В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

1

2

3

 

Матриця «Ціна/якість»

Позиціювання продукту залежно від якості та ціни

 

Матриця стратегії розширення марочних сімейств

Аналіз залежності відмітних переваг і сегментації цільового ринку

Рівень маркетин-

Матриця

«Обізнаність/ставл ення до марки»

Аналіз залежності маржі валового прибутку і збуту

гової функціо-

Матриця маркетин­гових каналів

Аналіз залежності темпів розвитку ринку і цінності, що додається каналом

нальної стратегії

Матриця «Контакт/ рівень пристосу­вання послуг»

Аналіз залежності рівня пристосування послуг до вимог клієнтів від ступеня контакту персоналу з клієнтом

 

Матриця «Діагно­стика маркетингу»

Аналіз залежності стратегії від здійснення стратеги

 

Матриця типів ку­півельної поведінки

Аналіз ступеня залучення покупців, ступеня раціональності

Рівень управ-

Матриця способів

стратегічного

управління

Аналіз залежності стратегії й впливу планування

лінської функціо­нальної

Матриця моделі

стратегічного

менеджменту

Аналіз залежності моделі менеджменту від типу змін

стратегії

Матриця ХерсіБланшара

Аналіз ситуативної моделі керівництва

Додаток З

Таблиця З.1

Основні етапи розвитку законодавства в Україні, яке пов'язане

з маркетинговою комунікаційною діяльністю [230]Етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І


Хронол огічні рамки 2

до

1991р.

 

 

 

 

 

 

1991 -

1994 рр.


Сутність основних змін / окремі документи

 

 

3

Відповідність законодавства УРСР вимогам СРСР.

-   Окремі статті Конституції;

-   Господарський кодекс;

-   Кримінальний кодекс;

-   Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3.12.90 р.;

-   Закон України „Про підприємництво" від 7.02.1991р.
№698-XII і т.ін._______________________________________________

Активний розвиток законодавства в умовах реформування економіки.

-      ЗУ«Про захист прав споживачів» від12.05.1991р.№1023-ІІ;

-      Декрет КМУ «Про акцизний збір» від 26.12.92 р. №18-92;

 

-   Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. 3792-ХІІ;

-   Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. 3687-ХІІ;

-   Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. 3689-ХІІ;

-   Постанова КМУ «Про заходи щодо стримування темпів

росту цін» від 3.06.93 р. № 508/93;

-   Постанова КМУ   «Про обмеження торговельних і

постачальницько-збутових надбавок (націнок)» № 469;

-   Декрет КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від

10.05.1993 N46-93;

-      Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 № 56-93 (ст.11 про податок з реклами);

-      Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. 3759-ХІІ;

-      Декрет КМУ «Про податок на добавлену вартість» від 19.11.1993 р. 3627-ХІІ;

-      Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21.10.94 р. № 733;

Указ Президента України «Положення про індикативні
ціни на товари при здійсненні суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експортно-
імпортних операцій» від
18.11.94 р. № 691/94;        Закон України «Про систему оподатковування» від 02.02.94 р. № 3904-XII;

ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомуніка­ційних системах" від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР і т. ін.ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ


1995­1999 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 -

2004 рр.


Законодавче регламентування основних видів діяльності. Указ Президента України «Про Державну програму розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 р.» від 28.01.1995 р. № 158/95;

Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних формувань: Постанова КМУ від 22.02.1995 р.;

Закон   України   «Про   захист   від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР; ЗУ „Про рекламу" від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР; Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" від 23.09.1997 р. № 538/97-ВР;

Постанова КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади   і виконавчих органів міських Рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. № 1548; Закон України «Про податок на додаткову вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР;

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення виставкової діяльності в Україні» від 30.10.1996 р.;

-   ЗУ «Про видавничу справу» від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР;

-   ЗУ «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР;

-   Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР;

ЗУ «Про кінематографію» від 13.01.1998р. 9/98-ВР та ін. Розвиток законодавчого регулювання за видами діяльності

-   Закон України «Про розповсюдження примірників аудіо­візуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. 1587-III;

 

-      Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. 1779-ІІІ;

-      ЗУ «Про стандартизацію» від 17.05.2001р. 2408-ІІІ;

-      Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р. 2210-ІІІ;

ЗУ «Про телекомунікації» від 18.11.2003р. 1280-ІУ;1   І 2ІУ

 

 

 

 

V


 

 

 

 

 

2005 -

2007 рр.

 

 

з 2008 р.

- до

цього часу


-   Постанови КМУ: «Про затвердження типових правил роз-
міщення зовнішньої реклами», «Про затвердження порядку
накладання штрафів за порушення законодавства про
рекламу», «Про Раду з питань виставкової діяльності» та
інші
_______________________________________________________

Вдосконалення законодавчої бази за видами діяльності

ЗУ«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015рр.» від 09.01.2007р.

№537-У та ін._________________________________________________

Пошук ефективних антикризових засобів.

-   ЗУ «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» від 17.12.2008 р. 687-VI;

-   Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації» від 11.02.2009 р. № 130/16146;

-   Рішення національної комісії з питань регулювання зв'язку України «Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України» від 10.06.2008 р. № 1041;

-     Розпорядження КМУ «Про забезпечення участі
вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних
виставково-ярмаркових заходах у 2008 р
від 27.02.2008
р. 371-р і т. ін. Класифікація комунікаційного інструментарію [7]

 

Алгор ит мы

Схема планирова­ния мероприятий ФОМ [16]

Схема планирования рекламы [1 8]

Смема плани­рования про­цесса персо­нальной про­дажи [1 6]

Схема плани­рования ме­роприятий по стимулирова­нию сбыта [16]

 

Схема планирования мероприятий комплекса продвижения [18]

Матр ицы

 

Матрица

Ро сси те ра—Перси [18]

 

 

Модели

Модели, описыва­ющие имидж (профиль восприя­тия или семанти­ческий дифферен­циал)

Модели определения рекламного бюджета (Видэйла и Вольфа) (ABUDG) [1 1]

 

 

 

Модели отклика, основанные на Марковским и Пуассоновских моделям поведения потребителей [ 1 6]. Модели позиционирования [18]

Правила

Правила работы со СМИ. Правило перевернутой пи­рамиды. Правило шести вопросов [ 16]

Правила рекламы [16]

 

 

 

Правила

позиционирования [18]. Правило сильной половины. Правило * половина случайно-*. Правило выбора [18]

Принципы

Планомерность, инф ормативность, выработка четким и эффективным стратегий и такти­ки мероприятий ФОМ, системное планирование [3]

Планомерность, информа­тивность, выработка четких и эффективных стратегий и тактики рекламным меро­приятий, системное плани­рование [3], принцип биль­ярдного шара [3, 4]

 

Принцип

ди скретности

 

Принципы последовательности, взвешенного подхода, учета изменений бюджетным расходов [3]. Принципы инструментального уровня: отличительного преимущества, потребительской ценности, избирательной концентрации, учета фактора времени [18]

Эффекты

Эффект края [5]. Эффект ^психоло-гического зараже­ния^ [S]

Эффекты печатной рекламы: позиционный, контраста, слияния впечатлений [16]. Эффект замедленного воз­действия рекламы [8]. Эф­фект смещения действия рекламы [8]. Спецэффекты ТВ-рекламы [4]. Эффект образа-вампира [18]. Эф­фект Миллера и эффект Элыитейна [5]. Эффект воз­гонки ассоциаций [5]

Эффект мра-повика [6,1 8]. Эффект тор­гового агента [16]. Эффект выгодности покупки [16]

Эффект спра­вочной цены [18]. Эффект специаль ного пр едложения [ 18]. Эффект импульсивно­сти покупки [16]. Эффект храповика [6, 18]

 

Эффект дохода. Эффект замещения. Эффект присоединения к большинству. Эффект сноба. Эффект Веблена. Эффекты коммуникации [18]. Синергичес-кий эффект маркетинговых коммуникаций. Эффект обесценения [11]. Spill-over эффект [8]

Законы

 

 

Закон персо­нальной про­дажи [ 1 6]

 

 

Закон спроса. Закономерности распространения информации в малых группах через их лидеров. Закон Вебера [5,19]. Закон Йеркса—Додеона—Леонтьева [5]

 

ФОМ

Реклама

Персональ­ные продажи

Стимулирова­ние сбыта

Оптимізація ефективності рекламної кампанії

 

 

V Ъг] • X} => max                   (цільова функція)

j

обмеження:      103 • V C X < C

і

 

де: г - контакт г-ї групи цільової аудиторії, од.; j - рекламоносій; by -кількість контактів г-ї групи за використання j-го рекламоносія за один показ, од.; Xj - кількість показів в j-му рекламоносії, од.; Cj j - ціна контакту j-го рекламоносія за 1000 контактів, грн.; C - бюджет рекламної кампанії, призначений для засобів масової інформації, грн.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах