В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

13.  Баскаков А. Я. Методология научного исследования : Учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.

14.  Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, паблік рилейшнз : Монографія. / В. М. Бебик - К. : МАУП, 2005. - 440с.

15.  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации : интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук - СПб. : Питер, 2001. - 864 с. : ил. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

16.  Білорус О. Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність / О. Г. Білорус, Є. Г. Панченко - К. : Т-во «Знання» України, 1992. - 40 с.

17.  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк - М. : Новости, 1990. - 240 с.

18.  Божкова В. В. Врахування природоохоронних методів управління в маркетинговій діяльності / В. В. Божкова, І. В. Меркун // ІІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція "Екологічний менеджмент у загальній системі управління". - Суми, 2003. - С. 126-127.

A.     Божкова В. В. Инновационный фактор обеспечения трансформационных процессов  в  государстве  / В.  В. Божкова,В. Евдокимов, Т. В. Ходун // Технология ХХІ века : 11 междунар. науч.-метод. конф. Секція. Актуальные проблемы транзитивной экономики : сборник научных статей. - Сумы : СНАУ, 2004. - С. 82­86.

 

20.  Божкова В.В. Маркетингова політика комунікацій / В. В. Божкова // Маркетинг : бакалаврський курс : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД „Університетська книга", 2004. - С. 510-570.

21.  Божкова В. В. Методические основы управления экологическими рисками инноваций на уровнях государства, региона и предприятия /

B.     В. Божкова // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса : проблемы и возможности / [под общ. ред. Г. К. Воровского, И. В. Недина]. - К. : Знания Украины, 2004. - С.156-161.

22.  Божкова В. В. Критерії вибору стратегії стимулювання збуту продукції / В. В. Божкова, Ю. М. Линник // Економіка і управління у промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 70-річчю факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України : матеріали. - Дніпропетровськ, 2005. - С. 114-115.

23.  Божкова В. В. Синергетичний ефект у маркетингу / В. В. Божкова // Технология ХХІ века : сборник научных статей по материалам 12 международной научно-методической коференции. - Сумы : СНАУ, 2005. - Т.2. - С. 19-22.

24.  Божкова В. В. Визначення результатів застосування інструментів маркетингових комунікацій / В. В. Божкова, Ю. М. Линник // Управління розвитком : міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю заснування ХНЕУ, "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні". - Харків : Вид ХНЕУ, 2005. - № 3. - С. 17-18.

Божкова В. В. Взаємодія суб'єктів процесу стимулювання збуту екологічної продукції / В. В. Божкова, Ю. М. Линник // Проблеми природокористування,   сталого   розвитку   та   техногенної безпекирегіонів : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-8 жовт. 2005 р. : матеріали. -Дніпропетровськ., 2005. - Ч. 2. - С. 38-40.

26.  Божкова В. В. Проблеми бюджетування промо-акцій продукції / В. В. Божкова // Проблемы развития финансовой системы Украины: сб. трудов международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов 22­26 марта 2005 г. - Симферополь: Изд-во МОО «Центр Стабилизации»,

2005 - С. 49-50.

27.  Божкова В. В. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курсу продукції / В. В. Божкова, С. М. Ілляшенко, Є. І. Нагорний // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наук. праць. - Суми : УАБС НБУ, 2005. - Т.14. - С.

48-60.

28.  Божкова В. В. Проблеми обчислення маркетингового ефекту продукції / В. В. Божкова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія. Економіка та менеджмент. - Суми, 2005. - Вип. № 6-7 (18-19). - С. 248-254.

29.  Божкова В. В. BTL як інтегрований комплекс маркетингових заходів, до якого не входять традиційні медіа / В. В. Божкова, Т. О. Башук / Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія; / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. -Суми : ВТД „Університетська книга", 2005. - С. 436-447.

30.  Божкова В. В. Засоби непрямої реклами - одна зі складових екологічно спрямованого комплексу маркетингового стимулювання / В. В. Божкова // Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції (ЕП-2005): IV міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали, СНАУ. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2005. - С.118-120.

Божкова В. В. Застосування некомерційного маркетингу на муніципальному та регіональному рівнях / В. В. Божкова, Т. О. Башук // Маркетинг і реклама. - 2005. - № 9 (110). - С.38-43.32.     Божкова В. В. Врахування складових маркетингу-міх для обчислення
синергетичного ефекту
продукції / В. В. Божкова // Проблемы развития
финансовой системы Украины :
ІІ междунар. науч.-практ. конф.
аспирантов и студентов, 15-17 марта 2006 г. : труды. - Симферополь,
2006.- С.52-54.

33. Божкова В. В. Анализ экологических рисков инноваций (на примере
насосного и компресорного оборудования) / В. В. Божкова, С. Н.
Ильяшенко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. -
2006. - №1 (3).- С. 90-97.

34.  Божкова В. В. Визначення синергетичного ефекту в маркетингу продукції / В. В. Божкова // "Технологія - 2006" : ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : збірник тез доповідей. - Сєвєродонецьк : СТІ СНУ ім. В. Даля, 2006. - С. 70-71.

35.  Божкова В. В. Маркетингове дослідження ринкових перспектив нової екопродукції / В. В. Божкова, О. О.Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія. Економіка. - 2006. - № 1 (85). - С. 93­103.

36.  Божкова В. В. Маркетингові дослідження брендингу ВНЗ / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Економічні проблеми сталого розвитку : наук.-практ. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту : тези доповід. - Суми : Вид-во СумДУ, 2006. - С.143-144.

37.  Божкова В. В. Стратегічний вибір для малих підприємств в умовах переходу до інноваційного суспільства / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними : ІІІ міжнар. наук. конф., 22-24 черв. 2006 р. : збірник матеріалів. - Суми, 2006. - Т. 1. - С. 43-45.

Божкова В. В. Концептуальні підходи до розвитку інноваційного менеджменту в  виробничо-комерційних  підприємствах  України /В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. 23-24 лист. 2006 р. : збірник матеріалів. - Дніпропетровськ, 2006. - С. 32-33.

39.  Божкова В. В. Теоретичні засади застосування некомерційного маркетингу / В. В. Божкова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. - Суми, 2006. - Вип. 3-4 (20-21). - С. 241-247.

40.  Божкова В. В. Маркетингова політика комунікацій / В. В. Божкова // Маркетинг у прикладах і завданнях : навч. посіб. ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - С. 258-283.

41.  Божкова В. В. Фундаментальні основи розвитку та стійкості систем / В. В. Божкова // Основи стійкого розвитку : посібник для перепідготовки фахівців ; за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - С. 173-175.

42.  Божкова В. В. Еволюція впровадження теорії маркетингу в Україні / В. В. Божкова // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - С. 12-22.

43.  Божкова В. В. Маркетингові аспекти визначення ефективності енергозберігаючих товарів / В. В. Божкова // Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб'єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія ; за заг. ред. І. М. Сотник. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - С.57-70.

44.  Божкова В. В. Еволюція концептуальних підходів розвитку інноваційного менеджменту виробничо-комерційних підприємств / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Економіка: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Випуск 225. - В 5 т. -Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. - Т. 1. - С.173-180.

Божкова   В.   В.   Оптимізаційний   аналіз   товарної номенклатури«Газтеплосервіс» / В. В. Божкова, О. О.Суярова // Економічні проблеми сталого розвитку : наук.-техн. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки і менеджменту : тези доповідей. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - Т.2. - С.156-157.

46.  Божкова В. В. Якісне маркетингове дослідження - основа успішної інновації / О. М. Дериколенко, В. В.Божкова // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : І міжнар. наук.-практ. конф. : збірник тез доповідей. - Суми , 2007. - С. 31-33.

47.  Божкова В. В. Перспективи розвитку інноваційного підприємництва в Україні / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // «Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы» : ІІ науч.-практ. конф. : материалы. - Симферополь : «АЗГОЛ-ПРЕС», 2007. - С. 140-142.

48.  Божкова В. В. Аналіз процесів глобалізації на ринку телекомунікацій в світі і в Україні / В. В. Божкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки : IV наук.-практ. конф. : збірник доповідей ; за заг. ред. А. А. Журавльова. - Луцьк : ПВД «Твердиня», 2007. - С. 150-153.

49.  Божкова В. В. Аналіз показників мерчандайзингу - основа оптимізації продаж / В. В. Божкова, Т. М. Ярош // Механізм регулювання економіки ; - 2007. - № 4. - С. 132-137.

50.  Божкова В. В. Мерчандайзинг : навч. посіб. / В. В. Божкова, Т. О. Башук. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - 125с., 16 іл.

51.  Божкова В. В. Екологічно спрямовані інновації - перспективний напрямок діяльності виробничо-комерційних підприємств / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія ; за заг. ред. О. В. Прокопенко. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - С.

428-450.

Божкова В. В. Теоретические основы использования маркетинговыхметодов в рамках воспроизводства социально-экологического мировоззрения / В. В. Божкова // Социально-экономический потенциал устойчивого развития : ученик ; под ред. Л. Г. Мельника. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - С. 1012-1028.

53.  Божкова В. В. Стратегічний маркетинг / В. В. Божкова, Ю. М. Линник // Маркетинг для магістрів : навчальний посібник ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007.- С. 11-68.

54.  Божкова В. В. Маркетинговий менеджмент / В. В. Божкова, О. А. Біловодська // Маркетинг для магістрів : навч. посіб. ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - С. 69-190.

55.  Божкова В. В. Екологічна реклама: сутність, завдання / В. В. Божкова // Технология ХХІ века : 14 междунар. науч.-метод. конф. : сборник научных статей. - Алушта, 2007. - С.95.

56.  Божкова В. В. Використання некомерційного маркетингу для реалізації цілей стійкого розвитку / В. В. Божкова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : сьома щорічна Всеукраїнська наук. конф. : матеріали - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. -

С. 10-11.

57.  Божкова В. В. Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії / В. В. Божкова, О. О. Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія. Економіка. - Суми : Видавництво СумДУ. -2008. -

Вип. 1. - С. 52-57.

58.  Божкова В. В. Класифікація видів некомерційного маркетингу / В. В. Божкова // Економічні проблеми сталого розвитку : наук.-техн. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвячена дню науки та 60-річчю СумДУ : тези доповід. - Суми : Вид-во СумДУ, 2008 - Т.2. - С.194-195.

Божкова В. В. Інструментарій некомерційного маркетингу як одна зі складових реалізації концепції сталого розвитку / В. В. Божкова // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : міжнар. наук.-практ.конф., 20 трав. 2008 р. : матеріали. - К. : РВПС України НАН України, 2008. - У 3 ч. - Ч. 3. - С. 91-92.

60.  Божкова В. В. Висвітлення соціальних проблем в Україні в некомерційній рекламі / В. В. Божкова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : міжнар. наук.-практ. конф. : збірник

матеріалів. - Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. - С. 178-181.

61.  Божкова В. В. Оптимізація продажу на основі аналізу показників мерчандайзингу / В. В. Божкова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. - С. 373-380.

62.  Божкова В. В. Удосконалення підходів до оцінювання економічної ефективності маркетингових заходів / В. В. Божкова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. - Розд. 11. -С.413-421.

63.  Божкова В. В. Маркетинговий менеджмент / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник // Бізнес-адміністрування : магістерський курс : підручн. ; за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - С. 383-411.

64.  Божкова В. В. Можливості попередньої оцінки маркетингових пропозицій на основі розрахунку синергічного ефекту / В. В. Божкова // Механізм регулювання економіки. - 2008. - № 1. - С. 127-134.

65.  Божкова В. В. Позитивний імідж регіону - невід'ємна складова його ринкового успіху / В. В. Божкова // Механізм регулювання економіки. - 2008. - № 4. - Т.1. - С. 62-70.

66.  Божкова В. В. Дослідження якості обслуговування регіональної роздрібної аптечної мережі як основа досягнення лояльності клієнтів / В. В. Божкова, Є. М. Швачко // Механізм регулювання економіки. -2008. - № 4. - Т.2. - С. 114-121.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах