В В Бабіч - Деякі питання бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства - страница 1

Страницы:
1  2 

Розділ II. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДК 657.471

В. В. Бабіч, канд. екон. наук, проф. кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДЕЯКІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто правові, організаційні і методичні аспекти бух­галтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи на умовах договору простого суспільства. Запропоновано методику ві­дображення в обліку учасників і простого товариства вкладів учасників, господарських операцій і фінансових результатів спільної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: спільна діяльність, просте товариство, оператор обліку, спільно контрольовані активи.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены правовые, организационные и методичес­кие аспекты бухгалтерского учета совместной деятельности без соз­дания юридического лица на условиях договора простого общества. Предложена методика отражения в учете участников и простого об­щества вкладов участников, хозяйственных операций и финансовых ре­зультатов совместной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: совместная деятельность, простое общество, оператор учета, совместно контролируемые активы.

ABSTRACT. The legal, organizational and methodical aspects of record­keeping of joint activity are considered without creation of legal entity subject to conditions agreement of simple society. The method of reflection in the account of participants and simple society of holdings of participants, economic operations and financial results of joint activity is offered.

KEY WORDS: joint activity, simple society, operator of account, jointly controlled assets.

У процесі розвитку економіки України з'явилися нові форми господарської діяльності, до яких відноситься і спільна діяль­ність без створення юридичної особи.

Для регулювання цієї діяльності необхідна достовірна і своє­часна інформація, яка формується, як правило, в бухгалтерському обліку.

В українському законодавстві спільна діяльність врегульову­ється Цивільним Кодексом України. Так, відповідно до ст. 1130 цього Кодексу за договором про спільну діяльність (далі СД) сто­рони (учасники) зобов' язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. СД може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об' єднання вкладів учас­ників [1].

Із наведеного видно, що СД здійснюється її учасниками без створення юридичної особи (спільного підприємства). До речі, це питання не врегульовується й іншими законодавчо-правовими актами України.

У той же час, у нормативних документах, які регулюють пи­тання СД, застосовується поняття «спільна діяльність зі створен­ням юридичної особи» («спільне підприємство»).

Так, у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 «Фі­нансові інвестиції» наведено:

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об' єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними [2].

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах» (далі МСБО 31) визначає три форми (типи) спільної діяльності: спільно контро­льовані операції, спільно контрольовані активи і спільно контро­льовані господарські одиниці, які, як правило, називаються спіль­ним підприємством [3, c. 693—707].

Як бачимо, в П(С)БО 12 і МСБО 31 врегульовуються питання ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності спільної діяльності як без створення, так зі створенням юридич­ної особи (спільного підприємства).

У цій же статті розглядаються питання організації і методики бухгалтерського обліку СД без створення юридичної особи.

СД простого товариства передбачає укладання договору між сторонами (учасниками) такої діяльності.

За вимогами ст. 1131 Цивільного Кодексу договір про СД укладається у письмовій формі. В кодексі викладені й основні умови договору.

Як правило, договір простого товариства містить: предмет і мету договору; координацію спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ (керівництво ними, представництво у відносинах з третіми сторонами); правовий статус виділеного для спільної діяль­ності майна (розміри і порядок внесення вкладів та їх оцінювання, порядок користування цим майном, обов' язки сторін щодо майна і відшкодування витрат на його утримання та страхування, а також, яка зі сторін несе ризик випадкової втрати та псування майна); по­криття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій; взаємні права та обов' язки учасників; порядок внесення змін до договору, строк його дії та умови його припинення; порядок входу учасника до СД та виходу з договору; інші умови спільної діяльнос­ті, які не суперечать діючому законодавству.

Договір про СД на умовах простого товариства підписується його учасниками (уповноваженими представниками сторін) та за­віряється печатками цих сторін (при їх відсутності — штампами).

Вважаємо, що важливим є той факт, що договір про просте товариство не передбачає створення самостійної юридичної осо­би і не реєструється як суб' єкт підприємницької діяльності. Та­кий договір, за діючим законодавством, ставиться на облік у по­датковому органі як платник податків.

Умови, що випливають із договору про просте товариство, сут­тєво впливають на організацію і методику бухгалтерського обліку.

Стаття 1134 Цивільного Кодексу передбачає, що ведення бух­галтерського обліку спільного майна учасників може бути дору­чено ними одному з учасників. Цією нормою кодексу, як прави­ло, і користуються учасники СД, які в договорі визначають учасника (оператора) для ведення обліку.

Оператор спільної діяльності (далі оператор) — учасник СД, якому у відповідності з договором доручено вести справи СД, зо­крема й бухгалтерський облік. Оператор веде облік господарсь­ких операцій простого товариства окремо від обліку своєї статут­ної діяльності, використовуючи з цією метою окремі рахунки і регістри аналітичного та за балансового обліку.

На нашу думку, оператор повинен складати і передавати кож­ному з учасників СД фінансову звітність простого товариства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Примітки до фінансової звітності). У цій статті порядок складання таких звітів не розглядається.

Методологічні засади формування інформації в бухгалтерсь­кому обліку про СД викладені в П(С)БО 12 та МСБО 31.

Проблеми бухгалтерського обліку СД без створення юридич­ної особи порушувались в окремих статтях С. Голова [2], В. Они-шенко [3].

У той же час, ця проблема до кінця не вирішена і на практиці учасники СД зустрічаються з труднощами, пов' язаними з побу­довою бухгалтерського обліку активів, зобов' язань та інших об' єктів обліку.

Вкладом учасника до СД вважається все те, що він вносить у СД (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно,професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова ре­путація та ділові зв' язки — ст. 1133 Цивільного Кодексу України.

Грошова оцінка вкладу провадиться за домовленістю між са­мими учасниками СД. У той же час, учасники можуть у договорі відобразити положення про те, що оцінювати кожний вклад бу­дуть незалежні оцінювачі згідно до діючого законодавства.

Ми вважаємо, що сукупність принципів, методів та процедур, що використовуються оператором при веденні бухгалтерського обліку і формування інформації для учасників СД, повинні найти відображення в наказі про облікову політику простого товарист­ва, який схвалюється усіма учасниками. При цьому, всі учасники та сам оператор повинні застосовувати єдину облікову політику для відображення подібних операцій та подібних подій за схожих обставин.

На побудову обліку внесків у СД впливає той факт, що акти­ви, задіяні в СД без створення юридичної особи, не відобража­ються інвестиціями учасників такої діяльності (п.19 П(С)БО 12).

Виходячи з наведеної норми в П(С)БО 12 передбачено, що кож­ний учасник СД без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного об­ліку) і у фінансовій звітності: активи, задіяні у СД, які він контро­лює, або свою частку у спільно контрольованих активах; зобо­в' язання, які він узяв для провадження цієї діяльності; свою частку в будь-яких зобов' язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності; дохід або витрати, набуті в процесі СД.

У п. 19 П(С)БО 12 також вказано, що частка учасника СД без створення юридичної особи в спільно контрольованих активах відображається в бухгалтерському обліку цього учасника у скла­ді відповідних активів.

Спільно контрольовані активи — це активи, придбані з метою спільної діяльності за кошти всіх учасників і розподілені між ни­ми, як правило, пропорційно їх внескам.

Критично оцінюючи вище наведену норму побудови обліку пе­реданих учасникам до спільної діяльності власних активів або час­тки спільно контрольованих активів, слід виділити два моменти:

— облік активів або частки у спільно контрольованих активах ведеться кожним учасником на своєму балансі;

— активи, задіяні у СД, відображаються на окремих рахунках аналітичного обліку.

З першим підходом до відображення в бухгалтерському облі­ку активів, переданих учасником до СД, на балансі кожного учас-ника—власника цих активів або контрольованих активах у складісвоїх активів, тобто на своєму балансі, повністю можна погоди­тись так як власник не змінився.

Відносно другого моменту, то тут важко погодитись, і особ­ливо це стосується оборотних активів, переданих до СД у про­стому товаристві. Наше заперечення базується на тому, що пе­редані учасником до простого товариства активи певного виду на протязі короткого часу змінюють свій первісний вид і пере­ходять в інший. Наприклад, передані до СД грошові кошти ви­трачаються для придбання товарів чи виробничих запасів, а виробничі запаси, в свою чергу, перетворюються в готову про­дукцію і т. ін.

Тому, якщо дотримуватись норми П(С)БО 12, у балансі учас­ника будуть відображені не реальні (не існуючі) активи.

На нашу думку, оборотні активи, передані учасником до прос­того товариства, в балансі такого учасника повинні відобража­тись як дебіторська заборгованість, а не як конкретний вид акти­ву. При погашенні дебіторської заборгованості простим това­риством вона списується з балансу учасника. Оператор відобра­жає таку заборгованість як кредиторську.

Щодо основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, які в процесі їх викорис­тання в СД не втрачають своєї форми (не змінюється вид акти­ву), то їх доцільно обліковувати на балансі учасника (власни­ка) цих засобів. Власник нараховує амортизацію (знос) цих активів і передає нараховану суму як витрати (заборгованість) до СД оператору.

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерсько­го обліку активів, капіталу, зобов' язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, передбачено викорис­тання для обліку розрахунків за операціями СД субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» рахунка 37 «Розрахунки з різ­ними дебіторами» [4].

На нашу думку, ці вказівки не охоплюють всі операції СД без створення юридичної особи. Зокрема, відсутність вказівки щодо обліку операцій СД в учасника, якому доручено вести облік спіль­ної діяльності.

Ми пропонуємо облік вкладів у СД вести на рахунках і субра­хунках:

^ в обліку учасника:

— 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші не­оборотні активи», субрахунок «Інші необоротні активи» (якщодоговір простого товариства укладено на строк більше року або він безстроковий);

— 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (якщо договір простого това­риства укладено на строк менший ніж один рік);

> в обліку простого товариства (оператора):

— 55 «Інші довгострокові зобов' язання», субрахунок 551 «Зо­бов' язання за операціями спільної діяльності» (якщо договір про­стого товариства укладено на строк більше року);

— 68 «Розрахунки за іншими операціями», субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (якщо договір простого то­вариства укладено на строк менше року).

Для узагальнення інформації з метою контролю кожний учас­ник СД і оператор можуть використовувати за балансові рахунки під назвою «Спільна діяльність», на яких відображені всі операції і результати такої діяльності.

Бухгалтерський облік учасники простого товариства і опера­тор ведуть в окремих бухгалтерських регістрах (окремо від регіс­трів статутної діяльності) на підставі первинних документів з по­значкою «Спільна діяльність» («СД»).

Розглянемо більш конкретно облік вкладів до СД в обліку кож­ного учасника та в обліку простого товариства — оператора.

Приклад. Підприємства «А» і «Б» уклали договір простого то­вариства про спільну виробничу діяльність.

За умови договору:

— підприємство «А» передає простому товариству для викорис­тання основні виробничі запаси (нові) первісною вартістю 1 000 000 грн і виробничі запаси балансовою вартістю 300 000 грн;

— підприємство «Б» вносить до СД грошові кошти в сумі

650 000 грн;

— підприємство «Б» організовує і здійснює процес виробниц­тва і реалізацію готової продукції;

— одержаний прибуток розподіляється між учасниками порів­ну (50 % підприємству «А» і 50 % підприємству «Б»);

— підприємство «Б» веде облік СД, сплачує податки з цієї ді­яльності і в кінці року перераховує підприємству «А» суму належ­ного йому прибутку.

Підприємство «Б», як оператор, відкриває в установі банку для СД окремий поточний рахунок у національній валюті. Строк дії договору 3 роки.

Відображення господарських операцій СД в обліку учасників і простого товариства наведено в табл. 1.а

о и л

S3 — —

« О

PL, Н

ы и

GO

ю о

й

Q S3

о о

о с

ю о

3 §

з 3 В"

ч ю о

^1

й К Q

й В"

1

Ер

(D

с о

о

§*

ч о с о о

со

,01 Е

00

О

о о о о о

я О

о »

3 и

S о

а

са g

со ер

о

2У

К ID

о о

са

со

Я

о к о о

О о

я

о _ я О

СІ cf

о о о о о

о

О

00

к

ID О

я

О о

о

Ср И

| | О

я о

Я

а

і и і са < со

о о о о

чо

оо

2 8 в

й й

§ § I

са >

! са г> я

Ср

о о о «л

00

чо

и

2

са

СО

о ca

о I

я

й-

р ca

< о . Ср ) и

' И

к

ID О о са

СО

I р я

18

< о

о о о о о

чо

О

3

о

са

°С

О со

Я Н ID

D

о о о о оо

чо

чо

я ^ ср Ь S

й й

я s з

о ч и

S я

о о о о

чо чо

О

со О

са

я са

а к

К ID

D <=

^ Я

S ч Ср а

о о

О Ср

оэ

-Q

3

СҐ

Ь О

ЧО


000001

 

0009

36600

480000

70000

7000

962000

962000

1680000

280000

чо

 

чо

чо

о

661,65 та інші

 

3 2

6 2

01 7

6

т

 

чо чо

чо чо

3

 

3

6 2

01

9

61 3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В В Бабіч - Деякі питання бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства

В В Бабіч - Оподаткування прибутку підприємств фінансові і облікові аспекти

В В Бабіч - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування