В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

 

Визначення мети підприємства

 

Визначення місії

Формулюв ання місії

Вибір місії

Визначення завдання/місії підприємства

Визначення місії,страте-гічних цілей

Визначення місії компанії

 

 

 

 

Створення СГП або

товарного відділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Визначення мети фірми

Визначення маркетин-гової цілі

Установлення цілей маркетингу в

кількісних показниках та якісних характеристиках

Вибір цілей підпри-ємства

Конкретизація програмної

заяви: формування стратегічних цілей фірми

Визначен­ня цілей та завдань підпри­ємства

Визна­чення цілей

Формулювання цілей підприєм­ства

 

 

Формулюван

ня цілей організа-ції

Виявлення про­блем підвищення конкурентоспром ожності товару і формування цілей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифіка­ція діючих завдань та стратегії

Пошук інформації

3

Маркетин-говий аудит

Паралельні аналізи: змін навколишнього середовища та

стану і стратегічних можливостей фірми

Ситуаційний аналіз маркетингових можливостей і проблем, з якими може зіткнутись підприємство

Аналіз нав­колишнього середовища та внутрішніх можливостей фірми

Аналіз зовнішнього середовища,

оцінка актуальності мети

 

Аналіз зовні-нього

середо­вища

Аналіз стану ринкового середовища

аналіз середовища та ринкової кон'юнктури

Аналіз внутрішніх та визначення ринкових можливо-стей компанії

Аналіз зовнішнього оточення для можливості досягнення цілей

Обробка інформації

4

SWOT-аналіз

Дослідження нових мож­ливостей ринку

та планів дослідження й оцінка можливих результатів

 

Аналіз внутріш­нього потенціалу

Аналіз внутрі­шнього потен­ціалу підпри­ємства, перс­пектив його розвитку та адекватності сформованим цілям

Аналіз господар­ського портфеля підприєм­ства

Аналіз сильних і слабких сторін підприємст ва (SWOT-аналіз)

 

Оцінка під-приємницьког

0  по-тенціалу

1  перспектив розвитку

підприємства згідно з цілями

Аналіз відповід-ності

внутрішніх можливос-тей

ресурсам підприємства

Аналіз ресурсів

Встановлення можливостей ресурсного забезпечення


Деталізація маркетингових стратегій на основі визначених ділових стратегій підприємства

---------------------- 1--------------- 1-------------------------- 1----------------------------------------- 1---------

Рівень

Моделі прий-няття

Вихідні

Вхідні дані для

Вихідні дані (маркетингові

Деталізація маркетингових

стратегічного

рішень

елементи

функціональних

стратегії)

 

стратегій

планування

 

(стратегії)

стратегій (цілі)

 

 

 

 

 

 

 

 

комунікаційних

інноваційних

1

2

3

4

5

6

7

Цілі

SWOT-аналіз

 

 

 

 

 

підприємства

РЕST-аналіз

 

 

 

 

 

 

ЕТОМ-аналіз

 

 

 

 

 

 

QUEST-аналіз

 

 

 

 

 

 

Методика вибору і оцінки привабли-вості

 

 

 

 

 

 

ринку

 

 

 

 

 

 

КФУ

 

 

 

 

 

1. Портфельний

Модель БКГ

Важкі

Інтенсифікація

Інтенсивного маркетингу (товарна:

Рекламна

Проникнення.

аналіз

(зростання /частка ринку)

діти

зусиль, спрямована на збільшення частки

підвищення рівня сервісу; збутова: розширення мережі; цінова:

(раціоналістичної реклами).

Архітектурна стратегія. Виведення на ринок нового

 

 

 

ринку

помірної ціни,до говірних цін, доброякісності)

Стимул.збуту(про штовхування)

товару

 

 

Зірки

Підтримання конкурентних переваг

Оборонна

Стимул. збуту (комбінована)

Захисту

 

 

 

 

Підвищення ринкової частки за

Рекламна

Наступу. Зовнішніх

 

 

 

 

існуючої місткості ринку (товарна:

(комбінованого

модифікуючих іннова-цій.

 

 

 

 

підвищення рівня сервісу;модернізації товару)

впливу)

Створення нового методу виробництва

 

 

Дійні

Підтримання кон-

Захисту позицій (цінова: лідер з

-

Захисту.

 

 

корови

курентних переваг. Збору врожаю

цін)

 

Створення нової організації

 

 

Собаки

Розвитку

Односегментної концентрації

Стимул збуту (проштовхування)

Відновлення

 

 

 

 

Збирання     врожаю (товарна:

-

Застосування нового дже-рела

 

 

 

 

мінімізації витрат)

 

ресурсів виробн-тва

 

 

 

 

Елімінації     (цінова: гнучкого

-

Виходу з ринку

 

 

 

 

ціноутворення)

 

 


2

 

 

1. Порт­фельний аналіз
1

 

 

 

 

 

1. Порт­фельний аналіз


Модель кривої

досвіду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP-аналіз

Продовження табл. Д.3Стратегія розвитку ринку


об'ємів/частоти використання товару одним споживачем

 

Вихід на нові ринки або сегменти ринку рівня сервісу; цінова: зниження цін при зниженні виробничих і

збутових витрат)_____

Повного охоплення


 

 

 

Рекламна.

Стимулювання

збуту

 

 

 

 

Розвитку ринку. Зовнішньої дифузії інновацій.Виходу на новий ринок

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конку­рентна стратегія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепція конкурентн ої стратегії М. Портера

Стратегія розвитку товару Стратегія диверсифікації

Стратегія лідерства витратами

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія

диференціації

Стратегія

концентрованого

маркетингу


Вдосконалення товару

 

Розроблення нових товарів для нових ринків Вдосконалення технологій. Вдосконалення логістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво відмінних від конкурентних товарів Лідерство у сегменті ринку

Товарна

 

На стадії виведення

товару на ринок_______

Позиційний захист. Флан­говий захист. Упереджу-вальний захист. Контрна­ступ. Мобільний захист. Стратегія відступу. Підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку

 

 

Креативного маркетингу Сегментної спеціалізації

Рекламна, Стимулюв. збуту Рекламна. Стимулюв. збуту Раціоналістичної реклами (за критерієм ефективності -зниження ціни при зниженні виробничих, рекламних, збутових та інших

витрат)__________

Рекламна, Стимулюв. збуту Стимулювання збуту

Розвитку товару Диверсифікації

Авантюристська. Агресивна

 

 

 

 

 

 

 

 

Превентивна Раціональна
Додаток Ж

Таблиця Ж.1

Застосування матричного інструментарію у стратегічному плануванні підприємств (за матеріалами [110; 189 та ін.])

 

Рівні планування

Назва матриці

Основні характеристики

1                      2 3

Початковий аналіз

Матриця SWOT-аналізу

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз

 

Матриці STЕР-аналізу або РЕST-аналізу

Аналіз факторів з огляду на їх можливості впливу та стабільність за пріоритетністю врахування

 

Матриця ЕТОМ-аналізу

Аналіз загроз і можливостей зовнішнього середовища з обмеженою кількістю виокремлених експертами факторів і подій

 

Матриця QUEST-аналізу

Техніка швидкого сканування зовнішнього середовища - враховує можливі взаємозв'язки і взаємовплив факторів зовнішнього середовища

Визначення

цілей підприєм­ства

Методика вибору і оцінки

привабливості ринку для підприємства

На основі досліджень мікро- та макросередовища складають перелік факторів, які оцінюють і обирають ті з них, що найбільш актуальні з огляду на цілі і ринки, на яких підприємство працює/бажає працювати

 

Матриця MCC-аналізу

Аналіз відповідності місії підприємства і його основних можливостей

 

Матриця КФУ (ключові фактори успіху)

Виокремлює галузі (технологічна, виробнича, реалізації, маркетингу, професійних навичок, організації тощо), в яких удосконалення діяльності буде більш ефективним

 

Матриця вектора економічного розвитку підприємства

Аналіз статистичних даних

Корпоратив­ний рівень

Матриця BCG (зростання /частка ринку)

Аналіз динаміки в рамках ЖЦТ (темп зростання ринку) та ефекту кривої досвіду (відносна частка ринку)

 

Модель Мак-Кінсі / GE (привабливість / конку­рентоспроможність)

Оцінка привабливості ринків і конкурентоспроможності бізнесу підприємства на кожному з них

 

Загальна портфельна матриця DPM

Це адаптований варіант моделі Мак-Кінсі для використання з моделлю BCG (має чотири поля матриці, а не дев'ять)

 

Модель ЖЦТ

На основі визначення положення товару на етапі ЖЦТ визначають фактори виробництва, продаж, маркетингу, фінансів, (що може бути покладене в основу коригування бізнес-портфеля, а потім для визначення маркетингової стратегії)


_3_Модель кривої

досвіду


Математична залежність витрат на одиницю
продукції від сукупного обсягу виробленої продукції
завдяки підвищенню рівня навичок робітників,
технології, економії на масштабах
            Корпоратив­ний рівень


Матриця Hofer /

Schendel_________

Матриця основних форм об'єднань

 

GAP-аналіз

 

Матриця Томпсона

Стрікленда_______

Матриця стратегій бізнесу, що переживає спад


Аналіз положення серед конкурентів в галузі та
стадій розвитку ринку
________________________

Аналіз об'єднань в галузевому оточенні

Аналіз відмінностей (операційного і стратегічного
розривів) між цілями підприємства і очікуваними
результатами при незмінній політиці дій
_________

Вибір стратеги залежно від двох параметрів: динаміки зростання ринку і конкурентної позиції

 

Аналіз конкурентних переваг у галузевому оточенніМатриця І. Ансоффа (ринок/продукт)

Матриця ADL

Матриця «Диферен ціація/відносна ефе ктивність витрат» Матриця еласти­чності конкурентної реакції на ринку


Визначає стратегію інтенсивного зростання для
існуючих/нових товарів на існуючих/нових ринках
Аналіз життєвого циклу галузі і відносного
положення на ринку
__________________________

Аналіз диференціації і відносної ефективності витрат

Аналіз дії підприємства за чинниками конкуренто-
спроможності товару залежно від еластичності
реакції пріоритетного конкурента з товару
           Бізнес-рівень


Матриця

групування товару Матриця Купера


Аналіз групування товару

 

Аналіз привабливості галузі і сили бізнесуМатриця

групування товару Матриця покращення конкурентної

позиції___________

Матриця виробність - інновації

/диференціації_____

Матриця «Дія/ невизначеність» Матриця конкурентної стратегії Портера


Аналіз групування товару

 

Аналіз диференціації та охоплення ринку

 

 

 

Аналіз інновацій / диференціацій та виробності

 

 

Аналіз рівня дії і ступеня невизначеності при виході

на новий ринок_______________________________

Визначає конкурентну стратегію на основі аналізу п'яти сил конкуренції, п'яти центрів тиску на підприємство і п'яти груп конкурентних стратегійФункціо­нальний рівень


Модель PIMS


Вплив на прибуток обраної стратегії на основі аналі­зу стратегічних змінних (інтенсивність інвестицій, ринкова позиція, якість товарів), які використовують для оцінки віддачі (від інвестицій, частки ринку)Матриця «Якість/ ресурсоємність»


Аналіз залежності якості від ресурсоємності

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах