В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Божкова    В.    В.    Розв'язання    соціальних    проблем засобаминекомерційного маркетингу / В. В. Божкова // Маркетингові дослідження в Україні : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2008 р. : тези доповідей - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - С.

30-31.

68.  Божкова В. В. Класифікація інструментарію розробки стратегічних планів маркетингових комунікацій промислових підприємств / В. В. Божкова   //   Вісник   Хмельницького   національного університету.

Економічні науки. - 2009. - № 5. - Т. 3. - С. 31-34.

69.  Божкова В. В. Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки, 2009. -№ 2. - С. 117-122.

70.  Божкова В. В. Инновационный маркетинг - новая концепция ведения бизнеса / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Вопросы структуризации экономики. Ежеквартальный журнал. / Х Всероссийская конференция по маркетингу. - Махачкала. - 2009. - № 3. - С. 58-62.

71.  Божкова В. В. Обґрунтування моделі стратегічного маркетингового планування / В. В. Божкова // Стратегія інноваційного розвитку економіки та актуальні проблеми менеджмент-бізнес освіти : міжнар. наук.-техн. конф. : збірник матеріалів. - Харків : НТУ «ХПІ». - 2009. -

С. 62-65.

72.  Божкова В. В. Маркетинг / В. В. Божкова, О. А. Біловодська / Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х т. / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2009. -Т.2. - 592с. - С. 337-406.

73.  Божкова В. В. Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Механізм регулювання економіки. - 2009. - № 3. - Т. 2. - С. 225-229.

Божкова В. В. Підходи до вибору управлінських рішень з урахуваннямінноваційних ризиків для малих і середніх підприємств / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А.Біловодської. - Суми : Університетська книга, 2010. - 432с. - С.329-339.

75.  Божкова В. В. Проблеми забезпечення ефективності стратегічного планування комунікацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. -Суми : ВПП «Мрія-1» ТОВ, 2010. - С. 214-224.

76.  Божкова В. В. Удосконалення методичних підходів до визначення стратегій просування інновацій / В. В. Божкова // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : міжнар. наук.-практ. конф., 06­07.05.2010 р. : тези доповідей / редкол. : О. В. Прокопенко та ін. -Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - С.34-36.

77.  Божкова В. В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання / В. В. Божкова, Л. Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. 2010. - № 1. - С. 145-153.

78.  Божкова В. В. Визначення етапів розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні / В. В. Божкова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2010. - № 9 (151). - Ч. 2. - С.

196-203.

79.  Божкова В. В. Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукці [Електронний ресурс] / В. В. Божкова // Ефективна економіка, 2010. -№ 9. - Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.

Божкова В. В. Теоретичні основи створення і підтримки регіонального іміджу підприємств / В. В. Божкова // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» Збірник наукових праць. - Луцк, 2010. - Вип.№ 7 (27). - Ч. 2. - С. 73-77.

81.  Божкова В. В. Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій на промислових підприємствах /

B.      В. Божкова // Вісник Східноукраїнського національного
університету ім.
В. Даля. - 2010. - № 11 (153). - Ч. 2. - С. 95-104.

82.  Божкова В. В. Модель стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : IV міжнар. наук.-практ. конф., 29.09-01.10.2010 р. : збірник тез доповідей. - Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. - С. 29-31.

83.  Божкова В. В. Вибір інноваційних стратегій для промислових підприємств / С. М. Ілляшенко В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : VIII міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 листоп. 2010 р. : тези доповідей. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - С. 196-198.

84.  Божкова В. В. Теоретико-методичні підходи до розроблення стратегій маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств / В. В. Божкова, С. М. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 5. - Т. 4. - С. 87-91.

85.  Божкова В. В. Етапи процесу стратегічного планування комунікацій на підприємствах / В. В. Божкова // Економічний простір : Збірник наукових праць. - 2010. - № 44 /1. - С. 175-181.

86.  Божкова В. В. Модель стратегічного планування комунікацій для промислових підприємств / В. В. Божкова // Прометей. - 2010. - 3(33). -

C.  116-119.

87.  Божкова В. В. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2010. - №1. - С.34-41.

Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В. В.Божкова. - Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 с.

89. Божкова В. В. Теоретико-методичні підходи до аналізу інноваційних
проектів
промислових підприємств / В. В. Божкова, С. М. Ілляшенко,
О. М. Дериколенко // Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». Серія «Логістика»,
2010. -№ 690. - С. 48-53.

90. Божкова В. В. Дослідження переваг та проблем стратегічного
планування маркетингових комунікацій / В. В. Божкова // Сучасні
тенденції економічної теорії і
практики: світовий досвід та вітчизняні
реалії
: Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19.11.2010 р. : зб. наук.-метод.
праць. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. - 408 с. - С. 242-244.

91.  Божкова В. В. Методологічні аспекти стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності промислових підприємств / В. В. Божкова // Інвестиції: практика та досвід, 2010. - від 23.12.2010 р. -

С.30-34.

92.  Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник -2-ге видання, стереотипне - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 200 с.

 

93.       Божкова В. В. Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій [Електронний ресурс] / В. В. Божкова // Ефективна економіка, 2011. - № 1. - Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.

94.       Божкова В. В. Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств / В. В. Божкова // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. - №1. - С. 93-97.

 

95.  Божкова В. В. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. - 2011. - № 1 (171). - С. 154-156.

Божкова   В.В.   Стратегічні   аспекти   комунікаційної   політики вінноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В. В. Божкова. - Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. - 362 с.

97. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г.
Дж. Болт - М. : Экономика, 1991. - 271 с.

98.  Бондаренко І. В. Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях) : навч. посібн. / І. В. Бондаренко, В. І. Дубницький. - Донецьк : ТОВ „Юго-Восток Лтд", 2002. - 326 с.

99.  Бронникова Т. С. Маркетинг [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Бронникова, А. Г. Чернявский. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 1999. -Режим доступу до матеріалу : http://www.aup.ru/books/m49/14.htm.

100.          Бутенко Н. В. Основи маркетингу : Навч. посібн. / Н. В. Бутенко.
- К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. - 160с.

101.   Бутенко Р. Г. Сутність та послідовність здійснення стратегічного
маркетингового планування [Електронний ресурс] / Р. Г. Бутенко -
Режим                        доступу                         до                       матеріалу :
http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t9/1.htm.

102.   Бузько И. Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения) / И. Р. Бузько. - Донецк : ИЭП НАН Украины, 1996. -

331 с.

103.            Вакалюк А. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України в 2009 році і прогноз на 2010 рік. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс] / А. Вакалюк, М. Лазерник. - Режим доступу до матеріалу : http://www.itk.org.ua/ua/press/item/id/398.

104.            Варава Л. М. Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Л. М. Варава. - Донецьк, 2007. - 31 с.

Викентьев И. Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз : 215 примеров, 130 задач и 15 практических приложений / И. Л. Викентьев -К. : «Триз-Шанс», 1997. - 227 с.106.           Виханский О. С. Стратегическое управление: учебн. / О. С.
Виханский - М. : Гардарика, 1998. - 296 с.

107.           Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручн. / А. В.

Войчак - К. : КНЕУ, 1998. - 268 с.

108.     Воронкова А. Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним
потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. ... на здобуття
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і
управління підприємствами» / А. Е. Воронкова. - Донецьк, 2001. - 32 с.

109.                    Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МБА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко - М. : Изд-во Эксмо, 2005. - 480 с.

110.                    Гаркавенко С. С. Маркетинг : підруч. / С. С. Гаркавенко - К. : Лібра, 2002. - 712 с.

111.                    Герасимчук В. Г. Маркетинг : теорія і практика : навч. посібн. / В. Г. Герасимчук - К. : Вища школа, 1994. - 327 с.

112.                    Головкіна Н. В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд / Н. В. Головкіна //

Маркетинг в Україні. - 2002. - № 2. - С. 20-24.

113.                    Голубков Е. П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика. - 2-е издание, переработанное и дополненное.

/ Е. П. Голубков- М. : Финпресс, 2000. - 464 с.

114.                    Голубков Е. П. Современные тенденции развития маркетинга [Електронний ресурс] / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом - 2004. - № 1. - Режим доступу до статті : http://mavriz.ru/articles/2004/1/319.html.

115.                    Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент : учебн. пособ. / Г. Я. Гольдштейн - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. - 267 с.

116.                     Гончарова Н. П. Маркетинг инновационного процесса : учебн. пособ. / Н. П. Гончарова, П. Г. Перерва. - К. : ВИРА-Р, 1998. - 267 с.Горностаєва А. Н. Стратегический менеджмент : учебн. пособ. /

 

A.   Н. Горностаєва. - Брянськ : БГТУ, 2004. - 107 с.

118.                     Грант Р. М. Современный стратегический аналіз / Р. М. Грант ; пер. с англ. под ред. В. М. Фунтова. - СПб. : Питер, 2008. - 560 с. : ил. - (Серия «Классика МВА»).

119.                     Гриньов А. В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. . на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / А. В. Гриньов. - Донецьк, 2004. - 36 с.

120.                     Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. /

B.    Ф. Гринев - К. : МАУП, 2001. - 152 с.

121.                     Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт- СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 832 с.

122.                     Дайновский Ю. А. 505 приеммов бизнеса : Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда / Ю. А. Дайновский - К. : А. С. К.; 1998. - 272 С.

123.                     Дейян А. Стимулирование продаж и реклама на месте продажи / А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек; пер. с франц. под общ. ред. В. С. Загашвили. - М. : АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. - 190 с.

124.                     Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. с англ., доп. і ред. Д. Ядіна. - К. : Знання, 2001. - 456 с.

125.                     Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні / А. Длігач //

Маркетинг в Україні. - 2005. - № 2. - С. 46-48.

126.                     Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль - СПб. : Изд. «Питер», 1999. - 560 с.

127.                     Дон Е. Шульц Стратегические бренд-коммуникационные кампании / Дон Е. Шульц, Бет Е. Барнс. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. - 512 с.

Евстафьев В. А. Введение в медиапланирование : учеб. пособ.для начинающих медиапланеров [Електронний ресурс] / В. А. Евстафьев, В. Н. Яссонов. - Режим доступу до матеріалу : http://books.artbevza.com/?p=162.

129.                    Ерёмин В. Н. Маркетинг : основы и маркетинг информации : учебн. / В. Н. Ерёмин. - М. : КНОРУС, 2006. - 656 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах