А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

234.      У посудині місткістю V = 6 л знаходиться при нормальних умовах двоатомний газ. Визначити теплоємність Cv цього газу при пос­тійному об'ємі.

235.      Визначити відносну молекулярну масу Mr та молярну масу М газу, якщо різниця його питомих теплоємностей cp - cv = 2,08 кДж/(кг-К).

236.      Визначити молярні теплоємності газу, якщо його питомі теп­лоємності cv = 10,4 кДж/(кг - К) та cp = 14,6 кДж/(кг - К).

237.      Знайти питомі cv і cp та молярні Cv і Cp теплоємності азоту і гелію.

238.      Обчислити питомі теплоємності газу, якщо його молярна маса M = 4-10  кг/моль та відношення теплоємностей Cp / Cv = 1,67.

239.      Трьохатомний газ під тиском p = 240 кПа та температурі t = 20°С займає об'єм V = 10 л. Визначити теплоємність Cp цього газу

при постійному тиску.

240.      Одноатомний газ при нормальних умовах займає об'єм V = 5 л. Обчислити теплоємність цього газу при постійному об'ємі.

241.      Знайти середнє число (Z) зіткнень за час t = 1 c та довжину

вільного пробігу (і) молекули гелію, якщо газ знаходиться під тиском p = 2 кПа при температурі Т = 200 К.

242.      Визначити середню довжину вільного пробігу (і) молекули

азоту в посудині місткістю V = 5 л. Маса газу m = 0,5 г.

243.      Водень знаходиться під тиском p = 20 мкПа та має температу­ру Т = 300 К. Визначити середню довжину вільного пробігу (і) молекули такого газу.При нормальних умовах довжина вільного пробігу (і) молекули водню дорівнює 0,160 мкм. Визначити діаметр d молекули водню.

244.      Яка середня арифметична швидкість (и) молекул кисню при нормальних умовах, якщо відомо, що середня довжина вільного пробігу (і) молекули кисню при цих умовах дорівнює 100 нм?

245.      Кисень знаходиться під тиском p = 133 нПа при температурі Т = 200 К. Обчислити середнє число {Z) зіткнень молекули кисню при цих умовах за час т = 1 с.

246.      При якому тиску p середня довжина вільного пробігу (і) моле­кул азоту дорівнює 1 м, якщо температура газу t = 10°С?

247.      У посудині місткістю V = 5 л знаходиться водень масою m = 0,5 г. Визначити середню довжину вільного пробігу (і) молекули

водню в цій посудині.

249.      Середня довжина вільного пробігу (і) молекули водню при де­яких умовах дорівнює 2 мм. Знайти щільність р водню при цих умовах.

250.      У сферичній колбі місткістю V = 3 л, що містить азот, створе­ний вакуум з тиском p = 80 мкПа. Температура газу Т = 250 К. Чи можна вважати вакуум в колбі високим?

Примітка. Вакуум вважається високим, якщо довжина вільного пробігу молекул в ньому багато більше лінійних розмірів посудини.

251.      Визначити кількість теплоти Q, яку треба повідомити кисню об'ємом V = 50 л при його ізохоричному нагріванні, щоб тиск газу підви­щився на Ap = 0,5 МПа.

252.      При ізотермічному розширенні азоту при температурі Т = 280 К об'єм його зріс удвічі. Визначити: 1) роботу А, яка виконана при розширенні газу; 2) зміну AU внутрішньої енергії; 3) кількість тепло­ти Q, яка отримана газом. Маса азоту m = 0,2 кг.

253.      При адіабатному стиску тиск повітря було збільшено від p1 = 50 кПа до p2 = 0,5 МПа. Потім, при незмінному об'ємі, температура

повітря була знижена до початкової. Визначити тиск p3 газу в кінці про­цесу.

254.      Кисень масою m = 200 г займає об'єм V1 = 100 л і знаходиться під тиском p1 = 200 кПа. Під час нагрівання газ розширився при постій­ному тиску до об'єму V2 = 300 л, а потім його тиск зріс до p3 = 500 кПа

255.      при незмінному об'ємі. Знайти зміну внутрішньої енергії AU газу, роботу A, яка виконана газом і теплоту Q, яка передана газу. Побудувати графік процесу.Об'єм водню при ізотермічному розширенні при температур Т = 300 К збільшився в n = 3 рази. Визначити роботу A, яка виконана газом, і теплоту Q , яка отримана при цьому. Маса m водню дорівнює

200 г.

256.      Азот масою m = 0,1 кг був ізобарно нагрітий від температури Т1 = 200 К до температури Т2 = 400 К. Визначити роботу A, яка виконана газом, отриману їм теплоту Q і зміну AU внутрішньої енергії азоту.

257.      У скільки разів збільшиться об'єм водню, який містить кількість речовини v = 0,4 моль при ізотермічному розширенні, якщо при цьому газ отримає кількість теплоти Q = 800 Дж? Температура водню Т = 300 К.

258.      Яка робота А відбувається при ізотермічному розширенні водню масою m = 5 г, взятого при температурі Т = 290 К, якщо об'єм газу збіль­шується втричі?

259.      Яка доля ю1 кількості теплоти Q, що підводиться до ідеального двоатомного газу при ізобарному процесі, витрачається на збільшення AU внутрішньої енергії газу, і яка частка се>2 - на роботу A розширення? Розглянути три випадки, якщо газ: 1) одноатомний, 2) двоатомний; 3) трьохатомний.

260.      Визначити роботу А, яку здійснить азот, якщо йому при постій­ному тиску надати кількість теплоти Q = 21 кДж . Знайти також зміну AU внутрішньої енергії газу.

261.      Ідеальний газ робить цикл Карно при температурах теплоприй­мача Т2 = 290 К та тепловіддавача Т1 = 400 К. У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії г| циклу, якщо температура тепловіддавача зросте

до Т' = 600 К?

262.      Ідеальний газ робить цикл Карно. Температура Т1 тепловідда­вача в чотири рази (n = 4 ) більше температури теплоприймача. Яку част­ку се> кількості теплоти, отриманого за один цикл від тепловіддавача газ віддасть теплоприймачу?

263.      Визначити роботу A2 ізотермічного стиснення газу, що здійс­нює цикл Карно, ККД якого г| = 0,4, якщо робота ізотермічного розши­рення дорівнює A1 = 8 Дж .

264.      Газ, що здійснює цикл Карно, віддав теплоприймачу теплоту Q2 = 14 кДж. Визначити температуру Т1 тепловіддавача, якщо при темпе­ратурі теплоприймача Т2 = 280 К робота циклу A = 6 кДж.

265.      Газ, будучи робочою речовиною в циклі Карно, отримав від тепловіддавача теплоту Q1 = 4,38 кДж та виконав роботу A = 2,4 кДж. Визначити температуру тепловіддавача, якщо температура теплоприймача Т2 = 273 К.Газ, що здійснює цикл Карно, віддав теплоприймачу 67 % теп­лоти, отриманої від тепловіддавача. Визначити температуру Т2 тепло­приймача, якщо температура тепловіддавача Т1 = 430 К.

266.      У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії | циклу Карно при підвищенні температури тепловіддавача від Т1 = 380 К до

Т = 560 К? Температура теплоприймача Т2 = 280 К.

268.      Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Температу­ра тепловіддавача Т1 = 500 К, температура теплоприймача Т2 = 250 К. Ви­значити термічний ККД | циклу, а також роботу A1 робочої речовини при ізотермічному розширенні, якщо при ізотермічному стисненні здійснена робота A2 = 70 Дж .

269.      Газ, що здійснює цикл Карно, отримує теплоту Q1 = 84 кДж. Визначити роботу A газу, якщо температура Т1 тепловіддавача в три рази вище температури Т2 теплоприймача.

270.      У циклі Карно газ отримав від тепловіддавача теплоту Q1 = 500 Дж та виконав роботу A = 100 Дж. Температура тепловіддавача

Т1 = 400 К. Визначити температуру Т2 теплоприймача.

271.      Знайти масу m води, що увійшла в скляну трубку з діаметром каналу d = 0,8 мм, яка опущена у воду на малу глибину. Вважати змочу­вання повним.

272.   Яку роботу A треба виконати під час видування мильної буль-

33

башки, щоб збільшити її об'єм від V1 = 8 см до V2 = 16 см ? Вважати процес ізотермічним.

273.      Яка енергія E виділиться при злитті двох крапель ртуті діамет­ром d1 = 0,8 мм і d2 = 1,2 мм в одну краплю?

274.      Визначити тиск p усередині повітряної бульбашки діаметром d = 4 мм, що знаходиться у воді біля самої її поверхні. Вважати атмос­ферний тиск нормальним.

275.      Простір між двома скляними паралельними пластинками з пло­щею поверхні S = 100 см кожна, які розташовані на відстані і = 20 мкм один від одного, заповнено водою. Визначити силу F, яка притискає пластинки один до одної. Вважати меніск увігнутим з діаметром d , рів­ним відстані між пластинками.

276.      Гліцерин піднявся в капілярній трубці діаметром каналу d = 1 мм на висоту h = 20 мм. Визначити поверхневий натяг а гліцерину. Вважати змочування повним.

277.      У воду опущена на дуже малу глибину скляна трубка з діамет­ром каналу d = 1 мм. Визначити масу m води, що увійшла в трубку.На скільки тиск p повітря всередині мильної бульбашки більше нормального атмосферного тиску p0 якщо діаметр бульбашки d = 5 мм ?

278.      Повітряна бульбашка діаметром d = 2, 2 мкм знаходиться у воді біля самої її поверхні. Визначити щільність р повітря в бульбашці, якщо повітря над поверхнею води знаходиться при нормальних умовах.

Дві краплі ртуті радіусом r = 1,2 мм кожна злилися в одну ве­лику краплю. Визначити енергію Е, яка виділиться при цьому злитті. Вва­жати процес ізотермічним.З ЕЛЕКТРОСТАТИКА. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

 

3.1 Основні формули

 

 

Закон Кулона:

 

F = -QQy, (3.1)

471Є0ЄГ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка