Н В Прус - Деталізація методів планування витрат у системі управління виробництвом - страница 1

Страницы:
1 

ний повышения квалификации, обуч. по напр. «Менеджмент» / Н. Пав­лов (пер.) М. : Джон Уайли энд Санз, 2005. — 464 с.

6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. Классика экономичес­кой мысли: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 896 с.

7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Обществен­ные науки и современность. — 2001. — №3. — С. 121—139.

8. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии: В 3 т. М.: Издательство политической литературы, 1984. — Т. 2. — 596 с.

9. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теория / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Эдиториал, 2002. — 415 с.

10. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность. — 2003. — № 2. — С. 3—15.

11. Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Аспект Пресс, 1998. — 368 с.

12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. Классика эконо­мической мысли: Сочинения. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 896 с.

13. Социальный капитал как научная категория // Общественные на­уки и современность. — 2004. — №4. — С. 4—23.

14. Ядгаров Я.С. История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 2001. — 320 с.

Стаття надійшла до редакції 27.09.2010.

УДК 658:338.984

Н.В. Прус, аспірант,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ДЕТАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Анотація. Розглянуто системи планування та оперативного управлін­ня виробництвом у межах операційного циклу та виявлено «вузькі міс­ця». Проведено деталізацію методів планування витрат підприємства.

Аннотация. Рассмотрены системы планирования и оперативного управ­ления производством в рамках операционного цикла и выявлены «узкие места». Проведена детализация методов планирования затрат пред­приятия.

Summary. The systems of planning and operative operations management are considered within the limits of operating cycle and «bottlenecks» are exposed. Working of methods of planning of charges of enterprise is conducted out in detail.

© Прус Н. В., 2010

КЛЮЧОВІ СЛОВА: система планування, технологія планування, методи управління витратами, методи планування, методи розрахунку планових показників.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система планирования, технология планирования, методы управления затратами, методы планирования, методы расчета плановых показателей.

KEYWORDS: system of planning, technology of planning, methods of management by charges, methods of planning, methods of computation of the planned indexes.

Постановка проблеми. В сучасних умовах в Україні, як і в усьому світі, все більш актуальним стає переосмислення методів та інструментарію управління підприємством. Великою мірою це стосується такої ланки менеджерської діяльності, як управління витратами, яке посідає одне із найважливіших місць в управлінні підприємством. Планування витрат є однією зі складових проце­су управління підприємством, зокрема його провідна роль в ух­валенні управлінських рішень визначається тим, що в ході пла­нування ставиться мета і розподіляються ресурси операційного циклу. Проте, в сучасній теорії і практиці управління витратами існують чисельні прогалини, а саме невирішеним є питання дета­лізації методів планування витрат у системі управління виробни­цтвом, яка б пов'язувала та узгоджувала різні методи планування витрат у певній системі управління виробництвом.

Аналіз досліджень та публікацій. Методичний апарат плану­вання діяльності підприємства є надзвичайно різноманітним, здебіль­шого через збагачення запозиченнями та спільністю з інструмента­рієм інших споріднених науково-практичних галузей знань. Ви­вченню методів планування витрат на підприємстві присвячено багато наукових праць та публікацій, які наведені в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів В.Ф. Котова [3], Б.В. Воск-ресенського [8], Д.А. Гаврилова [1], А.І. Ільїна [2], В.М. Нелепа [5], В.Є. Москалюка [7], О. Орлова [6]. Проте, не зважаючи на чи­сленність досліджень, серед учених немає єдиної думки щодо за­стосування того чи того методу планування витрат у певній систе­мі управління виробництвом. Тому існує потреба в детальному розгляді взаємозв' язків між системами управління виробництвом, технологіями планування виробництва, методами управління ви­тратами, методами планування витрат та їх взаємоузгодження.

Мета статті полягає у дослідженні взаємозв'язку методів управління та планування витрат у системі управління виробниц­твом та деталізації методів планування витрат для кожного типу систем управління виробництвом.

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі [1] виділяють два принципово різних типи систем планування та оперативного управління виробництвом: «виштовхуючу систе­ма» та «витягуючу система». Обидва типи систем використову­ються на різних підприємствах і в різних типах економіки, але мають певні відмінності та «вузькі місця», які, в свою чергу, обумовлюють вибір технології планування виробництва. Струк-туризація операційного циклу підприємства, подана на рис. 1, ві­дображає, що «вузьким місцем» в операційному циклі «виштов­хуючої» системи планування є переділ «Виробництво в вироб­ничому підрозділі» — «Відвантаження компонентів на проміж­ний на склад», а також «Виробництво» — «Відвантаження гото­вої продукції на склад». Для «витягуючої системи» найпроблема-тичнішим є переділ «Відвантаження готової продукції на склад» «Відвантаження готової продукції споживачу».

I      і Виробничий підрозділ Проміжний склад

А х «Вузьке місце» «виштовхуючої» системи

іЧ Матеріальний потік

«Вузьке місце» «витягуючої В \ системи»

Рис. 1. Структура операційного циклу підприємства

Наявність «вузьких міць» на певних переділах операційного цик­лу в кожній із систем управління обумовлює вибір технологій пла­нування виробництва. Так, для підприємств з «виштовхуючою» си­стемою планування характерним є застосування MRP-, MRPH-, ERP-технологій оперативного планування і управління виробницт­вом. В основу цих технологій планування було покладено принципи управління матеріальними запасами підприємства, які були розроб­лені в середині 60-х років ХХ століття. У міру розвитку сучасних інформаційних технологій і обчислювальної техніки, технологіїпланування виробництва зазнавали змін та удосконалювались. Так, MRP-технологія розвивалась від планування потреби в матеріаль­них ресурсах до BRP-технології, яка об'єднує планування матері­альних і фінансових ресурсів у єдину систему. На жаль, вітчизняні технології планування не набули такого розвитку як закордонні, проте в даний час в Україні налічується більше 100 підприємств, які впровадили BRP-технології або перебувають на різних стадіях їх впровадження. В основному, це підприємства металургійної, наф­топереробної, енергетичної галузей промисловості.

На базі «витягаючої системи» планування створено такі тех­нології оперативного планування і управління виробництвом, як LT «точно в строк», LP (learn production).

Застосування тієї чи іншої технології планування витрат у ра­мках певного типу систем планування вимагає вибору методів управління витратами, які мають бути узгоджені з цілями діяль­ності підприємства. Так, LT- та LP-технології орієнтовані на опе­ративне управління процесами виробництва, прагнуть мінімізації запасів та задоволення попиту, який доволі часто змінюється. Тому, в якості методів управління витратами для цих технологій доцільніше використовувати таргет-костинг та кайзен-костинг. Обидва методи управління витратами мають однакову мету — досягнення цільової собівартості, тобто собівартості, до якої по­винно прагнути підприємство, щоб запропонувати ринку конку­рентний продукт: таргет-костінг — на етапі проектування нового виробу, кайзен-костінг — на етапі виробництва виробів.

Застосування МRP-, ERP-технологій передбачає обов'язкове використання показника нормативних витрат, тому доцільним може бути застосування таких методів управління витратами, як стандарт-кост, директ-костинг, абзорпшн-костинг. Так, в основі «стандарт-кост» лежить чітке запровадження норм витрат мате­ріалів, енергії, робочого часу, праці, зарплати та інших витрат, пов' язаних з виготовленням будь-якої продукції або напівфабри­катів, які порівнюються з фактичним їх використанням.

Таким чином, залежно від типу системи планування та опера­тивного управління виробництвом, особливостей технології пла­нування виробництва на підприємстві може бути застосовано один або кілька методів управління витратами. Як було зазначено вище, управління витратами тісно пов' язано з їх плануванням на підприємстві. Визначивши, який метод управління витратами бу­де використовуватись, потрібно обрати метод побудови плану витрат, відповідно до якого визначити методи розрахунку плано­вих показників, користуючись критерієм раціональності.

У науковій літературі виділяють три основні методи побудови плану:

— балансовий (кошторисний) метод;

— метод оптимального планування;

— укрупнений метод планування.

Ідея балансового методу полягає в досягненні збалансованості потреби в ресурсах з їх наявністю. Традиційним методом розра­хунку планових показників при застосуванні балансового методу побудови плану є кошторисний. Цей метод планування витрат може використовуватися як допоміжний по відношенню до балан­сового методу, так і самостійно. Він припускає обґрунтування кожної статті витрат за допомогою спеціального кошторису ви­трат. Цей метод достатньо трудомісткий і застосовується на ста­діях остаточного складання плану. В зарубіжній практиці плану­вання цей метод отримав назву бюджетування [2].

Укрупнене планування витрат проводиться з метою визначен­ня та вивчення ефективності виробництва, динаміки витрат та прибутку, перевірки узгодженості вартісних і натуральних показ­ників плану. Сутність укрупненого метода полягає в тому, що на основі аналізу фактичної собівартості визначають розміри зни­ження (підвищення) витрат за рахунок впливу певних техніко-економічних факторів. Результати розрахунків щодо впливу всіх факторів на собівартість продукції зводять до загальної форми, де й визначають планову собівартість. Пофакторний (розрахун­ково-конструктивний) метод розрахунку планових показників є головним методом укрупненого планування собівартості [6]. На сьогодні саме пофакторний метод планування витрат найчастіше використовують українські підприємства.

Ще одним методом розрахунку планових показників є норма­тивний метод, його застосовують як при балансовому, так і при укрупненому методах побудови плану. Сутність цього методу розрахунку планових показників полягає в тому, що в основу планових завдань на певний період (а відповідно, і в основу ба­лансів) покладені норми витрат різних ресурсів на одиницю про­дукції (сировини, матеріалів, устаткування, робочого часу, кош­тів і т.п.). При цьому застосовуються прогресивні норми викорис­тання ресурсів з урахуванням їх змін у результаті освоєння орга­нізаційно-технічних заходів у плановому періоді. Обов' язковою умовою використання цього методу є створення на підприємстві відповідної нормативної бази.

Недоліком традиційних методів розрахунку планових показ­ників, саме кошторисного, нормативного, пофакторного (розра­хунково-конструктивного), є велика трудомісткість розрахунків для кожного варіанта плану.

В якості методів розрахунку планових показників для витрат, інформація про які неповна та слабо структурована, можуть бути застосовані експертні (оцінні) чи евристичні методи. Вони ґрун­туються на використанні непрямої і неповної інформації, досвіду спеціалістів-експертів, інтуїції.

Метод екстраполяції застосовується для розрахунку витрат, інформація про які структурована та має більш-менш чіткі кіль­кісні. Екстраполяція найефективніша для короткострокових про­гнозів, якщо дані динамічного ряду виражені чітко і стійко. У свою чергу, екстраполяція може здійснюватися різними метода­ми: середньої ковзної, аналітичного вирівнювання, експоненціаль­ного згладжування, авторегресії, кореляційно-регресійного аналі­зу, дисперсійного аналізу.

Оптимальне планування спирається на обґрунтування якнай­кращого методу планування стосовно поставленої мети і врахо­вує об' єктивні умови складання плану витрат. Основними мето­дами розрахунку планових показників при оптимальному плану­ванні є економіко-математичні методи, що зводяться до оптимі-заційних розрахунків на основі різного роду моделей [5].

Авторський доробок деталізації методів планування витрат підприємства наведено в табл. 1.

Таблиця 1

ДЕТАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Технологія планування витрат

Методи управ­ління витратами

Методи планування

Методи розрахунку планових показників

«Виштовхуючий» тип системи планування та оперативного управління виробництвом

 

Стандарт-кост, директ-

костинг, абзо-рпшин-костинг

Балансовий

Кошторисний, нор­мативний, експер­тних оцінок, екс­траполяції.

II, ERP

 

 

 

 

 

Укрупненого плану­вання (тільки по клю­човим компонентам)

Кошторисний нор­мативний, експер­тних оцінок, екс­траполяції.

 

 

Оптимального планування

Економіко-математичне моде­лювання

Закінчення табл. 1

Технологія планування витрат

Методи управ­ління витратами

Методи планування

Методи розрахунку планових показників

«Витягуючий» тип системи планування та оперативного управління виробництвом

JIT

Таргет-костинг, кай-зен-костинг

Укрупненого плану­вання (тільки по клю­човим компонентам)

Кошторисний, експертних оцінок, екстраполяції

LP

 

Укрупненого плану­вання (тільки по клю­човим компонентам)

Кошторисний, експертних оцінок, екстраполяції

 

 

Оптимального пла­нування

Економіко-математичне моде­лювання

Отже, планування витрат дуже тісно пов' язано з процесом управ­ління виробництвом, тому методи планування витрат підприємства повинні бути узгоджені з технологією планування виробництва й ме­тодами управління витратами, поєднання яких утворює комплекси методів з певним призначенням і сферою їх використання.

Висновок. Оскільки у процесі планування витрат завжди вико­ристовують комплекс методів, то надзвичайно важливим питан­ням є раціональний вибір такої їх комбінації, застосування якої було б доцільною на конкретному підприємстві. Доцільність за­стосування методів планування витрат залежить від того, який тип систем планування та оперативного управління виробництвом ви­користовується на підприємстві, а також які використовуються технології планування виробництва та методи управління витра­тами. Тому запропонована деталізація планування витрат підпри­ємства має слугувати цілям узгодження різних методів управління та планування витрат з системою управління виробництвом, що є підґрунтям удосконалення планування витрат підприємства.

Література

стандартов 2-е изд.

1. Гаврилов Д. А. Управление производством на базе MRPH [Текст]: учебник / Дмитрий Андреевич Гаврилов.СПб.: Питер, 2005. — 416 с.

2. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст]: учебник / Анатолий Игнатьевич Ильин. 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: Новое знание, 2001.     635 с.

3. Котов В. Ф. Стоимостные категории в планировании промыш­ленного производства: вопросы методологиии [Текст]: учебное пособие / В. Ф. Котов. М.: Экономика, 1980. — 220 с.

4. Нелидов И. Е. Перспективное планирование с применением ЭВМ [Текст]: учебное пособие / И. Е. Нелидов, Л. Г. Никонова. М.: Эко­номика, 1975. — 383 с.

5. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві [Текст]: під­ручник. — 2-е вид., перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.

6. Орлов О., Рясных Е. Планирование себестоимости продукции [Текст] / Орлов О., Рясных Е. // Экономика Украины. — 1999. — № 12. — С. 39—48

7. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, В. Є. Москалюк [та ін.]; за ред. В. Є. Мос-калюка. К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.

8. Технико-экономическое планирование на машиностроительном заводе / Воскресенський Б. В., Метт Г. Я., Ганштак В. И. [и др.]; под ред. Б. В. Воскресенского. М.: Машиностроение, 1966. — 511 с.

9. Царев В.В. Внутрифирменное планирование [Текст]: учебник для вузов / Виктор Васильевич Царев. СПб.: Питер, 2002. — 496 с.

Стаття надійшла до редакції 21.10.2010.

І. М. Рєпіна, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню етимології категорії «діло­ва репутація підприємства» та висвітленню методичного інструмен­тарію оцінювання її вартості.

Аннотация. Статья посвящена исследованию этимологии категории «деловая репутация предприятия» и иллюстрации методического ин­струментария оценивания ёё стоимости.

The summary. The article is devoted research of etymology of category «business reputation of enterprise» and to illumination of methodical tool of evaluation of its cost.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ділова репутація, гудвіл, честь, гідність, відповідаль­ність,вартість ділової репутації.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Деловая репутация, гудвилл, честь, достоинство, ответственность, стоимость деловой репутации.

KEY WORDS. Business reputation, goodwill, honors, dignity, responsibility, cost of business reputation.

© Рєпіна І. М., 2010

155

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н В Прус - Деталізація методів планування витрат у системі управління виробництвом

Н В Прус - Планування витрат в забезпеченні економічної безпеки підприємства логіка та шляхи удосконалення

Н В Прус - Принципиальные подходы к формированию соотношения трансформационных и трансакционных затрат промышленного предприятия

Н В Прус - Принципиальные подходы к формированию соотношения трансформационных и трансакционных затрат промышленного предприятия