О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

+ В ядерці

-  У лізосомах

96.  У пресинтетичний період мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скі­льки й хромосом. Скільки мо­лекул ДНК має соматична клітина людини в пресинте-тичний період?

-  23

-  48

-  92

-  69 + 46

97. У клітині містяться од-номембранні органели куляс­тої форми розміром 0,2-1 мкм, які містять протеоліти­чні ферменти. Їх утворення пов'язано з апаратом Голь-джі. Які це органели? + Лізосоми

-  Рибосоми

-  Пластиди

-  Мітохондрії

-  Центросоми

 

98.   У клітинах, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел і їх накопичення завдяки актив­ному синтезу білків, РНК, лі­підів, вуглеводів. Як назива­ється період мітотичного ци­клу, у якому відбуваються на­звані процеси, але не синтезу­ється ДНК?

+ Пресинтетичний

-  Синтетичний

-  Премітотичний

-  Телофаза

-  Анафаза

99.   В ядрі клітини є непостій­ні структури, які зникають на початку поділу клітини й зно­ву з'являються наприкінці йо­го. Вони містять білок та РНК та беруть участь у фо­рмуванні субодиниць рибосом. Які це структури?

-  Нуклеосоми

-  Полісоми + Ядерця

-  Мікрофібрили

-  Мікротрубочки

У зразку тканини яєчника знайдено великі клітини зі спареними гомологічними хро­
мосомами й точками кросин­говеру в деяких із них. В якому періоді гаметогенезу знахо­дяться клітини?

-  Диференціація + Дозрівання

-  Росту

-  Розмноження

-  Формування

 

101. У всіх біологічних видів хромосоми парні. Такий набір хромосом називається диплої-дним. Як називається диплоїд-ний набір хромосом клітини?

-  Локус

-  Геном

-  Ідіограма + Каріотип

-  Генотип

102. У процесі життєвого цик­лу клітини відбувається зако­номірна зміна кількості спад­кового матеріалу. На якому етапі онтогенезу клітини від­бувається подвоєння молекули

ДНК?

-  Анафази

-  Профази

-  Метафази + Інтерфази

-  Телофази

103інтенсивно функціоную­чих клітинах (наприклад, печі­нки) часто спостерігається збільшення кількості хромо­сом. Який процес1 відбуваєть­ся в клітині? + Ендомітоз

-  Політенія

 

-  Амітоз

-  Мітоз

-  Мейоз

104анафазі мітозу до полю­сів клітини розходяться одно-хроматидні хромосоми. Скіль­ки хромосом має клітина лю­дини в анафазі мітозу?

-  46

-  69 + 92

-  23

-  96

 

105.У клітинах людини є орга-нела, з якою пов'язане форму­вання лізосом, а також син­тез полісахаридів, ліпідів, утворення зерен жовтка при дозріванні ооцитів. Як назива­ється ця органела?

-  Пероксисома

-  Лізосома

-  Рибосома

+ Апарат Гольджі

-  Ендоплазматичний ретикулум

106.Другий поділ мейозу дуже нагадує мітоз. Але є деякі від­мінності. Чим відрізняється метафаза мітозу від метафа­зи другого поділу мейозу в лю­дини?

 

-  У метафазі мейозу відбувається додатковий синтез ДНК

-  У метафазі мейозу до полюсів рухаються хромосоми, а в ме­тафазі мітозу - хроматиди

-  У метафазі мітозу відбу2вається додатковий синтез ДНК2

У метафазній пластинці другого поділу мейозу 46 хромосом, а в метафазній пластинці мітозу -
23 хромосоми + У метафазній пластинці другого поділу мейозу 23 хромосоми, а в метафазній пластинці мітозу -46 хромосом

107. У хворого знижена секре­ція глікопротеїду муцину, який утворює слиз. Порушення фу­нкцій якого з перелічених орга­ноїдів може викликати це явище?

 

-   Ендоплазматичної сітки (ЕПС)

-   Лізосом

-   Мітохондрій

+ Комплексу Гольджі

-   Ядра

108. Серед мікроорганізмів про­каріоти та еукаріоти відріз­няються особливостями клі­тинної структури. Які мікро­організми серед згаданих ни­жче є прокаріотами?

-   Найпростіші

-   Віруси

+ Бактерії

-   Гриби

-   Пріони

109. У клітинах тварин є довгі циліндри діаметром близько 24 нм. Вони формуються з димерів білка тубуліну й віді­грають важливу роль у під­триманні певної форми всієї клітини і її органоїдів, а та­кож беруть участь у транс­порті макромолекул і органел. Під час поділу клітини забез­печують розходження хромо­сом. Визначте ці органели:

-   пластиди

+ мікротрубочки

-   мітохондрії

 

-  мікрофіламенти

-  ендоплазматичний ретикулум

110.  У медико-генетичному
центрі для ідентифікації
хро-
мосом
кожної пари лікар за-
стосував метод диференціа-
льного забарвлення за Гімзою,
після чого всі хромосоми набу-
ли специфічного чергування
світлих і темних смужок.
Графічне зображення
хромо-
сом
з урахуванням їх форми
та забарвл1 ення має назву:

+ ідіограма1

-  генотип

-  генофонд

-  каріотип

-  геном

 

111.У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

-  Профази

-  Інтерфази

-  Телофази

-  Метафази + Анафази

112.Різні клітинні органели ха­рактеризуються неоднаковим набором ензимів, що пов'язане зі специфічністю виконуваних ними функцій. Яка органела містить тільки травні фер­менти?

-  Пластинчастий комплекс

-  Мітохондрія + ЛізосомаРибосома

113.При деяких захворюваннях у клітинах виникають зміни, які супроводжуються пору­шеннями цілісності мембран лізосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

-  Порушиться процес мітозу

-  Порушиться процес трансляції

-  Відбудеться порушення проце­су транскрипції

+ Відбудеться автоліз

-  Відбудеться накопичення речо­вин клітиною

114ооциті І порядку з'яви­лися 3 нових мутантних гени. Назвіть максимальну кіль­кість зигот, які можуть отримати ці гени: + одну

-  дві

-  три

-  чотири

-  жодну

 

115.У клініку потрапив хворий з отруєнням. Установлено, що в його організмі порушені ме­ханізми детоксикації. Зі змі­ною функцій яких із переліче­них органоїдів пов'язаний цей дефект?

+ Ендоплазматичної сітки (ЕПС)

-  Комплексу Гольджі

-  Лізосом

-  Мітохондрій

-  Ядра

116.Під час дослідження елек­тронограми в клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Який процес у клітині може бути порушений внаслідок цього?

 

-  Поділ ядра

-  Кросинговер

-  Фотосинтез

-  Синтез вуглеводів

+ Окислення органічних речовин

117.У мітозі розрізняють чо­тири фази. В якій фазі кліти­на людини має 92 однохрома-тидні хромосоми?

-  Інтерфазі

-  Профазі

-  Метафазі + Анафазі

-  Телофазі

118.Протягом доби до фази синтезу ДНК мітотичного циклу ввійшло на 20% менше клітин, ніж до попереднього мітозу. Куди поділися кліти­ни?

-  Залишилися в мітозі

-  Загинули в процесі апоптозу

+ Залишилися в пресинтетичному періоді або ввійшли до Go-фази

-  Увійшли до G2-фази

-  Загинули внаслідок некрозу

119.Назвіть органоїди, які є в клітинах бактерій:

-  мітохондрії

-  хлоропласти

-  травна вакуоля + рибосоми

-  ядро

120.У клітинах здорової печін­ки активно синтезуються глі­коген та білки. Які типи орга-нел добре розвинуті?

-  Клітинний центр

+ Гранулярна   та агранулярна

ЕПС

-  Лізосоми

-  Комплекс Гольджі

-  Пероксисоми

121.За допомогою електронноїмікроскопії зафіксовано, що поверхня більшості клітин утворює численні мікроскопі­чні вирости цитоплазми. Який процес активно відбувається в цих клітинах?

-  Біосинтез білка

-  Біологічне окиснення + Фагоцитоз

-  Дифузія

-  Синтез АТФ

122.Соматичні клітини люди­ни диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть ма­ти до 64n хромосом. Який ме­ханізм їх виникнення?

-  Амітоз

+ Ендомітоз

-  Мітоз

-  Мейоз

-  Політенія

123.Існують клітинні й неклі­тинні форми життя. Які з нижченазваних   форм нале­жать до неклітинних? + Віруси

-  Бактерії

-  Синьо-зелені водорості

-  Мікоплазми

-  Найпростіші

124. На клітину подіяли колхі­цином, що блокує "збирання" білків ахроматинового вере­тена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені? + Анафаза

-  Профаза

-  Цитокінез

-  Пресинтетичний  період інтер-фази

-   Постсинтетичний період інтер­фази

125.У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фібриногену. Зниження акти­вності яких органел гепато-цитів печінки найбільш імові­рно викликає це явище?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології