А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

162.      Яка робота A буде здійснена силами гравітаційного поля при падінні на Землю тіла масою m = 2 кг: 1) з висоти h = 1000 км; 2) з нескін­ченності?

163.      З нескінченності на поверхню Землі падає метеорит масою m = 30 кг. Визначити роботу А, яка при цьому буде здійснена силами гра­вітаційного поля Землі. Прискорення вільного падіння g біля поверхні Землі та її радіус R вважати відомими.

164.      З поверхні Землі вертикально вгору випущена ракета зі швидкі­стю и = 5 км/с. На яку висоту вона підніметься?

165.          По коловій орбіті навколо Землі обертається супутник з періодом T = 90 хв. Визначити висоту супутника. Прискорення вільного падіння g біля поверхні Землі та її радіус R вважати відомими.

166.      На якій відстані від центру Землі знаходиться точка, в якій на­пруженість сумарного гравітаційного поля Землі й Місяця дорівнює ну­лю? Прийняти, що маса Землі в 81 разів більше маси Місяця і, що відстань від центру Землі до центру Місяця дорівнює 60 радіусів Землі.

167.      Супутник обертається навколо Землі по коловій орбіті на висоті h = 520 км. Визначити період обертання супутника. Прискорення вільно­го падіння біля поверхні Землі та її радіус R вважати відомими.

168.      Визначити лінійну й кутову швидкості супутника Землі зверта­ється по коловій орбіті на висоті h = 1000 км. Прискорення вільного па­діння біля поверхні Землі та її радіус R вважати відомими.

169.      Яка маса Землі, якщо відомо, що Місяць протягом року робить 13 обертань навколо Землі й відстань від Землі до Місяця дорівнює

3,84 -108 м?

У скільки разів середня щільність земної речовини відрізняється від середньої щільності місячного? Прийняти, що радіус R3 Землі в 390разів більше радіуса RM Місяця й вага тіла на Місяці в 6 разів менше ваги тіла на Землі.

171.      На стрижні довжиною l = 30 см укріплені два однакових тягар­ця: один - в середині стрижня, інший на одному з його кінців. Стрижень з вантажами коливається навколо горизонтальної осі, що проходить через вільний кінець стрижня. Визначити наведену довжину L й період Т прос­тих гармонійних коливань даного фізичного маятника. Масою стрижня знехтувати.

172.      Точка бере участь одночасно у двох взаємно перпендикулярних коливаннях, рівняння яких x = A1 sin G1t та y = A2 cos <G2t, де A1 = 8 см,

A2 = 4 см, ю1 = ce>2 = 2 c-1. Написати рівняння траєкторії й побудувати її. Показати напрямок руху точки.

173.   Точка здійснює прості гармонічні коливання, рівняння яких

x = A sin Ш, де А = 5 см, се> = 2 c-1. У момент часу, коли точка мала поте­нційну енергію П = 0,1 мДж, на неї діяла сила F = 5 мН, що повертає до положення рівноваги. Знайти цей момент часу t.

174.      Визначити частоту v простих гармонійних коливань диска ра­діусом R = 20 см навколо горизонтальної осі, що проходить через середи­ну радіуса диска перпендикулярно його площині.

175.      Визначити період Т простих гармонійних коливань диска ра­діусом R = 40 см навколо горизонтальної осі, що проходить через твірну диска.

176.      Визначити період Т коливань математичного маятника, якщо його модуль максимального переміщення A r=18 см і максимальна швидкість       =16 см/с.

177.      Матеріальна точка здійснює прості гармонійні коливання так, що в початковий момент часу зміщення  x0 4  см, а швидкість

и0= 10 см/с. Визначити амплітуду А й початкову фазу ф0 коливань,

якщо їх період T = 2 с.

178.      Складаються два коливання однакового напрямку й однакового періоду:   x1 = Aj sin G1t   та   x2 = A2 sin Go2(t + т),   де   A1 = A2 = 3 см,

ю1 = go2 = 7ic_1, т = 0,5 с. Визначити амплітуду А й початкову фазу ф0 ре­зультуючого коливання. Написати його рівняння. Побудувати векторну діаграму для моменту часу t = 0.

На гладенькому горизонтальному столі лежить куля масою М = 200 г, прикріплена до горизонтально розташованої легкої пружини з жорсткістю k =500 Н/м. У кулю потрапляє куля масою m =10 г, що летить зі швидкістю и =300 м/с, і застряє в ньому. Нехтуючи переміщенням кулі під час удару й опором повітря, визначити амплітуду А та період Т коли­вань кулі.180. Кулька масою m = 60 г коливається з періодом T = 2 с. У почат­ковий момент часу зміщення кульки х0 = 4,0 см і вона має енергію Е = 0,02 Дж. Записати рівняння простого гармонійного коливання кульки й закон зміни сили, що повертає кульку до положення рівноваги, з часом.2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА

 

 

2.1 Основні формули

 

Кількість речовини (кількість речовини - число структурних елемен­тів (молекул, атомів, іонів і т. п.), які містяться в тілі або системі. Кіль­кість речовини виражається в молях. Моль дорівнює кількості речовини системи, що містить стільки ж структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012 кг) тіла (системи):

 

v = N / Na, (2.1)

 

де N - кількість структурних елементів (молекул, атомів, іонів і т.п.), що складають тіло (систему);

NA - постійна Авогадро (NA = 6,02 • 1023 моль Молярна маса речовини:

 

M = m / v, (2.2)

 

де m маса однорідного тіла (системи); v - кількість речовини цього тіла. Відносна молекулярна маса речовини:

 

Mr =ZпгАг і, (2.3)

 

де ni - число атомів i -го хімічного елемента, що входять до складу молекули даної речовини;

Ar i - відносна атомна маса цього елемента.

Відносні атомні маси наведені у таблиці Д. І. Менделєєва (див. та­кож табл. 14 додатка).

Зв'язок молярної маси М з відносною молекулярною масою речови­ни:

 

M = Mrk, (2.4)

 

де k = 10  кг/моль.

Кількість речовини суміші газів:

v = v1 +v2 +... + vn = N1/Na + N2/Na+... + К /Nav =


m1   , m2

M1 M2


+ ... +


m

Mn


(2.5)де vi, Ni, mi, Mi - відповідно кількість речовини, число молекул, ма­са, молярна маса i -го компонента суміші.

Рівняння Менделєєва - Клапейрона (рівняння стану ідеального газу):pV

M

RT = vRT,


(2.6)де m - маса газу;

M - молярна маса газу;

R - молярна газова постійна;

v - кількість речовини;

T - термодинамічна температура.

Досвідчені газові закони, що є окремими випадками рівняння Мен­делєєва - Клапейрона для ізопроцесів:

а) закон Бойля - Маріотта (ізотермічний процес: T = const, m = const):pV = const


(2.7)або для двох станів газу:p1V1 = p2V2;


(2.8)б) закон Гей-Люссака (ізобарний процес: p = const, m = const):V

— = const

T


(2.9)

(2.10)в) закон Шарля (ізохорний процес: V = const, m=const):p

— = const

T


(2.p = (2.12)

 

 

г) об'єднаний газовий закон ( m =const):

pV = const     або     M = ^ (2.13)

T                                                  T1 T2

 

де p1, V1, T1 - тиск, об'єм і температура газу в початковому стані; p2, V2, T2 - ті ж величини в кінцевому стані. Закон Дальтона, що визначає тиск суміші газів:

 

p = А + p2 + .. + pn, (2.14)

де pi - парціальні тиску компонентів суміші; n - число компонентів суміші.

Парціальним тиском називається тиск газу, який виробляв би цей газ, якщо б тільки він один знаходився в посудині, зайнятий сумішшю. Молярна маса суміші газів:

 

M = m1 + m2 +... + mn , (2.15)

v1 + v2 + ... + vn

 

де mi - маса i -го компонента суміші;

mi                                                   .                                           . .

vi = Mi кількість речовини і -го компонента суміші;

n - число компонентів суміші.

Масова частка i -го компонента суміші газу (в частках одиниці або відсотках):

со, = m-, (2.16) m

 

де m - маса суміші. Концентрація молекул:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка