О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Вироблення енергії

-  Передачу нервової стимуляції

Вироблення білкаПитання. В яких органелах клітини відбувається синтез білка? Варіа­нти відповідей: а) на ендоплазматичній сітці; б) на рибосомах; в) у мітохонд-ріях; г) у лізосомах; д) в ядрі. Пропонується варіант б як правильний. Але слід зазначити, що рибосоми знаходяться в цитоплазмі як вільно, так і на гра­нулярній ендоплазматичній сітці, а також у мітохондріях, тобто правильна відповідь повинна бути така: синтез білка відбувається в цитоплазмі й міто-хондріях на рибосомах. З перелічених питань правильними будуть відповіді а, б, в.

Питання. У лабораторії на культуру тканини зародка людини подіяликолхіцином, у результаті чого 5-та, 8-ма, 12-та й 15-та хромосоми не поді­лилися на хроматиди, причому 5-та, 12-та, 15-та відійшли до одного полюсу, а 8-ма до другого. Яка ймовірна кількість хроматид може бути в дочірній клітині? Варіанти відповідей: а) 29; б) 42; в) 48; г) 25; д) 46. Пропонується варіант в як правильний. Але ж колхіцин блокує розходження хроматид до полюсів, тому саме поставлення питання є помилковим.

Питання. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсі-рчистою кислотою (тест для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пу­хирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчи-стою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Голь-джі? Варіанти відповідей: а) окислення вуглеводів; б) розщеплення вуглево­дів та інших органічних речовин; в) нагромадження й виведення речовин із клітини; г) запасання вуглеводів; д) синтез вуглеводів з органічних речовин. Пропонується варіант в як правильний. Але якщо виходити з умови задачі, відповідь г теж правильна, тому що ми не можемо сказати (з умови задачі!), що далі відбувається з пухирцями. Крім того, що це за стиль? "Розглядаючи під мікроскопом.., виявлені скупчення..."; "розміщених... і забарвлені". Зовсім як у А. Чехова: "Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа"...

Питання. Втрата лізосомами якоїсь із ферментативних систем при­зводить до тяжких патологічних станів цілого організму, як правило, спад­кових хвороб. Визначте аномальну групу лізосом. Варіанти відповідей: а) прелізосоми; б) гетерофагосоми; в) постлізосоми; г) аутосоми; д) первинні лізосоми. Правильна відповідь - б. Питання. Лізосоми грають істотну роль в індивідуальному розвитку організмів, руйнуючи тимчасові органи ембріонів і личинок, наприклад, зябра й хвіст у пуголовків жаб. Яка група лізосом за­безпечує ці процеси? Варіанти відповідей: а) гетерофагосоми; б) прелізосоми; в) аутолізосоми; г) постлізосоми; д) власне лізосоми. Правильна відповідь -в. Питання. Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв'язування амінокислотних залишків у певній послідовності в поліпептидний ланцюг. Кі­лькість рибосом у клітинах різних органів неоднакова й залежить від функції органа. У клітинах якого органа кількість рибосом є найбільшою? Варіанти відповідей: а) сечового міхура; б) секреторні клітини підшлункової залози; в) епітелію канальців нирок; г) епідермісу шкіри; д) епітелію тонкого кишеч­ника. Правильна відповідь - б. Питання. У рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. Залежно від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклі­тинні структури та гетерофагосоми, що перетравлюють речовини, які на­дійшли в клітину. Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі най­простіших? Варіанти відповідей: а) постлізосом; б) прелізосом; в) вторинних лізосом, аутолізосом; г) первинних власних лізосом; д) гетерофагосом. Пра­вильна відповідь - д. Ми вважаємо, що ці питання більш підходять до гісто­логії, ніж до дисципліни "Медична біологія".

Питання. Дані цитогенетики свідчать про збереження структурної індивідуальності хромосом у клітинному циклі, упорядковане взаєморозмі-щення хромосом в об'ємі інтерфазного ядра. Із чим пов'язана така організа­ція хромосом клітини? Варіанти відповідей: а) з однаковими розмірами хро­мосом; б) з наявністю гомологічних ділянок хромосом у різних хромосомах; в) з формуванням ядерця та синтезом подібних РНК; г) з однаковою формою хромосом; д) з випадковими угрупованнями хромосом. Пропонується варіантв як правильний. Але насправді структурна індивідуальність хромосом забез­печується теломерами, які не дозволяють хромосомам злипатися.

 

КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА154Жінка з I(0) rh- групою крові вийшла заміж за чолові­ка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи та резус-фактора можна чекати в ді­тей?

+ III (B) Rh+

-   I (0) rh-

-   IV (AB) Rh+

-   I (0) Rh+

-   IV (AB) rh-

155.Фенотипічно однакові аномалії можуть бути обумо­влені як генотипічно, так і факторами середовища, які діють на ембріон. Наприклад, уроджене помутніння криш­талика може бути аутосом-но-рецесивним захворюванням або наслідком інфекції корової краснухи чи дії іонізуючого ви­промінювання в ранній період вагітності. Як називаються зміни, які відбуваються під впливом факторів середовища й повторюють ознаки, влас­тиві іншому генотипу?

-   Множинні алелі

-   Генокопії

-   Неповна пенетрантність + Фенокопії

-   Плейотропна дія генів

156якому зі шлюбів можли­вий резус-конфлікт матері й плода?

+ ГГ х RR

-  RR х гг

-  Rr х Rr

-  Rr х ГГ

-  Rr х RR

 

157.Сліпа дівчина, батьки, брати й сестри якої теж були сліпими, вийшла заміж за слі­пого юнака, брат і сестра якого теж були сліпими, а ін­ші члени родини - мати, ба­тько, дві сестри й брат - зря­чі. Від цього шлюбу народило­ся 8 зрячих дітей. Проаналі­зуйте родовід і назвіть причи­ну народження зрячих дітей у сліпих батьків:

-  плейотропна дія генів + генокопії

-  множинні алелі

-  неповна пенетрантність

-  фенокопії

158.У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в ха­рчових продуктах спостеріга­ється ендемічний зоб. Дане захворювання є наслідком:

-  хромосомної аберації

-  генної мутації

-  геномної мутації

-  комбінативної мінливості + модифікаційної мінливості

Розвиток будь-яких ознак у людини є результатом скла­дних взаємодій між генами та продуктами трансляції на мо­лекулярному рівні. Установле­но, що одна пара алелів конт­ролює проникність капілярів, розвиток стовбура головного мозку й мозочка, а також од­ну з функцій тимуса. До якого явища це можна віднести?

-   Кодомінування

-   Комплементарності + Плейотропії

-   Наддомінування

-   Полімерії

160. Група людей-європеоїдів оселилася в Південній Африці, і протягом декількох поколінь шлюби відбувалися тільки між ними. Шкіра в них стала знач­но темніше, подібна до шкіри негроїдів. Однак діти в цих людей продовжували наро­джуватися білими. Про яке явище йде мова? + Модифікаційну мінливість

-   Генокопії

-   Фенокопії

-   Генотипічну мінливість

-   Комбінаційну мінливість

161Жінка з резус-позитивною (Rh+) кров'ю вагітна, плід -резус-негативний (rh-). Чи можливе виникнення резус-конфлікту в цьому випадку? + Резус-конфлікт не виникає

-   Резус-конфлікт виникає при третій і т.д. вагітностях

-   Резус-конфлікт при першій вагі­тності не виникає, а при другій виникає

-   Резус-конфлікт виникне обов'я­зково

-   Резус-конфлікт виникає, якщо до вагітності була перелита ре­зус-негативна кров

162.Ці мутації не передають­ся нащадкам при статевому розмноженні, проте в індиві­дуальному розвитку вони мо­жуть впливати на формуван­ня ознаки, призводячи до утворення організмів-мозаїків. Про які мутації йде мова?

-  Генні

-  Генеративні

-  Транслокації

-  Трансгенації + Соматичні

 

163. Жінка сліпа внаслідок аномалії кришталика, а чоло­вік - внаслідок аномалії рогів­ки (обидва види сліпоти пере­даються як рецесивні незчеп-лені ознаки), мають двох ді­тей: сліпого й зрячого. Яка найвища ймовірність того, що їх третя дитина буде зрячою?

-  12%

-  37,5%

-  25%

+ 50%

-  0%

Сімейна гіперхолестери-немія успадковується за ауто-сомно-рецесивним типом. У гетерозигот це захворювання виражається збільшеним умі­стом холестерину в крові. У гомозигот, крім того, розви­ваються ксантоми (доброякі­сні пухлини шкіри й сухожиль) і ранній атеросклероз. Яка ймовірність народження здо­рової дитини в сім'ї, де один із батьків має лише високий уміст холестерину в крові, а другий - весь комплекс проявуцієї спадкової хвороби?

-  75% + 0%

-  25%

-  100%

-  50%

 

165.У матері перша група кро­ві, резус-негативна, а в батька третя група, резус-позитивна. Які групи крові можливі в ді­тей, якщо батько гетерози­готний за першою ознакою?

-  Перша й друга резус-позитивні

-  Перша й третя резус-негативні

-  Перша й друга резус-негативні + Перша й третя резус-позитивні

-  Друга й третя резус-позитивні

166.У фенотипічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (ознака, що успадковується за аутосомно-рецесивним ти­пом). Які генотипи жінки й чоловіка?

-  aa і aa

-  AAі AA

-  AA і Aa

-  Aa і aa + Aa і Aa

167.Успадковування груп крові визначається видом взаємодії генів. Батьки мають другу й третю групи крові, а їх дити­на - першу. Який вид взаємодії генів лежить в основі цього явища?

+ Повне домінування

-  Неповне домінування

-  Кодомінування

-  Полімерія

-  Комплементарна взаємодія ге­нів

168.До медико-генетичної кон­сультації звернулося по­дружжя з питанням про ймо­вірність народження в них ді­тей, хворих на гемофілію. По­дружжя здорове, але батько дружини хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захво­ріти:

-  половина дочок

-  усі дочки + половина синів

-  усі сини

-  усі діти

 

169.Гени А і В неповністю зче­плені між собою. Які кросове-рні гамети утворює самка дрозофіли з генотипом AB//ab? + ЛЬ, aB

-  В, Ь

-  AB, ab

-  Л, a

-  Aa, ВЬ

170.До генетичної консульта­ції звернулася жінка-альбінос (успадковується за аутосом-но-рецесивним типом) з нор­мальним зсіданням крові та I (0) групою крові. Який із пере­лічених генотипів більш імові­рний для цієї жінки?

-  AA /7 XHXh + aa ii XHXH

-  Aa IAi XHXH

-  aa IAIA XhXh

-  AA IAIB XHXH

У чоловіка частина ерит­роцитів має серпоподібну фо­рму, про що він не знав до при­зову в армію. У нього поряд із гемоглобіном   НЬА знайденоHbS. Який тип взаємодії генів притаманний цій патології?

-   Кодомінування

+ Неповне домінування

-   Комплементарність

-   Повне домінування

-   Наддомінування

 

172. У батьків з якими геноти­пами можуть народитися ді­ти з усіма групами крові сис­теми АВ0?

-   /В/В х iBj

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології