А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

433.      Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і, влетівши в однорідне магнітне поле B = 4,7 мТл, став руха­тися по гвинтовій лінії з кроком h = 6 см . Визначити радіус R гвинтової лінії.

Альфа-частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і, потрапивши в однорідне магнітне поле, почала рухатися погвинтовій лінії радіусом R = 1см та кроком h = 4 см. Визначити магнітну індукцію В поля.

435.      Заряджена частинка пройшла прискорюючу різницю потен­ціалів U = 100 В і, влетівши в однорідне магнітне поле (B = 0,1 Тл), поча­ла рухатися по гвинтовій лінії з кроком h = 6,5 см і радіусом R = 1 см. Визначити відношення заряду частинки до її маси.

436.      Електрон влетів в однорідне магнітне поле (B = 200 мТл) пер­пендикулярно лініям магнітної індукції. Визначити силу еквівалентного кругового струму IeKe, який створений рухом електрона в магнітному по­лі.

437.      Протон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і влетів в однорідне магнітне поле (B = 20 мТл) під кутом а = 30° до ліній магнітної індукції. Визначити крок h та радіус R гвинтової лінії, по якій буде рухатися протон в магнітному полі.

438.      Альфа-частинка, пройшовши прискорюючу різницю потен­ціалів U почала рухатися в однорідному магнітному полі (B = 50 мТл) по гвинтовій лінії з кроком h = 5 см та радіусом R = 1 см. Визначити приско­рюючу різницю потенціалів, яку пройшла альфа-частинки.

439.      Іон з кінетичною енергією T = 1 кеВ потрапив в однорідне маг­нітне поле (B = 21 мТл) й став рухатися по колу. Визначити магнітний момент pm еквівалентного кругового струму.

440.      Іон, потрапивши в магнітне поле ( B = 0, 01 Тл ), став рухатися по колу. Визначити кінетичну енергію Т (в еВ) іона, якщо магнітний мо­мент pm еквівалентного кругового струму дорівнює 1,6 -10    А м .

441.      Протон влетів у схрещені під кутом а =120° магнітне (B = 50 мТл) та електричне (E = 20 кВ/м) поля. Визначити прискорення

a протона, якщо його швидкість V (V = 4 -105м/с) перпендикулярна век­торах E і B.

442.      Іон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 645 В , влетів в схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (B = 1,5 мТл) та електричне (E = 200 В/м) поля. Визначити відношення заряду іона до йо­го маси, якщо іон в цих полях рухається прямолінійно.

443.      Альфа-частинка влетіла в схрещені під прямим кутом магнітн е (B = 5 мТл) та електричне (Е = 30 кВ/м) поля. Визначити прискорення а

альфа-частинки, якщо її швидкість V (V = 2 -106 м/с) перпендикулярна

векторам B і E, причому сили, що діють з боку цих полів, протинаправ-лені.

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 1,2 кВ, потрапив у схрещені під прямим кутом однорідні магнітне йелектричне поля. Визначити напруженість E електричного поля, якщо магнітна індукція B поля дорівнює 6 мТл.

445.      Однорідні магнітне (B = 2,5 мТл) та електричне (E = 10 кВ/м) поля схрещені під прямим кутом. Електрон, швидкість и якого дорівнює

4 -106 м/с, влітає в ці поля так, що сили, які діють на нього з боку магніт­ного та електричного полів, співнапрямлені. Визначити прискорення a електрона.

446.      Однозарядний іон літію масою m = 7 а.о.м. пройшов приско­рюючу різницю потенціалів U = 300 В і влетів у схрещені під прямим ку­т ом однорідні магнітне та електричне поля. Визначити магнітну індукцію B поля, якщо траєкторія іона в схрещених полях прямолінійна. Напруже­ність E електричного поля дорівнює 2 кВ/м.

447.      Альфа-частинки, що має швидкість и = 2 Мм/с, влітає під ку­том а = 30° до співнапрямленого магнітного (B = 1 мТл) й електричного (E = 1 кВ/м) полям. Визначити прискорення а альфа-частинки.

448.      Протон пройшов деяку прискорюючу різницю потенціалів U і влетів у схрещені під прямим кутом однорідні поля: магнітне (B = 5 мТл) та електричне ( E = 20 кВ/м ). Визначити різницю потенціалів U , якщо протон в схрещених полях рухається прямолінійно.

449.      Магнітне (B = 2 мТл) та електричне (E = 1,6 кВ/м) поля спів-напрямлені. Перпендикулярно до векторів B та E влітає електрон зі швидкістю и = 0,8 Мм/с. Визначити прискорення a електрона.

450.      У схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (H = 1 МА/м) та електричне (E = 50 кВ/м) поля влетів іон. При якій шви­дкості v іона (по модулю і напрямку) він буде рухатися в схрещених по­лях прямолінійно?

451.      Плоский контур площею S = 20 см знаходиться в однорідно­му магнітному полі (B = 0,03 Тл). Визначити магнітний потік Ф, що пронизує контур, якщо площина його складає кут ф = 60° з напрямком ліній індукції.

452.      Магнітний потік Ф крізь перетин соленоїда дорівнює 50 мкВб. Довжина соленоїда l = 50 см. Знайти магнітний момент pm соленоїда, як­що його витки щільно прилягають один до одного.

453.      У середній частині соленоїда, що містить n = 8 витків/см, по­міщений кругової виток діаметром d = 4 см. Площина витка розташована під кутом ф = 60° до осі соленоїда. Визначити магнітний потік Ф, що

пронизує виток, якщо по обмотці соленоїда тече струм I = 1 A.

На довгий картонний каркас діаметром d = 5 см укладена од­ношарова обмотка (виток до витка) з дроту діаметром d = 0,2 мм. Визна­чити магнітний потік Ф, який створений таким соленоїдом при силі стру­му I = 0,5 A.

455.      Квадратний контур зі стороною a = 10 см, в якому тече струм I = 6 A, знаходиться в магнітному полі ( B = 0,8 Тл) під кутом а = 50° до ліній індукції. Яку роботу А потрібно зробити, щоб при незмінній силі струму в контурі змінити його форму на коло?

456.      Плоский контур зі струмом I = 5 A вільно встановився в одно­рідному магнітному полі (B = 0,4 Тл). Площа контуру S = 200 см . Під­тримуючи струм у контурі незмінним, його повернули щодо осі, що ле­жить в площині контуру, на кут а = 40° . Визначити виконану при цьому роботу А.

457.      Виток, в якому підтримується постійна сила струму I = 60 A, вільно встановився в однорідному магнітному полі (B = 20 мТл). Діаметр витка d = 10 см. Яку роботу А потрібно зробити для того, щоб повернути виток щодо осі, яка збігається з діаметром, на кут а = п / 3?

458.      В однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній ін­дукції розташований плоский контур площею S = 100 см2. Підтримуючи в контурі постійну силу струму I = 50 A, його перемістили з поля в область простору, де поле відсутнє. Визначити магнітну індукцію В поля, якщо при переміщенні контуру була здійснена робота A = 0,4 Дж.

459.      Плоский контур зі струмом I = 50 A розташований в однорід­ному магнітному полі (B = 0,6 Тл) так, що нормаль до контуру перпенди­кулярна лініям магнітної індукції. Площа контуру S = 200 см2. Визначити роботу, що здійснюються силами поля при повільному повороті контуру близько осі, що лежить в площині контуру, на кут а = 30°.

460.      Визначити магнітний потік Ф, який пронизує соленоїд, якщо його довжина l = 50 см і магнітний момент pm = 0,4 Вб.

461.      В однорідному магнітному полі (B = 0,1 Тл) рівномірно з час­тотою n = 5 є-1 обертається стрижень довжиною l = 50 см так, що площи­на його обертання перпендикулярна лініям напруженості, а вісь обертання проходить через один з його кінців. Визначити індуковану на кінцях стрижня різницю потенціалів U .

462.      В однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,5 Тл оберта­ється з частотою n = 10 є-1 стрижень довжиною l = 20 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції й проходить через один з кінців стрижня пер­пендикулярно його осі. Визначити різницю потенціалів U на кінцях стрижня.

У дротяне кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили  прямий  магніт.  При  цьому  по  ланцюгу  пройшов зарядQ = 50 мкКл. Визначити зміну магнітного потоку АФ через кільце, якщо опір ланцюга гальванометра R = 10 Ом.

464.      Тонкий мідний дріт масою m = 5 г зігнутий у вигляді квадрата, і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (B = 0,2 Тл) так, що його площина перпендикулярна до ліній поля. Ви­значити заряд Q , який потече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

465.      Рамка з дроту опором R = 0,04 Ом рівномірно обертається в однорідному магнітному полі ( B = 0, 06 Тл ). Вісь обертання лежить в площині рамки й перпендикулярна до ліній індукції. Площа рамки S = 200 см2. Визначити заряд Q, який потече по рамці при зміні кута між нормаллю до рамки й лініями індукції: 1) від 0 до 45°; 2) від 45 до 90°.

466.      Дротяний виток діаметром D = 5 см й опором R = 0,02 Ом зна­ходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,3 Тл). Площина витка складає кут ф = 40° з лініями індукції. Який заряд Q протече по витку при вимиканні магнітного поля?

467.      Рамка, яка містить N = 200 витків тонкого дроту, може вільно обертатися щодо осі, що лежить в площині рамки. Площа рамки

S = 50 см2. Вісь рамки перпендикулярна до ліній індукції однорідного магнітного поля (B = 0,05 Тл). Визначити максимальну ЕРС £max, яка ін­дукується в рамці при її обертанні з частотою n = 40 є-1.

4 6 8 . Прямий провідний стрижень довжиною l = 40 см знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,1 Тл). Кінці стрижня замкнуті гнучким дротом, який знаходиться поза полем. Опір всього ланцюга R = 0,5 Ом. Яка потужність Р буде потрібно для рівномірного переміщен­ня стрижня перпендикулярно лініям магнітної індукції зі швидкістю и = 10 м/с?

469.      Дротяний контур площею S = 500 см2 і опором R = 0,1 Ом рів­номірно обертається в однорідному магнітному полі ( B = 0,5 Тл ). Вісь обертання лежить в площині кільця й перпендикулярна лініям магнітної індукції. Визначити максимальну потужність Pmax необхідну для обертан­ня контуру з кутовою швидкістю <$ = 50 рад/с.

470.      Кільце з мідного дроту масою m =10 г поміщено в однорідне магнітне поле (B = 0,5 Тл) так, що площина кільця складає кут р = 60° з лініями магнітної індукції. Визначити заряд Q , який пройде по кільцю, якщо зняти магнітне поле.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка