Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

)   tE dB

а)  rotE =------ ;

д t

®®  д D

б) rotH = 5+---- ;

д tв)    5 = g E;

г) інша відповідь?

 

В якій формі запису рівняння Максвелла описують гармонійні коливання:

а) диференційній;

б) комплексній;

в) інтегральній;

г) інша відповідь?

10 Диференційна форма запису встановлює зв'язок між величинами поля:

а) у різних точках;

б) на різних відрізках і поверхнях;

в) поблизу точки в заданий момент часу;

г) інша відповідь.

11 Вихрове магнітне поле створюється:

а) змінним магнітним полем;

б) нерухомими зарядами;

в) струмом зміщення;

г) інша відповідь.

12 Яке рівняння Максвелла в диференційній формі за­пису є неповним:

®®

а)  rotH= 5 ;

б)       tE дВ

б) rotE =------- ;

д t

13 в)         divD = р ;Вихрове електричне поле створюється:

а) змінним магнітним полем;

б) струмом провідності;

в) струмом зміщення;

г) інша відповідь.

14 Скалярний потенціал електричного поля є:

а) частотною характеристикою;

б) енергетичною характеристикою;

в) часовою характеристикою;

г) інша відповідь.

15 Яке рівняння Максвелла є законом електромагнітної індукції:

а) divD= р ;

®®  д D

б) rotH = 5+---- ;

д t

в) divB= 0 ;

г) інша відповідь?

16 Яке рівняння Максвелла відображає принцип безпе­рервності магнітних силових ліній:

)    tE дВ

а) rotE =------- ;

д t

б) divB= 0 ;

в) divD= р ;

г) інша відповідь?

 

17. Яке із рівняння Максвелла є математичним форму­люванням теореми Гауса:а)          divB = 0;

®®  д D

б) rotH = 5+----- ;

д t

в) divD = р ;

г) інша відповідь?

 

18 Силові лінії електростатичного поля E :

а) починаються і закінчуються на провідниках зі стру-
мом;

б) замкнені;

в) нескінченні;

г) інша відповідь.

19  Силові лінії магнітного поля B :

а) починаються і закінчуються на вільних зарядах;

б) замкнені;

в) нескінченні;

г) інша відповідь.

20  Для яких середовищ вводиться поняття тангенса ку­та втрат tg5 :

а) вакуум;

б) провідник;

в) ідеальний діелектрик;

г) інша відповідь?

21  Якщо тангенс кута втрат tg5 >>1, то речовина:

а) провідник;

б) напівпровідник;

22  в)    діелектрик;Якщо тангенс кута втрат tg5 <<1, то речовина:

а) напівпровідник;

б) ідеальний діелектрик;

в) провідне середовище;

г) інша відповідь.

23  Яке рівняння відповідає рівнянню Лапласа:

а) Dj = -Р-;

Є а

б) Dj = 0;

в) D A = а 5;

г) інша відповідь?

24  Яке рівняння відповідає рівнянню Пуассона:

а) Dj =0 ;

б) D A = 0;

в) D A = а 5;

г) інша відповідь?

25  Яке рівняння описує закон збереження заряду:

а) Dj = --Р;

Є а

б) Dj =0 ;

в) = -div ®;
д t

г) інша відповідь?

26  Теорема Умова-Пойнтінга описує:

а) часові співвідношення полів;

б) енергетичні співвідношення полів;в)          частотні залежності полів;

г) інша відповідь.

 

27 Який доданок характеризує теплові втрати в рівнян­ні енергетичного балансу:
28 Яка гранична умова використовується при знаход-

женні електричних компонентів поля:

 

б) H1t - H2t = іпое ;

 

г) інша відповідь?

 

29 Яка гранична умова використовується при знаход-

женні магнітних компонентів поля:

а) H1t - H2t = іпое;

 

в)   51n = 52n ;

г) інша відповідь?

 

30 Яке співвідношення описує електростатичне поле

точкового заряду:

а) H = ; rб)    E = -L-;

 

в) E = -L;;

жу r

г) інша відповідь?

 

Еталони відповідей на тест В1:1г; 2б; 3а; 4б; 5г; 6б; 7г; 8б; 9б; 10в; 11в; 12а; 13а; 14б; 15г; 16б; 17в; 18г; 19б; 20б; 21а; 22г; 23б; 24в; 25в; 26б; 27в; 28а; 29а; 30г.В2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ за розділом 2 «Часткові види електромагнітного поля»

1  Яка умова задовольняє існування квазістатичного поля:

 

 

 

 

 

 

 

в) rotE = 0;

г) інша відповідь?

2  Яка умова задовольняє існування квазістаціонарного поля:

 

 

 

 

 

 

 

в) —- << 1;

у

г) інша відповідь?

3  Яка умова задовольняє існування стаціонарних полів:

а) f ==0) д D 0

 

г) інша відповідь?

4  Яке рівняння описує стаціонарні поля:

а) rotH = 8 ;

 

б) rotH = 8+---- ;

д t

 

в) rotE =------- ;

д t

г) інша відповідь?

5  Потенціал j (різниця потенціалів) характеризує:

а) швидкість переміщення зарядів;

б) роботу з переміщення зарядів;

в) імпульс руху зарядів;

г) інша відповідь.

6  Які умови існування електростатичного поля:

а) швидкість руху заряду vq < c;

б) швидкість руху заряду vq > c;

в) струм I Ф 0 ;

г) інша відповідь?

7  Які рівняння справедливі при описанні електростати­чного поля:

а)  rotE = 0;

б) divB = 0;в)     div8 = 0 ;

г) інша відповідь?

8  Які рівняння Лапласа і Пуассона справедливі при описанні електростатичних полів:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч