В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

спрямована на сферу бізнесу

-             товарів виробничого призначення;

-   товарів для посередників

 

 

спрямована на

індивідуального

споживача

-   товарів побутового характеру;

-        за   масштабами цільової аудиторії

3

За ступенем концентрації на певному сегменті ринку

селективна

-   один споживач;

-   група споживачів

 

 

масова

- охоплює широку аудиторію

4

За масштабами

локальна

-   конкретного місця продажу;

-   території призначення

 

 

регіональна

-   область;

-   економічний район;

-   певна частина країни

 

 

загальнонаціональна

-   у масштабах держави;

-   за національною належністю (перепис населення)

 

 

міжнародна              - реклама в кількох країнах

 

 

глобальна                - в усьому світі

5

Залежно від призначення

інформативна

-         технічних характеристик товару;

-    способу використання;

-    адресно-довідкова

 

 

переконувальна

-   порівняльна;

-   від імені авторитетної особи;


10

попиту

11

12

13


 

 

особи

-   політична (вибори);

-   керівника (ректора )

Продовження табл. Б.4

Л      1                         1                          1                           1                            1 л

 

 

території

-   узбережжя;

-   міста;

-   країни;

-   регіону тощо

 

 

об'єкта

- готелю тощо

15

За видами діяльності

фінансова

-    фінансової установи;

-    фінансової послуги

 

 

кадрова

-   кадрової агенції;

-   конкретної посади

 

інші                  - медична тощо

16

За місцем розташування

внутрішня

-   indoor-video;

-   indoor-audio;

-   POS-мареріали тощо

 

 

зовнішня

-   щити, панелі;

-   вітрини;

-   на будівлях тощо

 

 

на транспорті

-   на транспортних засобах;

-   у салонах громадського транспорту

Додаток В

Таблиця В.1

Структурно-логічна сутність категорії «стратегічне планування»Ознака

 

1_


Визначення

 

2_


Автор, джерело _3_про­цес


Стратегічне планування - адаптивний процес, за допомогою якого здійснюються регулярне розроб­лення та корекція системи досить формалізованих планів, перегляд системи заходів щодо їх виконання на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм, однак головний змістовний акцент при цьому робиться на довгострокові цілі та стратегії їхнього досягнення

Стратегічне планування - процес виконання сукупності систематизованих і взаємоузгоджених робіт, пов'язаних із визначенням довгострокових

цілей і напрямків діяльності підприємства_________________

Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на придбання та використання цих ресурсів


Шершньо-ва З.Є.,Обор-ська С.В.

[302, С. 151]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примак Т.О. [251, С. 203]

 

 

Бронніко-ва Т.С., Чернявсь-кий А.Г. [99]Стратегічне планування        - процес установлення і

підтримки   стратегічної                     відповідності глобальних

можливостям

цілей     і     потенціалу                         підприємства змінним
ринку


АрмстронгГ. Котлер Ф.

[8, С. 59]Стратегічне планування - це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями      підприємства,      його потенційними

можливостями та шансами на успіх_______________________

Стратегічне планування - це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу


НємцовВ.Д., Довгань Л.Є. [216, С. 187]

 

Азарян О.М.

[202, С. 269]Стратегічне планування - одна з функцій управління, яка є процесом вибору цілей організації і шляхів їх досягнення


Ляско В.І [194, С. 6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як

набір дій і рі­шень


Стратегічне планування - сучасна модифікація внутрішньо фірмового планування; це процес формування місії і цілей підприємства, вибір специфічних стратегій для визначення та одержання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення  ефективної роботи  підприємства у

майбутньому__________________________________________

Стратегічне планування - набір дій і рішень, які здійснені керівництвом і ведуть до розроблення конкретних стратегій, призначених для досягнення організацією своїх цілей

Стратегічне планування - вибір напрямку і організація діяльності, які дозволяють досягати поставлених цілей навіть у випадку непередбачуваних     обставин,      що негативно

впливають на бізнес____________________________________

Стратегічне планування спрямоване на створення і підтримку стратегічної відповідності між цілями фірми і маркетинговими можливостямиінстру мент


Стратегічне планування не підпорядковується під бажаний    результат,    а    саме    є інструментом

вироблення цілей______________________________________

Стратегічне планування - це планування досягнення цілей. У широкому розумінні - це зростання, планування розвитку підприємства й інноваційне планування


Макарен­ко Т.І.

[196, С. 19] ПоляковО.В.

[246, С. 19]аналіз


Стратегічне планування можливостей фірми і зовнішніх конкурентних сил і споживачів, інших факторів, що побічно впливають на стратегію фірми (політичних, міжнародних, культурних, соціальних, економічних, технологічних тощо) та пошук шляхів найкращого використання внутрішніх можливостей з урахуванням зовнішніх обмежень


Міщен-

ко А.П.

[213, С. 34]пропо

зиція

автора


Стратегічне планування - це регулярний
організаційно-методичний системний процес
розроблення і коригування системи формалізованих
планів, проектів і програм, спрямований на
досягнення визначених підприємством різновівневих
цілей
_________________________________________________


Божкова

В.В.Додаток Д

Таблиця Д.1

Принципи процесу маркетингового стратегічного планування

Пор. ном.

Бєлявцев М.І., Воро-бйов В.Н.[206,С.119]

Бутенко Н. В.

[101]

Войчак А.В. [107]

Ляско В.І. [194, С. 10]

Шершньова З. Є., Обор-ська С. В. [302, С. 251-252]

1                     2                                3                              4                             5 6

1

Системний підхід. План   підприємства -система

взаємопов'язаних планів, одним із яких є план маркетингу

Повнота і комплексність -використовують всі факти        в їх взаємозв'язку та відповідно     до їх значущості

Повнота і комплексність, що забезпечує обґрунтованість прийняття управлінських рішень відповідно їх пріоритетності

Принцип єдності -планування повинне мати системний характер

Глобальність, системність, комплексність і збалансованість -орієнтація на охоплення окремими стратегіями всіх аспектів діяльності об'єкта та взаємозв'язок між ними

2

Наявність концепції планування, яку розумі­ють усі його учасники, які беруть участь в їх розробленні

Базування на дослідженні маркетингового середовища

Розробленням планів повинен займатися, той,        хто їх впроваджуватиме в життя

Принцип участі членів    фірми в процесі планування

Наукова і методична обґрунтованість - використання науково-методичних підходів при розробленні планів

3

Динамічний, безперервний характер, негайне   внесення до плану   всіх  змін, які впливають на діяльність підприємства

Циклічність - МСП необхідно

здійснювати як безперервний процес

Неперервність і послідовність намічених дій протягом тривалого часу

Принцип

безперервності

Безперервність - стратегічна діяльність є складним процесом, зупинення якого повертає підприємства у початкову позицію

4

Різноманітність видів підприємств, їх цілей, завдань, продукції, породжує різноманітність підходів до планування

Гнучкість -можливість активної адаптації стратегії згідно    зі змінами маркетингового середовища

Забезпечення гнучкості й адаптивності плану­вання відповідно до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах

Принцип гнучкості

Гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію - урахування часових характеристик і характеру змін згідно з етапами «життєвих циклів» (підприємства та пов'язаних з ним окремих підсистем); цьому сприяє наявність надійного зворотного зв'язку

5

Багатоваріантний ситуативний характер планування

Багатоваріантність - врахування можливих змін навколишнього середовища на етапі

 

 

Багатоваріантність, альтерна­тивність та селективність - реакція на   середовище,    що змінюється шляхом   переходу   на заздалегідь обґрунтовані        та визначені

альтернативи

 

 

Продовження табл. Д.1

1    І                  2                   І                       3                       I                      4                        I              5              I 6

6

 

Взаємоузгодженість із загальнофірмовим плануванням, бо маркетингове    є його складовою

Якість виконання запланованих заходів, які б зменшували перешкоди в діяльності, забезпечували безпеку управління, оптимізували роботу в досягненні цілей

 

Цілевстановлення та цілереалізація -всі заходи та шляхи їх здійснення спрямовано на встановлення та досягнення цілей (орієнтирів)

7

 

Чіткість

Конкретність, що відповідає певним числовим параметрам маркетингових заходів

Принцип точності

Кількісна та якісна визначеність -планування має дати певні орієнтири, які відіграватимуть роль контрольних точок

8

 

Економічність - витрати на планування та здійснення стратегії мають відповідати отриманому прибутку

Економічність, що зорієнтована на окупність планових витрат

 

Ефективність        і соціальна орієнтованість     - забезпечення, перевищення      результатів над витратами та участь у пом'якшенні суспільних проблем

9

 

 

 

 

Спадковість і послідовність -зміни впроваджують в певному порядку з урахуванням досягнутих результатів і особливостей процесів та явищ

10

 

 

Відповідність рівня компетенції в плануванні рівню компетенції щодо розпорядження ресурсами підприємства

 

Реалістичність, досяжність -врахування особливостей функціонування і можливості досягнення певних параметрів

11

 

 

Відповідність навколишньому середовищу необхідних ресурсів для використання альтернативних варіантів

 

Довгостроковість       заходів -орієнтація на розв'язання складних проблем,     які     існуватимуть у довгостроковій перспективі; неможливість        усунення їх одномоментним  заходом спонукає до    обґрунтованих, послідовних, складних заходів

Таблиця Д.2

Етапи стратегічного планування, виокремлені різними авторами

 

Но

Н.В.Бутенко

 

Л.В. Балабанова

 

Т.О. Примак

 

М. Мескон

 

В.Г.Пасічник

 

 

 

м.

[100] С.С.

Н.В. Куденко

[205, С. 288]

Р.Г.Бутенко

[251, С.204]

Є.Крикав-

 

О.М. Скібіць-

О.В. Акіліна

А.О.Старос-

Г.І. Кіндра-

М.Х. Корець-кий

ета

Гаркавенко

[173, С. 18]

 

[101]

 

ський [166]

[210]

кий [271]

[241, С. 11]

тіна [275]

цька[154]

[159]

 

[110,С.162]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка

(аналіз, визначення проблем і т. д.)

1

Формулювання місії фірми

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах