М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Лексичне значення - індивідуальне предметно-поняттєве значення слова, яке відображає уявлення носіїв мови про навколишню дійсність (предмети, ознаки, дії, процеси) і відношення між ними.

Лексичні омоніми - це слова, що мають однакову форму (звучання або написання), але відрізняються не пов'язаними між собою лексичними значеннями.

Лексичні синоніми - слова, що належать до однієї частини мови; є частиною лексичного складу мовної системи в певний період її розвитку; повністю або частково співпадають у своєму лексичному змісті; виконують спеціалізовані функції у мовленнєвих контекстах.

Лінгвістика, або мовознавство, - наука про природну мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальні представники.

Мезонім - середнє, проміжне поняття між контрарними антонімами.

Метафора - перенесення назви з одних предметів, явищ, властивостей, дій на інші на підставі схожості чи подібності асоціацій, які вони викликають у свідомості носія мови.

Метонімія - різновид переносних значень, що ґрунтується на основі суміжності двох об'єктів.

Множинні іменники - іменники неповної парадигми числа, для яких властиві лише форми множини.

Мовленнєві омоніми - це такі омоніми, збіг звукових форм яких відбувається в мовленні й охоплює лише певну граматичну форму кожного слова.

Мовні омоніми - це такі лексичні одиниці, що виявляють свою тотожність плану вираження і відмінність у плані змісту на рівні лексико-семантичної системи мови, тобто такі одиниці є складниками словника мови.

Модальність - семантична категорія, що виражає відношення змісту висловлення до дійсності або суб'єктивну оцінку висловлюваного.

Моносемія - здатність слова мати лише одне значення.

Морфологічні омоніми - це однакові звукові комплекси, що утворюються при відмінюванні та дієвідмінюванні.

Морфологічні синоніми - варіанти форм слів на позначення того самого поняття.

Назви істот - іменники, що позначають назви людей і тварин, різні демонологічні та міфологічні істоти.

Назви неістот - іменники, що позначають неживі предмети, різноманітні явища і поняття, рослини та частини тіла людини.

Неологізм - слова або мовні звороти, в яких на певному етапі розвитку мови новими є і зміст, і звукова оболонка слова (лексичні неологізми) або в яких стара звукова оболонка слова наповнюється новим змістом (семантичні неологізми).

Номінативний тип лексичного значення - пряме або переносне значення слова.

Одиничні іменники (сингулятиви) - іменники, які позначають один предмет, виокремлений із сукупності однорідних предметів, носієм цього значення є суфікс -ин (а).

Однинні іменники - іменники неповної парадигми числа, для яких нехарактерне вживання форм множини.

Оксюморон, або оксиморон - троп, що ґрунтується на поєднанні протилежних за значенням слів, унаслідок чого утворюється новий смисл і виникає несподіваний експресивний ефект.

Омографи - різні за значенням слова, що мають однакове графічне зоображення, написання, але вимовляються по-різному.

Омоніми - слова однакового звучання і (або) написання, але різного значення.

Омофони - слова, що збігаються за вимовою в усіх чи окремих граматичних формах, проте мають різне лексичне значення і відмінне графічне зображення.

Омоформи - слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі.

Ономасіологія - наука, яка вивчає процеси найменування.

Ономастика - розділ мовознавства, що вивчає власні назви, історію їх виникнення, розвитку й функціонування.

Парадигма - клас мовних одиниць, протиставлених одна одній і в той же час об'єднаних спільною ознакою чи на основі однакової асоціації.

Пароніми - однокореневі слова, подібні за структурою і вимовою, які належать до однієї частини мови чи мають спільні граматичні ознаки, але різняться своїм значенням.

Парономазія - стилістична фігура мови, побудована на зближенні співзвучних слів.

Пасивна лексика - слова, які ще не ввійшли до активного вжитку (неологізми), і ті, що виходять з мови, поповнюючи розряд застарілої лексики.

Переносне значення слова - вторинне, похідне значення, що пов'язане з основним і виникло внаслідок перенесення назви на інший предмет чи явище за подібністю, суміжністю чи функцією.

Переосмислення - семантичний процес, що здійснюється на основі встановлення подібності або суміжності двох референтів.

Перифраза (перифраз, парафраза) - описовий зворот мови, або поетична фігура, троп, з допомогою якого передається зміст іншого слова чи виразу.

Повні омоніми - омоніми, які мають абсолютно однакові граматичні форми і засоби їх вияву.

Повнозначні слова - слова, що мають лексичне значення, типові для них граматичні категорії і виконують певні синтаксичні функції.

Полісемія, або багатозначність, - наявність в одного і того ж слова кількох лексичних значень.

Понятійно-стилістичні (семантико-стилістичні) синоніми - такі, що різняться значеннєвими відтінками, семантичним обсягом, емоційно-експресивним забарвленням.

Поняття - відображення в свідомості людини істотних ознак явищ, предметів дійсності.

Похідне (мотивоване) слово - слово, яке виникає у мові на основі іншого слова (слів).

Просторіччя - лексика, яка перебуває на грані літературного вжитку і часто виходить за межі літературної мови.

Професіоналізми - слова чи вирази, властиві мовленню представників певної професії.

Пряме значення слова - основне, вихідне значення слова.

Референт - одиничний предмет, що відображає актуалізацію слова та його співвіднесення з явищем дійсності в процесі мовленнєвої діяльності.

Розмовна лексика - слова, поширені в розмовно-побутовому стилі мовлення.

Розширення значення - збільшення семантичного обсягу слова в процесі його історичного розвитку.

Сема - компонент структури лексичного значення в семемі; реально сприймана, фіксована в тексті чи ймовірна підсвідома ознака-властивістьпредмета, дії, названих не просто словом, а семемою у його конкретному одному значенні.

Семантика - значення слова, виразу; розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів і зміну цих значень.

Семантичні діалектизми - слова загальнонародної мови, які в місцевих говорах відрізняються значеннями і сферою вживання.

Семантичні, або ідеографічні, понятійні, синоніми - означаючи одне й те саме поняття, різняться між собою додатковими значеннєвими відтінками.

Семасіологія - наука про значення слів.

Семема - однозначне слово чи слово, вжите у його певному конкретному вжитку, прямо чи переносно.

Сигніфікат - сукупність ознак класу предметів, виділені й пізнані людиною, що формують понятійне ядро лексичного значення.

Синекдоха - різновид метонімії, заснований на кількісному зіставленні предметів, явищ, на заміні частиною цілого, одним предметом - сукупності їх.

Синоніми - слова (переважно однієї частини мови) або їхні окремі значення, а також стійкі словосполучення, афікси, словотворчі типи, граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції, що при повній чи частковій формальній відмінності мають тотожні значення (з можливими відмінностями в стилістичних і граматичних характеристиках та в сполучуваності).

Синонімічний ряд - сукупність одиниць мови, співвідносних між собою при позначенні тих самих явищ, предметів, ознак, дій.

Синонімія - повний або частковий збіг значень двох чи кількох слів; подібність слів, морфем, фразеологічних одиниць за значенням відмінності їхньої звукової форми.

Синтаксичні омоніми - звукові комплекси, один з яких є словом, а другий словосполученням.

Синтаксичні синоніми - різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки.

Сленг - розмовний варіант мовлення певної соціальної групи суспільства (жаргон).

Слово - найменша самостійна значуща одиниця мови, яка складається з комплексу звуків, за яким суспільною практикою закріплене певне значення і якому властива відтворюваність у процесі мовлення.

Словотворчі омоніми - однакові звукові комплекси, що виникають при творенні похідних від різних за звучанням слів.

Соціальні діалектизми - слова, які не мають загального поширення і функціонують звичайно у вузькому середовищі носіїв мови, зв'язаних між собою професійно чи будь-якою іншою спільністю.

Стилістичні синоніми - такі, що характеризуються емоційно-експресивним забарвленням.

Термін - спеціальне слово або словосполучення, яке вживається для точного вираження поняття якоїсь галузі знання.

Термінологія - розділ лексики, що охоплює терміни різних галузей науки, техніки, мистецтва, суспільного життя; сукупність усіх термінів якоїсь мови.

Троп - образна форма вираження, основана на вживанні слова в переносному значенні, що використовується для підсилення зображально-виражальності мовлення.

Фразеологізм - лексико-граматична єдність двох чи кількох нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові за традицією, автоматично.

Фразеологічні синоніми - різні за планом вираження фразеологічні одиниці на позначення того самого поняття.

Фразеологія - учення про звороти мови; сукупність фразеологічних одиниць певної мови.

Функціональний перенос - перенесення, що здійснюється на основі подібності функцій двох явищ дійсності (різновид метафори).

Функціональний стиль - різновид літературної мови, який визначається сферою вживання і характеризується особливими лексичними, граматичними, фразеологічними та іншими засобами.

Частина мови - лексико-граматичний клас слів, які характеризуються узагальненим лексичним значенням, морфологічними категоріями, своєрідністю морфемної будови та специфічними словотвірними засобами і синтаксичною роллю.іменний покажчик

 

 

Авксентьєв Л. 25 Антонович Є. 30 Апресян Ю. 112, 135 Аристотель 75 Аркушин Г. 29 Архипенко Л. 208, 220 Афанасьєв-Чужбинський О. 17 Ахманова О. 152 Ашиток Н. 27

 

 

Баллі Ш. 51, 152 Бацевич Ф. 29 Бевзенко С. 26 Бибик С. 29 Бичко З. 26

Білецький-Носенко П. 16 Білодід І. 24 Блек М. 75 Блумфільд Л. 152 Бойко Н. 27 Боярова Л. 30, 112 Будагов Р. 123, 147

Булаховський Л. 22, 24, 109, 112, 129, 147, 156 Бурячок А. 28 Бусел В. 28

 

Вагилевич І. 18 Василенко В. 22

Ващенко В. 25, 26, 152 Верхратський І. 17, 18 Виноградов В. 72 Вітгенштейн Л. 47 Волков Ф. 19 Волох О. 24

 

 

Гавришкевич І. 18 Гінзбург М. 30 Глуховцева К. 29 Гнатюк Г. 28 Гогоцький С. 20 Головащук С. 28 Горецький П. 22 Горпинич В. 25, 29 Гриценко П. 26 Грищенко А. 28 Грінченко Б. 22 Грот Я. 220 Гуйванюк Н. 29 Гумбольдт В. 19

 

 

Дацюк І. 24 Джонсон М. 75 Дзенделівський Й. 26 Дмитренко М. 29 Доленко М. 24 Доманицький В. 23 Дорошенко Л. 29 Дубровський В. 23, 30

Дурняк Б. 30 Дятчук В. 25

 

 

Ердман К. 47

 

 

Євгеньєва А. 112 Єрмоленко С. 27, 29

 

 

Желехівський Є. 18 Жилко Ф. 26 Жлуктенко Ю. 208 Жовтобрюх М. 21

 

 

Загнітко А. 28 Закревський М. 17 Зеленецький К. 15, 16 Зеленько А. 27 Зембінська Т. 30

Зяблюк М. 28

 

 

Іваницький С. 23 Іванова В. 147 Іващенко В. 27 Івченко М. 24

 

 

Йогансен М. 23

 

 

Калашник В. 28, 30 Калинович М. 24 Карпенко Ю. 25

Кацев А. 123 Кащук А. 24

Коваль А. 112 Кожин О. 129

Козак Л. 30

Колоїз Ж. 200 Коломієць М. 129 Копоруліна В. 30

Корж О. 30

Космеда Т. 26 Костомаров М. 15 Котляревський І. 16

Коцур В. 29

Кочерган М. 25

Крисін Л. 208, 220

Кроненберг І. 14 Кузнєцов А. 42 Кулик Б. 21

 

 

Лаврівський І. 18 Лакофф Дж. 75 Левицький В. 18, 22 Левченко М. 18 Лисиченко Л. 25, 26, 112, 208 Лісничий Д. 27 Лобода В. 26

 

 

Макаренко Є. 129 Маккормак Е. 76 Максимов Л. 135

Максимович М. 15, 16 Малаховський Л. 152 Мартінек С. 30 Масенко Л. 26 Матвіяс І. 26 Медведева О. 208

Мейе А. 186

Метлинський О. 15 Мечковська Н. 123

Могила О. 29

Мойсіенко А. 27 Морріс Ч. 47 Муромцев І. 147 Муромцева О. 208 Мусіенко М. 30

 

 

Наконечний М. 23 Недільський С. 18 Нестор Літописець 23 Нечитайло О. 112

Нікітін В. 115 Нікітін М. 47 Ніколаенко І. 29 Німчинов К. 23 Німчук В. 16

Новиков Л. 109, 112, 135, 147

 

 

Огіенко І. 208

 

 

Павловський О. 16

Пазяк О. 28

Паламарчук Л. 29 Партицький О. 18 Пархоменко О. 24 Піскунов Ф. 17 Плющ М. 28 Покровський М. 41 Пономарів О. 28 Поповський В. 24 Потапенко О. 29 Потебня О. 19, 20, 26, 129, 208 Пустовіт Л. 25, 29

 

 

Райзіг Х. 41

Регушевський Є. 112, 129 Редько Ю. 26 Рильський М. 24 Римський І. 14 Ріхтер Е. 152 Річардс Л. 75 Рогович А. 19 Рудницький С. 22 Русанівський В. 28, 152

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія