А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

669.     Обчислити за теорією Дебая теплоємність цинку масою m = 100 г при температурі Т = 10 К. Прийняти для цинку характеристичну температуру Дебая Оd = 300 К і вважати умову Т « ОD виконаною.

670.     Визначити частку вільних електронів в металі при температурі Т = 0 К, енергії є яких укладені в інтервалі значень від 1/2 єmax до zmax.

671.     Германієвий кристал, ширина ДЕ забороненої зони в якому до­рівнює 0,72 еВ, нагрівають від температури t1 = 0°C до температури

t2 = 15° C. У скільки разів зросте його питома провідність?

673.     При нагріванні кремнієвого кристала від температури t1 = 0° до температури t2 = 10° C його питома провідність зростає в 2,28 рази. За на­веденими даними визначити ширину ДЕ забороненої зони кристала крем­нію.

674.     p-n- перехід знаходиться під зворотною напругою U = 0,1 В. Його опір R1 = 692 Ом. Який опір R2 переходу при прямій напрузі?

675.     Метали літій і цинк приводять у зіткнення один з одним при температурі Т = 0 К. На скільки зміниться концентрація електронів про­відності в цинку? Який з цих металів буде мати більш високий потенціал?

676.     Опір R1 р - n - переходу, що знаходиться під прямою напругою U = 1 В, дорівнює 10 Ом. Визначити опір R2 переходу при зворотній на­прузі.

677.     Знайти мінімальну енергію Wmin необхідну для утворення пари електрон - дірка в кристалі CaAs, якщо його питома провідність у зміню­ється в 10 разів при зміні температури від 20 до 3 °C.

678.     Опір R1 кристалу PbS при температурі t1 = 20° С дорівнює

104 Ом. Визначити його опір R2 при температурі t2 = 80° С.

679.     Яке значення енергії Фермі єf у електронів провідності двохва-лентної міді? Висловити енергію Фермі в джоулях і електрон-вольтах.

Пряма напруга U, прикладена до р-n -переходу, дорівнює 2 В. У скільки разів зросте сила струму через перехід, якщо змінити темпера­туру від Т1 = 300 К до Т2 = 273 К?ДОДАТОК А


Таблиця А1 - Основні фізичні постійні (округлені значення)

 

Фізична стала

Позначення

Значення

Нормальне прискорення вільного падіння

g

9,81 м/с2

Гравітаційна стала

G

6,67-10—пм3/(кг - с2)

Постійна Авогадро

Na

6,02 -1023моль—1

Молярна газова постійна

R

8,31 Дж/(моль - К)

Стандартний   об'єм (молярний об'єм ідеального газу під час но­рмальних умов)

Vm

22,4 -10—3 м3/моль

Постійна Больцмана

k

1,38 -10—23 Дж/К

Елементарний заряд

е

1,60 -10—19Кл

Швидкість світла у вакуумі

с

3,00 -108м/с

Постійна Стефана-Больцмана

о

5,67 -10—8Вт/(м2 - К4)

Постійна закону зміщення Віна

b

2,90-10—3м - К

Постійна Планка

h

h

6,63-10—34Дж - с 1,05-10—34Дж - с

Стала Ридберга

R

1,10-107м—1

Радіус Бора

а

0,529 -10—10м

Комптонівська   довжина хвилі електрона

A

2,43-10—12м

Магнетон Бора

H B

0,927 -10—23А - м2

Енергія іонізації атома водню

Ei

2,18-10—18Дж (13,6 еВ)

Атомна одиниця маси

а.о.м.

1,660 -10—27кг

Електрична постійна

є0

8,85 -10—12Ф/м

Магнітна константа

^0

4тг-10—7Гн/мМаса Землі

5,98 -1024кг

Радіус Сонця

6,95-108м

Маса Сонця

1,98 -1030кг

Радіус Місяця

1,74-106м

Маса Місяця

7,33 -1022кг

Відстань від центру Землі до центру Сонця

1,49-1011м

Відстань від центру Землі до центру Місяця

3,84-108м
Метал

Питомий опір, Ом - м

Метал

Питомий опір, Ом - м

Залізо

9,8-10—8

Ніхром

1,1-10—6

Мідь

1,7-10—8

Срібло

1,6-10—8
1              2 3

4               5 6

Гелій

3He 2Ие

3,01605 4,00260

Вуглець

6C

13c 6C

12,00000 13,00335

Літій

36          Li

37          Li

6,01513 7,01601

Азот

 

14,00307

Кисень

8O 8O

15,99491 16,99913

 

 

 


1                     І        2        І       3       І     4     І 5

Електрична напру­га, електричний потенціал, різниця електричних по­тенціалів, ЕРС

L2MT-3i-1

вольт

В

м2 • кг • с 3 • А 1

Магнітний потік

L2MT-2i-1

вебер

Вб

м2 • кг • с-2 • А-1

Магнітна індукція

MT-2i-1

тесла

Тл

кг • с-2 • А-1

Індуктивність вза­ємна індуктив.

L2MT-2i-2

генри

Гн

м2 • кг • с-2 • А-2

Світовий потік

J

люмен

лм

кд • ср

Освітленість

L-2J

люкс

лк

м-2 • кд • ср

Активність ізо­топу, (активність у радіоактивному джерелі)

T-1

беккерель

Бк

с-1

Поглинена доза випромінювання

L2i-2

грей

Гр

м2 • с-2

 

Примітки:

1.        Окрім температури Кельвіна (позначення Т) допускається засто­совувати також температуру Цельсія (t °), визначається виразом t ° = T - T0,

де T0 = 273,15 К. Температура Кельвіна виражається в кельвінах, темпера­тура Цельсія - в градусах Цельсія (міжнародне й російське °С). За розмі­ром градус Цельсія дорівнює Кельвіну.

2.        Інтервал чи різницю температур Кельвіна виражають у кельвінах. Інтервал чи різницю температур Цельсія допускається висловлювати як в кельвінах, так і в градусах Цельсія.

Таблиця А19 - Множники й приставки для утворення десяткових кратних і часткових одиниць та їх найменування

 

Приставка

 

Приставка

 

Найменуван­ня

Позна­чення

Множник

Найменува-ня

Позна­чення

Множник

1

2

3

4

5

6

екса

Е

1018

деци

д

ю-1

пета

П

1015

санті

с

10-2

тера

Т

1012

міллі

м

10-31

2

3

4

5

6

гіга

Г

109

мікро

мк

10-6

мега

М

106

нано

н

10-9

кіло

к

103

піко

п

10-12

гекто

г

102

фемто

ф

10-15

дека

да

101

атто

а

10-18

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна

1.      Физика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей вузов (включая сельскохозяйственные вузы) / А. А. Воробьев, В. П. Иванов, В. Г. Кондакова, А. Г. Чертов - М.: Высш. шк., 1987. - 208 с.: ил.

2.      Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. -М.: Наука, 1979.

3.      Детлаф А. А., Яворский Б. М., Милковская Л. Б. Курс физики. -М.: Висша школа, 1973-1979. - Т. 1, 2, 3.

4.      Зисман Г. А., Тодес О. М. Курс общей физики. - М.: Наука, 1972­1974. - Т. 1, 2, 3.

5.      Савельев И. В. Курс общей физики. - М.: Наука, 1977-1979.- X 1,

2, 3

6.      Трофимова Т. И. Курс физики. - М.: Висшая школа, 1985.

7.      Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике. - М.: Висшая школа, 1981.

8.      Фирганг Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей физике. - М.: Высшая школа, 1977.

9.      Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика проведения упражнений по физике во втузе. - 3-е изд. - перераб. и доп. - М.: Висшая школа, 1981.

Додаткова

10.       Калашников С. Г. Електричество. - М.: Наука, 1977.

11.     Кикоин И. К., Кикоин А. К. Молекулярная физика. - М.: Наука,

1976.

12.     Матвеев А. Н. Механика и теория относительности. - М.: Висшая школа, 1976 -1986.

13.     Матвеев А. Н. Молекулярная физика. - М.: Висшая школа, 1981.

14.     Матвеев А. Н. Электродинамика. - М.: Висшая школа, 1980.

15.     Сена Л. А. Единицы фзических величин и их размерности. М.:-

Наука, 1977.

16.     Сивухин Д. В. Общий курс физики. - М.: Наука, 1977-1980, Т. 1,

2, 3, 4..

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка