ньо, або ж констатуватися постфактум після появи дорослих аскарид.

Питання. Хвора В., 24 роки, госпіталізована в клініку на 6-й день хво­роби із скаргами на тяжкість в правому підребер'ї, кволість, гіркоту в роті, високу температуру. Періодично на шкірі тулуба й кінцівках, зі слів хворої, з'являються уртикарні висипання. При опитуванні встановлено, що народи­лася й довгий час проживала на Кубі, у сільській місцевості. Водопостачання було нецентралізоване. При огляді виявлено, що печінка виступає на 3 см нижче реберної дуги, збільшена головним чином ліва частка. Селезінка не па­льпується. У крові виявляється лейкоцитоз (еозинофілія 65%). Назвіть мож­ливе захворювання та яким чином підтвердити діагноз? Варіанти відповідей: а) шистосомоз, дослідження сечі на наявність яєць шистосом; б) дикроцеліоз, дослідження калу на яйця гельмінта; в) опісторхоз, дослідження калу на яйця гельмінта; г) амебіаз, дослідження калу на наявність великих вегетативних форм дизентерійної амеби; д) фасціольоз, дослідження калу на яйця гельмін­та. Який тут пропонується правильний варіант, невідомо. Можна припустити, що це позакишковий амебіаз (амебіаз печінки), тобто правильний варіант - г. Але якщо у хворої немає розладу випорожнення, тобто кишкової форми аме­біазу, то в цьому випадку для діагностики повинні проводитися імунологічні реакції, а зовсім не аналіз калу.

Питання. Гризуни є резервуаром збудників багатьох хвороб. Із чим це пов'язано в першу чергу? Варіанти відповідей: а) біологічні особливості гри­зунів сприяють обміну паразитами й збудниками між ними й людиною; б) їм властиві швидке розмноження й схильність до канібалізму; в) гризуни нале­жать до найбільш численного ряду класу ссавців; г) вони є важливими ком­понентами наземних біоценозів; д) вони проживають в умовах, де ектопара­зити використовують гризунів як джерело харчування. Пропонується варіант д як правильний (це питання пропонувалося на іспиті в 2002 р.). Але через рі­зних ектопаразитів-переносників (бліх, кліщів або москітів) людина заража­ється від гризунів чумою, кліщовим енцефалітом, рикетсіозами, шкірним лейшманіозом, які в Україні трапляються рідко. Частіше трапляється й більш небезпечним у наших умовах є лептоспіроз, а ним людина заражається через воду та забруднені продукти, до чого тут ектопаразити? Гризуни проживають у норах на пасовищах, по берегах водойм, біля житла людей, у коморах, за­бруднюють воду та зерно. Саме перша відповідь і є найкращою! Людина час­тіше потерпає в періоди найбільшої численності гризунів, і ці "хвилі життя" і є біологічними особливостями живих істот! Наявність ектопаразитів - це та­кож біологічні особливості гризунів (як і інших живих істот, та й життя в ці­лому)! Та й взагалі відповідь д невдало сформульована. Умови життя, де в гризунів немає ектопаразитів, - це життя в лабораторній клітці. У природі в гризунів паразити завжди були, є й будуть. Краще вже було б написати "на­явність ектопаразитів".НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАДАЧІ

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

(державний ліцензійний іспит "Крок-1")

для самостійної роботи студентів спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа"

 

 

Укладач О. Ю. Смірнов, канд. біол. наук, ст. наук. співр. Відповідальний за випуск О. Ю. Смірнов

Редактор С. М. Симоненко Комп'ютерне верстання О. Ю. Смірнов

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку           , поз.

Формат 60x84 1/16. Папір офс. Друк. офс.

Ум. друк. арк.      Обл.-вид. арк.

Тираж 150 прим.    Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


[1] Становлення менструальної функції, час настання першої менструації.

[2] У БЦТ - спотворена.

[3] У БЦТ - "ідентичність і строки окостенін­ня кісток" (незрозуміла фраза).

[4] Неточно (питання з БЦТ). Організми адаптуються й до постійних умов, напри­клад, високогір'я, тропіків, тому деякі від­повідні ознаки успадковуються.

[5] У БЦТ питання сформульоване таким чином: "В який період онтогенезу можуть виникнути ці порушення"; як правильна дається відповідь "передзиготний". Але ж "передзиготний" етап, тобто утворення гамет, не є етапом онтогенезу!

[6] У БЦТ - "їх комбінацією", тобто комбіна­цією генотипів?

[7] У БЦТ пропонується варіант відповіді "екзогонія". Але такого терміна в вітчизня­ній та зарубіжній науковій літературі не іс­нує, тому тут ми замінили його на "заплід­нення".

[8] У БЦТ питання звучить так: За даними ВООЗ, малярією щорічно на Землі хворі­ють приблизно 250 млн. чоловік. Малярія - тяжке протозойне захворювання, яке супроводжується виснажливими напада­ми лихоманки. Вважають, що напади ви­никають тому, що: а) уражається селезі­нка, кістковий мозок; б) білки разом з ге­моглобіном надходять в кров при пору­шенні еритроцитів унаслідок еритроцита-рної шизогонії; в) утворюються антитіла до своїх еритроцитів; г) відбувається сен­сибілізація організму; д) спостерігається гемоліз еритроцитів. Пропонується варі-

Невдало сформульовано, краще - "ре­човин з мутагенною та тератогенною ді­єю".

[9] У БЦТ тут відповідь "лямблія". Але ж ци­сти лямблій теж мають 4 ядра, хоча там є й додаткові відмінні ознаки (добре окрес­лена двоконтурна оболонка, можуть бути помітні парабазальне тіло та джгутики всередині), тобто ця відповідь була б теж правильна. Мабуть, слід було б у питанні додатково зазначити характер оболонки, щоб не виникало зайвих проблем при від­повіді.

[10] Питання пропонувалося на іспиті у 2004 році, але воно невдало сформульовано. Чотириядерну цисту має не тільки дизен­терійна амеба, але й лямблія. Цисти виді­ляє носій (в оформленому або в напів-оформленому калі), якого терміново госпі­талізувати не треба (лікування безсимп-томних носіїв проводиться амбулаторно), а у випадку проносу, тобто при гострій формі амебіазу, в калі будуть тканинні трофозоїти, а ніяк не зрілі чотириядерні цисти! Краще вже було б поставити пи­тання так: "Який збудник викликає захво­рювання, що потребує госпіталізації?"

[11] У БЦТ - кишковий трихомоноз, але ж та­кої хвороби не існує.

[12] На іспиті 2006 р. ця інформація про яйця була відсутня, тому фраза про те, що лі­кар діагностував паразитарне захворю­вання без аналізу калу, є дуже дивною.

[13] вона доповнює 4-ту правильну відповідь. Щоб уникнути можливих непорозумінь, ми замінили слова "проміжного господаря" на "остаточного хазяїна".

[14] У БЦТ - веретеноподібної.

[15] У БЦТ замість гельмінтів наведені назви гельмінтозів. Крім того, дається відповідь "бругіоз" як неправильна, хоча насправді личинки бругії теж виявляються вночі.

[16] У "Збірнику завдань..." (питання №170) -"темного кольору". Очевидно, що "темний"

- це не колір, а ступінь забарвлення.

[17] У "Збірнику завдань..." (питання №194) тут "токсоплазмоз", хоча питання у розділі "Арахноентомологія".

[18] У БЦТ питання закінчується так: "висип­ним і поворотним тифами?" Але ж спосо­би зараження висипним і поворотним ти­фами дещо відрізняються (третя відповідь є правильною для висипного тифу), тому ми питання змінили.

[19] Невдало сформульовано, краще - "ре­човин з мутагенною та тератогенною ді­єю".

[20] У БЦТ - "лейшманіозом, ехінококозом", але лейшманіозом заражаються через пе­реносника, а не при контакті із собакою, хоча собака й є джерелом інвазії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології