В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Аналіз становлення ринково-орієнтованої системи стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств дозволив отримати такі висновки:

1       запропоноване визначення механізму стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств як сукупності системи органів управління, системи форм і методів організації і функціонування виробництва та системи організаційно-економічних зв'язків, регламентованих діючими правовими, економічними, ринковими, соціальними, технологічними та іншими нормами, за допомогою яких здійснюють регулярний процес розроблення і коригування стратегічних планів промислових підприємств щодо просування інновацій на ринку, яке на відміну від існуючих ураховує специфічні особливості планування просування інноваційної продукції;

2        визначені й охарактеризовані основні важелі процесу стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, що може бути покладене в основу розроблення моделі цього процесу;запропонована модель механізму стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, яка охоплює етапи стратегічного планування, чинники впливу на цей процес і його результати та інструменти маркетингових комунікацій;

3        дістали подальшого розвитку теоретико-методичні підходи до формування комплексного механізму стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, що включає сукупність організаційних, економічних, мотиваційних і правових інструментів, за допомогою яких здійснюється регулювання процесів і відносин, що виникають в рамках стратегічного планування комунікацій промислових підприємств.

4        запропоновано економіко-математичну модель визначення оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій для просування інноваційної продукції промислових підприємств;

5        запропонований стратегічний план маркетингових комунікацій щодо просування інноваційної продукції підприємства машинобудівної галузі, який враховує: попередню комунікаційну діяльність підприємства, його потенціал, вимоги ринку та існуючий етап розвитку економіки і дозволяє покращити імідж підприємства, оптимізувати витрати на комунікації та поліпшити процес планування в цілому.

Отримані результати можуть бути використані в господарській діяльності вітчизняних підприємств з метою поліпшення їх ринкових позицій за рахунок вдалого використання комунікацій.

Матеріали розділу викладені в роботах [82; 93; 96].ВИСНОВКИ

 

 

Інтегральним результатом дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми розроблення та наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад і методичних підходів до стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, яка забезпечує орієнтування діяльності промислових підприємств на інноваційний шлях розвитку, завдяки підвищенню її ефективності.

Найбільш вагомі результати роботи дозволили зробити такі висновки теоретико-методологічного, методичного та практичного характеру.

1.      Удосконалити управлінську діяльність вітчизняних промислових підприємств зі стратегічного планування інновацій, відповідно до визначених приорітетів державного розвитку та економічних реалій (зумовлених впливом світової економічної кризи), надають можливість розроблені автором теоретико-методологічні засади стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, в основу яких покладено сукупність загальних положень сучасної ринкової діяльності й специфічний інструментарій комунікаційної та інноваційної діяльностей. Це в цілому сприяє вирішенню комплексу економічних та інноваційних проблем розвитку України.

2.      Здійснювати порівняльний аналіз розвитку різних ринків (в т.ч. ринку маркетингових комунікацій), визначати закономірності й формулювати на цій основі прогнози при розробленні стратегічних планів дозволяє удосконалений методичний підхід до визначення етапів розвитку ринків за темпами приросту ринку (які характеризують сам ринок, його операторів, продукцію та споживачів комплексно).

Точніше формулювати мету й завдання маркетингової комунікаційної субстратегії, її місце та роль, які відрізняються від інших функціональних стратегій,    надають    можливість    встановлені    нові    взаємозв'язки іпідпорядкування ділових і функціональних стратегій підприємства, що акцентують увагу на особливостях оптимізації комунікаційної діяльності та конкретизують специфічні характеристики цього виду стратегій. Узгодження комунікаційної стратегії щодо просування промислових інновацій на ринку одночасно з прийняттям рішення про їх впровадження (в рамках визначення ділових стратегій підприємства) дає змогу мінімізувати ризики неприйняття інновації ринком і швидко реагувати на сигнали останнього.

4.      Досягати на практиці поставлених цілей по просуванню інновацій на ринку за допомогою дієвої комунікаційної субстратегії, як інструменту втілення стратегічних рішень, оптимально узгоджувати потреби ринку і ресурси підприємства дозволяє запропонована концептуальна модель стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, яка ґрунтується на комплексному використанні існуючих інструментів стратегічного аналізу, удосконалених етапах процесу стратегічного планування та рівнозначності маркетингової стратегії з діловими стратегіями підприємства,

5.      Покращити регулювання процесів і відносин, які виникають в рамках стратегічного планування (спрямованого на визначення просування інновацій як завдання стратегічного рівня) дозволяють удосконалені теоретико-методичні підходи до формування комплексного механізму стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств (що включає сукупність організаційних, економічних, мотиваційних і правових інструментів).

6.      Ефективніше використовувати маркетингові заходи відповідно до вимог і особливостей різних товаровиробників дозволяє пропозиція класифікувати маркетингові заходи за ознакою «Особливості комунікаційних зв'язків» (й виділяти однобічні, двобічні та комбіновані комунікації), яка ґрунтується на особливостях сучасного розвитку комунікацій, розширює розуміння природи нових маркетингових заходів, які з'являються.

7.         Краще розуміти природу маркетингових комунікацій й уникнутиподвійного обрахунку при визначенні результуючої дії різних їх інструментів надає можливість розширення класифікації інструментарію маркетингових комунікацій шляхом виокремлення нових ознак («За особливостями законодавчого регулювання застосування інструментів маркетингових комунікацій» і «За функціональною спрямованістю інструментів маркетингових комунікацій») та розширення й систематизація переліку елементів для існуючих ознак (принципів діяльності, отримуваних ефектів та ефективності).

8.      Комплексно враховувати різноспрямовані результати та отримувати більш зважену оцінку реалізації маркетингової комунікаційної субстратегії дозволяє удосконалений теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності маркетингових комунікацій, який ґрунтується на виокремленні різних видів ефектів та узагальненому співвідношенні показників економічного й комунікаційного ефектів

9.      Обґрунтувати необхідні елементи комплексу маркетингових комунікацій спеціально для кожного товаровиробника дають змогу удосконалені: визначення синергічного ефекту маркетингових комунікацій, теоретико-методичний підхід до аналізу факторів, що впливають на виникнення та величину синергічного ефекту маркетингових комунікацій, та методичний підхід до оцінки останнього.

Обґрунтовано визначати оптимальний комплекс інструментів, засобів і заходів інтегрованих маркетингових комунікацій, який забезпечує необхідну кількість комунікаційних контактів з цільовими споживачами, а як результат - сприяє підвищенню ефективності просування інновацій дозволяє запропонований методичний підхід (на основі використання економіко-математичної моделі) до вибору оптимальної структури інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій для просування на ринку інноваційної промислової продукції з урахуванням особливостей кожної конкретної ситуації (фінансових можливостей підприємства, загроз цільового ринку, галузевих особливостей, тенденцій розвитку комунікаційного ринку,цілей і завдань комунікацій та потреб реалізації економічних і комунікаційних завдань тощо).

11.    Формалізувати процес вибору стратегій промисловими підприємствами на основі визначених ділових стратегій дає змогу запропонований методичний підхід до деталізації маркетингових стратегій (а саме: їх інноваційних і комунікаційних субстратегій) відповідно до потреб підприємства, ринку та інновації.

12.    Подальшому розвитку вітчизняної теорії маркетингу та економіки підприємств сприяє обґрунтування структурно-логічної сутності таких понять, як: стратегічне планування, маркетингова стратегія комунікацій, синергічний ефект маркетингових комунікацій, комунікаційна ефективність комплексу маркетингових комунікацій, методологія стратегічного планування маркетингових комунікацій, механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств, в частині їх більш точного визначення з урахуванням сучасних особливостей комунікаційної та інноваційної діяльності промислових підприємств.

Отримані результати призводять до підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, поліпшення їх ринкові позиції за рахунок вдалого використання комунікацій. Авторська методологія стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств дозволяє вирішувати низку проблем управління у сфері інноваційної діяльності окремих суб'єктів господарювання, а також є основою ідеології вирішення комплексу економічних та інноваційних проблем розвитку України.Д О Д А Т К ИДодаток А

Таблиця А.1

Основні показники щодо засобів зв'язку в Україні [232]

 

 

 

Відправлено, млн

 

Надано

 

 

 

 

 

 

міжміських

Роки

газет і

листів

телеграм

П<ЛГЧЛ ППк"

грошових переказів і

телефонних переговорів

 

журналів

 

 

 

пенсійних виплат

(включаючи міжнародні), млн

1980

9070,3

1769,2

83,7

40,8

153,6

304,9

1981

9330,8

1778,6

85,4

40,1

156,9

334,8

1982

8999,2

1781,4

85,3

39,99

159,98

361,2

1983

9342,1

1735,7

74,5

36,5

160,5

383,5

1984

9644,0

1698,6

71,1

36,1

163,0

414,5

1985

9935,8

1678,2

71,5

38,5

165,0

447,1

1986

10387,7

1573,4

70,4

40,2

168,3

487,4

1987

11454,9

1537,9

70,7

44,5

171,7

530,5

1988

11514,5

1538,6

70,3

43,6

171,7

567,4

1989

11693,5

1527,6

70,5

44,3

172,3

608,4

1990

11656,8

1472,5

72,6

42,5

177,9

656,9

1991

7626,6

1358,3

68,7

33,6

189,3

688,6

1992

3576,1

1061,1

47,4

14,3

226,5

595,7

1993

2551,2

856,8

43,8

6,4

218,7

677,4

1994

1624,5

702,3

34,0

5,1

197,5

710,6

1995

1594,9

608,8

25,0

3,4

280,5

797,5

1996

1356,0

448,7

20,0

2,1

256,6

913,9

1997

1270,4

359,2

17,4

2,3

263,4

1080,6

1998

1383,8

326,0

14,3

2,5

211,7

1184,4

1999

1370,3

286,9

12,4

2,8

226,1

1214,1

2000

1250,4

299,0

11,8

4,6

224,3

1374,9

2001

1276,7

315,3

11,3

6,7

179,6

1632,0

2002

1316,2

326,0

10,1

6,0

173,9

1832,7

2003

1278,5

317,1

8,8

6,7

168,4

2276,0

2004

1393,2

346,5

7,5

7,2

186,4

3793,0

2005

1453,5

380,9

6,4

10,3

177,6

4503,0

2006

1409,6

389,8

5,7

13,2

152,2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах