М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

6)    регулярне вживання слова в мові.

Хоча, на думку Л. П. Крисіна, не всі з названих ознак є обов'язковими для адаптації іншомовних слів[9].

Фонетичне освоєння. Фонетичне освоєння полягає у пристосуванні звукового складу запозиченого слова до фонетичної системи української мови. Однак не завжди фонетичні зміни, які відбуваються при освоєнні іншомовного слова, можуть бути пояснені певними фонетичними законами. Здебільшого це виникає в тих випадках, коли відбувається усне безпосереднє запозичення слова. Характеризуючи особливості фонетичного освоєння запозичених слів, слід мати на увазі, що на результати такого освоєння значною мірою впливає шлях запозичення, прямий, безпосередній чи непрямий, опосередкований іншою мовою. Українська мова мала тривалі прямі контакти з іншими мовами, тому запозичення у багатьох випадках здійснювалося безпосередньо. Головна особливість фонетичного освоєння іншомовного слова полягає в заміні невластивих українській мові іншомовних звуків. Ця заміна може стосуватися голосних, приголосних, дифтонгів і в цілому ряді випадків може мати різні варіанти. У німецькій, францізькій та деяких інших західноєвропейських мовах, наприклад, є звук [й], який вимовляється середньо між [у] та [і] при сильному заокругленні губ. Цей звук в українській мові засвоюється по-різному: частіше як [у] і з попереднім м'яким приголосним: німецьке Burger -бюргер, Rucksack - рюкзак, французьке etude - етюд. Невластиві українській мові іншомовні дифтонги [аи], [eu] передаються на письмі як [ав], [ев]: автор (від лат. avtor), евфонія (від грец. euphdnia).

Збільшення кількості англомовних запозичень на сучасному етапі розвитку української мови дозволяє, наприклад, виділити такі процеси їх адаптації на фонетичному рівні:

1)     системі вокалізму властиве поширення складних діафонічних відношень: голосна AV реалізується в межах фонем /а/, /о/, /у/: covering noteовер-нот; trust - траст; corruption - корупція;

2)     невластиві українській мові англійські фонеми характеризуються найбільшою варіативністю: /ж/ передається фонемою /а/: repatriation -репатріація; рідше фонемою /е/: racket - рекет;

3)     фонема /э/ передається голосними повного творення /а/, /о/, /у/, /е/ з урахуванням вимог орфографії мови-джерела: investor - інвестор, barter -бартер;

4)     у системі консонантизму переважає встановлення регулярних простих даіфонічних зв'язків. Більшість приголосних зазнає простої субституції українськими приголосними: abandon - абандон; verdict - вердикт;

5)     англомовна фонема /h/ передається українськими фонемами /г/, /х/: hedge - гедж; know-how - ноуау. При цьому спостерігається виникнення слів-варіантів: хедж - гедж.

Граматичне освоєння. Основними граматичними особливостями запозиченої лексики є:

1) послідовна втрата артикля та набуття іншої граматичної категорії роду. Так, наприклад, фр. vuale (ч.р.) - укр. вуаль (ж.р.); фр.Ьи^'с (ж.р.) - укр. бутік (ч.р.). Крім того, «більшість англомовних термінів із кінцевим приголосним засвоїлися в українській мові з граматичним значенням чоловічого роду (default - дефолт)... Пристосування іменників із нехарактерними для української мови кінцевими фонемами до жіночого та чоловічого роду, на основі морфологічної або семантичної аналогії з питомою лексикою, зумовилонеобхідність їх формального переоформлення відповідно до норм української морфології: beneficiary - бенефіціар, бенефіціарій[10];

2)   переосмислення граматичної категорії числа іменників: нім. klappen (мн.) - укр. клапан (одн.). Але може бути і навпаки, у мові-джерелі слово може мати і однину, і множину, а в українській мові лише однину: англ. еxport (мн.) - укр. експорт (одн.);

3)   у системі відмінювання значна кількість запозичених слів відмінюється за моделями української мови: офшор - офшору - офшору - офшор -офшором - (на) офшорі. Хоча є і такі, що становлять невідмінювані іменники. Найбільше таких слів належить до запозичень із французької мови: меню, шасі, бюро, суфле та інші, а також з англійської: ноу-хау;

4)   властивий перехід з однієї частини мови в іншу: royal (фр.) -прикметник «королівський» - рояль (укр.) - іменник «музичний інструмент»;

5)   опрощення похідних основ запозичених слів: off-shore - офшор, cover note - ковернот;

6)   ускладнення морфемної структури слів у процесі їх освоєння: інвестор -інвестувати - інвестування - інвестований;

7)   характерним є суфіксальний спосіб творення: лобі - лобіювати; спонсор - спонсорство; аудитор - аудиторський;

8)   осново- та словоскладання: чек - чековласник.

Лексико-семантичне освоєння полягає в тому, що іншомовне слово адаптується в українській мові з певним значенням:

1)     зберігає лексичне значення мови-джерела: problema (гр.) - проблема (укр.); frac (фр.) - фрак (укр.);

2)     звужує значення на українському мовному ґрунті: кілер, грант;

розширює значення. Наприклад, слово парламент було запозичено як назва законодавчого органу Великої Британії. В українській мові це слово маєтаке значення: 1. Виборний законодавчий орган; 2. перен. Найменування найвищого представницького органу будь-якої країни;

4) змінює лексичне значення: vinaigre (фр.) - «оцет» - вінегрет (укр.) -«холодний овочевий салат».

Отже, освоєння іншомовних слів українською мовою відбувається у графічному відтворенні, фонетичному складі, морфемній структурі, на рівні словотворення і семантики.

 

 

Рекомендована література

 

 

Основна література

1.        Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования / У. Вайнрайх ; [ред. О.М. Логвиненко]. — К. : Вища школа, Издательство при КГУ, 1979 . — 262 с.

2.        Жайворонок В. В. Запозичена лексика в українській мовній картині світу : Мова у слов'янському культурному просторі / В. В. Жайворонок.Умань, 2002. — 412 с.

3.        Жлуктенко Ю. О. Мовні контакти. Українсько-англійські міжмовні відносини / Ю. О. Жлуктенко; ред. І. Г. Рознер. — К. : Вид-во КДУ, 1996. — 186 с.

4.        Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В. Н. Манакин. — К. : Знання, 2004. — 326 с.

5.        Муромцева О. Г. Розвиток лексики української мови в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. / О. Г. Муромцева. — Х. : Вища шк., 1985. — 152 с.

6.        Непокупний А. П. Балтійські родичі слов'ян / А. П. Непокупний. — К. : Наук. думка, 1979. — 183 с.

7.        Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков / А. П. Непокупный, Н. Н. Быховец, В. А. Пономаренко и др. — К. : Довіра, 2005. — 367 с.

8.        Півторак Г.П. Іншомовна лексика з компонентом філ.- в українській мові // Українська мова та література в школі. — 1978. — №7. — С.19—24.

 

9.            Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : [підручник] / Селіванова Олена Олександрівна. -- Полтава : Довкілля-К, 2008. -- 712 с.

10.        Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія [за заг. ред. академіка І. К. Білодіда]. К. : Наук. думка, 1973. — 438 с.

11.    Сучасна українська літературна мова: Підручник для вузів [колект. авт.
Грищенко А. П., Мацько Л.І., Плющ М.Я., Тоцька Н.І., Іздиган І.М. ; за
заг.
ред. А. П. Грищенка]. К. : Вища шк., 2002. — 439 с.

 

 

Додаткова література

1.        Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ -початку ХХІст): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Архипенко Людмила Михайлівна.Х., 2005. — 20 с.

2.        Бурлак С.А. Параллели между славянскими и германскими языками: индоевропейское наследие и типологическое сходство / С. А. Бурлак, А. С. Мельников, А. В. Циммерлинг // Славянская языковая и этноязыковя системы в контакте с неславянским окружением ; [отв. ред. Т.М. Николаева]. — М. : Языки славянской культуры, 2002. — С.112 —

184.

3.        Волох О. Т. Лексикологія. Лексикографія.                                 Фразеологія / О. Т. Волох //
Сучасна українська літературна мова :                                      Вступ. Фонетика. Орфоепія.
Графіка   і   орфографія.   Лексикологія.                                  Фразеологія.   Словотвір /

О. Т. Волох. -- К., 1986. -- С. 152--163.

4.        Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка / Э. В. Кузнецова. — М. : Высш. шк., 1982. — 152 с.

5.        Сергєєва Г.А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сергєєва Галина Анатоліївна. — Х., 2002. —16 с.

6. Сучасна українська літературна мова: Підручник [М. Я. Плющ. 5-те вид., стер.]. К. : Вища шк., 2005. — С.126 —132.

7.        Сучасна українська мова: Підручник [О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., пререроб.]. К. : Либідь.С. 67 — 74.

8.        Українська мова :  Енциклопедія /  [ред.  кол.  :  В. М. Русанівський,

0.   О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. К. : Укр. енцикл.,
2000. — 752 с.

9.        Цимбалюк Ю. В. Слова латинського походження в українській мові / Ю. В. Цимбалюк ; [ред. В. А. Кондратенко]. — К. : Наук. думка, 1970. —

74 с.

10.    Шахрай О. Б. К проблеме классификации заимствованной лексики // Вопросы языкознания. — 1970. — №3. — С.53 — 58.

 

 

Питання для самоконтролю

 

 

1. Яка лексика називається запозиченою? Наведіть приклади запозиченої
лексики.

2.    Дайте визначення терміну запозичення.

3.    У чому полягає різниця між варваризмом та екзотизмом? Наведіть приклади варваризмів та екзотизмів.

4.    Що називається калькою? Наведіть приклади кальок.

5.    Які слова називаються інтернаціоналізмами? Наведіть приклади
інтернаціоналізмів.

6.        У чому полягає адаптація запозичених слів? Назвіть приклади запозичених слів, різних за ступенем їх адаптації.

7.        Назвіть основні ознаки старослов'янізмів (фонетичні, словотвірні, семантико-стилістичні).

 

8.   Назвіть основні ознаки латинізмів і грецизмів.

9.   Які основні особливості тюркізмів, запозичених сучасної українською мовою?

10.   Назвіть характерні ознаки полонізмів у складі сучасної української
мови.

11 . Схарактеризуйте властиві ознаки слів, запозичених з англійської та французької мов.

12.   Назвіть особливості фонетичного освоєння іншомовної лексики.

13.   Назвіть особливості граматичного освоєння іншомовної лексики.

14.    У чому полягає місце і роль лексики іншомовного походження
у розвитку лексичного складу сучасної української мови?

 

 

Практичні завдання

 

 

Завдання 1. Поясніть значення поданих слів. Замість крапок напишіть и, і або ї . Поясніть правопис:

агност...ц...зм, ч...пси, Ч...лі, Верг...л...й, ауд...єнц...я, ...нду...зм, д...є...з...я, ант...б...от...к, шас..., р...тор...ка, м...рт, Ка...р, к...бернет...ка, С.рія, Колх...да, К...пар...с, Філадельфія, С.ракузи, моза...ка, Мекс.ка, л...м...т, сто...ц...зм, д...ф...рамб, ...нгред...єнт, аж...отаж, єп...скоп, п...рам...да, гладіолус, сп...р...т...зм, л...мон, м...кстура, кофе...н, Пакистан, К...л...манджаро, дисплей, сп...р...т...зм, пер...од...зац...я, с.єста, брає...с...мо, л...мон, коло...ди, аз...мут, Луїзіана, є...мпел, сп...рт, єп...скопат, х...мера, ун...єермаг, Р...чард, г...гант, ант...лопа, екє...єалент, флю...д, рад... кул... т, з...ґзаґ.

Завдання 2. Прочитайте текст, випишіть слова, що належать до таких груп: а) успадковані з індоєвропейської мови; б) успадковані з праслов'янської мови; в) власне українські. Назвіть специфічні особливості кожного виду лексики з погляду походження.

...Хоть церкви тут і палати -Верхом хмари досягати Іздаються золоті, Міста, села мармурові, Як дуб густо у діброві, Стоять є світлій красоті;

 

 

Хоть хліб білий, смачні вина І дівчата, як малина, В полі риж замість вівса; Легші зими, довші літа, І природа цвітом вкрита, Погодніші небеса -

 

 

Однак часто вдень і вночі Рясна сльоза змочить очі, І тяженько зітхне грудь, Бо там рідний батько, ненька, Брат, сестричка солоденька Кажуть серцю: не забудь!

 

 

Однак гадка неустанна Тяжить з вечора до рана, Ніби брем 'я тяжке диб, Бо цвіт кращий в полонині, Колос тяжчий на рівнині

І вівсяний ліпший хліб.

 

 

Однак тужу і думаю,

З зірничками розмовляю

І питаюся вітрів:

Що ж там любка чорнобрива?

Чи здорова? Чи щаслива?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія