В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах - страница 1

Страницы:
1  2 

I

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

УКРАЇНСЬКИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ

Том 10


ДЗ "Луганський державний медичний університет" - 2012


 

Заснований у 2003 році

Редакційна колегія:

Головний редактор - В.Г. КОВЕШНІКОВ (Луганськ)

О.Ю. БИБИК (Луганськ); Ю.М. ВОВК (Луганськ); Н.В. ДЄДУХ (Харків); В.К. ІВЧЕНКО (Луганськ); СЛ. КАЩЕНКО (Луганськ); P. KSIAZEK (Люблін, Польща); LB. ЛОСКУТОВА (Луганськ); В.І. ЛУЗІН (відповідальний секретар, Луганськ); B.C. ПИКАЛЮК (Сімферополь); О.С. РЕШЕТНІКОВА (Луганськ); Б.П. РОМАНЮК (Луганськ); Л.Д. САВЕНКО (Луганськ); CM. СМІРНОВ (Луганськ); Т.П. ТАНАНАКІНА (Луганськ); CM. ФЄДЧЕНКО (Луганськ); Ю.Б. ЧАЙКОВСЬКИЙ (заст. головного редактора, Київ); В.П. ЯЦЕНКО (заст. головного редактора, Київ)

 

Редакційна рада:

І.В. БОБРИШЕВА (Луганськ); Ю.Г. БУРМАК (Луганськ); В.М. ВОЛОШИН (Луганськ); МЛ. ВОЛОШИН (Запоріжжя); О.І. ЗІНЧЕНКО (Луганськ); Г.Д. КАЦИ (Луганськ); М.Ф. КОВТУН (Київ); В.М. ЛУПИР (Харків); О.Д ЛУЦИК (Львів); О.А. ОРЛОВА (Луганськ); А.М. ПЕТРУНЯ (Луганськ); Н.М. САК (Харків); В.З. СІКОРА (Суми); О.П. ТИМОШЕНКО (Луганськ); Я.І. ФЕДОНЮК (Тернопіль); В.В. ФЛЕГОНТОВА (Луганськ); К.О. ФОМІНА (Луганськ); ВТ. ХОМІЧ (Київ); В.Г. ЧЕРКАСОВ (Київ); Л.І. ЧИСТОЛІНОВА (Луганськ)

 

 

Підписний індекс 90672

 

 

Зав. редакційно-видавничим відділом - Тишкевич О.А. Технічний редактор - Смоленчук CM. Коректори: Шутов Є.Ю., Астраханцев ДА.

 

 

Рекомендований до друку Вченою радою ДЗ "ЛугДМУ", протокол № 9 від 06.09.2012 р. та Луганським відділенням Українського Товариства АГЕТ, протокол № 4 від 04.09.2012 р.

 

 

 

 

Підписано до друку: 07.09.2012 р. Здано в набір: 10.09.2012 р. Наклад 300 прим.

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г, ДЗ "Луганський державний медичний університет" Тел./факс. (+380642) 532036 e-mail: UMorphA@ukr.net

Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво про реєстрацію KB №7042.

Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних (Постанова президії- ВАК України від 14 жовтня 2009 р. №1-05/4) і біологічних наук (Постанова президії' БАК України від 10 лютого 2010 р. №1-05/1) Надруковано в типографії ТОВ „Віртуальна реальність"

УДК: 616-092.-12-057.87 О Глазков Е.О., 2012

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ

СТУДЕНТІВ

Глазков Е.О.

A3 «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

II Український

Глазков Е.О. Дослідження порушень процесу адаптації іноземних студентів морфологічний альманах. - 2012. - Том 10, № 3. - С 25-27.

У статті визначені адаптаційні можливості організму іноземних студентів в процесі навчання у навчальному закладі та виявлені психологічні умови адаптації' студентів-першокурсників до умов на­вчання v ВНЗ. Дана порівняльна характеристика складових процесу адаптації студентів. Визначена необхідність дослідження проблеми адаптації та корекції дезадаптації в процесі навчання.

Ключові слова: адаптація, студенти, навчальна діяльність.

Глазков Э.А. Исследование нарушений процесса адаптации иностранных студентов // Україн­ський морфологічний альманах. - 2012. - Том 10, № 3. - С. 25-27.

В статье определены адаптационные возможности организма иностранных студентов в процессе учёбы в учебном заведении и психологические условия адаптации студентов-первокурсников к усло­виям учёбы в ВУЗе. Дана сравнительная характеристика составляющих процесса адаптации студен­тов. Определена необходимость исследования проблемы адаптации и коррекции дезадаптации в процесс^ учёбы.

Ключевые слова: адаптация, студенты, учебная деятельность.

Glazkov Е.А. Study of the adaptation process for foreign students // Український морфологічний альманах. - 2012. - Том 10, № 3. - С. 25-27.

In the article adaptation possibilities of organism of students are certain in the process of studies in educational establishment andfound out the psychological terms of adaptation of students-freshmen to the terms of studies. Comparative description of constituents of process of adaptation of students is given. The necessity of research of problem of adaptation and correction of disadaptation is certain in the process of studies.

Key words: adaptation, students, educational activity.

Вступ. Адаптація студентів до умов вищої

 

(поведінковими! побутовими та ін.) факторами. Процес адаптації' студентів відображає склад­ний, довготривалий процес і ставить високі вимоги до пластичності психіки та фізіоло­гічних функцій організму молодих людей. Найбільш активні процеси адаптації' до нових умов середовища та студентського життя від­буваються на перших курсах навчання, завдяки І стресової ситуації'на організм [1, 6, 9].

Більшість нервово-психічних і психосома­тичних розладів, які виникають у студентів, є результатом порушення процесу^дХащї до умов навчання і виражають нестійкість адапти­вних механізмів в тривалих і короткочасних екстремальних ситуаціях [7].

Процес адаптації' є інтеграцією впливів різ­номанітних факторів зовнішнього та внутріш­нього середовищ/ При оцінці адаптаційних можливостей організму дітей особливе значен­ня   надається   визначенню функціонального

 

про стани напруги і патології' [10° 11].

Відомо, що'загальний адаптаційний синд­ром, який виникає в організмі при різких відхи­леннях середовища (зміна температури, фізичні і психічні травми, м'язові навантаження та ін.), розвивається у вигляді послідовних стадій [3, 4 Функціональні   показники   роботи серцево­судинної системи, як інтегративні критерії ада­птаційних можливостей киснево-транспортної системи можливо розглядати, як видющі пока­зники відображаючи рівновагу організму з се­редовищем [5, 11].

Зв'язок роботи з науковими програма­ми, планами, темами. Дана работа є фрагмен­том наукової теми «Методология, теория и практика формирования культуры здоровья де­тей, обучающейся молодёжи и взрослого насе­ления», номер держ. регістращї 0110U007020.

Метою роботи було вивчення адаптацій­них можливостей організму іноземних студен­тів в процесі навчання.

Методи та об'єкт дослідження. В дослі­дженні використовували дані, які були отримані за результатами обстежень 60 підлітків віком 17-18 рокш, які були розділені на дві групи. Ос­новна груп; сформована з іноземних студентів громадян - Туркменистану які навчаються в

 

 

Р Оцінку адаптаційних можливостей серце­во-судинної системи у студентів оцінювали за величиною адаптаційного потенціалу, розра­хованого за допомогою традиційної методики Баєвського P.M. [2]. Ріїзень фізичного стану організму визначали за методикою Пирогової ЄЛ. [10]. Оцінку адаптаційних можливостей особистості проводили за багаторівневим осо-

Глазков Е.О. Дослідження порушень процесу адаптації іноземних студентівбистісним опитувальником «Адаптивність» (МЛО-AM) розробленим А.Г. Маклаковим і С.В. Чермяніним, який призначений для оцінки адаптаційних можливостей особистості з ура­хуванням соціально-психологічних та деяких психофізіологічних характеристик, що відоб­ражають узагальнені Особливості нервово-психічного і соціального розвитку.

Результати дослідження та їх обгово-

 

адаптаційних мо^ш.остей киснево-транспортної системи можливо розглядати, як видющі показники відображаючі рівновагу ор-

 

показника (АПБ) серцево-судинної системи основної та контрольної груп нами виявлені кількісні статистично достовірні відмінності (рис. 1). Показник адаптаційного потенціалу їрцево-судинної системи в основній групі ста­новив 2,17±0,04 (р<0,05) і був достовірно ви­щим аналогічного показника контрольної гру­пи у 1,1 рази. За шкалою оцінки адаптаційного потенціалу виявлена задовільна адаптація в 60 % обстежуваних основної групи (18 осіб) проти 70 % обстежуваних контрольної групи (21 осо­ба). Напруження механізмів адаптації спостері­галось в 40 % обстежуваних групи іноземних студентів (12 осіб) проти 30 % випадків у конт-

P°""ir^^H„.pe,ep.„op-ганізму за показниками рівня фізичного стану організму (РФС) в основній та контрольних фупах вказує на достовірні відмінності. Вияв­лено, що в контрольній групі показник РФС становив 0,67±0,01 у.о., і був достовірно вищим показника основної групи у 1,1 рази (<0,01).

у 0.72 0,7

().(* Мі

ОДІ

ода W

0,58

ом

044Величина зазначеного показника в контроль­ній групі за прийнятою шкалою оцінок харак­теризувалася як вища за середні показники, а в основній групі як середня.

Рис. 1. Функціональні показники, рЬень фізич­ної працездатності та індекс фізичної працездатнос­ті

За результатами дослідження індекса рівня загальної фізичної працездатності організму

 

ІП в досліджувальних групах за шкалою оцінки харакгери^уГлисяяксерїїш.

Оцінку адаптаційних можливостей особис­тості проводили за багаторівневим особистіс-ним опитувальником «Адаптивність» (МЛО-АМ). В основу методики покладено уявлення про адаптацію, як про безперервний процес активного пристосування людини до постійно мінливих умов соціального середовища і про­фесійної дальності, отримані результати дос'лі-дження приведені у таблиці 1. Показники осо­бистішого адаптаційного потенціалу (ОАП) розраховували за формулою: ОАП= НПС+КП+МН та оцінював за прийнятою шкалою оцінок.


Результатами дослідження встановлено дос­товірні відмінності в показниках особистісного адаптаційного потенціалу основної та кон­трольної груп 51,9±1,47 та 46,8±2,27 (р<0,05) відповідно. Величина зазначеного показника в групі високої і нормальної адаптації- становила 27,6±0,57 (17 %) 5-студентів основної групи та 27 83±0,52 (20 %), 6-студентів контрольної гру­пи. Показники задовільної та низької адаптації основної групи становили 41,29±1,73 (23 %) та 57,78±0,91(60 %), 7 і 18-осіб відповідно. Рівень задовільної та низької адаптації контрольної гоупи складав 42,4411,53 (30 %) та 57,0±0,81 (50%), 9 і 15-осіб відповідно.

Висновки: Таким чином, встановлено що проблему процесу адаптації- відчувають 60 % всіх першокурсників і лише 40 % іноземних студентів мають високі та нормальні показники адаптації'. Результатами дослідження встановле­но, що адаптаційні можливості та загальні по­казники рівня фізичного стану організму украї­нських студентів перевищують відповідні пока­

зники студентів - громадян Туркменистану.

Таким чином, результати дослідження7 вка­зують на те, що в процесі навчання між показ­никами, які характеризують функціональний стан серцево-судинної системи! рівень фізич­ного стану організму іноземних студентів відбуваються певні зміни, що пов'язані з навчальним навантаженням та неадекватною адаптапивною реакцією організму на зміни навколишнього середовища:

Перспективи подальших досліджень. Дослідження адаптації є актуальним науково-практичним завданням від вирішення якого в значній мірі залежить підвищення ефектив­ності діяльності, а також збереження та зміцнення психосоматичного здоров'я сту­дентів.

ЛІТЕРАТУРА:

Я.В. Дидковская и др. управление: практика и

1. Адаптация первокурсников: проблемы и тенденции /Л.Н. Воронина, Ю.Р. Вишневский,

// Университетское _ анализ. - 2001. - №

4(19). С. 87-94."

2.      Баевский P.M. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / P.M. Баевский. -Ж: Медицина, 1979. - 298 с.

3.      Битко С.Н. Особенности адаптации к фи-
зической нагрузке у баскетболистов при про-
лонгированном воздействии эфирного масла
лаванды (ЭМЛ) / С.Н.
Битко, В.Г. Окипняк //
Материалы       международной научно-
практической конференции [«Олимпийский
спорт, физическая культура, здоровье нации в
современных условиях»], (Лутанск, 11-13 мая
2004 г.). - Луганск. - 2004. - С. 231-235.

4.      Высочин Ю.В. Современные представле­ния о физиологических механизмах срочной адаптации организма спортсменов к воздейст­виям физических нагрузок / Ю.В. Высочин, Ю.П. Денисенко // Теория и практика физи­ческой культуры. - 2002. - № 7. - С. 2-6.

5.      Волков Н.И. Закономерности развития биохимической адаптации и принципы / Н.И. Волков // Биохимия мышечной деятельности - К.: Олимпийская литература, 2000. - 430 с.

6.      Иванова МЛ. Социально^психологическая адаптация иностранных студентов первого года обучения в вузе / М.А. Иванова, Н.А. Титкова -СПб., 1993. - 135 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах