С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

 

Сертифікати якості, екологічності тощо


Кількісні показники: визначаються, у більшості, непрямим методом, напри­клад, рівень прогресивності конструкцій і технологій, рівень ремонтопридат­ності, технологічності виготовлення й економічності експлуатації й т.п.

Якісні, що характеризують рівень якості документації (визначаються мето-
дом
експертної оцінки)__________________________________________

Оцінка може виконуватися як за якісними (наявність сертифікатів відповід­ності стандартам якості й системи управління якістю - ICO 9000, вимогам екологічної безпеки - ICO 14000), так і за кількісними показниками, напри­клад, частка сертифікованої продукції, технологій, виробництв тощоОрганізаційна структура


Рівень організаційної структури управління підприємством можна оцінити
шляхом побудови матриці аналізу й розподілу функцій, прав і обов'язків між
підрозділами підприємства
[20]      Корпоративна культура

 

 

Система мотивації тво­рчої праці


Стан соціально-психологічного клімату в колективі працівників підприємства і його структурних підрозділів, корпоративної культури оцінюють за допомо­гою методів і показників соціології й психології

Стан системи мотивації можна оцінити показниками результативності твор­чої праці (наприклад, частка технічних, технологічних, організаційних інно­вацій у загальній кількості розробок тощо)Продовження табл. Б.2

 

І


 

 

Здатнісна складоваСвобода творчості від полі­тичних, релігійних, бюрок­ратичних та ін. обмежень Затребуваність інновацій і інноваторів

Правова захищеність автор­ських прав

Розвинена інфраструктура ринку інтелектуального ка­піталу

Висока оплата результатів праці

Участь інноваторів у при­бутку

Участь інноваторів у при­бутку

Толерантне ставлення колег і суспільства

Визнання й вдячність колег та керівництва Сприйнятливість організа­ції до несподіваних, нетри­віальних рішень Сприятливі умови праці й відпочинку


Оцінку здатнісної складової організаційної структури можна виконува­ти за показниками швидкості реагування на збурювання в зовнішньому і внутрішньому середовищі, оперативності і якості прийнятих управлінсь­ких рішень, спрямованих на використання й розвиток ринкових можливо­стей і протидію ринковим загрозам

Рівень використання інформаційних систем і технологій доцільно оці­нювати відомими показниками рівня автоматизації й механізації робіт (проектних, виробничих, управлінських, допоміжних) на всіх стадіях про­цесу розроблення, виробництва й просування нової продукції на ринку (шляхом порівняння з показниками підприємств-лідерів). Непрямим шля­хом його також можна визначити за допомогою показників продуктивно­сті праці (окремих підрозділів або підприємства в цілому), інформатизації процесів проектування, виробництва, збуту та управління

У цілому, можливість реалізації організаційного капіталу підприємства (інформації про запити споживачів, прав на патенти й технічну докумен­тацію й т.п.) прямо характеризує частка наукоємних виробів, послуг і тех­нологій у їх загальній кількості, вона також свідчить про високий рівень інтелектуального капіталу взагалі. їхні характеристики необхідно порів­нювати з характеристиками кращих на ринку виробів, послуг і технологій відповідноТаблиця Б.3. Показники оцінки елементів інтерфейсного капіталу (ІК) як підсис­теми інтелектуального капіталу підприємства

 

Елементи ОК

Оціночні показники

Потенціальна (ресурсна) складова

Зв'язки з економічними контрагентами (ЕК) Інформація про ЕК Історія взаємин з ЕК

Якісні: тривалість контактів, ступінь зацікавленості економічних контраге­нтів у співробітництві, умови співробітництва та ін.

Кількісні: частка продукції, що реалізується постійним споживачам, частка одержуваного від цього прибутку й т.п.

Торговельна марка (бренд)

Правова захищеність, володіння часовим пріоритетом на ринку, унікальність

Здатнісна складова

Налагоджена система комунікацій з ЕК Умотивованість ЕК Урахування інтересів ЕК

Орієнтованість на дов­гострокові партнерські відносини з ЕК

Наявність добре налагодженої й перевіреної часом збутової мережі й системи товароруху, сталі контакти з постачальниками, посередниками, контактними аудиторіями та ін.

 

 

Високий імідж підпри­ємства і торговельної марки

Імідж підприємства в середовищі споживачів і ділових партнерів, його ділова репутація мають самостійну ринкову цінність (гудвіл) і

значною мірою впливають на ефективність його ринкової діяльності, однак і самі залежать від неї. Оцінити імідж і ділову репутацію можна досить об'єк­тивно, наприклад, шляхом опитування споживачів, ділових партнерів або ж витратами часу й коштів на укладання договорів з економічними контраген­тами, на просування продукції на ринок, зокрема стимулювання попиту, порі­вняно з основними конкурентами. Аналогічним чином можна оцінити торго­вельну марку (бренд)

Управління торговель­ною маркою Брендинг

Адекватність торговельної марки (міра відповідності продукції, що випуска­ється під даною торговельною маркою запитам споживачів), сила домінуван­ня ("глибина" марочного проникнення, частка ринку), масштабність (темпи марочної експансії), споживацька лояльність (середня кількість товарних ма-рок-конкурентів, які розглядає для себе як можливі альтернативи усередне­ний споживач, але від яких відмовляється, демонструючи прихильність до даної торговельної марки)

Навчальне видання

 

 

інноваційний менеджмент

 

Підручник

 

Головний редактор В. І. Кочубей Технічний редактор А. О. Литвиненко Дизайн обкладинки і макет В. Б. Гайдабрус Комп'ютерна верстка О. І. Молодецька, А. О. Литвиненко

 

Підписано до друку 02.09.2010. Формат 60х901/16. Папір офсетний. Гарнітура Скулбук. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,9. Оюл.-вид. арк. 18,9. Тираж 500 прим. Замовлення

 

Відділ реалізації Тел./факс: (0542) 78-66-12, 78-83-57. E-mail: info@book.sumy.ua www.book.sumy.ua

 

ТОВ «ВТД «Університетська книга» 40030, м. Суми, вул.. Кірова, 27, 5-й пов. E-mail: publish@book.sumy.ua www.book.sumy.ua

 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 489 від 18.06.2001

 

Надруковано відповідно до якості наданих діапозитивів У ПП «Принт-Лідер» Україна, 61070, м. Харків, вул.. Рудика, 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

С М Ілляшенко - Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

С М Ілляшенко - Сутність структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства

С М Ілляшенко - Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій

С М Ілляшенко - Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства

С М Ілляшенко - Формування і розвиток цільових ринків