В С Конешна - Західноукраїнський науковий вісник - страница 1

Страницы:
1 

J      ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

1 St

Західноукраїнський

Науковий

Вісник

Матеріали

ІІВсяукріінськоІнауново-пра^пичної конференції " Сучасна економічна система та тенденци її розвитку

на початку третього тисячоліття

(8 травня 2012 р., м Івано-Франківськ)

№2/2012

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК - Вип. 2І2012 Секщя 5. Міжнародні валютні відносини Конешна Brnmopin Сергивна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦШОВ01 СТАБІЛЬНОСТІ СВРОПЕЙСЬКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В КРАЇНАХ СС ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК................................37

Кравченко Дмитро Миколайович

ДШЛЬНЮТЬ МВФ ЯК МЕТОД СУЧАСНИХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ...........................39

Штиляк Віта Bacunieua

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МГЖНАРОДН01 ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ......42

Troshkina A. V.

INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS.............................................................................44

Секщя 6. Мехашзми державного регулювання еконошки

Гонцова Іріта Миколшвна, Янушевська Светлана Олексивна

МЕХАШЗМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОЛОД 1ЖНОЮ ПОЛ1ТИКОЮ В

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТ1.................................................................................................................46

Мороз Володимир Михайлович

ТЕОР1Я СОЦ1АЛБН01 ДЕРЖАВИ: КРИТИЧНИМ ПОГЛЯД В KOHTEKCTI ПРАКТИКИ

ВЗАЄМОДІЇ ПРАЩ ТА КАПІТАЛУ............................................................................................49

Павлов Сергш Втторович

ПОДАТКОВ1 ВАЖЕЛ1 РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИРОДНИХ РЕСУРС 1В.................................................................................................................52

Рижкова Ганна Володштргвна ' НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ БАНК1ВСБКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРОЕКТ 1В

П1ДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСПШДПРИеМСТВ В УКРАШ1..................................55

TymchenkoM.V., BaranivskaN.L., Gureyeva T.M.,

MECHANISMS OF REGULATION OF THE ECONOMY.............................................................58

Секщя 7. Менеджмент. Маркетинг. Логтстика ' Ковалтська Альона Сергивна, Хмелик Олександра Сергй'вна

МАРКЕТИНГОВ1 СТРАТЕГИ У ПЩПРИСМНИЦЬКШ Д1ЯЛЬНОСТ1...................................60

Матушкина Мария Васильевна,

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА...............................................61

Пащенко Олександр Миколайович, ВавулЫ Jleouid Сергшович ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПИ TQM ПРИ CTBOPEHHI СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЯКОСТ1 OCBITHIX ПОСЛУГ.........................................................................................................64

Полежаева 1лона Олександргвна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА РИНКУ

НЕРУХОМОСТІ УКРАШИ.............................................................................................................67

Шаповалова 1рина Миколшвна

УТОЧНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.....................69

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК - Вип. 2І2012

Шаповалова І.М.

викладач кафедри менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

УТОЧНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В даний час для багатьох підприємств вугільної промисловості України стає актуальним питання підвищення економічних та технологічних показників. В даний час це питання доцільно вирішувати за допомогою оптимізації використання потенціалу підприємства.

Визначення поняття потенціалу підприємства має не тільки важливе наукове, але й практичне значення, оскільки уявлення про його зміст визначає підхід до його оцінки, вимірювання і управління.

Можна запропонувати загальну класифікацію видових проявів потенціалів за різними ознаками:

За рівнем абстрагованості: потенціал людства; природний; економічний; соціокультурний; психофізіологічний.

Залежно від рівня агрегованості оцінки: потенціал світового господарства; національної економіки; галузевий; регіональний; територіальний; добровільних об'єднань; підприємств; потенціал структурних підрозділів; операційних (виробничих) дільниць та окремих робочих місць.

За галузевою ознакою: промисловий; транспортно-комунікаційний; науковий; будівельний; сільськогосподарський; сфери обслуговування тощо.

За елементним складом: потенціал основних виробничих фондів (засобів); потенціал оборотних фондів (засобів); земельний; інформаційний; технологічний; кадровий (трудовий) тощо.

За спектром врахованих можливостей: внутрішньосистемний; зовнішній (ринковий).

За функціональною сферою виникнення: виробничий; маркетинговий; фінансовий; науково-технічний; інфраструктурний та інші.

За функціональною сферою виникнення: виробничий; маркетинговий; фінансовий;

науково-технічний; інфраструктурний та інші.

Залежно від міри реалізації потенціалу: фактичний (досягнутий, реалізований); перспективний (вектор розвитку).

Потенціал підприємства - це складна, динамічна, поліструктурна система. Ця агломерація має свої закономірності розвитку, від вміння використання яких у вирішальному ступені залежить ефективність економіки, темпи та якості її росту. Звідси потенціал підприємства характеризується чотирма основними рисами.

Перша риса. Потенціалу підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності. При цьому не тільки реалізованими, але й нереалізованими по яким-небудь причинам.

Друга риса. Можливості будь-якого підприємства в більшості залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), не залучених у виробництво. Тому потенціал підприємства характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених в виробництво, так і ні, але підготовлених для використання.

Третя риса полягає в тому, що потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, але й ще навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку виробничо-комерційної системи.

Четверта риса. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяги виробленої продукції або отриманого доходу (прибутку)) визначаються також формою підприємництва і адекватної до неї організаційної структури підприємства.

Потенціал, виступаючи в єдності просторових і тимчасових характеристик, концентрує в собі одночасно три рівні зв'язків і відносин:

По-перше, відбиває минуле, тобто являє собою сукупність властивостей, накопичених системою в процесі її становлення і зумовлюючих її можливість до функціонування і розвитку. У цьому плані поняття "потенціал" фактично приймає значення поняття "ресурс".

По-друге, характеризує сьогодення з погляду практичного застосування і використання наявних здібностей. Це дозволяє розмежувати реалізовані і нереалізовані можливості. У цій своїй функції поняття "потенціал" частково збігається з поняттям "резерв".

Розглядаючи структуру потенціалу з цих позицій, варто враховувати, що в першому випадку структурні елементи потенціалу, що залишилися в нереалізованому виді, ведуть до зниження ефективності його функціонування (наприклад, невикористовувані в роботі трудові навички втрачаються, нереалізовані особистісні здібності руйнуються), а в другому випадку «надлишковий» запас сил і здібностей працівника забезпечує гнучкість і маневреність розвитку системи стосовно змінюваних умов праці.

По-третє, орієнтований на розвиток (майбутнє): у процесі трудової діяльності працівник не тільки реалізує свої наявні здібності, але і здобуває нові сили і здібності. Представляючи собою єдність стійкого і мінливого станів, потенціал містить у собі, в якості "потенції", елементи майбутнього розвитку.

Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною взаємодією всіх трьох перерахованих вище станів, що і відрізняє його від таких на перший погляд близьких йому понять, як "ресурс" і "резерв".

Треба виокремити загальні постулати, які слід ураховувати при формуванні потенціалу підприємства:

■ потенціал підприємства - це складна система пересічних характеристик його елементів, причому останні можуть в тій, чи іншій мірі заміщати друг друга, тобто вони альтернативні;

■ потенціал підприємства не можливо сформувати на базі механічного додавання складових елементів, тому як це-динамічне угруповання;

■ при формуванні потенціалу підприємства діє закон синергії його елементів;

■ потенціал підприємства у більш вищих формах свого прояву може самостійно трансформуватися з появою нових складових елементів;

■ елементи потенціалу підприємства повинні функціонувати одночасно і в сукупності, так як закономірності розвитку можливостей підприємства не можуть бути розкриті окремо, а тільки в поєднанні їх, що потребує досягнення збалансованого оптимального співвідношення між елементами;

■ всі елементи потенціалу об'єктивно пов'язані з функціонуванням і розвитком підприємства, тобто з одного боку - підлягають фізичному та моральному старінню, а з іншого - вони чутливі до досягнень науково-технічного прогресу;

■ складові елементи потенціалу підприємства повинні бути адекватними характеристикам продукції і послуг, що виробляються на підприємстві.

Нагадаємо, що структура потенціалу підприємства — це відносно стійкий спосіб організації елементів потенціалу, що розкриває його будову, елементний склад, спосіб формування та розвитку. Відповідно до цього саме поняття "структура потенціалу" має характеризуватися   такими   основними   рисами:   стійкість,   стабільність, гнучкість,пропорційність, збалансованість тощо. У системі потенціалу підприємства можна виділити два типи закономірностей [3]:

- формуючі — закономірності розвитку, які призводять до переходу системи в інший якісний стан;

- регулюючі — закономірності функціонування, які сприяють стабілізації існуючого рівня якості системи.

Слід відзначити, що базою загальносистемного потенціалу будь-якого підприємства виступає виробничий (операційний) потенціал. Проблемами дослідження саме цієї складової традиційно займалися вітчизняні науковці [1].

Можна зробити висновок щодо існування особливостей формування потенціалу підприємств в залежності від сфери бізнесу. Досить часто саме ці специфічні фактори визначають успішність чи навпаки крах в довгостроковій перспективі. У структурі кожної соціально-економічної системи слід виокремлювати ключові точки, що зумовлюють розвиток всієї структури, внаслідок комплексних зв'язків, мультиплікативних ефектів та феномену синергії.

1. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. Закл 2.вид., перероб. і доп. К.: Либідь, 2003.

2. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб. І Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2002.

3. Фомін П.А, Старовоїтов М.К. Особливості оцінки виробничого потенціалу промислових підприємств: Бібліотека економіста: бізнес планування, бюджет.-2006 р.

4. Стоянова Е.С. Практікум по фінансовому менеджменту.- М.: Перспектива, 2005 р.

5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.:

Кондор, 2003.

Західноукраїнський науковий вісник

Науковий журнал з питань права, економіки, державного управління.

Вип. 2/2012

Засновник: Громадська організація "Західноукраїнське наукове товариство".

Головний редактор: Левкун Т.В. Коректор: Скрипничук М.Г. 1нформацшно-техничне забезпечення: Скрипничук В.Ю.

Свідоцтво про рєєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія Ф№580-133Р, видане Головним Управлінням юстицп в Івано-Франківській області "26"квітня 2011 року

Передрукування дозволяеться лише за письмовою згодою редакції. Вщповщальшсть за iooip i викладення фактш несуть автори. Редакщя не завжди подшяс позишю авторов публнсацШ. Рукописи не рецензуються та авторам не повертаються. Редакщя залишас за собою право литературного редагування статей.

© Західноукраїнське наукове товариство МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Західноукраїнськии науковий вісник

Науковий журнал. 3 питань права, економміи, державного управління

Вип. 2І2012

Західноукраїнськии науковий вісник [текст]: Матеріали II Всеукрашської науково-практичної конференції "Сучасна економічна система та тенденцп ії розвитку на початку третього тисячоліття "(8 травня 2012 р., м Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ: ГО "ЗУНТ", 2012. - Вип.2. - 72с.

Мова видання: укрїнська. Головний редактор: Левкун Т.В.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія 1Ф № 580—133Р видане Головним Управлінням юстиції в Івано-Франківській області "26"квітня 2011 року

Адреса редакції : «Західноукраїнське наукове товариство»

вул. Шсвченка - 7І8І4, смт.

Богородчани, Івано-Фраківська область, 77701

e-maihnauktov@gmail.com

http ://naukvisnuk. blogspot.com/

http://nauktov.blogspot.com

/

Рекомендовано до друку: 02.05.2012

(протокол№4) Підписано до друку: 02.05.2012.Папір офсетний. Наклад 70 прим. Формат 60X84. Гарнітура Тайме. Друк різограф. Ум. друк. арк. 5,0.

Видавець і виготовлювач друкарня «Фоліант» м. Івано-Франківськ, Вул. Старозамкова, 2, тсл .Іфакс .(0342)50-21-65; (багатоканальний) Свідоцтво суб'екта видавничої справи Серія 1Ф №24.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В С Конешна - Західноукраїнський науковий вісник