А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

404

414

424

434

444

454

464

474

5

405

415

425

435

445

455

465

475

6

406

416

426

436

446

456

466

476

7

407

417

427

437

447

457

437

477

8

408

418

428

438

448

458

468

478

9

409

419

429

439

449

459

469

479

401.   Нескінченно довгий дріт зі струмом I = 100 A зігнутий так, як
це показано на рис. 43. Визначити магнітну індукцію
B в точці О. Радіус
дуги
R = 10 см.

402.   Магнітний момент pm тонкого провідного кільця pm = 5 A - м .

Рисунок 44 - Рисунок до задачі № 402Визначити магнітну індукцію B в точці А, що знаходиться на осі кільця й віддаленої від точок кільця на відстань r = 20 см (рис. 44).

Рисунок 46 - Рисунок до задачі № 404


403.     
По двох схрещених під прямим кутом нескінченно довгих дро­тах течуть струми I та 21 (I = 100 A). Визначити магнітну індукцію B в точці А (рис. 45). Відстань d = 10 см.

404.      По нескінченно довгому дроту, що зігнувся так, як це показано на рис. 46, тече струм I = 200 A. Визначити магнітну індукцію B в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

405. По тонкому кільцю радіусом R = 20 см тече струм I =100 A. Визначити магнітну індукцію B на осі кільця в точці (рис. 47). Кут Р = 7і/3.Рисунок 48 - Рисунок до задачі № 406406. По двох нескінченно довгих дротах, які схрещені під прямим кутом, течуть струми I1 і I2 = 211 (I1 = 100 A). Визначити магнітну індук­цію B в точці А, яка рівновіддалена від проводів на відстань d = 10 см (рис. 48).

Рисунок 50 - Рисунок до задачі № 408


407.      
По нескінченно довгому дроту, який зігнувся так, як це показа­но на рис. 49, тече струм I = 200 A. Визначити магнітну індукцію B в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

408.       По тонкому кільцю тече струм I = 80 A. Визначити магнітну індукцію B в точці А, яка рівновіддалена від точок кільця на відстань r = 10 см (рис. 50). Кут а = % / 6.

409. По двох нескінченно довгих, прямих паралельних дротах течуть однакові струми I = 60 A. Визначити магнітну індукцію B в точці А (рис. 51), яка рівновіддалена від дротів на відстань d = 10 см. Кут р = т / 3.Рисунок 52 - Рисунок до задачі № 410410. Нескінченно довгий дріт зі струмом I = 50 A зігнутий так, як це показано на рис. 52. Визначити магнітну індукцію B в точці А, яка ле­жить на бісектрисі прямого кута на відстані d =10 см від його вершини.

411.      По двох паралельних дротах довжиною l = 3 м кожен течуть однакові струми I = 500 A. Відстань d між проводами дорівнює 10 см. Визначити силу F взаємодії проводів.

412.      По трьох паралельних прямих дротах, що знаходяться на одна­ковій відстані d = 20 см один від одного, течуть однакові струми I = 400 A. У двох проводах напрямки струмів збігаються. Обчислити для кожного з дротів відношення сили, що діє на нього, до його довжини.

413.      Квадратна дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим дротом так, що дві її сторони паралельні дроту. По рамці й прово­ду течуть однакові струми I = 200 A. Визначити силу F, що діє на рамку, якщо найближча до дроту сторона рамки знаходиться від нього на відста­ні, яка дорівнює її довжині.

414.      Коротка катушка площею поперечного перерізу S = 250 см2, що містить N = 500 витків дроту, по якому тече струм I = 5 A, поміщена в однорідне магнітне поле напруженістю H = 1000 А/м. Знайти: 1) магніт­ний момент pm катушки; 2) обертаючий момент М, що діє на катушку,

якщо вісь катушки складає кут ф = 30° з лініями поля.

415.      Тонкий дріт довжиною l = 20 см зігнутий у вигляді півкільця й поміщений в магнітне поле (B = 10 мТл) так, що площа півкільця перпен­дикулярна лініям магнітної індукції. По дроту пропустили струм I = 50 A. Визначити силу F , яка діє на дріт. Підвідні дроту спрямовані вздовж лі­ній магнітної індукції.

416.      Шини генератора довжиною l = 4 м знаходяться на відстані d = 10 см один від одного. Знайти силу взаємного відштовхування шин при короткому замиканні, якщо струм ^ з короткого замикання дорівнює

417.      5 кА.Квадратний контур зі стороною a = 10 см, по якому тече струм I = 50 A, вільно встановився в однорідному магнітному полі (B = 10 мТл). Визначити зміну АП потенційної енергії контуру при пово­роті навколо осі, що лежить в площині контуру, на кут & = 180°.

418.      Тонке провідне кільце зі струмом I = 40 A поміщено в одно­рідне магнітне поле (B = 80 мТл). Площина кільця перпендикулярна ліні­ям магнітної індукції. Радіус R кільця дорівнює 20 см. Знайти силу F, яка розтягує кільце.

419.      Квадратна рамка з тонкого дроту зі стороною a = 10 см може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що збігається з однією зі сторін. Маса m рамки дорівнює 20 г. Рамку помістили в однорідне маг­нітне поле (B = 0,1 Тл), спрямоване вертикально вгору. Визначити кут а, на який відхилилася рамка від вертикалі, коли по ній пропустили струм

I=10 A.

420.      По витку, який має форму кола радіусом R = 5 см, тече струм I = 20 A. Виток розташований в однорідному магнітному полі (B = 40 мТл) так, що нормаль до площини контуру складає кут & = т /6 з вектором B . Визначити зміну АП потенційної енергії контуру при його повороті на кут ф = т /2 в напрямку збільшення кута &.

421.      По тонкому кільцю радіусом R = 10 см рівномірно розподіле­ний заряд з лінійною щільністю т = 50 нКл/м. Кільце обертається щодо осі, перпендикулярної площини кільця й проходить через його центр, з

частотою n = 10 є-1. Визначити магнітний момент pm, обумовлений обер­танням кільця.

422.      Диск радіусом R = 8 см несе рівномірно розподілений по по­верхні заряд (а = 100 нКл/м ). Визначити магнітний момент pm, обумов­лений обертанням диска, щодо осі, що проходить через його центр і пер­пендикулярну площину диска. Кутова швидкість обертання диска ю = 60 рад/с.

423.      Стрижень довжиною l = 20 см заряджений рівномірно розподі­леним зарядом з лінійною щільністю т = 0,2 мкКл/м. Стрижень оберта­ється з частотою n = 10 є-1 відносно осі, перпендикулярної стрижню й проходить через його кінець. Визначити магнітний момент pm , обумовле­ний обертанням стрижня.

424.   Протон рухається по колу радіусом R = 0,5 см з лінійною

швидкістю и = 106 м/с. Визначити магнітний момент pm, створюваний

еквівалентним круговим струмом.

425.     Тонке кільце радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілений
заряд
Q = 80 нКл. Кільце обертається з кутовою швидкістю ю = 50 рад/свідносно осі, що збігається з одним із діаметрів кільця. Знайти магнітний момент pm , обумовлений обертанням кільця.

426.      Заряд Q = 0,1 мкКл рівномірно розподілений по стрижню дов­жиною l = 50 см . Стрижень обертається з кутовою швидкістю ю = 20 рад/с відносно осі, яка перпендикулярна стрижню й проходить че­рез його середину. Знайти магнітний момент pm , обумовлений обертан­ням стрижня.

427.      Електрон в атомі водню рухається навколо ядра (протона) по колу радіусом R = 53 пм. Визначити магнітний момент pm еквівалентного

кругового струму.

428.      Суцільний циліндр радіусом R = 4 см і висотою h = 15 см несе рівномірно розподілений за обсягом заряд (р = 0,1 мкКл/м ). Циліндр

обертається з частотою n = 10 є-1 відносно осі, що збігається з його гео­метричною віссю. Знайти магнітний момент pm циліндра, обумовлений

його обертанням.

429.      По поверхні диска радіусом R = 15 см рівномірно розподілений заряд Q = 0, 2 мкКл . Диск обертається з кутовою швидкістю ю = 30 рад/с відносно осі, яка перпендикулярна площині диска й проходить через його центр. Визначити магнітний момент pm , обумовлений обертанням диска.

430.      По тонкому стрижню довжиною l = 40 см рівномірно розподі­лений заряд Q = 60 нКл. Стрижень обертається з частотою n = 12 є-1 від­носно осі, яка перпендикулярна стрижню й проходить через стрижень на відстані a = l /3 від одного з його кінців. Визначити магнітний момент pm,

обумовлений обертанням стрижня.

431.      Два іона різних мас з однаковими зарядами влетіли в однорідне магнітне поле, стали рухатися по колу радіусами R1 = 3 см та R2 = 1,73 см. Визначити відношення мас іонів, якщо вони пройшли одна­кову прискорюючу різницю потенціалів.

432.      Однозарядний іон натрію пройшов прискорюючу різницю по­тенціалів U = 1 кВ і влетів перпендикулярно лініям магнітної індукції в однорідне поле (B = 0,5 Тл). Визначити відносну атомну масу А іона, як­що він описав коло радіусом R = 4,37 см.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка