С В Дутчак - Управління регіональним розвитком туризму - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ С.В. Дутчак

 

 

 

Управління регіональним розвитком туризму

 

 

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці

Чернівецький національний університет 2011ББК 65.050.22 + 65.497.58 -45 Д 848

УДК 332.14: 338.48 (075.8)

 

 

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 6 від 22 вересня 2011р.)

 

 

Рецензенти:

Брусак В. - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії, Завідувач НДЛ інженерно-географічних природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рідуш Б.Т. - кандидат історичних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Тімець О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

 

 

 

 

 

Дутчак С.В.

Д 848   Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник для

студентів вищих навчальних закладів. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. -128 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто основні підходи до понять: «регіон», «регіоналізація», «розвиток регіону», «регіональна політика» та «регіональна економіка». Розкривається структура територіальної організації туризму, зміст поняття процесу управління туризмом як системою певних відносин між суб'єктом та об'єктом управління. Туризм висвітлюється як туристсько-рекреаційна діяльність із позиції виробника турпродукту та споживача. Подається авторський підхід до класифікації туризму та аналізується зміст ресурсного забезпечення кожного із сегментів туристсько-рекреаційної діяльності. Конструктивно -географічний підхід до питань розвитку туризму в регіоні відображений через поняття туристсько-рекреаційного ландшафту - як класу антропогенних ландшафтів що формуються в наслідок даного виду господарської діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності туризм та менеджмент туризму, а також викладачів вузів та фахівців у сфері туризму.

УДК 332.14: 338.48 (075.8) ББК 65.050.22 + 65.497.58 -45

 

 

 

 

 

© С.В. Дутчак, 2011 © Чернівецький національний університет, 2011ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА                                                                                                                5

Розділ 1. Основні поняття регіоналістики. Чинники регіоналізації в                 6
Україні

1.1. Регіон як природно-історична система                                                   6

1.2. Поняття «регіон» та їхня класифікація                                                    7

1.3. Поняття «регіональна політика»                                                              9

1.4. Економічний та етносоціальний чинник регіоналізації                        12

в Україні

Розділ 2. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні      15

2.1.  Державна політика у сфері розбудови інституційної                            15

інфраструктури регіонального розвитку в Україні

2.2.  Стан та проблеми розбудови інституційної інфраструктури               17

регіонального розвитку в України

2.3.  Шляхи розбудови інституційної інфраструктури регіонального         21

розвитку в Україні

Розділ 3. Регіональна економіка: предмет, об'єкт та методи дослідження        23

3.1.  Поняття «регіональна економіка». Предмет та об' єкт регіональної    23

економіки як науки.

3.2.  Регіональна економіка як сфера реальної господарської діяльності    24

3.3.  Регіональна спеціалізація.                                                                         26

Розділ 4. Організація управління регіональним розвитком                                 27

4.1.  Методи і принципи управління регіональним розвитком                    27

4.2.  Структура управління регіональним розвитком                                    30
Розділ
5. Державне регулювання територіального розвитку та                         34

особливості регіональної політики України

5.1.  Державне регулювання територіального розвитку                               34

5.2.  Взаємозв'язок між системою державного управління і                         38

регіональним розвитком

5.3.Особливості державної регіональної політики України                        39

Розділ 6. Регіональний економічний комплекс та ресурсне забезпечення         41
територіальної організації його господарства

6.1.  Структура регіонального економічного комплексу                              41

6.2.  Економічне обґрунтування територіальної організації господарства 44

і його ресурсного забезпечення

6.3.  Ресурси як основа розвитку та спеціалізації регіону                             45

6.4.  Поняття про туристичний регіон та його компоненти                         47
Розділ 7. Туризм із позиції господарського комплексу                                          49

 

7.1.  Туристика - як наукова система.                                                              49

7.2.  Основні структурні блоки туристсько-господарського комплексу     50

7.3.  Проблеми систематизації та класифікації в туризмі.                             54

Розділ 8. Теоретичні основи вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів.     56
Сегментація туристсько-рекреаційної діяльності

8.1.  Еволюція організаційних і функціональних особливостей туризму   56

8.2.  Трансформація понять "рекреаційні ресурси" та "рекреаційна            58

діяльність" в «туристсько-рекреаційні ресурси» і «туристсько-рекреаційна діяльність»

8.3. Обґрунтування поняття "туристсько-рекреаційна                                 61

діяльність"8.4.        Еволюція підходів до вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів 62

8.5. Сегменти туристсько-рекреаційної діяльності. 66
Розділ 9. Функціональна характеристика сегментів туристсько- 70

рекреаційної діяльності

9.1.  Організаційні особливості курортно-лікувального сегмента 70

туристсько-рекреаційної діяльності та специфіка ресурсної бази

9.2.  Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 75

комерційно-ділового сегмента ТРД

9.3.  Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 75

релігійного сегмента ТРД 9.4.Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 76 пізнавально-розважального сегмента ТРД

9.5.  Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 78

екологічного сегмента ТРД

9.6.  Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 78

спортивно-оздоровчого сегмента ТРД

9.7.  Організаційні особливості та специфіка ресурсної бази 79

екзотичного сегмента ТРД Розділ 10. Використання ландшафтного підходу у дослідженні 81 туристсько-рекреаційної діяльності

10.1. Основні принципи ландшафтного підходу до дослідження 81 ресурсної основи розвитку туристсько-рекреаційної діяльності

10.2. Туристсько-рекреаційні ландшафти як середовище здійснення 84 туристсько-рекреаційної діяльності

10.3. Характеристика туристсько-рекреаційних ландшафтів 87

10.4. Алгоритм дослідження регіону для розвитку туристсько- 93 рекреаційної діяльності на основі ландшафтного підходу

Розділ 11. Державне регулювання туристсько-рекреаційної діяльності в 97 України на регіональному рівні 11.1.Основні проблеми державного регулювання туристсько- 97 рекреаційної діяльності в Україні

11.2. Програмно-цільовий підхід до управління розвитком 99
туристсько-рекреаційної діяльності та туристичної
інфраструктури

11.3. Роль держави в організації й регулюванні розвитку туристичної 101

діяльності регіонів України 11.4. Шляхи реалізації державної політики розвитку туризму на 102 регіональному рівні

Список літератури 105 ДОДАТКИ 109ПЕРЕДМОВА

 

Сучасна концепція розвитку світового співтовариства - це «єдність в різноманітності». Людство загалом постає як інтегрована макросистема, що складається з безлічі територіальних систем та підсистем різного ієрархічного рівня. Територіальні системи є по суті, певними регіонами, пов'язаними між собою економічними, політичними, історичними зв'язками. Тому підходів до понять (чи то категорій) «регіон», «регіоналізація», «розвиток регіону» багато. Ці категорії тісно пов'язані з такими напрямками в дослідженнях процесів розвитку суспільства як геополітика та регіональна економіка, що входять до цілого напрямку сучасної географії, який прийнято називати конструктивною географією. Саме в рамках конструктивної географії можна розглядати і моделювати різні сценарії розвитку світового порядку, роль та місце кожної з країн чи груп країн певного регіону в світовому співтоваристві.

На сучасному рівні розвитку людського суспільства чітко простежуються дві тенденції: перша - ріст централізації управління, друга - зростання ролі регіонів в політичному та соціально-економічному житті. Ідея регіоналізму виникла як противага «надцентралізації». Ці тенденції - концентрації влади і її розподілу по регіонах - вочевидь приречені на постійний конфлікт.

Наукові дослідження у сфері туризму нині перебувають на стадії активного розвитку. Останнім часом формується понятійний апарат нової наукової системи, яка складається з прикладних наук про туризм, а також дисциплін щодо організації обслуговування туристів (рекреантів).

Метою даного навчального посібника є систематизація інформації щодо можливостей розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в регіоні, забезпечення цієї діяльності ресурсами. У посібнику розкривається структура територіальної організації туризму, зміст поняття процесу управління туризмом як системою певних відносин між суб'єктом та об'єктом управління.

Окремим розділом у посібнику подається новий підхід до класифікації туризму, який розкривається як вид господарської діяльності підприємств туристичної сфери та вид туристичної діяльності власне споживачів туристичного продукту. Теоретичне вивчення ресурсної бази розвитку туризму кожного із сегментів туристсько-рекреаційної діяльності дає можливість майбутнім фахівцям встановити закономірності розвитку та міжгалузеві зв'язки даного виду господарської діяльності.

Конструктивно-географічний підхід до питань розвитку туристсько-рекреаційної діяльності відображений у посібнику через поняття туристсько-рекреаційного ландшафту (ТРЛ) - як класу антропогенних ландшафтів, що формуються внаслідок даного виду господарювання, як середовище туристсько-рекреаційної діяльності. Саме це середовище є носієм (джерелом) туристсько-рекреаційних ресурсів і кожен сегмент (підсегмент, вид) туристсько-рекреаційної діяльності потребує свого певного набору (комплекту) туристсько-рекреаційних ресурсів - як основних передумов для можливості свого розвитку.

Особливість та сутнісне наповнення поняття "туристсько-рекреаційний ландшафт" подано з позиції системи "людська діяльність - середовище цієї діяльності". При зміні планової економіки на нові ринкові умови господарювання, перед дослідниками туристсько-рекреаційної сфери постало важливе завдання - формування нових методологічних засад вивчення проблем розвитку туризму та рекреації в Україні та регіоні зокрема. У посібнику пропонується методика дослідження ресурсної бази розвитку кожного із сегментів туристсько-рекреаційної діяльності. Складність питання полягає в тому, що місцевість (певну територію - природний комплекс, ландшафт) неможливо оцінювати для відпочинку взагалі. Оцінку ресурсної бази пропонується проводити для конкретного виду туристсько-рекреаційної діяльності з позицій рекреанта (туриста). Саме такий підхід дає можливість організаторам або виробникам певного туристичного продукту максимально використати рекреаційний потенціал території (регіону). Знаючи можливості ресурсної бази і вимоги відповідних категорій туристів (рекреантів), тобто ситуацію на ринку споживача, фахівець (менеджер, управлінець) у сфері туристсько-рекреаційної діяльності зможе планувати розвиток того чи іншого сегмента ТРД, а безпосередній виробник турпродукту - формувати пропозицію, тобто ринок відповідного турпродукту.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛІСТИКИ. ЧИННИКИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Регіон як природно-історична система. Поняття «регіон» та їхня класифікація. Поняття «регіональна політика». Економічний та етносоціальний чинникрегіоналізації в Україні

 

 

 

1.1. Регіон як природно-історична система

 

Нині залишаються питання, на які ще не сформовано однозначної відповіді: яка ж природа регіонів загалом, як вони виникають та еволюціонують, чи можливе регулювання розвитку регіонів?

За трактовкою М. Багрова регіон - «це відносно замкнуте територіальне недержавне соціально-виробниче утворення, яке характеризується самовідтворенням культурно-господарської і етнічної структури, покладеної на природну територіальну основу». При аналізі цього визначення очевидними стають такі моменти:

^ регіон не є одиницею адміністративно-територіального поділу, тобто це недержавне

самобутнє утворення і це утворення, тоді як мережа адміністративно-територіального

поділу штучна;

^ регіон є системою, яка самоорганізується, оскільки тільки в цьому випадку можливе

самовідновлення культурно-господарської і етнічної структури; ^ регіон   співвідноситься   з   природною   територіальною   структурою,   тобто з географічним ландшафтом у широкому розумінні (з географічним середовищем). Таким  чином,  регіон  можна  розглядати  як  природно-історичну  систему, яка самоорганізується, яка визначає його (регіону) відносну незалежність від міждержавної та внутрідержавної   диференціації,   а   також   як   систему,   що   має   чітко виражений етнополітичний характер.

Україна обрала своїм стратегічним курсом інтеграцію до структур Європейського Союзу. Для реалізації цієї мети потрібно виконати ряд умов, одна з найголовніших -активний регіональний розвиток. Про це йдеться у Декларації щодо регіоналізму, яка прийнята Асамблеєю Європейських регіонів у 1996 р. У цьому документі, зокрема, зазначено що регіони мають взяти на себе відповідальність у таких галузях, як економіка, культура і туризм. Це положення знайшло подальший розвиток і в Європейській хартії про місцеве самоврядування. Таким чином, розробка та впровадження в Україні дієвої регіональної політики наблизить нашу державу до ефективного співтовариства з розвинутими країнами світу. Зміцнення ринкових відносин в Україні відбувається шляхом формування й розвитку змішаної економіки, де взаємодіють ринкове і державне регулювання, зокрема й на регіональному рівні. Тільки завдяки створенню соціально орієнтованої ринкової економіки роль і значення сфери послуг туризму буде неухильно зростати.

Окремі аспекти регулювання розвитку туризму регіонів висвітлені у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Ю.В. Алексєєва, В. К. Бабарицька, Д.М. Стеченко, М. І Долішнього, І. В. Валентюк, В. Г. Гуляєва, А. Б.Добровольської, В. Ю. Керецмана, В. К. Євдокименка, В. В Мамонової, С.А Мельник, В. А. Шульги, М. Портера, Р. Харрода, М. Ленделя та інших.

У світовій системі господарства туризм сьогодні посідає провідні позиції. За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), вже наприкінці 2000 р. туризму відводилося перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягомекспорту товарів та послуг. На туризм припадає близько 12% загальносвітового валового продукту та 7 % світових інвестицій. Безпосередньо у світовій сфері туристичних послуг зайнято понад 260 млн. осіб, що становить 10% працюючих. Більше як у 40 державах туризм є головним джерелом поповнення бюджету, а ще у 70 - однією з трьох основних статей. За даними ВТО, загальна кількість туристів (міжнародних і внутрішніх) з урахуванням екскурсантів становить понад третину населення земної кулі. За прогнозами, ХХІ століття буде віком туризму.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Похожие статьи

С В Дутчак - Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території чернівецької області

С В Дутчак - Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів

С В Дутчак - Туристсбко-рекреаційний ландша фт -як кла с антропогенних ландша фтів

С В Дутчак - Управління регіональним розвитком туризму