С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Розкрито проблеми комплексного оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства з урахуванням мульплікативного та синергічного ефек­тів. Детально розглянуто різновиди ефектів інноваційної діяльності та підходи до їх оцінювання. Висвітлено практичні аспекти врахування ризику при оцінюванні ефективності інноваційних проектів. Викладено методичні засади комплексної оцінка ефективності інноваційної діяльності.

У практикумі викладено:

-    теми семінарських занять і питання для обговорення на них теоретичних аспектів інноваційного менеджменту;

-    методичний інструментарій і приклади його застосування для розв'язання типових задач інноваційного менеджменту.

Значна частина підручника (контрольні запитання до розділів, тести) приз­начені для самоконтролю і перевірки знань осіб, що вивчають матеріал самостій­но. Це актуалізує підручник у світлі тенденцій до зростання частки часу на само­підготовку (вони пов'язані з приєднанням України до Болонської конвенції) порі­вняно з аудиторним часом, що відводиться на вивчення дисципліни.

Таким чином, на думку автора, підручник є оригінальною розробкою, яка буде корисною як викладачам, так і студентам економічних і технічних спеціаль­ностей ВНЗ різних форм навчання, а також фахівцям з інноваційного менеджмен­ту підприємств і установ.

При цьому автор не претендує на безапеляційність тверджень і доверше­ність підручника і буде вдячний почути критичну, незаангажовану думку фахівців - як теоретиків, так і практиків, яка обов'язково буде врахована в подальших ви­даннях.ЛІТЕРАТУРА

1.                  Андронникова Н. Г. Комплексное оценивание в задачах регионально­го управления / Н. Г. Андроникова, В. Н. Бурков, С. В. Леонтьев. - М. : ИПУ РАН, 2002. - 58 с.

2.                  Баркалов С.А. Методы агрегирования в управлении проектами / С. А. Баркалов, В. Н. Бурков, Н. М. Гилязов. - М. : ИПУ РАН, 1999. - 55 с.

3.                  Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тыся­челетии / Э. Брукинг.; пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин. СПб. : Питер, 2001 -

288 с.

4.                  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шматко ; за ред. В. О. Василенко. - Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440 с.

5.                  Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток / А. Галь­чинський, В. Геєць, В.Семиноженко. - К. : Оранта, 1997. - 286 с.

6.                  Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Се-миноженко. - Харків : Константа, 2006. - 272 с.

7.                  Глазьев С. Ю. Теории долгосрочного технико-экономического разви­тия / С. Ю. Глазьєв. - М. : ВлаДар, 1993. - 223 с.

8.                  Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Г. Я. Гольдштейн. - Таганрог : Издательство ТРТУ, 1998. - 132 с.

9.                  Данько Т. П. Управление маркетингом : учебник / Т. П. Данько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 334 с.

10.              Джонс Дж. К. Методы проектирования / Джонс Дж. К. ; пер. с англ. -

М. : Мир, 1986. - 326 с.

11.              Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник / [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.] ; під ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. - 3-є вид. - К. : Центр учбової дітератури, 2007. - 662 с.

12.              Економіка підприємства : підручник / [Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, С. М. Ілляшенко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. - 648 с.

13.              Експрес-випуск Державного комітету статистики України № 292 від 22.11.07 р. [Електронний ресурс]. - Офіційний веб-сайт Державного комітету ста­тистики України. - Режим доступу : www.ukrstat. gov.ua

14.              Енциклопедія афоризмів / Упоряд. Л.Г. Стахурська, М.Ф. Іванова. -Сімферополь: "Реноме", ВД "Квадранал", 2005. - 576 с.

15.              Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічні перспективи України / С. Єрохін // Економічний часопис - ХХІ. -2006. - № 1-2. - С. 34-38.

16.              Закон України " Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 36. - Ст. 266.

17.              Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // Урядовий курьєр. - 2003. - 19 лютого.Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навчальний посібник / С. М. Іл-ляшенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. -

220 с.

19.              Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / С. М. Іл-ляшенко, М. Ю. Баскакова ; за заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

20.              Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : підручник / С. М. Ілляшенко. - Суми : ВТД „Університетська книга", 2005. - 234 с.

21.              Ілляшенко С. М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інте­лектуального капіталу підприємства / С. М. Ілляшенко // Економіка України. -2008. - № 11. - С.16-26.

22.              Ілляшенко С. М. Теоретико-методичні підходи до аналізу ринкових перспектив і стимулювання впровадження екологічних інновацій / С. М. Ілляшен-ко, Ю. С. Шипуліна // Продуктивні сили України. - 2007. - № 2 (003). - С.

119-128.

23.              Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник. / С. М. Іл-ляшенко, Ю. С. Шипуліна. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

24.              Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. / С. М. Ілляшенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : ВТД „Універси­тетська книга"; К. : Видавничий дім „Княгиня Ольга", 2005. - 324 с.

25.              Ілляшенко С. М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. М. Олефіренко ; за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. -

272 с.

26.              Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: еко­номічні основи управління : монографія. / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко ; за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

27.              Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : моног­рафія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, д.е.н., проф. Л. І. Михайлової. - Суми : ВТД "Уні­верситетська книга", 2008. - 1050 с.

28.              Иванюк И. А. "Воспроизводство интеллектуального капитала в совре­менных маркетинг-системах" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://publish.cis2000.ru

29.              Инновационный менеджмент: справ. пособие / под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЦИСН, 1998. -

568с.

30.              Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. ; под ред. С. Д. Ильенковой. - М. : Банки и биржи,

ЮНИТИ, 1997. - 327 с.

31.              Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. Л. Н. Оголевой. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 238с.Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. Постиндус­триальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. - М. : Academia. - Наука, 1988. - 640 с.

32.              Иноземцев В. Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняю­щемся мире // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. - М. : Academia, 1999. - С. 3-67.

33.              Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: монографія / Ю. В. Каракай. - К. : КНЕУ, 2005. - 226 с.

34.              Касич А. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної полі­тики України / А. Касич // Стратегічна панорама. - 2003. - № 1. - С. 23-29.

35.              Козырев А. Н. Интеллектуальный капитал [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http: //revolution.allbest.ru

36.              Коробейников О. П.. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова // Менеджмент в России и за

рубежом. - 2001. - № 4. - С.25-36.

38.              Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с.

39.              Купер Роберт Г. Разработка новых товаров / Г. Роберт Купер // Марке­тинг / под ред. М. Бейкера. - СПб : Питер, 2002. - С. 434-454.

40.              Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання : монографія / О. О. Лапко. - К. : Ін-т економ. прогнозування НАН України, 1999. - 254 с.

41.              Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в россий­ском бизнесе / Б. Б. Леонтьев. - М. : Издательский центр "Акционер", 2002. - 200 с.

42.              Макаренко І. П. Деякі інструменти прогнозу економічної динаміки й економічних криз [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://iee.org.ua/

43.              Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 1134 с.

44.              Маркетинг для магістрів : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 928 с.

45.              Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. -

728 с.

46.              Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 615 с.

47.              Маркетинг / под ред. М. Бейкера. - СПб : Питер, 2002. - 1200 с.

48.              Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : учебник / В. Г. Ме­дынский. - М. : Инфра-М, 2002. - 295 с.

49.              Мельник Л.Г. Методология развития : монография / Л. Г. Мельник. -Сумы : ИТД "Университетская книга", 2005. - 602 с.Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник. - Сумы : ИТД "Университетская книга", 2005. - 384 с.

50.              Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия : учебн. пособ. / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, В. А. Касьяненко.

 

-     Сумы : ИТД "Университетская книга", 2004. - 400 с.

52.              Менеджмент для бакалаврів : підручник: у 2 т. / за заг. ред. О. Ф. Ба-лацького, О. М. Теліженка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - Т.1. -

605 с.

53.              Менеджмент для бакалаврів : підручник: у 2 т. / за заг. ред. О. Ф. Ба-лацького, О. М. Теліженка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - Т.2. -

592 с.

54.              Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Ю. П.

Морозов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 248 с.

55.              Науково-технічний потенціал України: структура, динаміка, ефектив­ність (1991-1998). - К. : Центр досліджень науково-технічного потенціалу та істо­рії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 1998. 46 с.

56.              Організація та управління інноваційною діяльністю: підручник / за ред. проф. Перерви П. Г., проф. Меховича С. М., проф. Погорєлова М. І. - Х. : НТУ "ХПІ", 2008. - 1025 с.

57.              Оцінка активів підприємства: навчальний посібник / [Панасовський Ю. В., Семененко Б. А., Теліженко О. М. та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Панасовського.

-     Суми : Університетська книга, 2009. - 512 с.

58.              Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала / О. Пестрецова // Бизнес. - 2004. - № 6. - С.56-57.

59.              Про пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шля­хи їх реалізації / [А. В. Горбатюк, О. І. Грига, А. І. Сазонова та ін.] // Наука та ін­новації. - 2005. - № 1. - С. 25-33.

60.              Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзи­тивній економіці: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.

61.              Провайдинг інновацій: підручник / [М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін.] ; за ред. проф. М. П. Денисенка. - К. : "Видавничий дім "Професі­онал", 2008. - 448 с.

62.              Рижов В. А. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь) / В. А. Рижов // Перспективи інноваційного розвитку України. - К. : Укр. держ. іннов. компанія. - 2002. - С. 12-35.

63.              Рюли Эдвин. Исследование стратегических процессов в организации / Эдвин Рюли, Саша Л. Шмидт // Проблемы теории и практики стратегического управления. - 2000. - № 6. - С. 99-104.

64.              Самуельсон П. Економіка: підручник / П. Самуельсон. - Львів : Світ, 1993. - 493 с.

65.              Семиноженко В. П. Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки /

66.              В. П. Семиноженко // Вісник. - 2004. - № 4. - С. 3-8.Статистика науки и инноваций : краткий терминологический словарь /

под ред. А. М. Гохберга. - М. : ЦИСН, 1991. - 348 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

С М Ілляшенко - Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

С М Ілляшенко - Сутність структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства

С М Ілляшенко - Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій

С М Ілляшенко - Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства

С М Ілляшенко - Формування і розвиток цільових ринків