В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Y3

 

Y5

L

108695,96 8863372,1

-8486

0

6,35

0

0,067

0

-62230 572,52

0,00105

0

 

15481,44

0

35,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

106,16

0

0

0

0,0068

0

0

0

0

0

0

X3

1,07

0

0

0

0

0

0,000069

0

0

0

0

0

 

15481,44

142,75

0

0

0

0

0

0

(108,45) 0,0092

0

0

 

 

 


проводити 1 презентацію та приймати участь в 1 виставці на рік, а також здійснити 106 показів реклами на транспорті для отримання максимального охоплення інформацією цільової аудиторії.

Проведемо заміну змінної X1 на Y1 та представимо 5 ітерацію пошуку оптимального рішення у табл. К.6.


Таблиця К.6

Представимо 6 ітерацію пошуку оптимального рішення (табл. К.7).

Таблиця К.7

Стандартна таблиця рішення лінійної моделі (6 ітерація)

 

Вільний У1 член

Y2            Y3            Y4 Y5

L      9078745,25 241,86

6,35         0,067        572,52 0,00105

X1        441,07 0,0285

0             0             0 0

X2         106,16 0

0,0068          0             0 0

X3          1,07 0

0        0,000069        0 0

X4         142,75 0

0             0          0,0092 0

X5          0,65 0

0             0             0 0,000042

Додаток Л

Таблиця Л.1

Види ефектів

 

Вид ефекту

Визначення

Можливі складові розрахунку

Приклади

12                                   3 4

Економіч­ний [307]

Виражений у вартіс­ній (грошовій) формі результат будь-яких дій (зокрема госпо­дарських заходів)

Дохід: надходження від реалізації продукції. Витрати: повні витрати на реалізацію заходів

Збільшення обсягів додатково виробленої продукції, доходу, прибутку

Науково-технічний

[292, С. 280]

Результат,

отримуваний завдяки технічним

особливостям виробів (корисності, надійності і т.ін.)

Скорочення витрат і термінів виконання НДДКР і експериментальних робіт; витрат на виготовлення дос­лідних зразків і макетів, на їх випробування і доведення. Збільшення витрат на пошук додаткової інформації, на складання типових технологічних процесів

Побутова техніка BOCH завдяки надійності має більший сегмент ринку на Україні

Фінансовий

Результат від здійснення фінансових операцій

Дохід: додаткові фінансові кошти.

Витрати: вкладені фінансові кошти

Дивіденди від цінних паперів

Соціальний

Результат,

отримуваний завдяки соціальній взаємодії шляхом задоволення потреб конкретної спільноти споживачів

Дохід: зменшення надзвичайних ситуацій, негативних соціальних показників і т.п., що сприяє економії бюджетних коштів. Витрати: на реалізацію заходів

Звернення МНС до населення сприяє

зменшенню НС

Ресурсний

Результат від застосування певних видів ресурсів

Витрати: менша вартість ресурсів при аналогічному доході

Меблі з натураль­ної деревини і з сучасних штуч­них матеріалів

Екологічний

Результат,

отримуваний завдяки заходам, які сприяють покращанню екологічної ситуації

Дохід: додаткові надходження завдяки поліпшенню здоров'я населення.

Витрати: на реалізацію заходів

Приріст націона­льного доходу за­вдяки зниженню захворюваності, смертності, виро­бничого травма­тизму, підвище­нню середньої тривалості життя, тощо


Інформацій ний

Результат від передачі інформації потенційним споживачам у зручний     для них спосіб

Дохід: надходження від продажу інформації. Витрати: повні витрати на реалізацію заходів

СПАМ

Маркетинг овий

Виражений у вартісних, натуральних та відносних показниках результат від проведення маркетингових заходів

Дохід: надходження від додатково реалізованої продукції.

Витрати: повні витрати на реалізацію заходів

Покращання

імід-жу

підприємства,

підвищення

лояльності

споживачів до

продукції

/підприємства

Інноваційн ий

Результат від упровадження інноваційних розробок

Дохід: надходження від реалізації товарів. Витрати: на інноваційну діяльність

ТВ+ПК з плескатим монітором (нині продається лише в Японії)

Синергічни й ефект маркетинго вих

комунікаці й

Відмінний від сумарного результат, який     виникає за рахунок структури та послідовності застосування інструментів мар­кетингових комунікацій та впливу факторів зовнішнього середовища [23]

Додатковий дохід від реалізації продукції. Коефіцієнти посилення/зменшення взаємодії інструментів. Показники взаємоузгодження дії інструментів

Збільшення об'ємів

реалізації при

послідовному

застосуванні

реклами і

стимулювання

збуту для

споживачів


Формула для розрахунку

 

_4_

V

Ef

де Ef - ефективність; Е - ефект; V - витрати

Критерій ефективності

 

5 ~

Рівень

результативних показників щодо еталонних

Переваги

 

 

 

6_

Загальний характер


Недоліки

 

 

 

7

Складнощі з визначенням доходу від застосування саме цього інструментуМарке-

тинго-

вий


ко

[209]

 

 

 

 

 

 

Мак-

Дональд М. [197,

С. 238]

 

Котлер Ф.

[161]

Економічна

ефективність

заходів

комплексу

стимулювання

методом

замірів

торгової

ефективності

Прибуток від

продаж

 

 

 

Ефективність комунікацій


Ef

•100%

 

 

де Ef - ефективність; лР - додатковий прибуток; Вс - бюджет комплексу стимулювання

 

P

RONA = A

де Р - поточний прибуток;
А - чисті активи_________

Формула відсутня.

Ефективність

комунікацій визначається

за допомогою замірів

Збільшення обсягів реалізації після застосування маркетингових комунікацій

 

 

 

 

Зміна прибутку

 

 

 

 

Вдало підібрані

елементи

складові комунікаційної моделі

Простота розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозволяє

визначити,

наскільки вдало

використовуються

інвестиції

Простота і

точність

Складнощі з визначенням додаткового прибутку, отриманого від збільшення обсягів продаж унаслідок стимулювання збуту

 

 

 

Визначає ефективність маркетингової діяльності взагалі, а не окремих інструментів

 

Відсутність показників,
що дозволяють визначити
тенденції та порівняти
результати з
конкурентами
            1

Мар­ке-

тинго-вий


2

Котлер Ф.

[161]

 

 

 

Оклан-дер М.А. [223]

 

 

 

При-

мак Т.О.

[252, С.21]

 

 

 

 

 

 

 

 

Ілляшен-ко С.М.| [209]

 

Картер Гарри 3

Ефективність торговельна

 

 

 

Інтегральний показник ефек тивності функ­ціонування маркетингової

системи______

Комунікаційна ефективність маркетингових комунікацій

 

 

 

 

 

 

Ефективність

заходів

комплексу

стимулювання

Показник

вартості

реклами (W)


4

Формула відсутня. Визначається порівнянням обсягів       продаж із витратами на рекламу за

минулий період_________

Розраховується як середньоарифметичне локальних показників

 

 

 

Розраховується як співвідношення досягнутого результату інформаційно-психологічного впливу маркетингових комунікацій на аудиторію та витрачених на них зусиль (у відсотках)

WW,,


ТІ 1000


 

Методом оцінки комунікативної ефективності (опитування)


_6_

____________ 5__________

Збільшення об'ємів продаж

 

 

 

 

Залежить від вибору локальних показників

 

 

 

 

Результат комунікативного впливу - різниця отриманого ефекту між позитивним і не­гативним впливом комуніка­ційних повідомлень на ауди­торію (вимірюється кількіс­тю прийнятих позитивних рішень щодо купівлі, співро­бітництва, прихильності до

певних марок)_____________

Ступінь поінформованості споживачів, зміна їх ставлення до виробника

1 Простота розрахунку


_________ jT__________

Складнощі в точному визначенні факторів, що вплинули на зміни

 

 

Урахування лише лінійної залежності

 

 

 

 

Лінійний характер розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливість точної оцінки одного інструменту або

комплексу____________

Лише для друкованих періодичних видань


 

 

де Wr - вартість рядка; Т - тираж

 

 

 

Додаток М

Таблиця М.1

Сутність основних прийомів в комунікаційних зверненнях
________________ (за матеріалами [122; 273])_____________________________

Основ

на ознака

Умовн а

назва

Сутність

Значення

Приклади застосування

1       2                  3                              4 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах