С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

3.                 У чому полягають мульплікативний та синергічний ефекти інно­ваційної діяльності? Які існують підходи до їх обчислення?

4.                 Як відбувається урахування ризику інноваційного проекту шля­хом коригування норми дисконту?

5.                 Як застосовується метод сценаріїв для оцінки ризику інновацій­них проектів?

6.                 Як оцінити ризик інноваційного проекту шляхом співставлення його очікуваних результатів і витрат?

7.                 У чому полягають аналітичний і експертний методи оцінки ризи­ку інноваційних проектів?

8.                 Як відбувається оцінка чутливості інноваційного проекту?

9.                 Як оцінити фінансову стійкість і ризик інноваційного проекту?

10.             Як застосувувати дерево рішень для оцінки ризику інноваційного проекту?

11.             Які методи теорії ігор застосовуються для вибору раціональних інноваційних рішень в умовах неповної визначеності і ризику?

12.             Які існують методи зниження ризику інноваційних проектів?

13.             Що таке комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту?

У чому полягає сутність графоаналітичного методу комплексної оцінки ефективності проектів?10. ПРАКТИКУМ

 

10.1. Теми семінарів з обговорення теоретичних аспектів іннова­ційного менеджменту

10.1.1.      Сутність інновацій та інноваційної діяльності

 

Основні питання:

-                     поняття інновації та інноваційної діяльності;

-                     класифікація інновацій;

-                     конкуренція, що ґрунтується на інноваціях як основний механізм розвитку економіки (за Й. Шумпетером);

-                     базисні і поліпшуючі інновації, їх сутність і роль у процесі еко­номічного розвитку;

-                     сутність понять "новація", "винахід", "відкриття", "нововведен­ня";

-                     НДДКР і маркетинг інновацій як основні елементи інноваційної діяльності;

-                     основні завдання інноваційної діяльності.

10.1.2.      Сутність, зміст, еволюція інноваційного менеджменту як од­ного з напрямків стратегічного менеджменту

 

Основні питання:

-                     сутність інноваційного менеджменту;

-                     структура системи інноваційного менеджменту підприємства, йо­го основні підсистеми і елементи;

-                     зовнішнє (макро- і мікро-) і і внутрішнє середовище інноваційно­го менеджменту, порядок їх взаємодії;

-                     управляюча підсистема інноваційного менеджменту, її головні елементи;

-                     системний, маркетинговий, процесний, директивний і поведінко-вий погляди на інноваційний менеджмент. Їх сутність;

-                     взаємозв'язок стратегічного й інноваційного менеджменту, їх еволюція, основні етапи і зміст еволюції;

-                     порівняння функцій стратегічного й інноваційного менеджменту у процесі прийняття інноваційних рішень.

10.1.3.      Концептуальні засади та сучасні теорії і тенденції інновацій­ного розвитку

 

-                     Основні питання:типи ринкових стратегій функціонування підприємства: стабілі­заційні, розвиваючі. Її характеристики і порівняльний аналіз, місце і роль стратегій обох типів на сучасному етапі економічного розвитку;

-                     порівняльна характеристика шляхів розвитку підприємства: екс­тенсивний, інтенсивний та інноваційний;

-                     сутність сучасних концепцій інноваційного розвитку, обґрунту­вання необхідності переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку;

-                     порівняльний аналіз тенденцій інноваційного розвитку країн сві­ту (Євросоюзу, Північної і Південної Америки, Азії, СНД, у тому числі Укра­їни тощо), роль інновацій у забезпеченні їх економічного зростання;

-                     інноваційна діяльність України в сучасному вимірі;

-                     залежність між конкурентоспроможністю економік країн і їх ін­новаційною активністю, основні проблеми інноваційного шляху розвитку.

 

10.1.4.      Циклічність процесів інноваційного розвитку і роль іннова­цій у них

 

Основні питання:

-                     роль інновацій у економічному розвитку суспільства;

-                     циклічність економічного розвитку, вчені, що внесли найбільший внесок у розвиток теорії циклічності;

-                     довгі хвилі кон'юнктури М. Кондратьєва та їх періодизація;

-                     цикли М. Кондратьєва, С. Кузнеця, К. Жугляра, Д. Кітчина, їх ха­рактеристики, взаємозв'язок та рушійні сили;

-                     характеристики фаз циклів ділової активності;

-                     сутність концепції технологічних укладів, основні фази техноло­гічного укладу;

-                     періодизація та характеристики технологічних укладів;

-                     структура економіки України та інших країн за технологічними укладами.

10.1.5.      Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні і

світі

 

Основні питання:

-                     мета і принципи державного регулювання інноваційної діяльнос­ті;

-                     основні заходи державного стимулювання і регулювання іннова­ційної діяльності в провідних країнах світу;

-                     методи державного регулювання інноваційної діяльності в Укра­їні;

-                     фінансова підтримка інноваційної діяльності в Україні;правове регулювання інноваційної діяльності в Україні.

 

10.1.6.      Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності

 

Основні питання:

-                     інноваційна інфраструктура і її роль у забезпеченні сприятливого інноваційного клімату, елементи і функції інноваційної інфраструктури;

-                     елементи фінансово-економічного супроводу інноваційної діяль­ності, вітчизняний досвід;

-                     органи сертифікації інноваційної продукції та органи захисту прав інтелектуальної власності;

-                     інформаційне, консалтингове та експертне забезпечення іннова­ційної діяльності в Україні;

-                     сприяння просуванню на ринок інноваційних проектів;

-                     технопарки, бізнес-інкубатори, технополіси, науково-виробничі агломерації і інфопорти та їх роль у забезпеченні сприятливого інноваційно­го клімату, вітчизняний і зарубіжний досвід.

10.1.7.      Інтелектуальний капітал підприємства

 

Основні питання:

-                     роль інтелектуального капіталу в інформаційній економіці;

-                     наукові підходи до визначення сутності і структури інтелектуа­льного капіталу. Основні підсистеми інтелектуального капіталу;

-                     об'єкти інтелектуальної власності, їх класифікація і основні хара­ктеристики;

-                     суб'єкти інтелектуальної власності, отримувані ними ефекти від використання об'єктів інтелектуальної власності;

-                     способи комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності;

-                     об'єкти промислової власності: винаходи, ноу-хау, промислові зразки, корисні моделі, товарні марки, географічні зазначення, фірмові на­йменування;

-                     людський капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи;

-                     організаційний капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи;

-                     інтерфейсний капітал як підсистема інтелектуального капіталу, його основні елементи;

-                     методи оцінювання інтелектуального капіталу (прямого оціню­вання, ринкової капіталізації, віддачі активів, бальної оцінки) та особливості їх застосування;

механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства, послідовність процедур управління.10.2. Теми практичних занять

 

10.2.1. Розробка схеми інноваційного і життєвого циклу конкретної інновації (з визначенням етапів, їх тривалості, робіт, що на них викону­ються)

 

Завдання

Зобразити загальну схему інноваційного (ІЦ) і життєвого циклу (ЖЦ) товару, виділити на ній етапи конкретної інновації. Охарактеризувати робо­ти, що виконуються на цих етапах, та спрогнозувати їх тривалість.

 

Приклад

Необхідно зобразити та проаналізувати схему ІЦ і життєвого ЖЦ товарної інновації - нового різно­виду напою "Живчик виноград" торгової марки "Живчик" ЗАТ "Оболонь". Даний напій доповнює товарну лінію (асортиментну групу) функціональних безалкогольних напоїв "Живчик" ("Живчик яблуко", "Живчик лимон", "Живчик груша", "Живчик унік" тощо) з метою підтримання інтересу споживачів і утримання задо­вільних ринкових позицій.

 

Розв'язання:

Загальна схема ІЦ і ЖЦ подана на рис. 10.1 (позначення див. на рис. 3.5, п. 3.2).

Новий напій "Живчик виноград" проходить повний інноваційний цикл (див. Т6 на рис. 10.1). Розглянемо його етапи.

1.    Торгова марка "Живчик" є однією з успішних у товарному портфелі ЗАТ "Оболонь". Вийшовши на ринок у 1999 р. (напій "Живчик яблуко"), вона завоювала стійку прихильність широкого кола споживачів. Цільову аудито­рію становлять: діти у віці 4-12 років, яким напій купують батьки, сподіваю­чись на його корисність; дорослі люди у віці старше 24 років, які в першу чергу звертають увагу на натуральність компонентів напою.

Успіх нових товарних одиниць, що продовжують товарну лінію "Жив­чик", кожна з яких розрахована на повніше задоволення запитів споживачів, розширення можливості вибору товару, а також стійкий інтерес до товарної лінії дозволяє сподіватися на успіх нового товару "Живчик виноград". У той же самий час, можливості ЗАТ "Оболонь" дозволяють розгорнути виробниц­тво і просувати на ринок новий товар. Таким чином, внутрішні можливості розвитку відповідають зовнішнім, які генеруються ринком.

Тривалість етапу не перевищує 1 місяця (ретроспективний аналіз інфо­рмації про виведення і просування на ринку попередніх модифікацій товару, тенденції розвитку ринку; аналіз власних можливостей ЗАТ "Оболонь").

Спираючись на досвід розроблення попередніх товарних одиниць ("Живчик яблуко", "Живчик лимон", "Живчик груша" і т.п.), які не лише за­довольняють спрагу, а й сприяють зміцненню здоров'я споживачів, запропо­новано ідею напою "Живчик виноград". Він, як і його попередники, не лише задовольнятиме спрагу, але й завдяки своїм компонентам (виноградному со­ку, артезіанській воді, вітамінам В6 і Р, мікроелементам калію та кремнію) сприятиме зниженню холестерину, зміцненню стінок судин та покращеннюзору. Його основні характеристики: енергетична цінність - 38 ккал/100 см ;

-


харчова цінність: вміст вуглеводів - 9,6 г/100 см ; упаковка: РЕТ 2,0 л, РЕТ 1,0 л, РЕТ 0,5 л; Ціна: 2,3-2,5 грн за 0,5 л. Для підтримання високого ступеня наслідування його успішних попередників (попередніх товарних одиниць -див. вище) буде збережено фірмовий стиль оформлення етикетки.

Тривалість етапу - до 1 місяця (опис ідеї товару, розроблення задуму (концепції) товару на трьох рівнях: товар за задумом - вигода споживача і вигода виробника; товар у реальному виконанні; товар з підкріпленням).

3. Проведені ринкові дослідження (опитування споживачів, а також до­слідження аналогів-попередників) у масштабах ринку Сумської області дало змогу встановити, що потенційними споживачами нового напою "Живчик виноград" є близько 50 000 споживачів (новаторів і, частково, ранніх послі­довників). Остаточну оцінку місткості ринку планується виконати методом пробного маркетингу. Орієнтовні витрати на виробництво пробної партії то­вару, проведення заходів пробного маркетингу і їх аналіз становлять 500 000 грн. Для залучення споживачів заплановано також проведення низку заходів характеристики яких подано в табл. 10.1.

Оцінимо економічну доцільність просування на ринок Сумської області нового напою "Живчик виноград".

Орієнтовний дохід підприємства за період проведення пробного марке­тингу (6 місяців) становить:

 

Д = Сп = 50 000 ■ 10 ■ 2,3 = 1 150 000 (грн),
Індекс рентабельності аналізованих заходів становитиме:

 

j = Д =       1150000       = 128 В    (500000 + 397000)    ' '

 

Таке значення рентабельності (28%) є прийнятним і свідчить про наяв­ність передумов для досягнення успіху проекту з виробництва і реалізації функціонального напою "Живчик виноград".

Тривалість етапу - 2 місяці (планування, проведення, обробка і інтерп­ретація результатів ринкових досліджень; планування заходів з формування попиту і стимулювання споживачів, проведення економічних розрахунків).

4.    Розроблення товару складнощів не становить, оскільки новий товар характеризується високим ступенем наслідування щодо його попередників, а отже можна діяти за аналогом. Однак, уточнення компонентів напою, прове­дення лабораторних досліджень і сертифікація потребують багато часу і від­повідного фінансування.

Тривалість робіт етапу - 1 рік.

5.    Ринкові випробування товару методом пробного маркетингу (див. вище п. 3) потребують виготовлення пробної партії товару і проведення за­ходів з формування первинного попиту, стимулювання збуту, реалізації то­вару, аналізу й інтерпретації результатів випробувань. Звичайно, ці заходи проводять на окремих ділянках ринку (супермаркети м. Суми, найбільші ма­газини райцентрів Сумської області, найбільші селища області з достатньою платоспроможністю споживачів).

Тривалість етапу - 6 місяців.

Розгортання комерційного виробництва товару (у випадку сприятли­вих результатів попереднього етапу). Повномасштабне просування товару на ринок. Головну увагу слід приділяти формуванню системи збуту, інформати­вній рекламі та іншим заходам комплексу маркетингового стимулювання(див. табл. 10.1), пошуку шляхів більш повного та ефективного задоволення потреб і запитів споживачів.

Цей етап збігається з І етапом ЖЦ. Його прогнозована тривалість (за аналогією з товарами попередниками) становить 1,5 року.

Етап зростання обсягів збуту (ІІ етап ЖЦ). Прогнозована тривалість 1,5-2 роки. Головну увагу слід приділяти пошуку шляхів підвищення конку­рентоспроможності напою, покращенню його споживацьких властивостей, розробленню і впровадженню більш дієвих заходів стимулювання споживан­ня і збуту товарів, розширенню збутової мережі, пошуку нових сегментів іс­нуючого ринку чи нових ринків. Це необхідно, оскільки якщо обсяги збуту нового товару будуть різко зростати, то з'являться конкуренти з товарами-аналогами.

Етап зрілості (ІІІ етап ЖЦ). На цьому етапі ринок буде насиченим, тоб­то будуть охоплені практично всі споживачі. Прибуток спочатку стабілізу­ється, а потім поступово почне зменшуватися через цінову конкуренцію. Ос­новна увага повинна бути зосереджена на захисті своїх ринкових позицій, пі­дтриманні інтересу споживачів і протидії конкурентам. Тривалість робіт ета­пу (за аналогією з товарами попередниками) становить - 4,5-5 років.


Для подовження етапів ІІ і ІІІ ЖЦ слід провести заходи модифікації то­вару, ринку чи маркетингу (див. 420]). Можливі проблеми на цих етапах і ва­ріанти їх розв'язання наведені в табл. 10.2-10.3.

Етап виходу з ринку (ІУ етап ЖЦ). Товар слід виводити з ринку, якщо заходи, наведені в табл. 10.2-10.3, не дають результату і збут, а відповідно і прибутки зменшуються.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

С М Ілляшенко - Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

С М Ілляшенко - Сутність структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства

С М Ілляшенко - Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій

С М Ілляшенко - Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства

С М Ілляшенко - Формування і розвиток цільових ринків