М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

(Одеса), «Філологія. Ономастичні студії» (Ужгород), «Українська історична та діалектна лексика: Збірник наукових праць» (Львів), «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» (Дніпропетровськ), «Проблеми української термінології» (Львів), «Міф і міфопоетика у традиційних та сучасних формах культурно-мовної свідомості» (Харків)» тощо, навчальних підручників і посібників, що містять розділ «Лексика та фразеологія». Наприклад: «Сучасна українська літературна мова. Підручник» [за ред. М. Я. Плющ] (К., 2000), «Сучасна українська літературна мова: Підручник» [за ред. М. Я. Плющ] (К., 2005), Сучасна українська літературна мова : підручник для вузів [ колект. авт. Грищенко А. П., Мацько Л.І., Плющ М.Я., Тоцька Н.І., Іздиган І.М. ; за заг. ред. А. П. Грищенка] (К., 2002), «Сучасна українська мова: Підручник» [за ред. О. Д. Пономарева] (К., 2005), «Українська мова: Навчальний посібник» [уклад. Пазяк О. М., Сербенська О. А. та ін.] (К., 2000), Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. «Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навчальний посібник» (К., 2007) та інші.

Теоретичне вивчення питань лексикології тісно пов'язане з теорією і практикою укладання словників різного типу. Прикметно, що лексикографічна робота сьогодні проводиться в різних напрямках. Так, створено і видано цілий ряд тлумачних словників («Великий тлумачний словник сучасної української мови» [за заг. ред. В. Т. Бусела] (К., 2001. -1426 с.); «Тлумачний словник української мови: Понад 12 500 статей (близько 40 000 слів)» [за ред. В. С. Калашника] (Х., 2005. - 992 с.), «Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: близько 60000 слів» [за заг ред. В. С. Калашника] (Х., 2009. - 960 с.), Загнітко А. П. «Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я» (Донецьк, 2008. - 703 с.), «Тлумачний словник української мови: Фахова лексика»: Близько 20000 слів [за заг. ред. проф. В. С. Калашника] (Х., 2009. - 464 с.). Серед енциклопедичних словників передусім слід назвати найґрунтовнішу працю «Українська мова: Енциклопедія [редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін.] (К., 2000. - 752 с.).

Видано також такі важливі лексикографічні праці: словники синонімів («Словник синонімів української мови: У 2-х томах» [уклад. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.] (К., 1999. - Т.1. - 1026 с.; К., 2000. -Т.2. - 954 с.), антонімів («Словник антонімів української мови» [за ред. Л. С. Паламарчука] (К., 2001. - 275 с.), словник іншомовних слів («Словник іншомовних слів» [уклад. Л. О. Пустовіт та ін.] (К., 2000. - 1018с.), етнолінгвістичні словники («Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. (Словник говірки села Бродина)» (Львів, 2000. -365 с.), Хобзей Н. «Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник» (Львів, 2000 - 216 с.), фразеологічні (Чабаненко В. А. «Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини» (Запоріжжя, 2001. - 201 с.), Ужченко В., Ужченко Д. «Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу» (Луганськ, 2002. - 263 с.) і діалектні словники («Словник українських східнослобожанських говірок» [уклад.: К. Глуховцева, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко] (Луганськ, 2002. - 234 с.), «Словник буковинських говорів» [за заг. ред. Н. В. Гуйванюк] (Чернівці, 2005. - 688 с.), Шило Г. «Наддністрянський реґіональний словник» (Львів, 2008. - 287 с.), ономастично-діалектні та діалектно-термінологічні словники (Горпинич В. О. «Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники)» (К., 2001. - 526 с.), Г. Л. Аркушин «Атлас мисливської лексики Західного Полісся» (Луцьк, 2008. - 408 с.), Могила О. А. «Метеорологічна лексика українських говорів» (К., 2008. - 213 с.), «Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель [упоряд. та ред. Г. Л. Аркушин] (Луцьк, 2006-2007), Дорошенко Л. І. «Словник будівельної лексики східно-подільського діалекту» (Суми, 2006. - 384 с.), термінологічні словники (Бацевич Ф. С. «Словник термінів міжкультурної комунікації» (К., 2007. - 205 с.), Щур І. «Словник комп'ютерного сленґу української мови» (К., 2006. - 143 с.). Крім зазначених вище словників, слід назвати такі: «Словник символів культури України [за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка]  (К., 2002. - 260 с.), Єрмоленко С. Я., Бибик С. П.,

Тодор О. Г. «Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» [за ред. С. Я. Єрмоленко] (К., 2001. - 224 с.), Ставицька Л. «Короткий словник жаргонної лексики української мови» (К., 2003. - 336 с.), Чучка П. П. «Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник» (Львів, 2005. - 704 с.), Мартінек С. «Український асоціативний словник» (Львів, 2008. - Т.1. - 344 с., Т.2. - 466 с.) тощо.

Надзвичайно важливим для розвитку українського мовознавства в цілому є дослідження українських термінологів як відповідь на актуальні питання, пов'язані з розвитком української мови як державної. Створено й видано українськими науковцями численні одномовні та двомовні словники з різних галузей науки, зокрема: Боярова Л. Г., Корж О. П. «Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитних та комерційних термінів» (Х., 1997. - 256 с.), Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни» [уклад. В. В. Дубровський та ін. ; за заг. ред. М. Д. Гінзбурга та ін.] (Харків, 1997. - 536 с.), Словник-довідник з електротехніки, автоматики, промислової електроніки і метрології» [уклад. Л. В. Козак ; за заг. ред. В. П. Хорольського] (Кривий Ріг, 1997. - 280 с.), «Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури» [уклад. Є. А. Антонович та ін.] (Львів, 2001. - 240 с.), «Російсько-український тлумачний словник. Поліграфія та видавнича справа» [уклад. Б. Дурняк та ін.] (Львів, 2002. - 450 с.), «Українсько-російський словник термінів сільськогосподарської техніки» [уклад. Т. М. Зембінська та ін.] (Харків, 2004. - 223 с.), «Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва» [уклад. В. А. Сологуб] (К., 2005. - 298 с.), «Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики» [уклад. В. С. Калашник та ін. ] (К., 2006. - 679 c.), «Українсько-російський економічний тлумачний словник» [Авт. -упор. В. М. Копоруліна] (Харків, 2005. - 400 с.), Мусієнко М. М., Серебряков В. В. «Екологія. Охорона природи: Словник-довідник» (К., 2007. - 624 с.) та інші.

Отже, у розвитку української лексикології можна виділити кілька етапів, що відображають основні особливості поступального руху наукової думки. Цевиявляється у послідовному формуванні теоретичних основ науки про словниковий склад мови.

 

 

1.3. Зв'язок лексикології з іншими мовознавчими дисциплінами

 

 

Як окрема самостійна лінгвістична наука лексикологія пов'язана з цілим рядом інших мовознавчих дисциплін - семасіологією, етимологією, фразеологією, ономасіологією, етнолінгвістикою, граматикою, функціональною стилістикою, лексикографією та іншими. Цей зв'язок ґрунтується на об'єктивних властивостях слова, його поліфункціональності та поєднанні в лексичному складі загального, часткового та особливого (див. таблицю).

 

Розділи

мовознавства, з якими пов'язана лексикологія

Визначення об'єкта мовознавчої дисципліни

Виявлення зв'язку лексикології з мовознавчою дисципліною

Семасіологія

Досліджує план змісту слова, його структуру, закономірності семантичних перетворень лексичного значення слова, вивчає процеси та причини, що зумовлюють зміну лексичного значення

Семасіологія становить власне частину загальної лексикології, зосереджуючи увагу на змістових елементах лексичного значення, його статиці та динаміці

Етимологія

Вивчає походження слів, їхнє етимологічне значення, зміни значень, генетичні зв'язки з іншими словами тієї самої чи інших мов

Визначення первинного значення слів є важливою складовою лексикологічного аналізу


Фразеологія

Вивчає сталі, лексично

Компонентом

 

неподільні поєднання слів,

фразеологізму є слово.

 

що відзначаються

При дослідженні

 

відтворюваністю, нарізно

процесів

 

оформленістю, цілісним

фразеотворення,

 

лексичним значенням та

особливостей

 

експресивністю

фразеологічної

 

 

семантики,

 

 

варіативності ФО

 

 

неодмінно

 

 

враховуються

 

 

властивості лексичного

 

 

значення, специфіка

 

 

його трансформації та

 

 

перетворення,

 

 

виділяються базові для

 

 

фразеологічного складу

 

 

мови лексеми як знаки

 

 

національної культури

Ономасіологія

Вивчає природу,

Зв'язок між

 

закономірності і типи

ономасіологією та

 

мовного позначення

лексикологією

 

елементів дійсності,

ґрунтується на тому, що

 

особливості первинної та

ономасіологія розробляє

 

вторинної номінації.

теорію лексичного

 

У центрі уваги ономасіології

значення у певному

 

є номінативна структура

аспекті, простежує

 

мовних знаків у їх проекції

взаємозв'язки

 

на позначене явище

семантичного й

 

 

номінативного аспектів


 

 

мови, виділяє типи

 

 

номінації й типи

 

 

номінативних одиниць

Етнолінгвістика

Вивчає зв'язки між мовою та

Лексичний склад

 

різними сторонами

національної мови

 

матеріальної і духовної

відображає результати

 

культури етносу, досліджує

пізнавальної діяльності

 

відображення в мові

етносу і постає як

 

особливостей свідомості,

поліфункціональне

 

менталітету, світобачення

явище, що має загальну

 

народу, його ідеалів і

структурну природу.

 

ціннісних орієнтирів

 

Граматика

Вивчає граматичну природу

Лексикологія

 

слова (морфологія) і вчення

найтіснішим чином

 

про сполучення слів

пов'язана

 

у реченні та саме речення

з морфологією та

 

(синтаксис)

синтаксисом як

 

 

розділами граматики,

 

 

оскільки вивчення

 

 

категоріальних

 

 

властивостей семантики

 

 

лексичних одиниць,

 

 

їхньої валентності,

 

 

специфіки граматичного

 

 

оформлення слова

 

 

ґрунтується на

 

 

визначенні специфіки

 

 

лексичного значення

 

 

слова


Функціональна

Вивчає диференційні ознаки

Зв'язок між

стилістика

структури функціональних

лексикологією та

 

стилів, їх зв'язок із

функціональною

 

функціями мови, процеси

стилістикою

 

формування та розвитку

забезпечується тим, що

 

окремих стилів, властиві для

в лексикології мовні

 

них правила відбору,

одиниці розглядаються з

 

використання та поєднання

точки зору вживання,

 

різних мовних засобів

визначення шарів

 

 

стилістично маркованої

 

 

лексики, особливостей

 

 

стильової та

 

 

стилістичної

 

 

диференціації лексики

Лексикографія

Вивчає і розробляє наукові

Словники української

 

принципи і методи

мови укладаються на

 

укладання різних типів

основі тих здобутків, що

 

словників

їх має сучасна

 

 

лексикологія (розкриття

 

 

лексичного значення

 

 

слова, повнота його

 

 

семантичних відтінків,

 

 

усебічна стилістична

 

 

характеристика тощо)

 

 

Рекомендована література

 

 

Основна література

1.      Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови : навч. посіб. для студ. пед. ін-ів спец. «українська мова та література» / С. П. Бевзенко. К. : Вища шк., 1991. — 231 с.

2.      Березин Ф. М. История лингвистических учений : учеб. для филол. спец. вузов / Ф. М. Березин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. шк., 1984. — 319 с., ил.

3.      Булаховський Л. А. Питання походження української мови / Л. А. Булаховський // Вибрані праці : в 5-ти т. / Л. А. Булаховський. К., 1997. — Т. 2. — С. 9—216.

4.      Ващенко В. С. Українська лексикологія : Семантико-стилістична типологія слів : посіб. для студентів-філологів / В. С. Ващенко. Дніпропетровськ : ДДУ, 1979. — 127 с.

5.      Звегинцев В. А. Семасиология / В. А. Звегинцев. М. : МГУ, 1957. —

321 с.

6.      Історія української мови : Лексика і фразеологія [ В. М. Русанівський, В. О. Винник, В. Й. Горобець та ін.]. К. : Наук. думка, 1983.— 743 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія