О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

 

-  Лізосом

+ Гранулярної ЕПС

-  Мітохондрій

-  Агранулярної ЕПС

-  Комплексу Гольджі

126.Під час дослідження карі­отипу дівчинки виявлено вко­рочення плеча 20-ї хромосоми. Як називається ця мутація?

+ Делеція

-  Дуплікація

-  Інверсія

-  Транслокація

-  Моносомія за 20-ю хромосо-мою1

127.У клітині штучно блоко­вано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

-  Ядерце

У "Збірнику завдань..." - за 21-ю (питан­ня №120).


+ Ядерний хроматин

-  Апарат Гольджі

-  Клітинна оболонка

-  Ядерна оболонка

У клітинах печінки та ни­рок людини містяться числен­ні одномембранні органели розміром 0,1-1,5 мкм, які запо­внені ферментами, що забез­печують Н2О2-залежне дихан­ня й біосинтез жовчних кис­лот. Як називаються ці орга­нели?

+ Пероксисоми

-  Лізосоми

-  Рибосоми

-  Травні вакуолі

-  Апарат Гольджі

 

129.Під час вивчення каріоти­пу абортованого зародка було виявлено, що одна з перших хромосом має одне плече й термінальне розміщення цен-тромери. Як називається та­кий тип хромосоми?

-  Акроцентрична

-  Субметацентрична + Телоцентрична

-  Метацентрична

-  Ізохромосома

130.Під час вивчення студен­тами структури клітини по­стало таке питання: "Що яв­ляють собою біологічні мем­брани за своєю структурою?"

-  Бімолекулярний білковий шар

+ Бімолекулярний ліпідний шар із білковими компонентами

-  Бімолекулярний ліпідний шар

 

-   Мономолекулярний ліпідний шар

-   Бімолекулярний білковий шар із ліпідними компонентами

131.Відомо, що клітинний цикл складається з кількох послідо­вних етапів. На одному з ета­пів відбувається синтез ДНК. Як називається цей період життєвого циклу клітини? + Синтетичний період інтерфази

-   Премітотичний період інтерфа-зи

-   Пресинтетичний  період інтер-фази

-   Мітоз

 

-   Постсинтетичний період інтер-фази

 

132.При якому варіанті каріо­типу в ядрах соматичних клі­тин виявляється одне тільце Барра?

-  45, Х0

-  46, XY

-  47, ХХ, 21 +

-  48, XXXY

+ 47, ХХ, 15+

133.У жінки 60 років видалена пухлина матки. Під час дослі­дження клітин пухлини було знайдено багатополюсні міто-зи з розходженням хромосом до багатьох полюсів. Які ор-ганели були порушені?

 

-  Вторинні лізосоми + Центросоми

-  Пероксисоми

-  Рибосоми

-  Шорсткуватий ЕПР

134.Лікар-цитогенетик під час приготування метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду ка­лію. Після цього відбулися на­бухання клітин і розрив клі­тинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?

-  Фагоцитоз

-  Піноцитоз

-  Дифузія + Ендосмос

-  Полегшена дифузія

У клітині відбувся автоліз внаслідок порушення ціліснос­ті та функцій мембран. Якіорганоїди були порушені? + Лізосоми

-  Ядро

-  Мітохондрії

-  Ендоплазматичний ретикулум

-  Апарат Гольджі

136.Зріла вірусна частинка складається з білкової оболон­ки й нуклеокапсиду, у якому зосереджено генетичний ма­теріал. Яку назву має зріла ча­стинка вірусу?

-  Прокаріот + Віріон

-  Генофор

-  Нуклеоїд

-  Фаг

 

137.У людини часто трапля­ються хвороби, пов'язані з на­копиченням у клітинах вугле­водів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хво­роб є відсутність відповідних ферментів у:

+ лізосомах

-  мітохондріях

-  ендоплазматичному ретикулумі

-  апараті Гольджі

-  ядрі

138.Амітоз - це прямий поділ ядра клітини, під час якого зберігається інтерфазний стан ядра, добре помітні яде­рця і ядерна мембрана. При амітозі хромосоми не виявля­ються і не відбувається їх рів­номірний розподіл. У резуль­таті амітозу утворюються клітини, які є генетично неод­норідними. В яких клітинах організму    людини амітоз уважається нормальним яви­щем?

-  Бластомерах

-  Сперматогоніях

-  Ооцитах

+ Клітинах шкірного епітелію

-  Гаметах

 

139.^ромосоми в клітині пере­бувають у стані максимальної спіралізації й розміщені в її ек­ваторіальній площині. Якій фазі мітозу це відповідає?

-  Профазі

-  Телофазі + Метафазі

-  Анафазі

-  Прометафазі

140.Унаслідок впливу радіоак­тивного випромінювання діля­нка хромосоми повернулася на 180°. Який вид хромосомної мутації має місце?

-  Дуплікація

-  Делеція + Інверсія

 

-   Внутрішньохромосомна транс-локація

-   Міжхромосомна транслокація

141.Тваринні клітини здатні до активних рухів, наприклад, амебоїдного. Які структури клітини забезпечують таку рухливість клітин?

-   Мікротрубочки цитоплазми

-  Проміжні мікрофіламенти + Актинові мікрофіламенти

-   Клітинний центр та мікротрубо-чки веретена поділу

-   Міофібрили

На одній зі стадій клітин­ного циклу гомологічні хромо­соми досягають полюсів клі­тини,   деспіралізуються, на­вколо них формуються ядерні оболонки, відновлюються яде­рця. В якій фазі мітозу знахо­диться клітина?

-  Метафаза

-  Анафаза

-  Прометафаза + Телофаза

-  Профаза

143. У хворого на гепатоцереб-
ральну дегенерацію при об-
стеженні виявлено порушення
синтезу білка церулоплазміну.
З якими з перелічених органел
пов'язаний цей дефект?

+ Гранулярною ендоплазматич­ною сіткою

-  Агранулярною ендоплазматич­ною сіткою

-  Мітохондріями

-  Апаратом Гольджі

-  Лізосомами

144.  У медико-генетичному
центрі під час вивчення ме-
тафазної пластинки хворої
дитини виявлено кільцеву
хро-
мосому,
яка утворилася вна-
слідок з'єднання кінцевих діля-
нок 16-ї аутосоми. Пошко-
дження якої структури хро-
мосоми стало причиною цієї
аномалії?

-  Довгого плеча

-  Короткого плеча

-  Центромери

+ Теломерної ділянки

-  Вторинної перетяжки

145. У радіологічній лаборато-
рії вивчали дію електромагні-
тного випромінювання на епі-
теліальні клітини кишечника й
нирок. В якому з перелічених

станів клітини будуть най­більш чутливі до цього ушко­джувального фактора?

-  Специфічної роботи клітин

-  Піноцитозу

-  Екскреції + Мітозу

-  Фагоцитозу

 

146. У клітинах усіх організмів присутні немембранні органо­їди, що складаються із двох неоднакових за розміром час­тинок. Вони мають мікроско­пічні розміри й виконують фу­нкцію синтезу білків. Як нази­ваються ці органоїди?

+ Рибосоми

-  Лізосоми

-  Лейкоцити

-  Хромосоми

-  Мітохондрії

147. У малярійного плазмодія набір хромосом 1n=12, його клітини в організмі людини розмножуються шляхом ши­зогонії. Кількість хромосом у ядрі плазмодія, що розмножу­ється в клітинах печінки лю­дини, складе:

+ 12

-  24

-  36

-  60

-  72

148. У зразку тканини ембріо­нального яєчника знайдено ма­ленькі клітини. Деякі з них за­знають мітотичного поділу. Яку стадію оогенезу спостері­гають?

-  Формування

-   РостуДозрівання

+ Розмноження

-   Диференціації

149.Колхіцин (речовина, що виділена з рослини Colchicum L.) зупиняє процес мітозу. Що саме в механізмі мітозу пору­шує колхіцин?

-   Розділення центріолей центро­соми

+ Утворення мітотичного верете­на

-   Розчинення ядерної мембрани

-   Подвоєння хромосом

-   Поділ цитоплазми

150.Зразок тканини пацієнта з м'якою пухлиною був дослі­джений під електронним мік­роскопом. Було знайдено ба­гато маленьких (15-20 нм) сферичних тілець, що склада­ються із двох нерівних субоди-ниць. Які це тільця?

-  Комплекс Гольджі + Рибосоми

-   Гладкий ендоплазматичний ре-тикулум

-   Мікротрубочки

-   Мітохондрії

151.Культура пухлинних клі­тин демонструє швидкий клі­тинний поділ шляхом прямого розщеплення ядра. Формуван­ня ниток веретена поділу та конденсації хроматину не по­мічено. Як називається цей тип поділу клітини?

-  Цитокінез

-  Каріокінез + Амітоз

-  Мітоз

-  Ендомітоз

 

152. У лабораторному експе­рименті культуру лейкоцитів змішали зі стафілококами. Нейтрофільні лейкоцити по­глинули й перетравили бакте­ріальні клітини. Як називаєть­ся цей процес?

-  Піноцитоз

-  Дифузія

-  Полегшена дифузія

-  Осмос + Фагоцитоз

153. У клітинах гарно розвинені гранулярний ендоплазматич­ний ретикулум і апарат Голь-джі. Яку головну функцію ви­конують ці клітини? + Секрецію білка

-  Фагоцитоз і перетравлення за­хоплених частинок

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології