О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   Комплементарне

-   Дигібридне + Аналізуюче

-   Незчеплене

-   Полігібридне

198. У людей чотири групи
крові системи АВ0 визнача-
ються взаємодією між собою
трьох генів одного локусу: і,
I
, I3. Скільки генотипів і фе-
нотипів вони утворюють?

-   Три генотипи й три фенотипи

 

-   Три генотипи й чотири феноти-пи

-   Чотири генотипи й чотири фе-нотипи

+ Шість генотипів і чотири фено-типи

-   Шість генотипів і шість феноти-пів

 

199. У людській популяції міс­та N з усіх людей, у кого є до­мінантний ген шизофренії, мають виражену клінічну ка­ртину 35%. Ця характерис­тика гена називається: + пенетрантність

 

-  стабільність

-  експресивність

-  специфічність

-  мутабільність

200.У численних експеримен­тах схрещуються між собою гомозиготні чи гетерозиготні організми. Потім аналізують­ся кількісні прояви ознак у по-томстві. Визначте, про який метод іде мова:

-  генеалогічний

-  цитогенетичний

-  селективний + гібридологічний

-  популяційно-статистичний

201.Є одноклітинний організм, що характеризується набором хромосом 2n=8 та розмножу -ється безстатевим шляхом. Генетична різноманітність особин у популяції складатиме (без урахування мутацій): + 1 тип

-  8 типів

-  128 типів

-  32 типи

-  256 типів

202.У донора виявлена IV група крові. Фенотипічно вона хара­ктеризується наявністю:

-  антигенів А й антитіл бета

-  антигенів В і антитіл альфа + антигенів А і В

-   антигенів А й антитіл альфа
антитіл альфа й бета 203.Внаслідок вірусної інфекції в однієї людини відбулися змі­ни фенотипу, які подібні до мутацій, але не змінили гено­тип. Це явище називається:

+ фенокопія

-   мутація

-   перекомбінація

-   генокопія

-   тривала модифікація

 

204.Уродині одних і тих самих батьків було 7 здорових дітей, народжених у різний час. Вони розрізняються фенотипічно. Їхні відмінності обумовлені:

-   пенетрантністю

+ комбінаційною мінливістю

-   частотою зустрічальності домі­нантного гена

-   різними каріотипами

-   частотою зустрічальності реце­сивного гена

205.Маса людей контролю­ється декількома парами не-зчеплених генів. Чим більше домінантних генів у генотипі, тим більша маса тіла людини. Це є приклад:

-   моногенного успадковування

-   наддомінування + полімерії

-   епістазу

-   повного домінування

206.Назвіть аутосомну реце­сивну ознаку людини серед пе­релічених нижче:

-   праворукість

-   шестипалість

-   пігментація шкіри

-   гемофілія

+ 1-ша група крові системи АВ0

207.У людей групи крові сис­теми Rh визначаються взає­модією між собою двох алелів одного гена. Ці алелі утворю-ють1 і визначають:

-   три генотипи й чотири феноти-пи

-   чотири генотипи й два феноти-пи

-  шість генотипів і чотири фено-типи

-   шість генотипів і шість феноти-пів

+ три генотипи й два фенотипи

208. Вивчається одноклітин­ний паразит із набором хро­мосом 2n=24, що розмножу -ється шляхом шизогонії. Ге­нетична різноманітність осо­бин у популяції складе (без урахування мутацій): + 1 тип

-  256 типів

-  24 типи

-  128 типів

-  32 типи

У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася дитина з ознаками анемії; ди­тина невдовзі померла. Вияв­лено, що еритроцити дитини мали вигляд серпа. Які ймовір­ні генотипи дружини й чолові­ка (батьків дитини), якщо ві­
домо, що в них спостерігаєть­ся легка форма цієї хвороби? -Aaі AA

-   Aa і aa

-   AA і AA + Aa і Aa

-   aa і aa

210. Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумов­лює полідактилію, а дружина

-    гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наве­дених біологічних закономір­ностей проявиться в їхніх ді­тей щодо наявності в них по­лідактилії?

-   Закон розщеплення

+ Закон одноманітності гібридів I покоління

-   Закон незалежного успадкуван­ня ознак

-   Явище зчепленого успадкуван­ня генів

-   Явище успадкування, зчеплено­го зі статтю

211.Чоловік кароокий і гомози­готний за домінантним геном, а дружина - блакитноока. В їхніх дітей проявиться зако­номірність:

-   незалежне успадковування

-   гіпотеза чистоти гамет

-   розщеплення гібридів

-   зчеплене успадковування

+ однаковість   гібридів першого покоління

212.Колір шкіри в людини кон­тролюється декількома пара­ми незчеплених генів, що взає­модіють за типом адитивної полімерії. Яка буде пігмента­ція шкіри в людини з геноти­пом А\А\А2А2А3А3, ?

-  Жовта (монголоїд)

-  Біла (європеоїд)

-  Коричнева (мулат) + Чорна (негроїд)

-  Альбінос (пігментація відсутня)

 

213.Ріст людини контролю­ється декількома парами не-зчеплених генів, причому дуже низькорослі - гомозиготи до­мінантні, найвищі - гомози­готи рецесивні1. До якого ти­пу відносять це явище?

+ Полімерія

-  Плейотропія

-  Кодомінування

-  Наддомінування

-  Комплементарність

214.У подружжя народилася дитина з яскраво-блакитними очима. Через декілька місяців колір райдужної оболонки змі­нився й став зеленувато-сірим. Батьки звернулися до педіатра, підозрюючи можли­вість патології, але лікар їх заспокоїв, пояснивши, що це:

 

-   наслідок переходу в харчуванні немовляти від материнського молока до молочних сумішей

-   результат прорізування зубів

+ прояв норми реакції відповідних генів

-   явище, успадковане від одного з батьків

-   звичайна особливість періоду онтогенезу

215.Інтенсивність пігментації

шкіри в людини контролюютькілька неалельних домінантних генів. Установлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивні-шою. Як називається тип вза­ємодії між цими генами?

-   Епістаз

-  Плейотропія + Полімерія

-   Кодомінування

-   Комплементарність

 

216.У людини один і той самий генотип може спричинити розвиток ознаки з різними ступенями прояву й залежить від взаємодії даного гена з ін­шими та від впливу зовнішніх умов. Як називається ступінь фенотипічного прояву ознаки, що контролюється певним ге­ном?

-   Мутація

-   Спадковість

-   Пенетрантність

-  Полімерія + Експресивність

217.При яких групах крові ба­тьків за системою резус мо­жлива резус-конфліктна си­туація під+час вагітності?

 

-   Жінка Rh+ (гомозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

-   Жінка +Rh+ (гетерозигота), чоло­вік Rh+ (гетерозигота)

+ Жінка rh-, чоловік Rh+ (гомози­гота)

-  Жінка rh-, чоловік rh-

-   Жінка +Rh+ (гетерозигота), чоло­вік Rh+ (гомозигота)

218.Хромосомні аберації й змі­ни кількості хромосом мо­жуть   виникати   на різних етапах індивідуального роз­витку. Якою може бути при­чина того, що утворився ор­ганізм, який можна назвати повним мутантом? + Мутантні гамети батьків

-   Мутантні гамети батька

-   Мутантні гамети матері

-   Гамети батьків нормальні

-   Неправильний другий поділ зи­готи

 

219. У глухонімих батьків із ге­нотипами DDee і ddEE наро­дилися діти з нормальним слу­хом. Яка форма взаємодії між генами D i E?

+ Комплементарність

-   Полімерія

-   Неповне домінування

-   Епістаз

-   Наддомінування

220. У деяких клінічно здорових людей в умовах високогір'я спостерігаються ознаки ане­мії. Під час аналізу крові в них виявляють серпоподібні ерит­роцити. Який генотип спо­стерігається в людей у тако­му випадку?

-   aa

AA + Aa

-  ХсХс

-  XCY

У лікарню потрапила жін­ка, якій терміново необхідно зробити переливання крові. Аналіз виявив, що жінка має І групу крові rh-. Які групу крові та резус фактор повинен ма­ти чоловік цієї жінки, щоб її
син міг стати для неї доно­ром? + I (0) rh-

-   Будь-яку

-   IV (AB) rh+

-   Правильної відповіді немає

-   IV (AB) rh-

222.5 одного з подружжя за­підозрене носійство рецесив­ного гена фенілкетонурії. Який ризик народження в цій сім'ї дитини, хворої на фенілкето-нурію? + 0%

-   25%

-   50%

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології