В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Для отримання достовірних результатів були використані першоджерела (документи фінансової звітності підприємства, інформація з Інтернету) та опитані співробітники відділу маркетингу, завдяки чому експертним методом було отримано наступні результати.

PEST-аналіз для ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» був проведений з метою оцінки ринку, позицій підприємства та потенціалу бізнесу (фрагмент аналізу поданий у табл. 5.10).

Перелік факторів у групах визначили експерти, оцінка факторів проводилась за 5-ти бальною шкалою, а вага була визначена методом попарного порівняння показників.

РЕST-аналіз дозволив зробити висновок, що найбільший ступінь впливу на діяльність підприємства мають технологічні фактори, найменший - політичні.
Середньозважена оцінка (Кт=Х^^)Надзвичайно важливими є технологічні фактори. Серед них найбільше на інноваційну діяльність підприємства впливають інноваційний потенціал ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе», як основа можливостей нових розробок; рівень розвитку власних технологій; рівень фінансування досліджень, як передумова майбутніх інновацій; динаміка і темпи технологічних змін, а також доступність ліцензій та патентів. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що підприємство займається випуском високотехнологічної продукції, якість і відповідність умовам ринку якої залежить від зазначених вище факторів, при цьому дуже високий рівень розвитку технологій конкурентів є своєрідним стимулом до відповідних дій.

Високий рівень впливу економічних факторів пов'язаний із всесвітньою кризою. Відповідно, найбільше значення мають очикування та запити споживачів, можливі зміни стану попиту і пропозиції, потенціал розвитку ринків, стабцільність валют та купівельна спроможність покупців.

Спеціалізація підприємства на виробництві одиничної промислової продукції зумовлює відносно незначний вплив соціокультурних факторів, адже у покупців фактично відсутній інтерес до підприємства та його діяльності, відтак найвищий вплив тут мають імідж підприємства (як в очах потенційних клієнтів, так і у бізнес-кіл та суспільства в цілому) та комунікаційна політика підприємства (у зв'язку зі специфікою та витратністю).

Порівняно незначний вплив мають політичні фактори. Не зважаючи на те, що підприємство реалізувало за кордон близько 70% своєї продукції, урядова політика, митні правила та політична стабільність держави, які в першу чергу визначають можливості роботи з зарубіжними суб'єктами господарювання, не є вирішальними в даній сфері.

Далі було проведено SNW-аналіз (фрагмент у табл. 5.11). Всі фактори впливу на внутрішнє середовище підприємства було експертами віднесено до однієї з 3-х груп (сильні, нейтральні, слабкі), на основі чого зроблено висновки.358

Таблиця 5.11

SNW-аналіз ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» (фрагмент)

 

 

Якісна оцінка фактора

ом

vfcuviupmuiiicj'

щодосередовищапідприємства

S

сильна

N

нейтральна

W слабка

1

2

3

4

5

1

Стратегія підприємства

х

 

2

Організаційна структура

х

 

3

Загальне фінансове положення, в т.ч.:

х

 

3.1

Стан поточного балансу

 

х

3.2

Рівень бухгалтерського обліку

х

 

3.3

Фінансова структура

 

х

3.4

Доступ інвестиційних ресурсів (кредити, розміщення цінних паперів і т.д.)

х

 

 

3.5

Рівень фінансового менеджменту

 

х

4

Структура витрат

 

х

5

Дистрибуція

х

 

6

Інформаційні технології

 

х

7

Інновації як здатність до реалізації на ринку нових продуктів

 

х

 

8

Інновації як дослідження та розробки

х

 

9

Здатність до лідерства в цілому, в т.ч.:

х

 

9.1

Здатність до лідерства директора

х

 

9.2

Здатність до лідерства керівництва

 

 

х

10

Рівень маркетингу

 

х

11

Рівень менеджменту

х

 

12

Кваліфікація персоналу (в цілому)

х

 

13

Репутація на ринку

х

 

14

Репутація підприємства як роботодавця

 

 

х

15

Відносини з органами влади (в цілому), в т.ч.:

 

х

 

15.1

З органами державної влади

х

 

15.2

З системою податкового контролю

 

х

16

Відносини з профспілками (в цілому), в т.ч.:

 

х

 

16.1

З корпоративними

 

х

16.2

З галузевими

 

х

17

Відносини з посередниками

х

 

18

Післяпродажне обслуговування

х

 


За результатами аналізу визначено: 1   Сильними сторонами підприємства є:

1)      досить потужні фінансові можливості;

2)      стратегічні напрямки діяльності компанії;

3)      наявність досвіду роботи;

4)      розширена асортиментна лінія продукції

5)      висока якість товарів та послуг;

6)      високий рівень кваліфікації персоналу;

7)      злагодженість та стабільність у роботі з посередниками;

8)      великий досвід роботи на ринках, у т. ч. і за кордоном;

9)      насиченість товарної номенклатури;

10)  політика розподілу продукції;

11)  здійснення контролю за якістю продукції, що реалізується, та ін.

2 Основними слабкими сторонами ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» є:

1)      відсутність здатності до лідерства у всього керівного персоналу;

2)      відсутність розвиненої корпоративної культури;

3)      відсутність належної мотивації персоналу; 3 Нейтральними позиціями є:

2)      1) фінансова структура підприємства та рівень фінансового менеджменту;структура витрат;

3)      рівень інформаційних технологій, що використовуються компанією;

4)      рівень маркетингу та стимулювання збуту;

5)      відносини з профспілками і т .д.

Підприємству запропоновано здійснювати заходи щодо зміцнення позиції його сильних та нівелювання впливу слабких сторін, переводячи їх з розряду слабких у розряд нейтральних, а нейтральні - у розряд сильних. Основою таких змін може бути стратегічне планування елементів комплексу маркетингу. Отже, доцільність розроблення стратегічного плану маркетингових комунікацій безсумнівна.

З огляду на те, що за прогнозами з 2012 р. Інтернет виходить на друге місце серед засобів маркетинговиз комунікацій (п. 1.2), основною метою Сопґвпґ-аналізу було визначення структури та змісту інформації в мережі Інтернет про ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» й надання рекомендацій щодо вдосконалення комунікаційної діяльності в цій мережі [96].


Сойеш-аналіз інформації проводився в одній з популярніших пошукових систем - Google (рис. 5.7).За одиницю аналізу було обрано сукупність слів «ВАТ СНВО ім. Фрунзе». Дослідження показало, що загальна кількість сторінок, що мають містити дану інформацію, становила 7 950. Серед них найчастіше зустрічалися різної спрямованості новини щодо співробітництва товариства з провідними вітчизняними, російськими та іншими зарубіжними компаніями про надання першим ряду послуг (у т.ч. і на довготривалій основі); дані щодо ліцензування діяльності, патентування тих чи інших виробів, вартості акцій компанії і т.п., зокрема на веб-сайтах державних установ; досить велика кількість посилань на довідники компаній, де міститься коротка інформація щодо сфери діяльності, основних видів продукції, місця розташування, а також контактні дані (телефони, поштова та електронні адреси, номери телефонів).

З'ясовано, що існує досить велика кількість джерел з інформацією про товаровиробника, продукцію, її характеристики; значний обсяг історичних даних щодо заснування, історії розвитку підприємства, його керівників тощо.

Уся сукупність інформації була структурована і виділено такі групи першоджерел:

1)      бізнес-довідники машинобудівних підприємств;

2)      інформація на сайтах державних установ;

3)      інформація про інші підприємства машинобудування;

4)      інформація про регіон, що містять згадування про ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»;

5)      новини, що містять інформацію про ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»;

 

6)            реферати;

7)            статті (з періодичних видань), які містять інформацію про підприємство;

8)            статті про ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»;

9)            статті з машинобудування, у яких згадується ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»;

статті, що не містять згадувань про ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»;11) інше (картинки тощо).

З огляду та те що ці теми не є рівнозначними, їх було проранжовано за обсягом інформації, що міститься за даними напрямами в мережі Інтернет, і підбиті підсумки щодо фактичної кількості згадувань та відсоткової частки інформації у загальному масиві за кожною із тематик (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Результати Сойеш-аналізу в мережі Інтернет для «ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе»

 

 

Фактична

Частка у

Тематика

кількість джерел,

загальному

 

од.

обсязі, %

Новини, що містять інформацію про «ВАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе»

2624

33,00

Інформація на сайтах державних установ

1749

22,00

Бізнес-довідники машинобудівних підприємств

1113

14,00

Статті (з періодичних видань), які містять інформацію про СНВО ім. Фрунзе

954

12,00

Статті про СНВО ім. Фрунзе

636

8,00

Інформація про регіон, що містять згадування про СНВО ім. Фрунзе

318

4,00

Статті по машинобудуванню, у яких згадується СНВО ім. Фрунзе

159

2,00

Статті, що не містять згадувань про СНВО ім. Фрунзе

159

2,00

Інформація про інші підприємства машинобудування машинобудівну галузь

118

1,48

Реферати

70

0,88

Інше (картинки тощо)

50

0,64

Сума

7950

100

За результатами дослідження зроблено такі висновки:

1)      взагалі відсутні посилання на сайт підприємства;

2)      перейти на сторінку підприємства можна лише шляхом пошуку в бізнес-довідниках чи інших ресурсах;

3)      великий обсяг інформації містять сайти різноманітних державних установ (міністерств, податкової служби, навчальних закладів і т.д.), що підтверджує наявність інтересу до підприємства та його діяльності як до такого, що формує позитивне уявлення на міжнародній арені про українську машинобудівну галузь;

4)      більшість обробленої інформації є однотипною, існує дуже велика кількість повторень матеріалу.

Сформульовано такі рекомендації:

1)      ввести на головну сторінку веб-сайту підприємства ключові слова, які б дозволили активніше його просувати в різних пошукових системах;

2)      збільшити кількість посилань на підприємство з інформаційних сторінок про ринок машинобудування;

3)      розмістити на веб-сайті підприємства інформацію про основні економічні показники, можливо, їх динаміку, прогнозні значення і т. п.

З метою з'ясування окремих характеристик іміджу (бізнесового, споживацького і т.д.) до назви підприємства можна додавати певні слова (інновації, успіх, розвиток тощо) і визначати дійсні позиції підприємства в інформаційному просторі.

Проаналізуємо бізнес-портфель ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» за допомогою матриці БКГ. Становище підприємства має середні позиції. Воно має один СГП з найменшою часткою у загальному обсязі продажу в полі «Собаки», два СГП в полі «Важкі діти», один СГП в полі «Дійні корови» та один СГП з найбільшою часткою у загальному обсязі продажу в полі «Зірки»

(рис. 5.8).До поля «Зірки» потрапили ГПА. Темпи зростання ринку є високими і відносна ринкова частка фірми в даній сфері також є високою. Проте, якщо в наступних роках темпи росту ринку уповільняться, то є висока ймовірність того, що незабаром дане СГП перейде з розряду «Зірки» до розряду «Дійних корів». Тому стратегія діяльності підприємства щодо даного СГП має бути спрямована на підтримання конкурентних переваг (наприклад, вкладання коштів у маркетинг з метою збереження ринкової частки СГП).ТРР 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах