М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

думка, 1989. -- 254 с.

12.       Уфимцева А. А.   Слово   в  лексико-семантической   системе  языка / А. А. Уфимцева. — М. : Наука, 1968. — 272 с.

13.       Харченко А. П.   Переносные   значения   слова  /  А. П. Харченко. — Воронеж : Изд-во Воронеж. университета, 1989. — 197 с.

 

 

Додаткова література

1.        Арутюнова Н. Д. Функциональные типы языковой метафоры / Н. Д. Арутюнова // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. — 1978. — Т. 37. — № 4. — С. 333 — 344.

2.        Атаян Э. Р. Метафора, метонимия, синекдоха : (Опыт дифференциальной характеристики и систематизации) / Э. Р. Атаян // Вестн. Ереван. ун-та. Сер. : Обществ. науки. — 1978. — №1(34). — С. 107—115.

3.        Василевская Л. И. Метонимия в собственных именах / Л. И. Василевская // Проблемы структурной лингвистики, 1982. — М., 1986. — С. 110—120.

4.        Ващенко В. С. Слово та його значення : посібник з лексикології / В. С. Ващенко. — Дніпропетровськ, 1976. — 38 с.

5.        Гинзбург Е. Л. Конструкции полисемии в русском языке : Таксономия и метонимия / Е. Л. Гинзбург. — М. : Наука, 1985. — 223 с.

6.        Гулый К. В. К вопросу об изучении метафоры (лингвистические аспекты) / К. В. Гулый // Вісн. Харк. ун-ту. — 1986. — №284 : Т. Г. Шевченко. Питання мовознавства і літературознавства. — С. 99—107.

7.        Гусев С. С. Наука и метафора / С. С. Гусев. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. — 152 с.

8.        Задорожный М. И. О границах полисемии и омонимии / М. И. Задорожный. - М. : Изд-во МГУ, 1971. — 163 с.

9.        Зевахина Т. С. К вопросу об универсалиях в области полисемии / Т. С. Зевахина // Лингвистическая типология. — М., 1985. — С. 123—133.

10.    Кузнецова Э. В. Полисемия и ее отношение к слову и понятию / Э. В. Кузнецова // Язык и мышление. — М., 1967. — С. 208—214.

11.    Лендьел Л. «Переносное» значение или «образное употребление» слов? / Л. Лендьел // Лексикология и лексикография. — М., 1972. — С. 48—72.

12.    Матросов В. Л. Язык и метафоры / В. Л. Матросов // Логика и язык. — М., 1985. — С. 45—54.

13.    Молчанова А. Н. О переносно-образных значениях слов / А. Н. Молчанова // Аспекты лексического значения. -- Воронеж, 1982. -- С. 23--29.

14.    Некрасова Е. А. Метонимический перенос в связи с некоторыми проблемами лингвистической поэтики / Е. А. Некрасова // Слово в русской советской поэзии. — М., 1975. — С. 111—131.

15.    Никитин М. В. Лексическое значение слова : (Структура и комбинаторика) / М. В. Никитин. — М. : Высш. шк., 1983. — 127 с.

16.    Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения / М. В. Никитин. — М. : Высш. шк., 1988. — 165 с.

17.    Паламарчук Л. С. Лексико-семантичний розвиток мови / Л. С. Паламарчук // Мовознавство. — 1982. — № 4. — С. 3—8.

18.    Плахотнюк Н. О. Слово як архетип культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. філос. наук : спец. 09.00.04 „Філос. антропологія, філософія культури" / Н. О. Плахотнюк. К., 2000. — 20 с.

19.    Скляревская Г. Н. Языковая метафора в толковом словаре : Проблемы семантики : на материале русского языка. В 2-х ч. Ч. 1 / Г. Н. Скляревская. -- М. : Наука, 1988. -- 53 с.

20.    Соколовская Ж. П. Проблемы системного описания лексической семантики / Ж. П. Соколовская. — К. : Наук. думка, 1990. — 184 с.

21.    Степанова Г. В. Семантика многозначного слова / Г. В. Степанова. Калининград : Калинингр. ун-т, 1978. -- 51 с.

22.    Стернин И. А. Разграничение прямого и переносного употребления слова / И. А. Стернин // Семантика и системность языковых единиц. Новосибирск, 1985. —С. 47—56.

23.  Шмелев Д. Н. Введение / Д. Н. Шмелев // Современный русский язык :
Лексика / Д. Н. Шмелев. — М., 1977. — С. 5—48.

24. Языковая номинация : (Виды наименований). -- М. : Наука, 1977. -- 359 с.

 

 

Питання для самоконтролю

1.   Назвіть основні причини виникнення багатозначності слова.

2.   Яке значення слова називається прямим?

3.   Які ознаки прямого значення слова ви знаєте?

4.   Що таке внутрішня форма слова?

 

3.   Яке значення слова називається переносним?

4.   Наведіть приклади розширення, звуження та зміщення значення слова.

5.   Чим відрізняється переносне значення від переносного вживання?

6.   Яким частинам мови властиві переносні вживання? Наведіть приклади переносних уживань.

7.   Дайте визначення метафори та схарактеризуйте її типологічні ознаки.

8.   В яких аспектах досліджується метафора?

9.   Які теорії метафори існують у сучасному мовознавстві? У чому їхня суть?

 

10.   Чим зумовлена важливість метафори у пізнанні дійсності?

11.   Назвіть види метафори залежно від функціональної спеціалізації.

12.      Які існують класифікації метафор залежно від напрямків
метафоризації?

13.   Які функції метафори ви знаєте?

14.   Назвіть характерні різновиди метафоричних перенесень. Наведіть приклади.

15.   Що таке функціональне перенесення? Наведіть приклади.

16.   Що називається метонімією?

17.   Назвіть основні ознаки метонімії.

18.      Наведіть характерні метонімічні конструкції полісемії, що
відображають розвиток лексичної семантики у сфері іменників, прикметників,
дієслів.

19. Що називається синекдохою? Наведіть приклади.

 

 

Практичні завдання

 

 

Завдання 1. Знайдіть у тексті повнозначні і неповнозначні слова. Усі повнозначні згрупуйте залежно від того, що вони позначають (предмет, ознаку, кількість, дію, стан тощо). Серед слів зі значенням предметності знайдіть ті, що позначають істоту/неістоту, власні/ загальні назви, мають конкретне/ абстрактне значення.

Ми їхали, то з надсадним виттям мотора пнучись угору, то повільно спускаючись униз; і Чорний Черемош спочатку пінився з лівого боку, а потім з правого; і гори злітали увись із святковою легкістю, і блакитного серпанку було повно; часом здавалось, що дорога випорсне з-під коліс, тоді тоскно завмирало серце, і десь аж біля самісінького горла холонув раптовий вітерець, не вміщаючись у грудях (Є. Гуцало).

 

 

Завдання 2. З'ясуйте лексичне значення слів за тлумачним словником. Складіть з ними речення.

Фальсифікація, дефект, вівтар, фальш, молодий, сивий, ретуш, дієслово, солити, думка, рекорд, колізія, інгредієнт, фанатизм, фарисей, благовіст.

 

 

Завдання 3. Серед поданих слів знайдіть однозначні слова і поясніть їх значення. Складіть речення з багатозначними словами (з усіма їх значеннями).

Баян, тема, мікроб, тариф, сивий, братися, аксіома, знати, ямб, вигук, проворний, добрий, малий, теорія, віртуоз, виставляти, реклама, метафора.

 

 

Завдання 4. Визначте лексичне і граматичне значення слів ліфт, пальто, білоручка, від,  щирий, колібрі, роз 'яснювати, п 'ятсот, по-українськи, чудо,

до.

Завдання 5. Доберіть із тлумачних словників української мови і запишіть кілька слів, лексичне значення яких змінилося: стало ширшим або звузилося (порівняно з давнішим значенням).

 

Завдання 6. Поясніть зміни в семному складі слова в результаті розширення, зміщення або звуження його значення.

 

слово

первинно

вторинно

племінник

родич; той, хто належить до одного племені

син брата або сестри

павутина

легка сітка з тонких волокон, утворених з клейкої рідини, яку виділяють павуки та деякі інші членистоногі тварини, а також окремі нитки такої сітки

те, що заважає кому-небудь вільно жити, діяти

квиток

документ із помітками поліції про

неблагонадійність його власника

документ, який свідчить про ставлення людини до тих чи інших обов'язків; про належність до певного громадянського стану, організації

біржа

місце стоянки візників, фурманів у містах

постійно діючий ринок масових товарів, нерухомості, цінних паперів, золота і валюти, а також робочої сили

пончо

шита або плетена накидка з вирізом у центрі для голови, одяг індіанців

накидка з вирізом у центрі для голови


 

Південної і Центральної Америки

 

блеф

обман із метою створення перебільшеного уявлення про свої сили, можливості, значимість тощо

у карточній грі в покер: прийом, коли гравець, який має погані карти, діє так, щоб суперники вважали його карти виграшними

 

Завдання 7. Доведіть, що подані слова мають номінативний тип лексичного значення.

Пустий, акорд, пропонувати, порука, пожирати, серія, янтар.

 

 

Завдання 8. Доведіть, що наведені слова можуть мати фразеологічно зв'язаний тип лексичного значення.

Ведмежий, гризти, вітер, рожен, лютий, вовчий.

 

Завдання 9. Доведіть, що наведені слова можуть мати синтаксично зумовлений тип лексичного значення. Порох, шуміти, вітер, фонтан, щастити, смола.

 

 

 

Завдання 10. Випишіть із тексту слова, що мають а) активне значення слова; б) пасивне (застаріле) значення слова.

Михайло привіз багаті дари княгині Ользі, мав наказ віча поговорити з нею, нагадати про укладений ряд. Бояри і воєводи поспішали до широких дверей княжого терема. Сенатори, члени синкліту, сходяться на тому, що в Малу Азію треба послати кращі легіони, продер Василь наполягає, що на чолі легіонів треба поставити й ліпшого полководця імперії (С. Скляренко). В курені гетьмана січових стрільців зібралися кошові, полковники й курінні отамани (І. Ле). Петро Ярош платив подать нарівні з чиншовою шляхтою іще давав осипу від вола по корцеві жита (М. Стельмах). А те, що хлопи голодують і стали дуже неспокійними, - не страшно. Надвірні хоругви добре озброєні, а їм на поміч йдуть і йдуть конфедерати (Ю. Мушкетик).

 

Завдання 11. Із поданих слів виберіть ті, що мають активне значення. Чи всі вони на сьогодні є неологізмами? Відповідь обґрунтуйте. Складіть речення з 5 словами (на вибір).

Фермер, мас-медіа, екзитпол, фойє, секонд-хенд, бігборд, легіонер, клейноди, інтернет-газета, шати, сайт, шваґер, рок, каганець, консолідація, есе, маршрутка, остарбайтер, відродження, протеже, Помаранчева революція, ноутбук, мерчендайзер, дискета, ребрендинг, лізинг.

 

 

Завдання 12. Випишіть із тексту слова, що мають термінологічне значення.

Вода (окис водню), Н2О - поширена хімічна сполука; добрий розчинник. Вода найважливіший чинник для всього живого на землі. Вода є постійним компонентом середовища організмів. Багато видів організмів живуть у воді, а ті, що живуть на суходолі, значною мірою залежать від вмісту води в середовищі. Вода у житті організмів відіграє різну роль: входить до їх складу як основний компонент, бере участь у процесах обміну речовин з середовищем як розчинник і метаболіт тощо (Екологія. Охорона природи: Словник-довідник).

 

 

Завдання 13. Випишіть із тексту слова, що мають стилістично марковане значення (емоційне, експресивне, розмовне, книжне та інші). Визначте мовні засоби їх творення та стилістичні функції.

Мамусенько, голубонько Ти ж моя єдина! Я до тебе все тулюся, мов мала дитина.

Ти ж мене усе голубиш, Сонечком взиваєш. Все для мене, а про себе Завжди забуваєш

(К. Перелісна).

 

 

0   рідне слово! Шум дерев! Музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левів рев

(О. Олесь).

 

 

Облітають квіти, обриває вітер Пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито Осінь жовтокоса на баскім коні

(В. Сосюра).

 

 

Про все забуду в першу сніговицю, Вона летить, тривожна і жахна, Неначе раптом білу-білу птицю Хтось випустив з осіннього вікна

(Н. Матюх)

 

 

Вірю-каюсь, падаю-злітаю... Аж до крові книгу прогортаю, Але п'ю не з кварти - зручая!..

1 уже нічого не боюся, Лиш заплющу очі й обіпруся На маленьке світле рученя

(Н. Матюх)

 

 

Спочатку не поталанило мені: я тоді був змучений, зачучверений хазяйською роботою і скидався на хлопчика років чотирнадцяти (М. Стельмах). - Походжай, доню, та насіннячко лузай! - промовила Прокоповичиха ласкаво, але з отрутою в словах (І. Нечуй-Левицький). -Не боїмося! Всіх переб'єм, собацюги! (О. Довженко). Мова - могутнє знаряддя і для спілкування людини з людиною, і для наукової та публіцистичної думки, і для ораторського мистецтва, і для поетичної творчості, і для ділового листування, і для дипломатичних переговорів. Не тільки поет, прозаїк, драматург, але й фізик чи математик доконче повинні мати до своїх послуг багатий, гнучкий, точний і виразний мовний апарат. Тим словесним фразеологічним запасом, що придбано із уст матері, від родичів, сусідів і т.ін., тут не обійтися. У пригоді стане тут і якнайпильніше вслухання в живу мову різних верств суспільства, і уважне, бажано - з олівцем в руках, читання наукової, публіцистичної, художньої літератури. І, звісно, не обійтись без користування словником (М. Рильський).

 

 

Завдання 14. Випишіть із тексту слова, що мають а) діалектне значення слова; б) жаргонне значення слова. Поясніть їх значення; там, де можливо, доберіть літературні відповідники і поясніть різницю між значеннями літературного слова, жаргонного та діалектного.

Хлопці побачили, що конвоїри минули тюрму і ведуть їх до вокзалу. - Та таке, що ви нам крутите голову. Кічу ми проминули і топаємо на бан (І. Микитенко). Оце, думаю, клево! Годі сухмаї кусмарити, хоч ставреників накурляю (Г. Хоткевич). Тут Явдоха мерщій у жлукто і полізла (Г. Квітка-Основ'яненко). Ледве чути, як бідний хлоп коло хати у трембіту трембітає, так файно кругом і тихо (Ю. Яновський). Зовсім не має здібності твій новий співець! Він так само складає свої пісні, як і ті два, що були перше. Так уже мені обридли їх думки та співанки, все те саме, без серця, без щирості: всетільки лестки мені та вихваляння без кінця, - це все я чув уже давно, як складено було преславні пісні ще моєму батькові! Не до сподоби мені твої співці! (О. Пчілка). Вона вже свариться на мене очима: «Біжи борше!» (М. Стельмах). Ішов собі так, ішов, тільки став на гору бейкатися - глядь, а світло кудись униз сунеться, сунеться і зовсім щезло, наче його хто собі в кишеню заховав. Темно зробилося, як під кобеняком, за два кроки поперед себе нічого не видно (Г. Тютюнник). Якраз прислали до нас у Дачний молоду училку, щоб по-англійському шкетів мучила (А. Крижанівський).

 

 

Завдання 15. Визначте лексичне значення виділених слів, його тип - пряме чи переносне. Для переносного значення з'ясуйте вид перенесення та обґрунтуйте свою відповідь.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія