С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

67.              Статистичний щорічник України за 2006 рік / під. ред. О. Г. Осаулен-ка. - К. : Державний комітет статистики ; Консультант, 2007. - 663 с.

68.              Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под. ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. - СПб : Специальная литература, 1996. - 510 с.

69.              Тофлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тофлер ; пер. с англ. - М. : ООО "Издательство АСТ", 2004. - 669 с.

70.              Фатхуддинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхуддинов.

 

-     СПб. : Питер, 2002. - 400 с.

71.              Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент / Р. А. Фатхудди-

нов. - М. : Дашков и Ко, 2002. - 464 с.

72.              Цибульов П. М. Популярно про інтелектуальну власність / П. М. Ци-бульов, В. П. Чеботарьов. - К. : Міжнародний науковий комітет, 2003. - 56 с.

73.              Цихан Т. В. О концепции технологических укладов и приоритетах ин­новационного развития Украины / Т. В. Цихан // Теория и практика управления. -2005. - № 1. - С. 33-39.

74.              Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інно­ваціями на підприємстві: підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : КОНДОР, 2006.

-     398 с.

75.              Шипулина Ю. С. Инновационный потенциал предприятия / Потенци­ал инновационного развития предприятия : монография / Ю. С. Шипулина ; под ред. д.э.н., проф. Козьменко С.Н., - Сумы : Деловые перспективы, 2005. - 256 с.

76.              Штраейгг Георг. Тенденции и перспективы развития стратегического менеджмента / Георг Штрайегг // Проблемы теории и практики стратегического управления. - 2000. - № 5. - С. 93-98.

77.              Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1992. - 456 с.

78.              Экономика природопользования : учебник / под. ред. Л. Хендса, Л. Мельника, Э. Буна. - К. : Наукова думка, 1998. - 480 c.

Экономическая стратегия фирмы : учебное пособие / под ред. Градова А. П. - СПб. : Специальная литература, 1999. - 589 с.ГЛОСАРІЙ

 

Бізнес інкубатор інноваційний - структура з підтримки малого інновацій­ного бізнесу, формування сприятливого середовища для прискореної реалізації інноваційних проектів. Складається з виробничих приміщень та лабораторної ба­зи, у яких на обмежений термін на правах оренди розміщають малі інноваційні фірми, яким на пільгових умовах надаються матеріально-технічні, фінансові, ін­формаційні та ін. ресурси, консалтингова, сервісна та ін. підтримки з метою сприяння комерціалізації науково-технічних розробок, винаходів, ноу-хау тощо.

 

Відкриття - встановлення невідомих раніше об'єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що сприяють накопиченню теоретич­них знань.

 

Винахід - нове технічне або технологічне розв'язання конкретного завдан­ня, що дає позитивний ефект, поліпшує якість продукції чи змінює умови праці. Об'єктами винаходу є:

-   пристрій - конструктивний елемент або комплекс елементів, що знахо­дяться між собою у функціональних та інших зв'язках (машини, апарати, устано­вки, агрегати, прилади, інструменти тощо та їх деталі);

-   спосіб - процес опрацювання сировини, матеріалів, виготовлення хімічних і інших речовин, вирощування різних культур, лікування хвороб тощо. Він поля­гає у встановленні нового порядку або черговості застосування визначених дій;

-   речовина - штучно створене матеріальне утворення (наприклад, пластма­са, ліки, сплав тощо), що є сукупністю взаємозалежних елементів чи інгредієнтів;

-   штам мікроорганізмів - спадково однорідна культура бактерій, вірусів, водоростей тощо (колонії живих мікроорганізмів), які виробляють корисні речо­вини чи використовуються безпосередньо;

-   застосування раніше невідомих пристроїв, способів, речовин за новим при­значенням (наприклад, синтетичного барвника для знищення бактерій).

 

Географічне зазначення (найменування місць походження товарів) -назва країни, галузі або місцевості, де виготовляється виріб (бразильська кава, францу­зьке вино, дамаська сталь і т.п.).

 

Задум (концепція) інноваційного продукту - виражена в зрозумілій для споживачів формі ідея інновації.

 

Ідея інновації - загальне уявлення про інновацію, яку можна запропонува­ти на ринку.

 

Інноваційна інфраструктура - сукупність політичних, економічних, пра­вових, управлінських, фінансових, інформаційних, наукових та інших інститутівринку інновацій, що створюють умови для ефективної реалізації інноваційної дія­льності.

 

Інноваційна культура країни (регіону) - складова частина інноваційного потенціалу, яка характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки особистості й суспільства в цілому до сприйняття і тво­рчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах. Інноваційна культура відображає ціннісну орієнтацію людини на нововведення, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, а також зразках і нормах пове­дінки. Вона відіграє роль соціокультурного механізму регуляції інноваційної по­ведінки людини.

 

Інноваційна культура організації - накопичені знання, досвід, переконан­ня, особливості поведінки і взаємовідносин персоналу (менеджерів, інженерно-технічних працівників, робітників), система його мотивації, порядки в організації тощо, які характеризують ступінь сприятливості окремих працівників, груп пра­цівників (підрозділів) і організації в цілому до нововведень, готовність втілити їх у нові продукти, технології, управлінські рішення тощо.

 

Інноваційної культури функції:

-                     трансляційна - передача з минулого і сьогодення в майбутнє стійких типів інноваційної поведінки, які пройшли тривалу апробацію і ввійшли в систе­му цінностей суспільства;

-                     селекційна - відбір новостворених чи запозичених інноваційних моде­лей поведінки, що відповідають потребам суспільства на певному етапі його роз­витку;

-                     інноваційна - розроблення нових типів інноваційної поведінки на ос­нові зразків інноваційної діяльності, що виникли всередині певної суспільної ку­льтури чи привнесені ззовні.

 

Інноваційний менеджмент - сукупність принципів, методів і форм управ­ління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, організаційними стру­ктурами, що нею займаються, та їх персоналом.

 

Інноваційний процес - процес створення (розроблення та виготовлення) і комерціалізації новацій, що втілені в нові продукти, технології методи управління тощо, які мають споживчу цінність. Передбачає маркетингові і прикладні наукові дослідження, планування, розроблення, виготовлення і просування інновацій (ко­мерціалізацію новацій) на ринок тощо. Може складатися з багатьох інноваційних циклів.

 

-                    Інноваційний ризик - загроза втрати своїх ресурсів, недоотримання дохо­ду чи появи додаткових витрат суб'єктами інноваційного процесу. Розрізняють:ризики розробників інновацій - полягають у тому, що їхні розробки (новації або нововведення) можуть бути незатребувані;

-                    ризики виробників інновацій - виявляються в тому, що нова продукція не реалізується в прогнозованих обсягах і за визначеними цінами;

-                    ризики інвесторів - виявляються у вигляді низької прибутковості (ни­зкою норми віддачі) інноваційних проектів, утрати (повної або часткової) інвес­тиційних вкладень;

-                    ризики постачальників - виявляються як їх можливі збитки або недо­одержання прибутку через те, що виробники не можуть виконати умови контрак­тів на закупку вихідних сировини й матеріалів, а також через високі витрати на виробництво сировини і матеріалів для інновацій;

-                    ризики посередників полягають у можливому несприйнятті нової про­дукції ринком;

-                    ризики суспільства (суспільних і державних інститутів): виникають через невідповідність інновацій інтересам державних і суспільних інститутів.

 

Інноваційна стратегія підприємства - взаємопов'язаний комплекс дій для забезпечення умов тривалого виживання й розвитку підприємства на ринку на ос­нові створення і впровадження інновацій.

 

Інноваційних ризиків класифікація:

-                     зовнішні (об'єктивні):

-                    спричинені факторами макросередовища: економічні, політико-правові, соціально-демографічні, екологічні, технологічні;

-                    спричинені факторами мікросередовища: споживацькі, конкурентні, інвестиційні, постачальницькі; посередницькі, контактні;

-                     внутрішні (об'єктивно-суб'єктивні);

-                     суб'єктивні (ризики прийняття інноваційних рішень): аналізу відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім; генерування ідей інновацій; переві­рки і відбору ідей; розроблення і перевірки задуму товару; аналізу ринку для ін­новації і розроблення плану її просування на ринку; оцінки можливостей підпри-ємства-інноватора; розроблення товару; ринкових випробувань товару; розгор­тання комерційного виробництва нового товару.

 

Інноваційних стратегій типи:

-                    наступальна, яка передбачає активне проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР ), у тому числі розроблення і впрова­дження нових продуктів і технологій. Може бути рекомендована для підприємств, які мають сильні науково-дослідні і дослідно-конструкторські підрозділи і відпо­відну базу;

-                     захисна, яка передбачає поліпшення продуктів і технологій. Її доціль­но застосовувати на підприємствах, що мають сильні маркетингові підрозділи, стійкі до конкурентного тиску, здатні активно протидіяти конкурентам;змішана - як комбінація перших двох, вона характерна для підпри­ємств зі значною диверсифікацією продукції і ринків збуту;

-                     ліцензування (продаж патентів та ліцензій). Рекомендується для неве­ликих підприємств, які неспроможні самостійно організувати великомасштабне впровадження своїх розробок.

 

Інноваційний цикл - частина інноваційного процесу, що починається з по­чатку роботи на інновацією і закінчується її комерціалізацію.

 

Інновація - кінцевий результат діяльності, що спрямована на створення й використання нововведень, втілених у вигляді вдосконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стаді­ях виробництва і збуту товарів, які сприяють розвитку й підвищенню економічної ефективності виробництва і споживання або забезпечують соціальний чи інший ефект.

 

Інновація базисна (радикальна) - інновація, що здатна докорінним чином змінити характер людської діяльності, створити нові галузі економіки, започатку­вати новий технологічний уклад. Наприклад, двигуни внутрішнього згорання, мі­кропроцесорна техніка, космічна техніка тощо.

 

Інновація поліпшуюча - інновація, яка враховує особливості певних галу­зей, ринків, їх сегментів чи ніш, наприклад, різновид персонального комп'ютера notebook, який є мобільним і ним можна користуватися практично будь-де.

 

Інтелектуальний капітал підприємства - сукупність інтелектуальних ре­сурсів (матеріальних і нематеріальних) і здатностей до їх реалізації, що визнача­ють спроможність підприємства розвиватися на основі інформації і знань.

 

Інтелектуального капіталу підприємства структура (складові):

-                     людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здатності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці та ін.;

-                     організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна стру­ктура, корпоративна культура й т.п.;

-                     споживчий капітал (його слід трактувати більш широко, як інтер­фейсний капітал): зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, спо­живачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з економічними контрагентами, торговельна марка (бренд).

 

Інтелектуального капіталу підприємства складові:

ресурсна (сукупність інтелектуальних ресурсів);-         потенційна, тобто можливість і здатність ефективно реалізувати інтелек­туальний капітал.

 

Інфопорт - компактно розташований комплекс, який може охоплювати на­укові установи, ВНЗ, промислові підприємства, малі фірми, орієнтується на роз­виток інформаційних технологій, формування кадрового забезпечення інновацій­ної діяльності.

 

Керування (управління) інноваційним проектом - процес правового впливу керівника на основі наданої йому влади (вищим керівництвом чи командою, яка його обирає) на членів проектної команди.

 

Команда інноваційного проекту - сукупність працівників, які виконують функції управління проектом та його персоналом.

 

Конфлікт - відкрите зіткнення сторін, думок, сил, що пов'язане з відмінніс­тю уявлень про цілі, шляхи й методи їх досягнення, характер завдань і способи їх розв'язання. З позицій інноваційного менеджменту, конфлікт - відсутність згоди між двома і більше особами або групами осіб, що виконують інноваційний про­ект.

 

Корисна модель - технічне рішення, що є новим і корисним для організа­ції, якою воно подане, і яке передбачає зміну конструкції виробів, технології ви­робництва і застосування техніки або складу матеріалу (наприклад, інструменти чи верстати, для яких характерні нові форми розташування їх елементів). Корис­ною визнається модель, що має всі перераховані ознаки.

 

Лідерство - процес психологічного впливу однієї людини на інших під час їх спільної життєдіяльності, який здійснюється на основі сприйняття та насліду­вання, зараження (певною ідеєю, видом діяльності, стилем життя чи поведінки тощо), навіювання, переконання.

 

Маркетинг інновацій - діяльність, спрямована на пошук нових сфер і спо­собів використання потенціалу підприємства, розроблення на цій основі нових то­варів (виробів чи послуг) та технологій їх просування на ринку з метою задово­лення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніж у конкурентів, спосо­бом, отримання завдяки цьому прибутку та забезпечення умов тривалого вижи­вання й розвитку на ринку.

 

Методи оцінки інтелектуального капіталу:

-                     -           методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу (Direct Intellectual Capital methods (DIC)). Ці методи ґрунтуються на вартісній оцінці окремих елементів інтелектуального капіталу, які потім зводяться в інтегральну оцінку;методи визначення ринкової капіталізації (Market Capitalization Methods (MCM)). Ґрунтуються на обчисленні гудвіла - різниці між ринковою вар­тістю суб'єкта господарювання (оцінка фондового ринку) і вартістю його чистих активів;

-                     методи розрахунку віддачі активів (Return on Assets methods (ROA)). Базуються на обчисленні різниці між відношенням доходу суб'єкта господарю­вання за певний період (за винятком податків) до вартості його матеріальних ак­тивів (ROA) і аналогічним показником галузі в цілому. Добуток отриманої різниці й вартості матеріальних активів оцінюваного суб'єкта господарської діяльності є середнім доходом від інтелектуального капіталу. Потім шляхом прямої капіталі­зації або дисконтування одержуваного грошового потоку визначають вартість йо­го інтелектуального капіталу;

-                     методи бальної оцінки (Scorecard Methods (SC)). Ці методи передба­чають виділення елементів інтелектуального капіталу суб'єкта господарювання і їх відносну бальну або ж індикативну оцінку (у динаміці або ж порівняно з інши­ми суб'єктами господарювання даної галузі або ринку).

 

Науково-виробнича агломерація - конгломерат розміщених на одній те­риторії (що охоплює певний регіон) дослідницьких установ і фірм, зацікавлених у швидкій комерціалізації нових ідей.

 

НДДКР - роботи творчого характеру, що пов'язані з науковим пошуком, проведенням досліджень, експериментів з метою розширення наявних і отриман­ня нових знань, втіленням їх у нові (вдосконалені) вироби і технології, методи управління тощо, науковим обґрунтуванням інноваційних проектів.

 

Новація - це новинка, кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес тощо, якісно відмінні від попереднього аналога, які є ре­зультатом інтелектуальної діяльності, завершених наукових досліджень і розро­бок.

 

Нововведення - результат практичного освоєння новації в різних сферах діяльності, який дає економічний чи соціальний ефект.

 

Ноу-хау - секрети виробництва, що мають промислову та комерційну цін­ність і не захищені національним і міжнародним патентним законодавством. На­приклад, секрет виготовлення концентрату, з якого готується Кока-Кола, який до цих пір є нерозгаданим, незважаючи на численні спроби.

 

Організаційні форми ризикового інноваційного бізнесу:

-                     венчурні підприємства; займаються розробленням нових видів проду­кції (виробів, послуг, технологій тощо). Працюють на всіх етапах інноваційного циклу, включно до ринкових випробувань;експлеренти; спеціалізуються на створенні нових чи радикальних трансформаціях старих ринків (сегментів ринку). Працюють на етапі виведення нового товару на ринок;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

С М Ілляшенко - Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

С М Ілляшенко - Сутність структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства

С М Ілляшенко - Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій

С М Ілляшенко - Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства

С М Ілляшенко - Формування і розвиток цільових ринків