А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

471.      Соленоїд перетином S = 10 см2 містить N = 103 витків. При силі струму I = 5 A магнітна індукція В поля всередині соленоїда дорівнює 0,05 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.На картонний каркас довжиною l = 0,8 м та діаметром D = 4 см намотаний в один шар провід діаметром d = 0, 25 мм так, що витки щіль­но прилягають один до одного. Обчислити індуктивність L отриманого соленоїда.

472.      Катушка, що намотана на магнітний циліндричний каркас, має N = 250 витків та індуктивність L1 = 36 мГн. Щоб збільшити індуктив­ність катушки до L2 = 100 мГн, обмотку катушки зняли й замінили обмо­ткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина катушки залишилася колишньою. Скільки витків виявилося в катушці після пере­мотування?

473.      Індуктивність L соленоїда, намотаного в один шар на немагніт­ний каркас, дорівнює 0,5 мГн. Довжина l соленоїда дорівнює 0,6 м, діаметр D = 2 см. Визначити ставлення n числа витків соленоїда до його довжини.

474.      Соленоїд містить N = 800 витків. Перетин сердечника (з немаг­нітного матеріалу) S = 10 см . По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією B = 8 мТл. Визначити середнє значення ЕРС (єs) самоіндукції,

яка виникає на затискачах соленоїда, якщо сила струму зменшується практично до нуля за час At = 0,8 мс.

476.      По катушці індуктивністю L = 8 мкГн тече струм I = 6 A. Ви­значити середнє значення ЕРС (є s) самоіндукції, що виникає в контурі,

якщо сила струму зміниться практично до нуля за час At = 5 мс.

477.      В електричному ланцюзі, що містить резистор опором R = 20 Ом і катушку індуктивністю L = 0,06 Гн, тече струм I = 20 A. Ви­значити силу струму I в ланцюзі через At = 0,2 мс після її розмикання.

478.      Ланцюг складається з катушки індуктивністю L = 0,1 Гн і дже­рела струму. Джерело струму відключили, не розриваючи ланцюга. Час, через який сила струму зменшиться до 0,001 первісного значення, дорів­нює t = 0,07 є. Визначити опір катушки.

479.      Джерело струму замкнули на катушку опором R = 10 Ом та ін­дуктивністю L = 0,2 Гн. Через якийсь час сила струму в ланцюзі спіткає 50 % максимального значення?

Джерело струму замкнули на катушці опором R = 20 Ом . Через час t = 0,1 є струм І в катушці досягла 0,95 граничного значення. Визна­чити індуктивність L катушки.5 ОПТИКА

 

 

5.1 Основні формули

 

 

Швидкість світу в середовищі:X = c / n,


(5де с - швидкість світу у вакуумі;

n - показник заломлення середовища.

Оптична довжина шляху світлової хвилі:L = nl,


(5де l - геометрична довжина шляху світлової хвилі в середовищі з показником заломлення n.

Оптична різниця ходу двох світлових хвиль:

 

(5.3)

 

Залежність різниці фаз від оптичної різниці ходу світлових хвиль:

 

АФ = —А, (5 X

 

де X - довжина світлової хвилі.

Умова максимального посилення світла під час інтерференції:А = ± *X = 0,1, 2,...)


(5.5)Умова максимального послаблення світла:

 

А = ± (2* +1)|. (5.6)

Оптична різниця ходу світлових хвиль, що виникає при відображен­ні монохроматичного світла від тонкої плівки:

(5.7)А


2^n cos i2 ±


2


(5.8)де d - товщина плівки;

n - показник заломлення плівки;

11  - кут падіння;

12  - кут заломлення світла в плівці.

Радіус світлих кілець Ньютона у відбитому світлі:

 

r* =у/(2к-1)RX/2 ;                            = 1, 2, 3,...), (5.9)

 

де к — номер кільця; R - радіус кривизни.

Радіус темних кілець Ньютона у відбитому світлі:

 

rk =4hRX. (5.10)

 

Кут ф відхилення променів, який відповідає максимуму (світла сму­га) при дифракції на одній щілини, визначається з умови:

 

a sin ф = (2k + 1)Х/2;                       (k = 0, 1, 2,...), (5.11)

 

де а - ширина щілини;

к — порядковий номер максимуму.

Кут ф відхилення променів, який відповідає максимуму (світла сму­га) при дифракції світла на дифракційній гратці, визначається з умови:

 

d sin ф = ±кХ;                                     = 0, 1, 2,...), (5.12)

 

де d - період дифракційної гратки. Роздільна здатність дифракційної гратки:

 

R = X / АХ = кЛ^, (5.13)

 

де АХ - найменша різниця довжин хвиль двох сусідніх спектральних ліній (X и Х +АХ), при якій ці лінії можуть бути видні окремо в спектрі, отриманий за допомогою даної гратки;

N - повне число щілин гратки.

Формула Вульфа - Бреггов:

 

2d sin Є = кХ, (5.14)

 

де 6 - кут ковзання (кут між напрямком паралельного пучка рентге­нівського випромінювання, що падає на кристал, і атомною площиною у кристалі);

d - відстань між атомними площинами кристала. Закон Брюстера:tg Є В = n2b


157

(5.15)де є в - кут падіння, при якому промінь, який відбився від діелек­трика повністю поляризований;

n21 - відносний показник заломлення другого середовища віднос­но першого.

Закон Малюса:

 

I = I0cos а, (5.16)

 

де I0 - інтенсивність плоскополяризованого світла, яке падає на аналізатор;

I - інтенсивність цього світла після аналізатора;

а - кут між напрямком коливань електричного вектора світла, яке падає на аналізатор, і площиною пропускання аналізатора (якщо коливан­ня електричного вектора світла, що падає, збігаються з цією площиною, то аналізатор пропускає даний світло без ослаблення).

Кут повороту площини поляризації монохроматичного світла під час проходження через оптично активну речовину:

а ) у твердих тілах:

ф = аd, (5.17) а - постійна обертання;

- довжина шляху, пройденого світлом в оптично активній речо-в розчинах:

ф = [а^, (5.18) де [а] - питоме обертання;

р - масова концентрація оптично активної речовини в розчині. Взаємозв'язок маси й енергії релятивістської частки:

E = J^==^L=, (5.19) де E0 = mc1 - енергія спокою частинки.

Р - швидкість частинки, яка виражена в частках швидкості світла (Р = и / c).

c - швидкість світла у вакуумі;m - маса частинки.

Повна енергія вільної частинки:

 

E = E0 + T, (5.20)

 

де Т - кінетична енергія релятивістської частинки. Кінетична енергія релятивістської частинки:T = E0


1

л/1-Р1


-1


(5.Імпульс релятивістської частинки:
p = ,  m<) V                                        або


 

 

 

p = mc


 

 

Р


 

 

 

(5.Зв'язок між повною енергією та імпульсом релятивістської частинки:

 

E2 = E02 + (pc)2. (5.23)

 

Закон Стефана - Больцмана:

 

Re = aT4, (5.24)

 

де Re - енергетична світність (випроміненість) абсолютно чорного

тіла;

а - постійна Стефана - Больцмана;

Т - термодинамічна температура Кельвіна.

Закон зсуву Віна:

 

Х m = b / T, (5.25)

де X m - довжина хвилі, на яку припадає максимум енергії випромі­нювання;

b - постійна Віна. Енергія фотона:

 

є = hv     або       є = Йсе>, (5.26)

 

де h - постійна Планка;

h - постійна Планка, поділена на 2л;

v - частота фотона;со - циклічна частота. Імпульс фотона:

 

p = h / X, (5.27)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка