В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

207.          Маркова В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. - 288 с.

208.          Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : Энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник

-    Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. - 384 с.

209.          Менеджмент та маркетинг інновацій / за заг. ред. С. М. Ілляшенка.

-    Суми : ВТД „Університетська книга", 2004. - 616 с.

210.          Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. - М. : Дело, 2002. - 704 с.

211.          Миронов Ю.Б. Основи рекламної діяльності : Навч. посібн. / Ю. Б. Миронов, Р. М. Крамар. - Дрогобич : Посвіт, 2007. - 108 с.

212.          Михайлик Г. В. Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України / Г. В. Михайлик // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 11. - С. 130-136.

213.          Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посібн. / А. П. Міщенко

-    К. : Центр учбової літератури, 2004. - 336 с.

Московский рынок рекламы сократился [Електронний ресурс] / IPTV - Режим доступу до матеріалу : http ://iptv.com. ua/ashow_33858. html.215.   Наливайко А. П. Теоретичні засади стратегії підприємства : автореф.
дис
... на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.01 «Економіка,
організація і управління підприємствами»
/ А. П. Наливайко. - Київ,

2002.   - 32 с.

216.          Нємцов   В.   Д.   Стратегічний   менеджмент   :   навч.   посіб. /

В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. - Київ : Екс Об, 2002. - 560 с.

217.          Новый словарь русского языка [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=1&id= 0&srubr=0&fstring.

218.          Ноговицин А. В. Машиностроительный комплекс Украины: что дальше? / А. В. Ноговицин // Украина промышленная. - 2006. - № 2. - С.

36-41.

219.          Норка Д. Стратегия продаж компании / Д. Норка // Менеджмент і

менеджер. - 2006. - № 3. - С. 4-9.

220.          Ноумен К. Основы стратегического менеджмента / К. Ноумен - М. : Банки и биржи : Издат. об. «ЮНИТИ», 1997. - 153 с.

221.          О программе Excom Media Planer [Електронний ресурс] / Mediaplan.ru. - Режим доступу до матеріалу : http://www.mediaplan.ru/soft.php.

222.           Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність : курс лекцій /

Б. А. Обритько - К. : МАУП, 2002. - 240 с.

223.          Окландер М. А. Логістична система підприємства : монографія / М. А. Окландер - Одеса : Астропринт, 2004. - 309 с.

224.          Окландер М. А. Макромаркетинг : маркетинг в секторі загального державного управління / М. А. Окландер   // Маркетинг в Україні. -

2003.   - № 6. - С. 31-37.

225.           Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення
національного господарства : наук. монографія / М. М. Єрмошенко, С.
А. Єрохін, В. М. Шандра, О. І. Гуменюк та інші / За наук. ред. д.е.н.,
проф. М. М. Єрмошенка і д.е.н., проф. С. А. Єрохіна. - К. : Національнаакадемія управління, 2008. - 216 с.

226.          Ортынская В. В. Стратегическое планирование маркетинга / В. В. Ортынская // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 3. - С.18-21.

227.          Осташков А. В. Маркетинг : учебн. пособ. / А. В. Осташков -ПЕНЗА, 2005. - 303 с.

228.           Офіційний сайт Асоціації зовнішньої реклами України
[Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу :
www.outdoor.org.ua

229.    Офіційний сайт ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» [Електронний ресурс]. -Режим доступу до матеріалу : http://www.frunze.com.ua.

230.    Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. -Режим доступу до матеріалу : http://zakon.rada.gov.ua/.

231.    Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://adcoalition.org.ua.

232.    Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://www.ukrstat.gov.ua.

233.    Офіційний сайт Головного управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://www.sumystat.sumy.ua/.

234.    Офіційний сайт Міністерства промислової політики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/index.

235.    Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://www.uam.in.ua/.

236.    Офіційний сайт Української асоціації прямого продажу [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : www.udsa.org.ua

Перша українська Інтернет-газета [Електронний ресурс]. - Режим доступу до матеріалу : http://www.uatoday.net238.         Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і
практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О Примак - К.
: КНЕУ, 2005. - 480 с.

239.          Павленко А. Ф. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів : монографія / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, І. І. Гончарова. - К. : КНЕУ, 2005. - 248 с.

240.          Пархименко В. А. Количественная оценка уровня организации маркетинговой деятельности на машиностроительных предприятиях республики Беларусь [Електронний ресурс] / В. А. Пархименко // Маркетинг в России и за рубежом - 2006. - № 4. - Режим доступу до матеріалу : http://mavriz.ru/articles/rubric/?rubric=4.

241.          Пасічник В.Г. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. -

256 с.

242.          Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент : навч. посібн. / В. П. Пелішенко - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 200 с.

243.          Пилипенко В. М. Чому і як клієнт обирає маркетингову агенцію / В. М. Пилипенко // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 1. - С. 4-7.

244.          Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навч. посіб. / В. П. Пилипчук, О.Ф. Оснач, Л. П. Коваленко - К. : Центр учбової літератури, 2005. - 204 с.

245.          Поляков В. А. Анализ становления мирового рекламного рынка и рекламы в России [Електронний ресурс] / В. А. Поляков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 2. - Режим доступу до журналу : http://mavriz.ru/articles/2006/2/4281.html.

246.          Поляков О. В. Бизнес-планирование : учебн. пособ. / О. В. Поляков - М. : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 155 с.

Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством : автореф. дис .   на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.02«Підприємництво, менеджмент і маркетинг» / В. С. Пономаренко. -Харків, 1999. - 32 с.

248.          Попов А. Как исследовать эффективность социальной рекламы [Електронний ресурс] / А. Попов. - Режим доступу до матеріалу : http://www.adme.ru/social/kak-issledovat-effektivnost-socialnoj-reklamy-zavod-70051/.

249.          Портная К. Обзор рекламного рынка Украины [Електронний ресурс] / К. Портная. - Режим доступу до матеріалу : http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=700

250.          Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов - М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2001. - 656 с.

251.          Примак Т. О. Маркетинг : навч. посіб. / Т. О. Примак - К. : МАУП,

2007. - 228 с.

252.          Примак Т. О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Т. О. Примак - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

253.          Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис . на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т. О. Примак. - Київ, 2004. - 34 с.

 

254.    Проблемы разработки маркетинговой стратегии : материалы круглого стола 17 март. 2005 г., Киев // Маркетинг и реклама. - 2005. - № 3. - С.

29-35.

255.    Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / [В. И. Бархатов, А. А. Горшков, Ю. Ш. Капкаев, М. А. Усачев]. -Челябинск : ЮУрГУ, 2001. - 140 с.

256.    Промисловий маркетинг : Навч. посібн. / під ред. О. О. Шубіна. - К. : НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002. - 432 с.

257.    Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг,

Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева - М. : ИНФРА-М, 2002. - 480 с.

Решетило   В.   П.   Економічна  синергетика  реалізації ринковогопотенціалу інституціональних систем : автореф. дис . на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.01.01 «Економічна теорія» / В. П. Решетило. - Харків, 2006. - 34 с.

259.    Решетнікова Г. Місце маркетингу у французькому суспільстві / Г. Решетнікова // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 3. - С. 42-44.

260.    Решетнікова І. Л. Формування маркетингової стратегії підприємства : автореф. дис . на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент і   маркетинг» / І. Л. Решетнікова. -

Київ, 1999. - 34 с.

261.    Рішард Броль. Місцеве самоврядування: досвід Польщі. Філософія стратегічного планування розвитку територій [Електронний ресурс] / Броль Рішард. // Економічний часопис-ХХІ. - 2001. - № 1. - Режим доступу до матеріалу : http://www.soskin.info/ea/2001/1/20010182.html

262.    Романов А. А. Маркетинговые коммуникации / А. А. Романов, А. В. Панько. - М. : Эксмо, 2006. - 432 с.

263.    Романова   М.    В.    Бізнес-планирование    :    учебн.    пособ. /

М. В. Романова. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2007. - 240 с.

264.    Романовская О. Д. Российский рынок рекламного продукта и механизм его функционирования : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 [Електронний ресурс] / О. Д. Романовская. - Томск, 2002. - 180 c. -Режим доступу до матеріалу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/83079.html.

265.    Ромат Е. Реклама в системе маркетинга / Е. Ромат. - Харьков : НВФ «Студцентр», 1995. - 229 с.

266.    Ринок медіа реклами України [Електронний ресурс] // Електронний журнал «Рекламіст» - Режим доступу до статті : http ://reklamist. com.ua/12417.

Саваневский М. Ринок інтернет-реклами в Україні в 2011 р. зросте на 43% [Електронний ресурс] / М. Саваневский. - Режим доступу до статті      : http://watcher.com.ua/2010/12/22/rynok-internet-reklamy-v-ukrayini-v-2011-rotsi-zroste-na-43-prohnoz-vrk/.
268. Самостроенко   Г.   М.    Стратегический   приоритет   развития -
маркетинговые системы распределения [Електронний ресурс] / Г. М.
Самостроенко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - № 2. -
Режим                              доступу                         до                       матеріалу :

http://mavriz.ru/articles/2002/2/207.html.Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг : навч. посібн. / В. Ю. Святненко - К. : МАУП, 2001. - 264 с.

270.    Семеркова Л. Н. Характеристика и перспективы развития мирового и российского рынка игрушек [Електронний ресурс] / Л. Н. Семеркова, Н. И. Купцова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 3. -Режим доступу до матеріалу : http://mavriz.ru/articles/2005/3/3738.html.

271.    Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посібн. / О. М. Скібіцький - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.

272.    Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). - Киев : Феникс, 2004. - 560 с.

273.    Сороченко В. Энциклопедия методов пропаганды [Електронний ресурс] / В. Сороченко - Режим доступу до матеріалу : www.iteam.ru.

274.    Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации / В. А. Спивак -СПб. : Питер, 2002. - 448 с: ил. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).

275.    Старостіна А. О. Маркетинг : Навч. посібн. / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов - К. : Знання-Прес, 2002. - 340 с.

276.    Стратегический менеджмент / [А. Н. Петров, Л. Г. Демидова, Г. А. Буженина и др.]; под ред. А. Н. Петрова. - СПб. : Питер, 2005. -496 с: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

277.    Стратегическое планирование / под ред. Э. А. Уткина - М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», изд-во ЭКМОС, 1999. -

278.    440 с.Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : Підручн. / О. С. Тєлєтов. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.

279.    Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент : Підручн. / О. С. Тєлєтов. -Суми : Університетська книга, 2009. - 365 с.

280.    Товажнянський В. Л. Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств / В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 113­119.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах