Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

а) швидкість поширення площини рівних фаз;

б) відстань, пройдену хвилею за період коливання;

в) зміну фази хвилі при проходженні хвилею відстані

1 м;

г) інша відповідь.

9  Коефіцієнт фази характеризує:

а) зміну фази хвилі при проходженні хвилею відстані

1 м;б)        зміну амплітуди і фази хвилі при проходженні хви-
лею відстані 1 м;

в) зменшення амплітуди хвилі при проходженні хви-
лею відстані 1 м;

г) інша відповідь.

10 Фазова швидкість \ф - це:

а) швидкість руху заряджених часток;

б) швидкість поширення площини рівних фаз;

в) швидкість поширення сигналу уздовж осі хвилево-
ду;

г) інша відповідь.

11 Групова швидкість vp - це:

а) швидкість поширення площини рівних фаз;

б) швидкість руху заряджених часток;

в) швидкість поширення сигналу уздовж осі хвилево-
ду;

г) інша відповідь.

12 Довжина хвилі l характеризує:

а) відстань між двома найближчими точками, у яких
амплітуда хвилі дорівнює нулю;

б) відстань, пройдену хвилею за період коливання;

в) відстань, яку проходить хвиля за 1 секунду;

г) інша відповідь.

13 Хвильовий опір ZB - це відношення комплексних

амплітуд:

а) напруги до струму;

б) електричного поля до струму;

14 в)         напруженості електричного поля до магнітного;Глибина А проникнення хвилі в середовище - це:

а) відстань, пройдена хвилею за період коливання;

б) відстань, при якій амплітуда хвилі зменшується в e
разів;

в) відстань, яку проходить хвиля за 1 секунду;

г) інша відповідь.

15 Основні параметри вакуумного середовища:

а) e =1;

б) m >1;

в) tgd << 1;

г) інша відповідь.

16 Основні параметри ідеального діелектрика:

а) e =1;

б) m <1;

в) tgd =1;

г) інша відповідь.

17 Основні параметри провідного середовища:

а) tgd >>1;

 

в) m =0;

г) інша відповідь.

18 Основні види поляризації хвиль:

а) лінійна;

б) гвинтова;

в) еліптична;

г) інша відповідь.

На границі поділу двох середовищ падаюча елек­тромагнітна хвиля:а)      не змінює свого напрямку;

б) переломлюється без відбиття;

в) переломлюється і частково відбивається;

г) інша відповідь.

20  Яке зі співвідношень може задовольняти фазова швидкість \ф хвилі, яка поширюється у спрямовувальній

системі:

а)  Уф > c;

б)  v<p < c;

в) Уф = 0;

г) інша відповідь?

21  Яка нерівність справедлива для довжини хвилі у хвилеводі Л відносно довжини хвилі в необмеженому просторі 1:

а) Л = 1 ;

б) Л > 1 ;

в) Л < 1 ;

г) інша відповідь?

22  Групова швидкість хвилі у хвилеводі vp характери­зує:

а) швидкість поширення сигналу;

б) швидкість поширення фронту хвилі;

в) швидкість зміни амплітуди хвилі;

г) інша відповідь.

23  Значення критичної довжини хвилі 1кр у спрямову-

вальних системах визначає:

а) граничне значення довжини хвилі;

б) оптимальне значення довжини хвилі;в)      не впливає на поширення хвилі;

г) інша відповідь.

24  Електромагнітна хвиля може поширюватись, якщо виконується одне зі співвідношень для критичної довжини

хвилі кр :

а)  1 = К;

б) 1 > кр;

в) 1 < кр;

г) інша відповідь.

25  Критична частота fKp хвилі у хвилеводі - це:

а) проміжна частота;

б) оптимальна частота;

в) резонансна частота;

г) інша відповідь.

26     H -хвилі характеризуються відсутністю компонен­тів:

а) Ey =0;

б) Hx =0;

в) Hz =0;

г) інша відповідь.

27     E -хвилі характеризуються відсутністю компонен­тів:

а) Ey =0;

б) Hz =0;

28  в)         Hx =0;T -хвилі характеризуються відсутністю компонен­тів:

а) Ez =0;

б)  Hx=0;

в) Hz =0;

г) інша відповідь.

29  Елементарний електричний випромінювач - це від­різок провідника зі струмом довжиною l :

а) І = 1 ;

б) І >> 1 ;

в) І > 1 ;

г) інша відповідь.

30  Елементарний магнітний вібратор - це стрижень із:

а) фторопласту;

б) фериту;

в) міді;

г) інша відповідь.

 

Еталони відповідей на тест В3:1б,в; 2в; 3б; 4г; 5в; 6в; 7в; 8г; 9а; 10б; 11в; 12б; 13в; 14б; 15а; 16г; 17а; 18а,в; 19в; 20а; 21б; 22а; 23а; 24в; 25г; 26г; 27б; 28а,в; 29г; 30б.В4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ за розділом 4 «Основи техніки НВЧ та її застосування»

1  Лінії передачі поділяються на такі класи:

а) закритого типу;

б) відкритого типу;

в) комбінованого типу;

г) інша відповідь.

2  Лінії передачі бувають:

а) дротові;

б) хвилевідні;

в) комбіновані;

г) інша відповідь.

3  Хвилеводні лінії передачі можуть бути:

а) дводротові;

б) прямокутного перерізу;

в) смугові;

г) інша відповідь.

4  Для багатозв'язної лінії передачі характерними є такі типи хвиль:

а) H -хвилі;

б) HE -хвилі;

в) E - хвилі;

г) інша відповідь.

5  Для однозв'язних ліній передачі характерними є такі типи хвиль:

а)  H -хвилі;

б)  T -хвилі;

6  в)           E -хвилі;Коаксіальна лінія передачі відрізняється від прямо­кутного хвилеводу:

а) наявністю двох рознесених у просторі провідників;

б) одного загального провідника;

в) двох концентрично розміщених провідників;

г) інша відповідь.

7  Смугові лінії передачі бувають таких типів:

а) компланарні;

б) нерегулярні;

в) регулярні;

г) інша відповідь.

8  Які із перелічених ліній передачі належать до одно-зв'язних?

а) дводротова;

б) коаксіальна;

в) смугова;

г) інша відповідь.

9  Модифікаціями смугових ліній є:

а) коаксіальні;

б) щілинні;

в) хвилевідні;

г) інша відповідь.

 

10  Які хвилі можуть збуджуватися в прямокутному
хвилеводі:

а)  Hio ;

б) Hоо;

11  в)          Eii;Критична довжина хвилі в прямокутному хвилеводі не залежить від:

а) поперечних розмірів хвилеводу;

б) довжини хвилеводу;

в) типу хвилі;

г) інша відповідь.

12  Який тип хвилі є основним у прямокутному хвиле­воді:

а)  Hoi;

б)  Eio ;

в) Ню;

г) інша відповідь?

13    Які із перелічених металевих хвилеводів мають найбільш широку смугу пропускання:

а) круглий;

б) П - образний;

в) еліптичний;

г) інша відповідь?

 

14. Діелектричний хвилевід є хвилеводом:

а) швидких хвиль;

б) повільних хвиль;

в) прискорених хвиль;

г) інша відповідь.

 

15 В діелектричному хвилеводі основне поле сконцен­троване:

а) у поперечному перерізі;

б) поблизу поверхні;

16  в)         у навколишньому просторі;В якому діапазоні довжин хвиль можуть використо­вуватися порожні металеві хвилеводи:

а) сантиметровому;

б) міліметровому;

в) оптичному;

г) інша відповідь?

17  В якому із діапазонів довжин хвиль можуть викори­стовуватися діелектричні хвилеводи:

а) метровому;

б) міліметровому;

в) субміліметровому;

г) інша відповідь?

18  В якому із діапазонів довжин хвиль можуть викори­стовуватися волоконні світловоди:

а) сантиметровому;

б) дециметровому;

в) оптичному;

г) інша відповідь?

19  Для яких хвилеводів не характерне поняття критич­ної частоти /кр (критичної довжини хвилі А ):

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч