Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Записати вираз для миттєвих значень напруженості

магнітного поля H і вектора Пойнтінга П в площині z =0,5 км.

 

Задача 47* Плоска електромагнітна хвиля проникає з повітря в металеву плиту (g = 5 х 106 Ом-1хм-1; і =1). Фа­зовий фронт паралельний поверхні плити. Частота коли­вань f =5 кГц. Амплітуда густини струму на поверхні

х105 А/м2. Визначити активну потужність P, якпоглинається шаром металу товщиною x =0,5 см і площею S =1 м2.

Задача 48 Коаксіальний кабель із двошаровим діелект­риком має радіус внутрішньої жили R0 =5 мм, радіус по­верхні поділу двох діелектриків R1 =21,8 мм, внутрішній радіус оболонки R2 =40 мм. Відносні діелектричні проник­ності внутрішнього шару діелектрика e1 =5, зовнішнього шару діелектрика e2=2. Кабель перебуває під постійною

напругою U =100 кВ. Уздовж жили і оболонки кабелю проходить струм I =100 А. Жила і оболонка кабелю вико­нані із міді ( g = 57 х 106 См/м). Вибрати товщину оболонки А так, щоб потоки вектора Пойнтінга через бічні поверхні жили і оболонки були рівні.

 

Задача 49 З метою дослідження електричних властиво­стей склопластику дослідним шляхом знайдений коефіці- і

єнт відбиття K 0 =-0,4 при куті падіння j =45° з повітря. Вважаючи склопластик ідеальним діелектриком, визначи­ти його діелектричну проникність e2 .

 

Задача 50 Електромагнітна хвиля має частоту f=5000 Гц і проникає із повітря в провідне середовище з

7       -1 -1

питомою провідністю g = 10 Ом" хм і відносною магніт­ною проникністю і = 103. Визначити коефіцієнт загасання a, коефіцієнт фази b , хвильове число k, глибину проник­нення А, довжину хвилі l, фазову швидкість хвилі в провідному середовищі.Задача 51 Плоска електромагнітна хвиля поширюється в міді, питома провідність якої g = 57 х 106 Ом"1хм"1. Знай­ти фазові швидкості хвиль \ф, хвильові опори ZB і еквіва­лентні глибини проникнення хвиль із частотами f1=50 Гц і f2 = 106 Гц, якщо m =1.

 

Задача 52 У прямокутному хвилеводі перетином a х b =8,64x4,32 см   потрібно збудити хвилю типу H10.

Знайти критичну довжину хвилі 1кр100, довжину хвилі у ві­льному просторі l і довжину хвилі у хвилеводі Л при ча­стоті генератора f = 3 х109 Гц. Чи може поширюватися хвиля типу H10 в даному хвилеводі? Обчислити фазову \ф і групову v швидкості.

 

Відповіді до задач
Задача 3 UMN =110 В. Задача 4 R1 =2 см.Задача 5 j (x)


k   3   6Ue0 -kd3

---- ^ +------- 0------- x,

6e0       6d e0( k (x) = - ~

6Ue0 - kd3Задача 6 E = -\ 3ar2 + Ir0, d/'vE = -6ar + rotE=0,

 

р = -9e 0arЗадача 7 Не може. Задача 8 j1 (r) -

16ea

(f

 

 

 

Є a1 ІП

 

 

 

16e

+ ae a

a1

і

R2

V R3 0

+ ea2 ln [ R

R2


 

 

 

 

 

 

 

 

0


 

 

 

 

 

 

ln


 

 

 

 

 

 

 

V R1 0


 

 

 

 

 

 

+ U;

 

j2 (r)


16Є a1e a 2U + 4ae a1R24ln

16ea

VR30

R2

 

ea1ln

V20


a2

 

aR24

4eЗадача 9 Може.

З       10 E   1 U  E   3 U
Задача 10 E1 =----- , E2 =------ .

1   4 dx     2   4 d2

Задача 11 E2=5,9x 104 В/м, a2=58°.

Задача 12 E = —Q—r, j =   Q .

4pear             4pe ar

4pe ar

 

Задача 13 j =--------- + E0 \ r —- I cos в + j

0

r2

V04pe ar


E

20


1 +


2R


3


cose , Ee = E0


(R3 і


sin в.Задача 14 Er


4pe ar


2E0


1 +


2R


3


cose.(R3 і


sin в, при r = R і в =0° E = -3E0, приr = R і в =90° E = 0, при r = R і в =180° E = 3E0Задача 15 j'


2g2

g1 + 72


E0r cos a.(g1 + g2 )


2


cosa, E'


2g2

g1 + g2


0cos2 a +


(g1 + g2 ) rЗадача 16 При r < a E1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч