Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

H

хвДля провідного середовища хвильовий опір визнача­ється виразом (див. п. 3.2)

CJ45°

у

2 2

,                                            *      El       81m 1

Із урахуванням цього  пі =-— = -—-------------

 

 

2

= Si*   _У_cj45 = H30cos45° = 799 ^2

 

При проходженні в провіднику електромагнітна хвиля загасає з коефіцієнтом загасання

k=314 м-1,

a

2

тобто E2 = Ei c tc; H 2 = Hі c"tc.

Тоді п2 = Ei Hі c-2kx = Пі c-2kx.

У підсумку маємо, що активна потужність, яка погли­нається шаром металу товщиною x, дорівнює

P = ^пі - П2 j S = ^пі - пі c-2kx j S = пі S - c~2kx ) = =762 Вт.

Відповідь: активна потужність, яка поглинається ша­ром металу товщиною 0,5 см, P=762 Вт.

 

 

Запитання для самоперевірки

2  і Які основні методи розв'язання задач використову­ють в «Теорії поля»?У чому полягає перевага аналітичних методів розв'я­зання задач перед числовими?

3  Які існують аналітичні методи аналізу стаціонарних полів?

4  Для якого типу задач застосовують теорему Гауса і закон повного струму?

5  У чому полягає метод безпосереднього інтегрування рівнянь Пуассона і Лапласа?

6  Для розв'язання задач якого типу застосовується ме­тод розділення змінних (метод Фур'є)?

7  У чому полягає метод розділення змінних?

8  Для розрахунків яких полів застосовується метод дзеркальних зображень?

9  Яким штучним прийомом користуються в методі дзеркальних зображень?

 

10 У чому полягає метод конформного перетворення (відображення)?

11 Чим відрізняється метод інтегральних рівнянь від методу кінцевих елементів?

12 Яка послідовність визначення потенціалів методом сіток?

13 У чому полягає універсальний метод кінцевих різ­ниць у часовій області (метод FDTD)?

14 Чим відрізняються експериментальні методи моде­лювання полів від числових методів?

Які існують методи інтегрування рівнянь Лапласа і Пуассона?СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

з курсу «Теорія поля» і суміжних дисциплін

1.  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехни­ки: учебник для студентов энергетических и электротехни­ческих вузов. - М.: Высшая школа, і973. - 752 с.

2.  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчан. - Т. 2. - Л.: Энергоиздат,

і98і. - 408 с.

3.  Татур Т. А. Основы теории электромагнитного поля: справочное пособие для электротехн. спец. вузов. - М.: Высшая школа, і989. - 27і с.

4.  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Магнітне та електромагнітне поле: навчальний посібник / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук. - Вінниця: УНГВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - і67 с.

5.  Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле: Навчальний посібник / Ю.О. Кар­пов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук. - Вінниця: УНГВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - 406 с.

6.  Башарин С.А. Теоретические основы электротехни­ки: Теория электрических цепей и электромагнитного по­ля: учебное пособие / С. А. Башарин, В.В. Фёдоров. - М.:

Академия, 2007. - 304 с.

7.  Демирчян К. С. Теоретические основы электротехни­ки: учебник для вузов / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин. - Том 2. - СПб: Питер. - 2009. - 432 с.

8.  Воробйов Г.С. Електромагнітні поля та хвилі: навча­льний посібник / Г.С. Воробйов, К.О. Пушкарьов, А.І. Ру­бан. - Суми: Вид-во СумДУ, 2002. - іі2 с.

Бушок Г.Ф. Курс фізики: у 2-х кн. - Кн.і. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. - 2-ге видання /Г.Ф. Бушок, В.В. Левандовський, Г.Ф. Півень. - К.: Либідь,

200і. - 448 с.

10.  Бушок Г. Ф. Курс фізики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів вищих педаго­гічних навчальних закладів. - Кн.2. Електрика і магнетизм / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. - К.: Вища школа, 2003. - 278 с.

11.  Вища математика: математичний аналіз, диферен-ційні рівняння: підручник / Г. Г. Веренич, В. П. Лавренчук, Г.С. Пасічник, Г.М. Черевко. - Чернівці: Рута, 2008. - 255 с.

12.  Доброневский О. В. Справочник по радиоэлектро­нике. - К.: Высшая школа, і978. - 360с.

13.  Филопович С.Р. Судьба классического закона. - М.:

Наука, і990. - 240 с.

14.  Конструирование экранов и СВЧ-устройств: учеб­ник для вузов / А. М. Чернушенко, Б. В. Петров, Л.Г. Малорацкий и др.; под ред. А.М. Чернушенко. - М.: Радио и связь, і990. - 352 с.

15.  Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. - М.: Радио и связь, і988. - 440 с.

16.  Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, і990. - 478 с.

17.  Девятков Н.Д. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности / Н. Д. Девятков, М. Б. Го-лант, О.В. Бецкий. - М.: Радио и связь, і99і. - і68 с.

18.  Техническая электродинамика: учеб. пособие / П.Н. Чернышёв, В.П. Самсонов, Н.П. Чернышёв. - Харь­ков: НТУ «ХПИ», 2006. - 272 с.

19.  Григорьев А. Д. Электродинамика и техника СВЧ. -М.: Высшая школа, і990. - 335 с.

20.  Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн: учебное пособие для вузов. - М.: Высшая шко­ла, і992. - 4і6 с.

21.  Семёнов Н.А. Техническая электродинамика: учеб­ное пособие для вузов. - М.: Связь, і973. - 480с.Демидчик В. И. Электродинамика СВЧ: учебное по­собие для вузов. - Минск: Университетское, і992. - 255 с.

22.  Нефедоров Е.И. Полосковые линии передачи: элек­тродинамические основы автоматизированного проектиро­вания интегральных схем СВЧ / Е.И. Нефедоров, А.Т. Фи-алковский. - М.: Наука, і980. - 3і2 с.

23.  Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы. - М.: Советское радио, і970. - 2і6 с.

24.  Силин Р.А. Замедляющие системы / Р.А. Силин, В.П. Сазонов. - М.: Советское радио, і966.

25.  Шматько А. А. Электронные приборы сверхвысоких частот: учебное пособие. - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2006. - 328 с.

26.  Диэлектрические резонаторы / М. Е. Ильченко, В. Ф. Взятышев, Л. Г. Гасанов и др.; под ред. М. Е. Ильчен­ко. - М.: Радио и связь, і989. - 328 с.

27.  Вайншейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы. - М.: Советское радио. - і966. - 475 с.

28.  Техника субмиллиметровых волн / под ред. Р. А. Валитова. - М.: Советское радио, і969. - 480 с.

29.  Генераторы дифракционного излучения / под ред. В. П. Шестопалова. - Киев: Наукова думка. - і99і. - 320 с.

30.  Шестопалов В. П. Физические основы миллиметро­вой и субмиллиметровой техники. - К.: Наукова думка. -і985. - Т.і. - 2і6 с. - (Открытые структуры). - Т.2. - 256 с. - (Источники, элементарная база. - Радиосистемы).

31.  Вайнштейн Л. А. Теория дифракции. Электроника СВЧ. - М.: Радио и связь. - і995. - 600 с.

32.  Квазиоптический направленный ответвитель на дифракционно-связанных линиях передачи / Г.С. Воро­бьёв, В. О. Журба, А. С. Кривец и др. // Приборы и техника эксперимента. - №4. - 2009. - С. іі0-іі3.

Vorobyov G.S. Perspectives of applications of new modifications of resonant quasioptical structures in EHFequipment and electronics / G.S. Vorobyov, M.V. Petrovsky, A.I. Ruban, V.O. Zhurba, O.I. Belous, A.I. Fisun // Telecommunications and Radio Engineering. - 2007. -№66(20). - P. і839-і862.

35.  Теория черенковских усилителей и генераторов на релятивистских пучках взаимодействий / В.А. Балакирев, Н.И. Карбушев, А.О. Островский, Ю.В. Ткач. - Киев: Нау­кова думка. - і993. - і92 с.

36.  Вакуумная СВЧ электроника: сборник обзоров. -Нижний Новгород: Институт прикладной физики РАН,

2002. - і60 с.

37.  Воробьёв Г. С. Волновое моделирование черенковс-кого и дифракционного излучений в пространственно-ограниченных металло-диэлектрических структурах // Ра­диотехника. - 2000. - Вып. іі6. - С.і2-20.

38.  Воробьёв Г.С. О возможности применения квазио­птических открытых резонансных металлодиэлектричес-ких структур в электронике КВЧ / Г. С. Воробьёв, М. В. Пе­тровский, А. С. Кривец // Изв. вузов. Радиоэлектроника. -2006. - Т.49, №7. - С.56-6і.

39.  Vorobyov G.S., Krivets A.S., Petrovsky M.V., Tsvyk A.I., Shmatko A.A. The Smith-Pursell effect amplification of the electromagnetic waves in an open waveguide with a metal-dielectric layer // Telecommunications and Radio Engineering. - 2003. - №59(і0, іі and і2). - P. 80-92.

40.  Воробьёв Г.С. Моделирование черенковского и ди­фракционного излучений на периодических металлодиэле-ктрических структурах (обзор) / Г.С. Воробьёв, А.С. Кри-вец, М. В. Петровский и др. // Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка. - 2003. - №і0(56). - С.іі0-і30.

41.  Воробьёв Г. С. Резонансные квазиоптические струк­туры в технике и электронике КВЧ (обзор) / Г.С. Воробьёв, М.В. Петровский, В.О. Журба // Вісник СумДУ. Серія Фі­зика, математика, механіка. - 2006. - №6(90). - С.5-і2.Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, тех­нологии, протоколы: учеб. для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - 3-е изд. - С-Пб.: Питер Принт, 2006. -

958 с.

43.  Тозони О.В. Метод вторичных источников в элект­ротехнике. - М.: Энергия. - і975. - 250 с.

44.  Молоковский С.И. Интенсивные электронные и ионные пучки / С.И. Молоковский, А.Д. Сушков. - М.: Энергоатомиздат. - і99і. - 304 с.

45.  Сальери М. Электронная и ионная оптика. - М.:

Мир. - і990. - 639 с.

46.  Электродинамическое моделирование методом ко­нечных разностей во временной области (FDTD) / под ред. В.Н. Малышева. - СПб.: Изд-во СПб. ГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. - 76 с.

47.  Сиренко Ю.К. Моделирование и анализ переход­ных процессов в открытых периодических волноводах и компактных резонаторах, ИРЭ НАН Украины. - Харьков: ЭДЭНА, 2003. - 363 с.

48.  Сборник задач по теоретическим основам электро­техники: учебное пособие для вузов / под ред. Л. А. Бессонова. - М.: Высшая школа, і975. - 488 с.

49.  Сборник задач и упражнений по теоретическим ос­новам электротехники: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. П. А. Ионкина. - М.: Энергоиздат, і982. - 768 с.

50.  Методические указания к лабораторным работам «Стационарные электрические поля» по курсу «Теория электромагнитного поля» / сост.: Г. С. Воробьёв, К.А. Пушкарёв, А.Н. Лысенко. - Сумы: МГИПП «Мрия»,

і99і. - 27 с.

Методические указания к лабораторной работе «Изучение свойств электромагнитного поля» по курсу «Теория электромагнитного поля» / сост.: Г.С. Воробьёв, К.А. Пушкарёв. - Харьков: ХПИ, і99і. - і6 с.ДОДАТОК А

(обов'язковий) ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема А1 Електростатичне поле

 

Даний перелік задач додатка, який охоплює основні розділи курсу «Теорія поля», є обов'язковим у самостійній роботі студентів щодо закріплення теоретичного матеріа­лу. Він містить як задачі, наведені як приклади п. 5.7, так і задачі, які входять у класичні збірники [48, 49].

 

Задача 1* Вивести формулу для напруженості елект­ричного поля E коаксіального кабелю через напругу U і розрахувати, під яку напругу U можна підключити кабель, якщо максимальна напруженість Emax поля не повинна пе­ревищувати і/3 пробивної напруженості Епр = 2 хі04 кВ/м.

Кабель має такі розміри: радіус внутрішньої жили R1 =2 мм, радіус оболонки R2 =5 мм.

 

Задача 2 Тонкий прямий стрижень довжиною l рівно­мірно заряджений з лінійною густиною t. На продовженні осі стрижня на відстані a від найближчого кінця перебу­ває точковий заряд q0. Визначити силу взаємодії F стриж­ня і заряду, вважаючи, що нескінченно малий елемент до­вжини dx стрижня має заряд dq.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч