В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Раціональні мотиви

Авто ритет ність

Авто­ритет

Цитують документи, вислови авторитету

Один із

найефективніших методів

У зверненні посилаються на вислів лідера організації: «Качур сказав...»

Емоційні мотиви

Шок

Емоці йний резо­нанс

Завдяки впливу на почуття, раціональні контраргументи людини не спрацьовують. Створюють у широкої аудиторії певний настрій та одночасно передають необхідну інформацію

Дозволяє зняти психологічний захист, який підсвідомо створює людина для самозахисту від „промивання мізків"

Повідомлення вражаючих подробиць: «Під час святкування Нового року в місцевому дитячому будинку всім дітям стало зле через шоколадні цукерки. Цукерки були якісними, але діти погано харчуються, такі ласощі не вживають і їх шлунки не витримали»

 

Психо логіч­ний шок

Різновид емоційного резонансу

доведеного до пікового рівня.

Дозволяє зняти всі пси­хологічні бар'єри і донести потрібну інформацію

Повідомлення шокуючих подробиць

Прий

ом „стра тегіч ного " ха-ракте

ру

Створ ення загро­зи

Головне - змусити боятися, бо деморалізовані і залякані люди роблять або схвалюють дії, що їм зовсім не вигідні. Ілюзорна або реальна небезпека багаторазово підсилюється і доводиться до піку

Вплив на емоції аудиторії з метою створення сприятливих обставин для маніпуляції свідомістю

Інформація санепідемстанції про поширення вірусу серед населення з повним переліком всіх можливих негативних наслідків

Прий оми загал ь-ної

дії

Три­май зло­дія

Дезорієнтують

спільноту,

дискредитують

невинних,

дозволяють винним

відійти від

відповідальності

Винні стають переслідувачами

В разі аварій в мережах тепло- (водо-/газо-) постачання звинувачують користувачів-неплатників, а не підприємства, які надають ці послуги (винні здіймають крик і спрямовують народний гнів


в інший бік)_______________

Продовження табл. М.1 5_

Демонстрація черги (наприклад, біля банку) в

ЗМІ_____________________

Старі люди, які кричать; діти, які плачуть; молоді інваліди в кадрі здійснюють особливо сильний ефект

 

 

 

 

Повідомлення негативної
інформації про стан
проблеми з завершенням про
успішний досвід інших, який
треба переймати
        Примусового характеру (психологічні мотиви)Ін-

фор

ма-ція


Буден

на розпо­відь

 

 

 

Інфор мацій-ний шум

 

Інфор мацій-

на блока­да

 

 

 

 

 

Ефект бумер ангу

 

 

Комен­тар


Спокійно, по-діловому постійно повідомляють інформацію (в основі

психологічний

ефект звикання)____

Потік другорядної інформації відволікає від важливої проблеми,

події______________

У ситуації

інформаційного

домінування

створюється

інформаційний

вакуум з подальшим

безальтернативним

розповсюдженням

тенденціозної

інформації_________

Потік інформації працює проти її автора або на користь

звинувачуваному
Створення такого
контексту, який
спрямовує думки
слухачів
___________

Адаптація суспільства до негативної інформації

 

 

 

 

Знижується актуальність, згладжується негативна реакція на певне явище

 

Єдина інтерпретація подій і масове зомбування людей. Інша інтерпретація подій практично не можлива

 

 

 

 

 

Корить від негативної інформації

 

 

 

Завдяки вправності того, хто спілкується, можна знівелювати або збільшити значення

Спокійно, рівним голосом повідомляють про неякісні

товари

 

 

 

 

Довго інформують про поточні справи, а головне озвучують, коли всі вже втомились або коротко

 

В газеті, яка дотується з бюджету підприємства, висвітлюються лише вдалі заходи чи важливі (з позицій керівництва) події

 

 

 

 

 

Тотальна травля конкурента викликає симпатію до нього у аудиторії і відразу до кривдника

 

Повідомлення факту з
коментарем, в якому
пропонується декілька
розумних варіантів
   Ефект першо сті


Краще сприймається перша інформація події      

Висока ефективність

пояснення І
Масовий компромат
підвищує статус того, хто
звинувачує, і знижує статус
звинувачуваного
(„виправдовується - значить
винний")
  2

Створ ення ін-форма ційної хвилі


________ 3________

Створення т.зв. «вторинної інформаційної хвилі» на рівні міжособистісного спілкування - для ініціювання обговорень, оцінок, появи слухів, пліток

 

__________ 4_________

Одна з ефективних технік впливу на великі групи

Продовження табл. М.1

5 І Інформація подається так, щоб змусити всіх коментувати первісні повідомлення (використовують: недомовки, двозначність, загадковість, сенсаційність і

т.д.)Зсув акцен­тів

 

 

 

[Створ ення

пробл еми


У повідомленні розставляють акценти, часто перекручені

 

 

Цілеспрямований добір інформації і додавання більшої значимості певним подіям (можна „не помітити" подію або додати їй виняткової важливості, незалежно від дійсної її значимості)

Дозволяє перекрутити значення події

 

 

 

 

ЗМІ здатні диктувати те, про що варто думати, нав'язати аудиторії „правильний" порядок денний для обговорення

Повідомляють про візит посла на підприємство, не повідомляють, що причина -особисті контакти посла. Інформація в цілому сприяє

поліпшенню іміджу_______

Гіперболізоване повідомлення про передачу керівниками підприємства знайденої ікони діючому храму (в той час як багато інших храмів просто занедбані)Удар,

що випере джає


Викид негативної інформації, що випереджає, з метою викликати реагування спільноти

заздалегідь і в більш вигідному для себе контексті

До моменту ухвалення рішення люди утомляться протестувати і сприймуть дії керівництва індиферентно

Керівництво, щоб нейтралізувати критику майбутніх не популярних рішень організовує витік негативної інформації, щоб стимулювати прояв суспільного обуренняВико-ристан

ня медіа­торів


Ефективний
інформаційний
вплив на людину
здійснюють значимі
для неї „лідери
думок"
___________

Найвища ефективність


В ПР-конференціях приймають участь найбільш популярні керівникиний

СтруОтрут

кту-


Дається позитивне повідомлення між


Структуроване повідомленняриза ція

тек­сту сенд-віч

 

 

 

 

Цукро

вий сенд-віч


негативною передмовою і негативним висновком, і воно нібито зникає від

уваги аудиторії_____

Негативне повідомлення маскується позитивним вступом і позитивним висновком

При такому структуруванні подій об'єктивність формально дотримана, але ефект „непотрібних" повідомлень девальвований

 

 

 

 

 

 

Зворотний до попереднього прийомПродовження табл. М.1

 

1

2                     3                                4 5

 

Вико-ристан

ня класи-фікато

рів

Використання певних слів в повідомленні, які допомагають слухачам його „класифікувати" (визначити як позитивне чи негативне)

Низька ефективність

Слова: подяка, догана

„Я - як усі"

Конст атація факту

Бажане подається як дійсне. Людям важко зрозуміти, що це дезінформація

Знижується критичність сприйняття

За результатами опитування на вулицях ...

 

Рейти нгуван -ня

Різновид прийому „Констатації факту". Психологи встановили, що результати соціологічних досліджень впливають на суспільну думку

Спрацьовує психологічний феномен, що середньостатистичн а людина бажає бути «як усі»

10-25% виборців керуються соціологічними рейтингами (голосують за сильного). Оголосивши напередодні виборів вищий рейтинг кандидата, можна збільшити за нього кількість голосів.

Псев доло гічна посл ідов ність (хиб на анал огія)

Ефект ореол у

Людина схильна мислити хибними аналогіями: „Поряд - значить разом"; „Талант - талант в усьому"

Низька ефективність

Запрошують до участі в ПР-заходах популярних спортсменів, митців.

 

Хибна анало­гія

Потрібний зв'язок „конкретна причина -конкретний наслідок" екстраполюють на інші об'єкти, які не мають такого зв'язку

Пропагандистка техніка створення асоціативних зв'язків

Повідомляють як директор з метою покращення атмосфери в місті копав клумбу (він це робив один раз, а громадяни -постійно)

 

Ство­рення асоціа цій

Спокуса заощадити інтелектуальні зусилля змушує людину замість дослідження й осмислення сутності проблем користуватись асоціаціями і помилковими аналогіями: називають

Для людини

метафори,

включаючи

асоціативне

мислення,

економлять

інтелектуальні

зусилля

Об'єкт штучно прив'язується до такого, який сприймається масовою свідомістю як поганий або гарний. Для цього використовуються метафори.

„Летів і крила звісив" -

Поєд­нані речен­ня


речі якоюсь метафорою, яка відсилає людину до інших, уже відомих станів Створюється один ряд з декількох, не пов'язаних між собою інформацій, які окремо є правдою, але їхнє поєднання дає перекручене уявлення про становище

 

 

 

Метод призначений

для обходу

критичності

сприйняття

пропагандистського

повідомлення

старався, але не вийшло.

 

 

Використання

псевдологічних причинно-
наслідкових зв'язків:
„Взимку очікуємо сильні
морози. В місті
починається
опалювальний сезон. Не
всі заплатили за
теплопостачання.
Можливе розморожування
тепломереж"
 

2_

Зворот

 

1

Співуч

асть

Ува га

ній зв'я­зок

 

 

 

 

 

 

Обхід

з

фланг

у

Відво-лікан-

ня уваги

ння

 

 

 

 

 

„ПроПере-миваписува

ння

мізкнсторії

в"

 

 

Персп ектива


участі в

інформаційному процесі з актуальних питань призводить до значно більших змін думок, установок і позиції, ніж просте пасивне сприйняття

інформації__________

Залучити увагу аудиторії, щоб обійти негативне ставлення до інформатора

 

На основі комбінації розважальної, інформаційної та переконуючої складових пригнічують психологічних опір людини до

втлумачення________

Руйнують історичну пам'ять з метою „відключення" здорового глузду, „промивання мізків" і маніпуляцій над цілим

суспільством________

Створюють однобічну перспективу, висвітлюючи позицію лише однієї з сторін

безучасті" і змінюють погляди на користь потрібної думки

 

 

 

 

 

 

Впливати на тих, хто несхильний до такого впливу

 

 

Підвищують інтерес до повідомлення, маскуючи дійсний зміст і блокуючи критичність сприйняття

 

 

 

Ефективне в довгостроковому періоді, для формування певного світогляду

 

 

Нав'язування суспільству певної думки

Продовження табл. М.1 5_

Дзвінки в студію під час прямого ефіру. Вибір по телефону варіанта відповіді на питання.

Спілкування через мережу Інтернет з представниками підприємства

 

 

 

Повідомлення таємної чи не відомої інформації: „Керівництво на засіданні тільки-но ухвалило рішення

про..."___________________

На серйозне питання при спілкуванні з громадянами відповідають з гумором або цікаві подробиці з власного життя тощо

 

 

 

 

Історичні події подають в перекрученому вигляді (Ковпак в кінці рейду тікав від німців, а не від УНА)

 

 

 

Інтерв'ю з керівництвом підприємства, а робітників „не помічають"


 

Підмі­на

Сприятливі

визначення

(евфемізми)

використовують для

позначення

негативних подій і

навпаки

Створення позитивного іміджу негативним подіям

Керівник не втік, а у відпустці

 

Напів­правда

Повідомляється не вся інформація

Згладжування реакції на негативну інформацію

Повідомлення з позитивними поясненнями: про підвищення цін на комунальні послуги з поясненням, що ціни відповідають світовому рівню(а дохід ?)

При йом

и зага льн

ої дії

Повто рення

Постійно повторюється повідомлення (яке висвітлює не ідеї і теорії, а повсякденні проблеми), щоб до нього звикли і сприймали на віру, а не розумом

Найефективніший спосіб втлумачення

Повтори в зверненнях керівників до громадськості однієї тематики

Продовження табл. М.1

 

 

Сенса -цій-ність або термі­но­вість

Для випередження процесу мобілізації психологічного захисту створюється ситуація нервозності, відчуття безперервної кризи. Різко підвищується сугестивність людей і знижується здатність до критичного сприйняття, що дозволяє нав'язати їх свідомості свій темп

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах