П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

З метою розширення міжнародних наукових зв'язків за ініціативою Житомирського державного університету імені І.Франка створено Консорці­ум університетів Великої Волині та Консорціум українських університетів та Варшавського університету. В результаті спільного обговорення виділено ни­зку напрямів міжнародної співпраці. Одним із таких напрямів є розробка спільних наукових проектів щодо інтенсифікації обмінних програм членів Консорціуму, що передбачає:

1.  Створення спільних наукових лабораторій з фундаментальних та прик­ладних наукових досліджень. Житомирський державний університет зазап-ропонував створити спільну з науковцями Республіки Польща наукову лабо­раторію з екосистемології за участю представників наукової школи проф. А.П. Стадниченко та провідних науковців природничого факультету

жду.

2.  Співробітництво в галузі видавничої діяльності щодо публікації результа­тів наукових досліджень польських та українських університетів. Тут важливою є співпраця на базі наукового журналу "Українська полоністика", затвердже­ного в Україні як фаховий. Зазначена співпраця реалізується через введення в склад редакції журналу польських фахівців у галузі слов'янських мов та по­лоністики, а також через розміщення публікацій польських науковців на сто­рінках "Української полоністики". При цьому важливим є також і введення провідних фахівців ЖДУ з таких само галузей науки до складу одного з нау­кових часописів Варшавського університету.

3.  Організація фонетико-граматичного інтенсиву із залученням викладачів Варшавського університету. Мета такого курсу подвійна: 1) для студентів Житомирського державного (й інших членів Консорціуму) університету, які бажають продовжувати навчання у Республіці Польща; 2) для викладачів, які бажають стати аспірантами Варшавського університету на засадах обміну у підготовці аспірантів. Координатором такого фонетико-граматичного інтен­сивну від ЖДУ є керівник Центру полоністики університету доц. Н.К. Мі­сяць.

Обмін студентами магістратури. ЖДУ може забезпечити реалізацію програми обміну спеціальності - україністика, русицистика, історія України (в площині польських досліджень історії Східної Польщі), біологія (в межах діяльності малакологічної школи), інформатика. При цьому обмін магістра­нтами відбувається в рамках окремої угоди, а ЖДУ і Варшавський універси­тет взаємно надають магістрантам помешкання в студентських гуртожитках та організаційний (кафедри й студентське братство) і науковий (відповідні кафедри) супровід. Польські студенти відвідують заняття в одному потоці зі студентами ЖДУ, але за вибором (відповідно до тематики виконання магіс­терської роботи). При цьому польські магістранти отримують сертифікат про прослухані заняття; магістерський диплом отримують у Варшавському університеті. Магістранти ЖДУ так само забезпечуються помешканням у студентському гуртожитку Варшавського університету і відповідним супро­водом, отримують сертифікат і згодом - диплом ЖДУ. Магістранти з обох сторін мають складати сесії й державні іспити (захист магістерської роботи) у своєму навчальному закладі.

5.   Обмін аспірантами для підготовки за окремими спеціальностями -здійснюється за окремою угодою стосовно кожної пропозиції обміну на заса­дах міждержавної угоди про взаємне визнання дипломів (з обов'язковим за­прошенням на захист дисертації опонентів з іншої сторони). У зв'язку з цим важливим пунктом є обмін стажистами-дослідниками (які можуть бути од­ночасно аспірантами). При цьому університети взаємно забезпечують про­живання, відвідання і/або викладання окремих курсів з боку стажис­тів/аспірантів, організаційний і науковий супровід (кафедри, до яких прик­ріплюється стажист/аспірант). ЖДУ зберігає своїм аспірантам/стажистам заробітну плату в університеті як своїм постійним працівникам. Всі інші ви­трати бере на себе сам стажист/аспірант.

6.   Організація і проведення спільних міжнародних студентських (аспірантсь­ких) наукових конференцій. Такі конференції доцільно проводити один рік - у Варшавському університеті, один рік - у котромусь з університетів учасників консорціуму. ЖДУ може запропонувати кілька напрямів тематики таких конференцій - мовну, історичну, філософську, педагогічну, політологічну. Витрати по проведенню конференції бере на себе організатор. Випуск збір­ника наукових праць може бути здійснений спільно учасниками Консорціу­му.

Важливим є також і співробітництво університету у сфері науково-педагогічних досліджень. Зокрема науковцями кафедри педагогіки підтриму­ються наукові зв'язки з науковцями Вищої педагогічної школи у Варшаві, Краківського педагогічного університету, Вищої школу менеджменту у м. Лігніца. Останніми роками проведено низку спільних наукових міжнаро­дних конференцій: "Проблеми освіти у Польщі та Україні в контексті проце­сів глобалізації та євроінтеграції" (2009 р., Київ - Житомир); Міжнародна на­укова конференція у м. Лігніця - "Poszukiwanie modelu szkofy wyzszej w procesie integracji z unia europejsk" (Legnica, 2006); Українсько-Польська між­народна конференція "Badanie dojrzanie rozwoj (na dredze do dictoratu Wybrane aspekty bodan komparatystycznych: zatozema metodologieczne analizy porownawcze" (Warszawa - Radom, 2011).

Науковці ЖДУ беруть постійну участь в Українсько-Польському та Польсько-Українському часописі "Професійна освіта: педагогіка і психологія,за ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Нелі Ничкало, 2003-2011 рр.

У 2010 році науковці ЖДУ спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, з науковцями Польщі брали участь у підго­товці наукового видання, присвяченого науково-педагогічній діяльності Па­вла Івана ІІ ("Semper in Altum"). У 2011 році науковці ЖДУ взяли участь у мі­жнародних конференціях "Культурно-історична спадщина Польщі та Укра­їни як чинник розвитку полікультурної освіти" (м. Хмільницький), "Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття" (м. Черкаси).

Стрімко розвивається співпраця з науковцями Росії. Вчені ЖДУ беруть участь у міжнародній співпраці з науковцями Росії у галузі психолого-педагогічних досліджень. Зокрема, важливою є співпраця з Міжнародною академією акмеологічних наук (Росія, Санкт-Петербург) шляхом участі у на­укових сесіях Академії та у науковому часописі "Акмеологія освіти". Підтри­муються зв'язки з Федеральною державною науковою установою "Центр до­слідження проблем виховання формування здорового способу життя, профі­лактики наркоманії, соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді" (Ро­сія, м. Москва) та Інститутом одарованої дитини НАПН України; здійсню­ються публікації у науково-практичному журналі "Одаренный ребенок". У зв'язку з цим проведено Всеукраїнську міжнародну науково-практичну кон­ференцію "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді" (2011 р., Житомир-Київ), три міжнародні науково-практичні конференції "Акмеологія - наука ХХІ століття" (2005-2011 рр.).

Упродовж 10 років професорсько-викладацький склад ЖДУ брав участь у міжнародних виставках навчальних закладів "Сучасна освіта в Укра­їні", "Сучасні навчальні заклади - 2011" на яких отримано низку золотих, срі­бних та бронзових медалей.

Спільно з Вінницьким соціально-економічним інститутом "Університет України" створено Академію міжнародного співробітництва з креативної пе­дагогіки, яка провела 7 міжнародних наукових конференцій "Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття".

Спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України проведено низку міжнародних науково-практичних конференцій з проблем "Інформаційно-телекомунікаційних технологій в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи".

Відтак, пріоритетним напрямом роботи в університеті є активне розши­рення міжнародних зв'язків, що має на меті розвиток міжуніверситетських дов­гострокових програм співробітництва в галузі науково-дослідної роботи, студентського та викладацького обміну, інформаційного та технологічного обміну. Кафедри університету активно співпрацюють із закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, громадсь­кими організаціями та іноземними громадянами.

На даний час в університеті навчаю іноземні громадяни з країн СНД, зокрема, Росії, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдова, Туркменістану, Киргизької Республіки Придністров'я, а також з Німеччини. Студенти­іноземці навчаються на денній та заочній формах навчання як за контрак­том, так і відповідно до урядового обміну.

За допомогою програм обміну IREX (рада міжнародних наукових дос­ліджень і обмінів), Fulbright (програма академічних обмінів), DAAD (німець­ка академічна служба обміну) викладачі та студенти університету щорічно проходять стажування та працюють за кордоном.

Плідну роботу проводить Євроклуб, створений в університеті у вересні 2006 року. Євроклубом проведено тренінг "Можливості і перспективи отри­мання грантів на навчання та наукову роботу" за участю студентів та викла­дачів, що навчались у США та країнах Європи; відбулася зустріч з провідни­ми фахівцями підрозділу з питань інтелектуальної власності; проведено зу­стріч членів Євроклубу з представниками Українського клубу студентського обміну, на якій члени Євроклубу отримали детальну інформацію про мож­ливості роботи та навчання за кордоном; проведено тренінг з приводу участі у програмі обміну ім. Едмунда Маскі та програмі уряду США UGRAD.

Відповідно до угоди підписаної 24 грудня 2007 року між Корпусом миру США в Україні та Житомирським державним університетом імені Івана Франка в ННІ іноземної філології працюють волонтери Корпусу Миру в Україні, мета перебування яких - викладання англійської мови, розробка та впровадження освітніх проектів, обмін культурним досвідом.

Кафедрою методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвіс­тики проводяться літні Всеукраїнські лінгвометодичні школи для вчителів англійської мови, у роботі яких беруть участь американські консультанти, представники Американського посольства в Україні та близько ста вчителів англійської мови - не лише Житомирщини, але й п'яти центральних облас­тей України: Черкаської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської та Київської. За результатами роботи літньої школи був опублікований міні-журнал "Teach and Learn", в якому учасники розповідають про використання інфор­маційних комунікативних технологій у своїй педагогічній діяльності. Ця ж кафедра співпрацює з видавництвами "Longman", "American House", " The British Counal".

Викладач кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики І.В. Самойлюкевич проходила науково-дослідне стажування в університеті Міссурі-Сент Луіс, США за Програмою наукових обмінів імені Фулбрайта. Завідувач кафедри Л.В. Калініна та викладач І.В. Самойлюкевич брали участь у Науковій конференції Ради Європи "Соціокультурне розмаї­ття як виклик професійній підготовці майбутнього вчителя" (2009 р., м. Ос­ло, Норвегія).

Протягом багатьох років кафедра зоології підтримує тісні зв'язки з Зоо­логічним інститутом РАН (Росія, Санкт-Петербург). Із провідними фахівця­ми цього закладу обговорюються тематики кандидатських дисертацій, здійс­нюється обмін науковою інформацією і фактичним матеріалом (колекції і т.д.), викладачі і аспіранти опрацьовують фонди музею ЗІН РАН, а також бе­руть участь у роботі наукових конференцій, які проводяться цим закладом.Кафедра підтримує зв'язки й з науковцями країн далекого зарубіжжя. Так, здійснюється обмін матеріалом і науковою інформацією з доктором Д. Тейлором (США, університет штату Оригон), доктором М. Яцкевичем (Польща, Познанський університет), доктором А. Пехоцьким (Польща, Ло-дзький університет), доктором З. Покорою (Польща, Катовицка медична академія), доктором П. Вечореком (Польща, Опольський університет), док­тором Хієяма (Японія, Інститут біології, Мацуяма), доктором К. Тіруа-К'євре (Франція, Вільфранш, Морська біологічна станція), доктором О. Дункою (Швеція, Палеонтологічний інститут Упсала).

Старший викладач кафедри математики і образотворчого мистецтва з методикою початкової освіти Г.В. Ямчинська проводить роботу за програма­ми альтернативної вальфдорфської педагогіки в дитячому садку № 69; удо­сконалює роботу експериментального майданчика у ЖДУ ім. І. Франка, бере участь у діяльності Європейської асоціації з вальфдорфської педагогіки, роз­виває цей напрямок, як альтернативну педагогіку в Україні відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 363 від 06.05.2001 р. Створе­но навчальні курси для вихователів м. Житомира з основ вальдорфської пе­дагогіки. Проведено низку конференцій і круглих столів з вітчизняними і зарубіжними науковцями з проблем вальдорфської педагогіки.

З 2004 року викладач кафедри музики і хореографії з методиками ви­кладання І.В. Баладинська є відповідальним секретарем міжнародного нау­кового часопису "Ucrainica Polonica" (засновники Польське наукове товарис­тво у Житомирі, Київський державний лінгвістичний університет, Інститут славістики Польської академії наук). Видається один раз на рік. З 2005 року -голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу камерних ансам­блів імені Ігнація Яна Падеревського (засновники Польська фабрика цінник паперів у Варшаві, Фонд "Допомога полякам на сході", Генеральне Консульс­тво Республіки Польща в Луцьку).

Розвивається міжнародне співробітництво в галузі фізико-математичних наук. Зокрема, викладач кафедри математики А.О. Погоруй та Рамон М. Родрігес-Дагніно (Монтерейський технологічний інститут м. Монтеррей, Мексика), розробляють спільний проект "Випадкові інволюції та їх застосування". У 2009 р. А.О. Погоруй перебував у Монтерейському тех­нологічному інституті з метою написання монографії за проблемою випад­кових інволюцій. Доцент кафедри прикладної математики та інформатики В.М. Мількевич проходив наукове стажування при Науково-дослідному ін­ституті Vestas Wind System A/S (Данія) у 2009 р. У 2009 р. з метою вивчення організації навчальної та наукової роботи кафедри фізики університету штату Колорадо (США) його відвідав завідувач кафедри фізики О.К. Ткаченко, який був запрошений випускником нашого університету, що нині працює у США.

Викладачі кафедри української мови, науковці Північноукраїнського діалектологічного центру імені професора М.В.Никончука, що діє на її базі, налагодили наукові контакти з науковцями Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща). Спільно з професором Варшавського уні­верситету Я. Ріґером В. Мойсієнком здійснюється керівництво науковим дос­лідженням студентки О. Макарової. Спільно із професором Казанського уні­верситету О.Ф. Жолобовим здійснюються дослідження окремих фонетичних явищ у пам'ятках давньоруського періоду.

Кафедра редагування та основ журналістики підтримує стосунки з ам-басадами 15 зарубіжних країн.

Міжнародна діяльність стала пріоритетним напрямком роботи кожної кафедри. Зокрема, на кафедрі дидактичної лінгвістики та літературознавст­ва з 2007 р. функціонує Центр богемістики. Керівник Центру - кандидат пе­дагогічних наук, доцент Шевцова. Метою роботи Центру є проведення нау­кових досліджень у галузі лінгводидактики, чеської мови та літератури, істо­ричного аналізу діяльності чеських поселенців Житомирщини, у сприянні і налагодженні культурних та наукових українсько-чеських зв'язків. Л.С. Ше­вцова та студенти разом із Спілкою волинських чехів Житомирщини беруть участь у фольклорноих фестивалях національних меншин у Празі, конкурсі знавців чеської мови для студентів; літературно-освітніх заходах, присвяче­них народним чеським традиціям ("Різдвяні свята", "Божена Нємцова та її роль у чеській літературі". "Твори Зденєка Свєрака як представника сучасної чеської літератури").

На кафедрі слов'янських та германських мов діє Центр полоністики. У Центрі полоністики проводяться обласні олімпіади з польської мови, літера­тури та культури Польщі для учнів 8-9 класів, працює проблемна група, яка займається перекладами творів польської поетеси Віслави Шимборської, ла­уреата Нобелівської премії в галузі літератури.

На кафедрі історії України функціонує два центри. Центр юдаїки ство­рено у 2008 р. Розпочата співпраця з Єврейським фондом України, Всеукра­їнським Центром вивчення Голокосту "Ткума", Житомирським Благодійним центром "Хесед Шломо". Кожен рік провдяться Міжнародні наукові конфе­ренції, а також мають місце засідання культурологічного клубу „Маскіл" Центру юдаїки. Також ведеться співпраця з музеєм історії та культури євреїв Білорусі, республіканським фондом "Голокост" (м. Мінськ, Білорусь), Центром "Голокост" в Ростові-на-Дону (Росія).

Житомирський регіональний центр з європейської та євроатлантичної інтеграції України було створено у 2008 році. Він має свою бібліотеку та жу­рнальний фонд. На базі Центру проведені республіканські молодіжні дебати "Генеральний інтерес для України: інтеграція в ЄС та НАТО? Зближення з Росією? Позаблоковість?". У 2009 р. в університеті проведено Тиждень НАТО. Здійснено моніторинг рівня інформованості студентів у сфері євроатланти­чної інтеграці України. У 2010-2011 рр. проведено низку круглих столів на різні тему щодо євроатлантичного вибору України.

Кафедра філософії налагодила тісні науково-дослідні стосунки із вче­ними філософами та релігієзнавцями Бурятського університету (м. Улан-Уде, Росія), Жешівського університету Жешів, Польща), Люблінського університету (м. Люблін, Польща), Трірського університету (м. Трір, Німеч­чина), Берлінгстонського університету (м. Берлінгстон, США), Єврейськогоуніверситету (м. Єрусалим, Ізраїль). Низка наукових досліджень представни­ків наукової школи апробована в 12 зарубіжних університетах, опубліковано понад 50 наукових статей у зарубіжних виданнях, проведено 3 наукових конференції спільно з Бурятським та Жешівським університетами. П'ять представників наукової школи є членами редколегій наукових журналів за­рубіжних університетів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи