О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   /Аі х /А/В

-   /Ві х /А/А + /АІ х /Bj

-   jj х А В

173. У людини карі очі - домі­нантна ознака, блакитні - ре­цесивна. Блакитноокий чоло­вік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а в матері - карі. Яке найбільш правильне спів­відношення може бути в їх дітей?

-   1:2:1 за генотипом

-   3:1 за фенотипом

-   2:1 за фенотипом

-   1:2:1 за фенотипом + 1:1 за генотипом

174. У патології людини значна роль належить так званим фенокопіям, що нагадують за своїм проявом генетично зу­мовлені зміни й викликані не­сприятливим впливом будь-яких факторів. На якому ета­пі виникають фенокопії?

Під час сперматогенезу в бать­ка

-   Під час оогенезу в матері

 

-  Під час запліднення

-  Під час пологів

+ Під час реалізації генетичної інформації

175.Явище полімерії як одного з різновидів взаємодії неалель-них генів полягає в залежності сили прояву ознаки від різних домінантних генів. Який із на­ведених нижче генотипів най­краще відповідає полімерії?

-  AaBbcc -AABBCC

-  Aabbcc

+ AHH2A2a3a3

-  AaBbCc

176.Батько дитини - резус-по-зитивний із другою групою крові, гомозиготний, мати -резус-негативна з першою групою крові. Якими можуть бути фенотипи й генотипи дітей?

 

-   Гомозиготні  резус-негативні з першою групою крові

+ Гетерозиготні резус-позитивні із другою групою крові

-   Гомозиготні резус-позитивні із другою групою крові

-   Гомозиготні резус-негативні із другою групою крові

-   Гетерозиготні резус-позитивні з першою групою крові

177.Альбінізм успадковується як аутосомна рецесивна озна­ка. У родині, де обидва батьки здорові, народилася дитина-альбінос. Яка ймовірність на­родження нормальної дити­ни?

-   25%

-   100%

-  + 75%10%

-  50%

 

178. У пологовому будинку пе­реплутали двох хлопчиків. Ба­тьки одного з них мали I і IV групи крові, батьки другого -II i IV. Дослідження показали, що діти мають I і IV. Судово-медична експертиза встано­вила, що один із хлопчиків по­зашлюбний. Який генотип по­винні мати батьки дитини з І групою крові з перелічених? -lY х іВР

-  Iа I х Iа |В

-  Iа х Iа |в + рр х р

-  і0 Р х Iа іВ

179. Руде волосся - рецесивна ознака, чорне - домінантна. При яких шлюбах народжува­тимуться діти з рудим волос­сям з імовірністю 25%?

-  аа х аа

-  Аа х аа

-  АА х АА

-  АА х аа + Аа х Аа

180. У людини нормальна піг­ментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (Р) над його від­сутністю (р). Визначте ймо­вірність народження дітей, схожих на батьків, якщо ба­тько й мати дигетерозигот-ні:

-  1/іб

-  2/іб

-  !/ів

+ 9/іб

181. У людини зчеплений з X-хромосомою рецесивний лета­льний ген викликає розсмокту­вання зародка на ранніх ста­діях розвитку ембріона. Яка з можливих зигот-носіїв такого гена не здатна до розвитку?

-  Жодна

-  ХАХа

-  ХАУ + ХаУ

-  ХАХА

182.Здорове молоде подружжя має сина з гемофілією. Дідусь із боку матері хворий на ге­мофілію. Які генотипи бать­ків?

-  XHXH, XHY

-  XHXh, XhY

-  XHXH, XhY + XHXh, XHY

-  XhXh, XHY

 

183.Дитяча форма амавроти-чної сімейної ідіотії (Тея-Сакса) успадковується як ау-тосомна рецесивна ознака й закінчується смертю до 4-5 років. Перша дитина в сім'ї померла від цієї хвороби в той час, коли повинна була наро­дитися друга. Яка ймовір­ність того, що друга дитина буде страждати тією самою хворобою?

-  0%

-  100%

-  50%

+ 25%

-  75%

Схильність до цукровогодіабету зумовлюється ауто-сомно-рецесивним геном. Цей ген проявляється лише в 30% гомозиготних особин. Яка ге­нетична закономірність спо­стерігається в цьому випад­ку?

-   Дискретність

-   Комплементарність

-   Експресивність

+ Неповна пенетрантність

-   Плейотропна дія

185.Донька дальтоніка бере шлюб із сином іншого дальто­ніка, причому це подружжя відрізняє кольори нормально. Яка найбільша ймовірність появи дальтонізму в їхніх ді­тей?

+ 25%

-   100%

-   50%

-   0%

-   75%

 

186.У здорових батьків наро­дився син, хворий на фенілке-тонурію, але завдяки спеціаль­ній дієті він розвивався нор­мально. З якою генетичною закономірністю пов'язаний йо­го нормальний розвиток?

-   Мутаційною мінливістю

+ Модифікаційною мінливістю

-   Генотипічною мінливістю

-   Комбінативною мінливістю

-   Спадковою мінливістю

187.Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері також, але во­на має рецесивний алель глу­хоти. Яка ймовірність наро­дження дітей з обома хворо­бами, якщо батько гетерози­готний за обома генами?

188. У рослини із клітини, у якій сталася мутація, з'явила­ся брунька, а потім і пагін із новими властивостями. При якому розмноженні нові влас­тивості будуть успадковува­тися нащадками?

 

-  Статевому із заплідненням

-  Статевому без запліднення

-  Брунькуванні

+ Вегетативному

-  Спороутворенні

189. У здорового чоловіка один із батьків хворіє на цукровий діабет, у дружини - обидва хворі. Який відсоток дітей фенотипічно буде схожий на батька, якщо відомо, що ця хвороба є рецесивною?

+ 50%

-  25%

-  100%

-  75%

-  0%

У багатодітній сім'ї чет­веро синів і три дочки, які фе-нотипічно відрізняються один від одного за багатьма озна­ками. Це пояснюється тим, що в батьків у процесі гаме­тогенезу в кожну з гамет по­трапляють  різні комбінаціїхромосом. На якій стадії ме­йозу це відбувається?

-  Метафаза мейозу І + Анафаза мейозу І

-  Анафаза мейозу ІІ

-  Профаза мейозу І

-  Профаза мейозу ІІ

 

191. Яка ймовірність наро­дження хлопчика в сім'ї, де мати - носій рецесивного ле­тального алеля, який зчепле­ний зі статтю й викликає за­гибель зародка на ранніх ста-ді1ях розвитку?

+1/3

-  2

-  1/2

-  3/4

192. У мешканців Закарпаття часто трапляється ендеміч­ний зоб внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах. Яка форма мінливості ле­жить в основі цього?

-  Мутаційна

-  Комбінативна + Модифікаційна

-  Спадкова

-  Генотипічна

193. Синтез у клітинах людини білка інтерферону зумовлю­ється комплементарною вза­ємодією домінантних алелів різних генів А і В. В одного з батьків пригнічена здатність до утворення інтерферону внаслідок відсутності гена В, а другий - здоровий, і всі його родичі також здорові. Яка ймовірність появи здорового потомства?

-  0%

+ 100%

-  25%

-  75%

-  50%

 

194.Глухота може бути зумо­влена різними рецесивними алелями "а" і "b", які розміще­ні в різних парах хромосом. Глухий чоловік із генотипом aaBB одружився із глухою жі­нкою, яка мала генотип AAbb1. У них народилося чет­веро дітей. Скільки з них були глухими?

У БЦТ існує другий варіант питання, де генотип жінки записаний Aabb, але в цьо­му випадку відповідь, що пропонується як правильна, буде неправильною. В іншому місці питання повторюється з правильно написаним генотипом.


+ Ні одного

-  Два

-  Чотири

-  Один

-  Три

195.Пігментація шкіри в лю­дини контролюється декіль­кома парами незчеплених ге­нів, що взаємодіють за типом адитивної полімерії. Пігмен­тація шкіри в людини з гено­типом а\а\а2а2а3а3 буде:

-  альбінос (пігментація відсутня)

-  чорна (негроїд)

-  жовта (монголоїд) + біла (європеоїд)

-  коричнева (мулат)

Юнак із Центральної Аф­рики приїхав в Україну одер­жати вищу медичну освіту.Він страждає легкою формою серпоподібноклітинної анемії. На третьому році навчання він одружився з українкою, яка була здорова за цією озна­кою. У них народилася донька. Яка найвища ймовірність то­го, що ця дитина буде хвора (ген серпоподібноклітинної анемії успадковується як не­повна домінантна ознака)?

-   0% + 50%

-   25%

-   100%

-   75%

197.     Схрещуються два організ-
ми. Один із них гетерозигот-
ний за домінантним геном, а
другий - гомозиготний за ре-
цесивним геном. Яке це схре-
щування?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології