М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

 

 

Свашенко А. 129 Селіванова О. 42 Сербенська О. 28 Сергеева Г. 208, 220 Серебряков В. 30 Синельникова Л. 129

Скаб М. 27

Скиба Ю. 147 Смирницький О. 47, 152 Соболевський О. 17 Соколова І. 129 Соколовська Ж. 25, 112 Сологуб В. 30 Ставицька Л. 27, 29

Стишов О. 208

Стерн Г. 47 Сухомлин І. 26

 

 

Тараненко О. 25, 28, 112, 152, 159 Терновська Т. 29 Ткаченко Б. 23 Тодор О. 29 Торчинський М. 27

Труб В. 27

 

 

Ужченко В. 27, 29 Ульман С. 109 Уманець М. 18

 

 

Фрезер Д. 123

 

 

Хобзей Н. 29

Хорольський В. 30 Цертелев М. 16

Чабаненко В. 27, 29 Чемерисов М. 24 Чередниченко І. 21

Чернов Є. 24 Чучка П. 26, 30

 

Шанський М. 147 Шевельов Ю. 191

Шевчук С. 28

Шейковський К. 17

Шило Г. 29

Шкуратяна Н. 28

Шлейхер А. 19, 220

Шмельов Д. 47 Шумлянський Ф. 23

 

 

Щур І. 29

 

 

Юрченко О. 129предметний покажчик

 

 

Абсолютні (повні) омоніми 54, 156 Абсолютні (повні) синоніми 111, 117, 118, 122 Англіцизми 218, 219 Антоніми 28, 136, 137, 140, 141 Антонімія 53, 135, 136, 137, 139, 148

Арго 27, 62

Арготизми 62

 

 

Варваризм 208, 209 Векторна протилежність 137 Векторні антоніми 138 Власні назви (оніми) 40

Власне українська лексика 181, 190, 191, 192, 193, 195, 196 Внутрішня форма слова 19, 20, 71, 72, 126 Вторинна номінація (непряма) 126, 129

 

 

Германізми 214, 215 Граматика 15, 31, 32 Граматична категорія 48 Граматична форма 48 Граматичне значення 48 Граматичні синоніми 108 Грецизми 212, 213

 

 

Денотат 44, 47, 48, 126, 130, 182 Діалект 17, 61 Діалектизм 17 Діалектологія 26, 27

Евфемізм 123, 124, 126, 128, 129 Екзотизми (етнографізми) 208, 209 Експресивна метафора 77 Енантіосемія 147, 148 Етимологія 31 Етнолінгвістика 31, 32

 

 

Жаргон 62

 

 

Загальні назви 40

Запозичена лексика 196, 208, 221

Запозичення 181, 208, 209, 210, 219, 220, 222

Запозичення із французької мови 216, 217

Звуження лексичного значення 44

Зв'язок лексикології з іншими дисциплінами 31

Зміщення лексичного значення 44

Значення слова

         Активне 49, 60

         Антонімічне 49, 52, 53, 54

         Діалектне 50, 61

         Енантіосемічне 54

         Етимологічне 20

         Жаргонне 50, 61, 62

         Загальномовне 50, 58, 59

         Застаріле 49, 60

         Історичне 61

         Лексичне 19, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 58, 66

         Метафоричне 49, 55, 56

         Метонімічне 49, 55, 57

         Номінативне 49, 50, 51, 68

         Омонімічне 49, 52, 54

         Паронімічне 49, 52, 54

         Переносне 52, 66, 67, 69, 70, 71, 72

         Похідне 56

         Пряме 66, 67, 68, 69, 71

         Синонімічне 49, 52, 53, 54

         Синтагматично зв'язане 50

         Синтаксично зумовлене 49, 50, 51, 52, 53

         Стилістично марковане 49, 58

         Стилістично нейтральне 49, 58

         Термінологічне 49, 59, 60

         Фразеологічно зв'язане 49, 50, 51, 52

 

 

Ідіома 203

Індикативна метафора 77 Індоєвропейська лексика 181, 182, 183 Інтернаціоналізми 208, 209 Іншомовні слова (лексика) 208, 225

 

 

Калька 208, 209

Когнітивна метафора 77 Комплементарна протилежність 136 Комплементарні антоніми 138 Конверсивна протилежність 135 Конверсивні антоніми 138, 139 Конотат 44, 47

Контрарна протилежність 136 Контрарні (градуальні) антоніми 138

Критерії антонімічності 136, 137 Критерії омонімічності 150, 153

 

 

Латинізми 211, 212

Лексема 39, 42, 123, 188, 192

Лексикографія 14, 16, 17, 19, 24, 31, 34

Лексика 13, 16, 17, 24

Лексика іншомовного походження 208

Лексикологія 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34

Лексико-семантичний варіант 43

Лексична синонімія 110

Лексичні антоніми 141

Лексичні омоніми 153, 158

Лексичні пароніми 159

Лексичні синоніми 108, 122

 

 

Мезонім 136

Метафора 14, 74, 75, 76, 77, 78, 82 Метафоричні перенесення 51, 78 Метод компонентного аналізу 42 Метонімічні перенесення 51, 78, 83

Метонімія 14, 57, 74, 82, 85, 87

Мовленнєві омоніми 154, 155 Мовні омоніми 154

 

Наукова метафора 78 Неповнозначні слова 40, 41

 

 

Оказіоналізми 199, 200 Оксюморон (оксиморон) 147, 148

Омографи 157

Омоніми 152, 153, 154, 156, 157 Омонімія 151, 152 Омофони 157 Омоформи 157 Ономасіологія 31, 32 Ономастика 25, 27

 

 

Парадигматичні зв'язки 107, 108 Пароніми 55, 159, 160, 161 Паронімія 55, 158, 159, 161 Парономазія 160

Переносне вживання 69, 72, 73, 74 Переосмислення 52, 55 Перифраза 14, 123, 129, 130, 131, 132 Повнозначні слова 40, 41 Полісемія (багатозначність) 122, 197 Полонізми 215

Поняття 20, 40, 45, 46

Понятійно-стилістичні (семантико-стилістичні) синоніми 114, 117, 122 Праслов'янська (спільнослов'янська) лексика 181, 188, 189, 190

 

Референт 44, 47, 48 Риторика 14, 15, 19 Розширення лексичного значення 44

 

 

Сема, або компонент значення, 42, 43, 44

Семантичні (ідеографічні, лексичні, понятійні) синоніми 114, 117 Семантична структура значення 42 Семасіологія 31, 41

Семема 42

Сигніфікат 44, 47, 48, 182

Символ 15, 21, 57 Символізм 203 Синекдоха 14, 74

Синоніми 53, 108, 109, 111, 114, 115, 122

Синонімічна домінанта 119

Синонімічний ряд 53, 118, 121, 201

Синонімія 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 122

Синтаксис 15

Синтаксичні синоніми 108

Слово 15, 19, 20, 37, 38, 39, 45, 46

Старослов'янізми 210, 211

Стерта метафора 76

Стерті евфемізми 126

Стилістичні синоніми 114, 116, 117

 

 

Табу 123, 126, 129

Термін 15, 20, 23, 42, 44, 47, 59, 62, 76, 123, 129, 147, 208, 209, 211, 213, 220,

223

Типи лексичного значення 56 Троп 14, 75, 129, 132 Тюркізми 213, 214

 

 

Успадкована (незапозичена) лексика 181, 183, 196, 197, 199, 202, 204, 208

 

 

Фразеологізм 31, 52 Фразеологія 16, 21, 24, 31 Функціональна стилістика 31, 32 Функціональне перенесення 74, 82

Характеризувальна метафора 76

 

 

Часткова (неповна) омонімія 156, 157 Часткова синонімія 122


[1] Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія [за заг. ред. академіка І. К. Білодіда]. К. : Наук. думка, 1973. — С.104.

[2] Всуп до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов [за ред. О. С. Мельничука]. К. : Наук. думка ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, 1996. — С.529.

[3] Трубачев О. Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура / О. Н. Трубачев. - Т. 1. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — С.542.

[4] Шевельов Ю. Історична фонологія української мови [переклад з англійської] / Ю. Шевельов. Харків : Акта, 2002. — С.54 —55.

[5] Лексикон словенороський Памви Беринди: Пам'ятки української мови XVH ст. [Підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука]. К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. — 271 с. (Серія наукової літератури).

[6] Лексикон латинський Є.Славинецького: Пам'ятки української мови XVH ст. [Підготував до видання В. В. Німчук]. К. : Наук. думка, 1973. — 539 с. (Серія наукової літератури).

 

[7] Приклади взяті з монографії Колоїз Ж. В. Українська деривація : Монографія. Київ : Акцент, 2007. — 311 с.

[8] Архипенко Л.М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ - початку ХХІст): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.філол.наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Архипенко Людмила Михайлівна. Х., 2005. — С.6.

[9] Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке / Л. П. Крысин. — М. : Наука, 1968. - С.36.

222

[10] Сергєєва Г.А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.філол.наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сергєєва Галина Анатоліївна. Х., 2002. — С.7.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія