М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

8.        З'ясувати походження слова: успадковане (власне українське чи ні) або запозичене (вказати джерело і ознаки запозичення).

9.  Чи є слово інтернаціоналізмом, екзотизмом, варваризмом, калькою?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

 

1. Лексикологія - це наука, що ...

а)  вивчає і розробляє наукові принципи і методи укладання різних типів
словників;

б)  словниковий склад мови;

в)  вивчає походження слів, їх етимологічне значення, генетичні зв'язки з
іншими словами тієї самої чи іншої мов.

2.       У якій з названих робіт ужито термін «лексикологія» на позначення самостійної наукової дисципліни?

а)  Римський І. «Опыт Риторики»;

б)  Кроненберг І. «Амалфея или собраніе сочинений и переводов, относящихся
къ изящным искусствамъ и древней классической словесности»;

в)     Зеленецький К.  «ИзслИдования о реторикИ  въ ея наукообразномъ

содержаніи и въ отношешяхъ, какія имеетъ она къ общей теории слова и къ логике».

3.       На який період розвитку української лексикології припадає наукова діяльність О. О. Потебні?

а)  середина ХІХ ст. - кінець ХІХ ст.;

б)  перша половина ХІХ ст. - середина ХІХ ст.;

в)  кінець ХІХ ст. - середина ХХ ст.

4.       За епідигматичним критерієм розрізнення лексичних значень слова у лексикології виділяють:

а)  вільне номінативне значення слова; фразеологічно зв'язане; синтаксично
зумовлене;

б)  активне значення слова; застаріле значення слова;

в)  метафоричне значення слова; метонімічне значення слова.

5.    Визначте, в якому рядку подано тільки однозначні слова:

а)  суховій, неокласик, костюмер, гуртожиток, бюджетник;

б)  лопух, кочерга, кишеня, ієрархія, зміст;

в)  логіка, костюм, зміна, зло, гуща.

6.    Виберіть рядок зі словами, семантична структура яких містить більше двох лексичних значень:

а)  ліс, злидень, хмурніти, шкребти, розбазікатися;

б)  кінь, бомж, ультрамодний, шимпанзе, розбивка;

в)  опора, теплий, схоплювати, страшний, суворий.

7.    Визначте рядок, у якому всі підкреслені лексеми ужито в переносному метафоричному значенні:

а)  гостре слово, важке завдання, втома крадеться, ніс пароплава, чорні дні;

б)  золота сережка, зачинити кімнату, святковий настрій, гострий слух, веселий
хлопець;

в)  весна іде, легкий стілець, вивчити Шевченка, випити чай, лежить диктант.

8.    Визначте рядок, у якому всі підкреслені лексеми ужито в переносному метонімічному значенні:

а)  Харків радіє, м'яка тканина, зелений сад, гірка подія, чорна ніч;

б)  ранити душу, людина вийшла, прикусити язика, зелені очі, народилася ідея;

в)  купити кришталь, сидять тенори, у нього горло (у значенні болить); побачив
блондинку, прийшли магістри.

9.    З'ясуйте, в якому рядку слова мають фразеологічно зв'язане значення:

а)  брати на глум, почастувати чаркою, брати рушники, тягти лямку;

б)  байдики бити, ридма ридати, лігма лежати, піймати облизня;

в)  як котові сало, танцювати під чужу дудку, дорога до мети, залізні нерви.

10.       Визначте, в якому рядку всі слова мають повні лексичні омоніми
в українській мові:

а)  доганяти, кар'єр, бокс, лавка, находити;

б)  догризати, жовтень, кочегар, лава, обминати;

в)  додержувати, жонглер, косметика, плазма, розважений.

11.   Омоформи - це .

а)  слова, що мають однаковий звуковий склад лише в певній граматичній
формі;

б)  слова, що збігаються в написанні, але різняться вимовою;

в)  слова, що мають однакове звучання, але різні за значенням і графічним
зображенням.

12.   В якому рядку усі слова можуть мати омографи в українській мові:

а)  гори, лук, вити, орел;

б)  обід, стріла, мала, насип;

в)  атлас, везти, лава, роман.

13.   Виделіть рядок, у якому всі слова можуть бути лексичними синонімами:

а)  кволий, недолугий, слабосилий, миршавий, немічний, безсилий;

б)  відвертий, прямий, безжурний, безпосередній, щиросердний, сміливий;

в)  гордитися, приндитися, чванитися, пишатися, задумуватися, хвалитися.

14.   У якому рядку є тільки абсолютні синоніми:

а)  поштар, листоноша, носій;

б)  платня, зарплата, стипендія;

в)  вертоліт, гелікоптер, гвинтокрил.

15.   Семантичні синоніми - це...

а) синоніми, що відрізняються конотативними компонентами свого значення;б)       синоніми, що відрізняються своїми понятійно-значеннєвими відтінками і
стилістичними компонентами;

в)      синоніми, лексичні значення яких відрізняються компонентами
сигніфікативного характеру.

16.    Знайдіть рядок, у якому подані тільки пароніми:

а)  дійовий, діючий, діяльний; колірний, кольоровий;

б)  україніка, українство, українізувати; парний, передній;

в)  програмний, програмований, програмовий; проблемний, прозовий.

17.    Векторні антоніми - це.

а)   антоніми, що позначають явища, між семантикою яких існують найбільші
відмінності у межах, що визначаються родовим поняттям;

б)     антоніми, що позначають одне і теж позамовне явище різними
сигніфікативними явищами;

в)    антоніми, що позначають протилежно спрямовані дії, напрями, ознаки
тощо.

18.    Евфемізм - це...

а)  мовна фігура, в якій поєднані два протилежних за змістом поняття, що
з точки зору загальноприйнятих норм лексичної сполучуваності є
несумісними;

б)  слова або словосполучення, які не прямо, а приховано позначають назву
якогось предмета, істоти, явища;

в)  розвиток у мовної одиниці протилежних значень, поляризації її значень.

19.    Виберіть рядок, у якому всі слова належать до спільнослов'янського шару лексики:

а)  береза, горе, коза, читати;

б)         влада, шосе, слово, вовтузитися;в) бутерброд, гарний, обмаль, буря.

20.    Виберіть рядок, у якому всі слова належать до запозиченої лексики:

а)  сестра, прах, гординя, учитель, приязнь;

б)  базар, конвеєр, тролейбус, повидло, меню;

в)  кучерявий, гопак, поні, мати, скеля.

21.    У якому рядку всі слова належать до екзотизмів:

а) сантим, полісмен, аул, кюре;

б) гепі енд, антураж, гантель, чайхана;

в) ландшафт, Альма-матер, молекула, героїзм.

22.    Варваризми - це.

а)  слова, що називають поняття й реалії з життя певного народу або групи
народів;

б)  слова, що не входять до лексичного складу української мови, але іноді
вкрапляються в текст для відтворення місцевого колориту, для надання
мовленню певного забарвлення;

в)   слова повсякденного вжитку.короткий словник лінгвістичних термінів

 

 

Абсолютні синоніми - слова, цілком ідентичні за своїм лексичним значенням та емоційно-експресивним забарвленням. Активна лексика - слова повсякденного вжитку.

Антитеза - стилістичний прийом, що полягає в зіставленні протилежних думок або образів для посилення враження.

Антоніми - пари слів, що, маючи семантичну спільність, є протилежними за значенням.

Арго1. Один із різновидів соціальних діалектів, що відрізняється від загальновживаної мови використанням специфічної експресивно забарвленої лексики (у широкому розумінні). 2. Мова соціального дна, зокрема злодіїв, рекетирів, картярів та інших (у вузькому розумінні).

Арготизми - спеціальні слова й вирази, типові для якогось соціального прошарку, уживані з метою засекречення комунікації (щоб було не зрозуміло, про що йдеться).

Архаїзм - слово, мовний зворот або граматична форма, що вийшли з ужитку чи є застарілими на певному етапі розвитку мови.

Афоризм - коротке судження, яке висловлено стисло у виразній формі.

Варваризми - слова та словосполучення, які не освоєні українською мовою і не входять до її лексичного складу; у писемній мові здебільшого оформляються засобами іншого алфавіту.

Векторна протилежність - характеризує протилежність різних за своєю спрямованістю дій, рухів, координат.

Власні слова, або оніми - індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів.

Внутрішня форма слова - наявність мотивованого зв'язку слова певної звукової і морфологічної будови з іншим словом, що є виразником тієї ознаки, яка зумовила спосіб творення розглянутого слова та його первісне значення.

Вульгаризми - згрубіле слово розмовної частини лексики.

Граматична категорія - понятійна категорія, що має в мові обов'язкове формальне вираження і формується системою протиставлених одне одному за значенням і засобами вираження однорідних словоформ.

Граматична форма - матеріальний вид існування граматичного значення.

Граматичне значення - формально узагальнене мовне значення, що властиве ряду слів, словоформ, синтаксичних конструкцій, і яке знаходить у них своє формальне вираження.

Денотат - клас однорідних предметів, названий словом.

Діалектизм - слово, властиве якомусь наріччю (діалекту).

Евфемізм - емоційно нейтральне слово чи вираз, що використовується замість синонімічного йому слова чи виразу, що є непристойним, згрубілими, нетактовним або забороненим.

Екзотизми, або етнографізми - назви, які позначають поняття, реалії, предмети, що характеризують особливості життя, побуту і звичаїв інших народів.

Енантіосемія - наявність у семантичній структурі слова протилежних значень.

Етимологія - розділ мовознавства, що вивчає первісні значення слів, їхнє походження, генетичні зв'язки з іншими словами.

Етнографічні діалектизми - слова, що є назвами місцевих реалій і понять, які невідомі або не використовуються поза межами певного говору чи групи споріднених говорів.

Етноніміка - розділ ономастики, що вивчає назви племен, народностей, народів.

Жаргон - соціальний діалект, що відрізняється від літературної мови специфічною лексикою, вимовою, браком власної фонетичної й граматичної систем.

Жаргонізм - слово або вислів, що належить якомусь жаргону певної мови і вживається в мовленні чи художній мові з певною стилістичною метою.

Запозичена лексика - уся сукупність мовних одиниць, що проникли в українську мову шляхом безпосереднього чи опосередкованого запозичення. Значення - змістова сторона мовних одиниць.

Запозичення - 1. Процес, що полягає у зверненні до лексичного складу інших мов для використання властивих їм понять і назв, які засвоюються мовою-рецептором; 2. Слова, словотворчі афікси, значення, що увійшли в мову внаслідок запозичення.

Звуження значення - зменшення семантичного обсягу слова в процесі історичного розвитку та його відображення в мовній системі або лише в певному мовленнєвому контексті, якщо воно виникає в результаті індивідуально-авторського вживання.

Зміщення значення - це зміни в значенні, що приводять до появи нового лексико-семантичного варіанта, тотожного за обсягом із вихідним.

Ідіома - стійке словосполучення, що виражає єдине поняття.

Інтернаціоналізми - слова, які вживаються в багатьох неблизькоспоріднених мовах і разом з тим зберігають близькість звучання й тотожність значення.

Іншомовна лексика - запозичена лексика, яка не втратила ознаки іншомовності, що виявляються на фонетичному, морфемному, семантичному, граматичному рівнях

Іменники з абстрактним значенням - слова, що позначають поняття, які усвідомлюються завдяки абстрагуванню; назви опредмечених якостей, властивостей, дій.

Іменники з конкретним значенням - слова, що позначають речі, факти, явища, які пізнаються органами чуття людини і підлягають лічбі.

Історизм - застаріле слово, що вийшло з ужитку у зв'язку зі зникненням реалії, яку воно називало.

Каламбур - фігура мовлення, яка полягає в гумористичному використанні багатозначності слова або звукової схожості різних слів.

Калька - слово або вираз, дослівно перекладений з іншої мови.

Книжна лексика - слова, властиві писемній формі літературної мови.

Когнітивна лінгвістика - лінгвістичний напрямок у мовознавстві другої половини ХХ ст. і лінгвістична дисципліна, в якій функціонування мови розглядається як різновид когнітивної діяльності.

Комплементарна протилежність - характеризує відношення між протиставлюваними видовими поняттями, які доповнюють одне одного до родового поняття і за своєю природою є максимальними, граничними. Між такими поняттями немає проміжних складників.

Конверсивна протилежність - описує певні семантичні відношення з точок зору різних учасників ситуації.

Конотація - оцінне, емоційне або стилістичне забарвлення мовної одиниці, яке має узагальнений характер (закріплений у системі мови) або оказіональний (індивідуальний, зумовлений специфічним контекстом).

Контекстуальні антоніми - мовленнєві антоніми, що набувають антонімічних відношень тільки в певному контексті.

Контекстуальні синоніми - слова, що вступають у синонімічні зв'язки лише в певному контексті.

Контрарна протилежність - виражає крайні симетричні члени упорядкованої множини, між якими існує середній, проміжний складник, що називається мезонім.

Крилаті вислови - часто повторювані влучні словесні формули, джерело яких може бути встановлене (вислови видатних політичних діячів, історичних осіб, цитати з античних творів, Біблії тощо).

Лексема - слово як структурний елемент мови в усій сукупності своїх форм і значень.

Лексика - це сукупність уживаних у мові слів, із якими пов'язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку.

Лексика іншомовного походження - складники запозиченої лексики, що пройшли тривалий етап адаптації до системи української мови і для сучасної мовної свідомості втратили ознаки іншомовності.

Лексико-граматичні омоніми - слова, які мають різне лексичне значення, належать до різних граматичних розрядів і перебувають у словотвірних зв'язках, зумовлених дією морфолого-синтаксичного способу словотворення.

Лексикографія - розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад.

Лексикологія - (від грец. lexikos - словесний, словниковий і logos -учення) - розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови.

Лексико-семантичний варіант - слово в конкретному його вживанні, взяте в одному з його значень.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія