А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

dQ _ 12 Rdt. (1)

Тут сила струму І є деякою функцією часу. У даному випадку:

 

І _ kt, (2)

 

де k - коефіцієнт пропорційності, що характеризує швидкість зміни сили струму:

 

k _ — _ 6 А/с _ 3 А/с. At 2

 

З урахуванням (2) формула (1) набуде вигляду:

dQ _ k2Rt2dt. (3)

Для визначення теплоти, що виділилася за кінцевий інтервал часу At, вираз (3) треба проінтегрувати в межах від tx до t2:

 

Q _ k2R f t2dt _1 k2R(t2 - ti3). t 3

Qx _ (1/3) - 32 - 20(1 - 0) Дж _ 60Дж; Q2 _ (1/3) - 32 - 20(8 -1) Дж _ 420 Дж.

 

Відтак:

Q2/Qi _ 420/60 _ 7,

тобто за другу секунду виділиться теплоти в сім разів більше, ніж за пер­шу.

3.4 Контрольна робота № 3 Таблиця варіантів

 

Варіант

 

 

Номери

задач

 

 

 

0

310

320

330

340

350

360

370

380

1

301

311

321

331

341

351

361

371

2

302

312

322

332

342

352

362

372

3

303

313

323

333

343

353

363

373

4

304

314

324

334

344

354

364

374

5

305

315

325

335

345

355

365

375

6

306

316

326

336

346

356

366

376

7

307

317

327

337

347

357

367

377

8

308

318

328

338

348

358

368

378

9

309

319

329

339

349

359

369

379

301.      Точкові заряди Qt _ 20 мкКл, Q2 _-10 мкКл знаходяться на відстані d _ 5 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці, яка віддалена на тх _ 3 см від першого й на r2 _ 4 см від другого заряду,

визначте також силу F, діючу в цій точці на точковий заряд Q _ 1 мкКл.

302.      Три однакових точкових заряди Qt _ Q2 _ Q3 _ 2 нКл знаходять­ся у вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами a _ 10 см. Ви­значити модуль і напрямок сили F , яка діє на один із зарядів з боку двох інших.

Два позитивних точкових заряди Q і 9Q закріплені на відстані d _ 100 см один від одного. Визначити, в якій точці на прямій, що прохо­дить через заряди, слід помістити третій заряд так, щоб він знаходився в рівновазі. Вказати, який знак повинен мати цей заряд для того, щоб рівновага була стійкою, якщо переміщення зарядів можливі тільки вздовж прямої, що проходить через закріплені заряди.304.     Дві однаково заряджені кульки підвішені в одній точці на нит-
ках
однакової довжини. При цьому нитки розійшлися на кут а. Кульки
занурюють в олію. Яка щільність р олії, якщо кут розбіжності ниток при
зануренні у масло залишається незмінним? Щільність матеріалу кульок

3 3

р0 _ 1,5 -10 кг/м , діелектрична проникність олії є _ 2,2.

305.   Чотири однакових зарядів Qt _ Q2 _ Q3 _ Q4 _ 40 нКл закріплені

у верхівках квадрата зі стороною a _ 10 см. Знайти силу F, яка діє на один з цих зарядів з боку решти трьох.

306.      Точкові заряди Qt _ 30 мкКл і Q2 _ -20 мкКл знаходяться на відстані d _ 20 см один від одного. Визначити напруженість електричного поля E в точці, яка віддалена від першого заряду на відстань тх _ 30 см, а від другого - на r2 _ 15 см.

307.      У верхівках правильного трикутника зі стороною a _10 см знаходяться заряди Qt _ 10 мкКл, Q2 _ 20 мкКл і Q3 _ 30 мкКл. Визначити

силу F, яка діє на заряд Qt з боку двох інших зарядів.

308.      У верхівках квадрата знаходяться однакові заряди QT _ Q2 _ Q3 _ Q4 _ 8 -10-10Кл. Який негативний заряд Q потрібно помістити в центрі квадрата, щоб сила взаємного відштовхування пози­тивних зарядів була урівноважена силою тяжіння від'ємного заряду?

309.      На відстані d _ 20 см знаходяться два точкових заряди: Qt _-50 нКл та Q2 _ 100 нКл. Визначити силу F, яка діє на заряд Q3 _-10 нКл, віддалений від обох зарядів на однакову відстань, яка до­рівнює d.

310.      Відстань d між двома точковими зарядами Qt _ 2 нКл та Q2 _ 4 нКл дорівнює 60 см. Визначити точку, в яку потрібно помістити третій заряд Q3 так, щоб система зарядів перебувала в рівновазі. Визначи­ти заряд Q3 та його знак. Стійкою або нестійкою буде рівновага?

311.      Тонкий стрижень довжиною l _ 20 см несе рівномірно розподі­лений заряд т _ 0,1 мкКл. Визначити напруженість E електричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці А, що лежить на осі стрижня на відстані a _ 20 см від його кінця.

312.      По тонкому півкільцю радіуса R _ 10 см рівномірно розподіле­ний заряд з лінійною щільністю т _ 1 мкКл/м. Визначити напруженість E електричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці О, що збі­гається з центром кільця.

313.   Тонке кільце несе розподілений заряд Q _ 0,2 мкКл. Визначити

напруженість Е електричного поля, яке створене розподіленим зарядом уточці А, рівновіддаленою від усіх точок кільця на відстань r _ 20 см. Ра­діус кільця R _ 10 см.

314.       Третина тонкого кільця радіуса R _ 10 см несе розподілений за­ряд Q _ 50 нКл. Визначити напруженість E електричного поля, яке ство­рене розподіленим зарядом у точці О, що збігається з центром кільця.

315.       Нескінченний тонкий стрижень, обмежений з одного боку, несе рівномірно розподілений заряд з лінійною щільністю т_ 0,5 мкКл/м. Ви­значити напруженість E електричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці А, що лежить на осі стрижня на відстані a _ 20 см від йо­го початку.

316.       По тонкому кільцю радіусом R _ 20 см рівномірно розподіле­ний з лінійною щільністю т _ 0,2 мкКл/м заряд. Визначити напруженість

E електричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці, що знаходиться на осі кільця на відстані h _ 2 R від центру.

317.       По тонкому півкільцю рівномірно розподілений заряд Q _ 20 мкКл з лінійною щільністю т_ 0,1 мкКл/м. Визначити напруже­ність E електричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці О, що збігається з центром кільця.

318.       Чверть тонкого кільця радіусом R _ 10 см несе рівномірно роз­поділений заряд Q _ 0, 05 мкКл. Визначити напруженість E електричного

поля, яке створене розподіленим зарядом у точці О, що збігається з центром кільця.

319.   По тонкому кільцю рівномірно розподілений заряд Q _ 10 нКл

з лінійною щільністю т _ 0, 01 мкКл/м . Визначити напруженість E елек­тричного поля, яке створене розподіленим зарядом у точці А, що лежить на осі кільця й віддаленої від його центру на відстань, рівну радіусу кіль­ця.

320.       Дві третини тонкого кільця радіусом R _ 10 см несуть рівно­мірно розподілений з лінійною щільністю т _ 0,2 мкКл/м заряд. Визначи­ти напруженість E електричного поля, яке створене розподіленим заря­дом у точці О, що збігається з центром кільця.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка