П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Сьогодні в Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України "Про освіту", Національна програма "Діти України", Програма роз­витку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України про підтримку обдарованих дітей, Концепція державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2007 роки та інші), які спрямовані на створення загально­державної мережі навчальних закладів для обдарованої молоді. її метою є формування цілісної, саморегульованої системи щодо виявлення і підтрим­ки обдарованої молоді; розвитку та реалізації її здібностей; стимулювання творчої роботи учнів, студентів, вчителів та викладачів вищих навчальних закладів; активізації навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування резерву для вступу у вищі заклади освіти, магістратуру та аспірантуру; під­готовки наукових, педагогічних та науково-технічних кадрів.

Так, зокрема, у Концепції державної програми роботи з обдарованою мо­лоддю на 2006-2007 роки зазначається, що в Україні склалася критична ситу­ація з поповненням національної науки молодими кадрами. „Старіння" української науки вже сьогодні негативно позначається на інноваційно-технологічному розвитку держави. Інтелектуальний творчий потенціал об­дарованих учнів і студентів використовується неефективно, оскільки не створено сприятливих умов для реалізації їх здібностей. Інтеграція ж Украї­ни в загальноєвропейський простір потребує розроблення нових напрямів роботи з обдарованими учнями і студентами. Окрім того, у 2005 році закін­чився строк дії Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 8 лютого 2001 p. № 78. Однак завдання з упровадження в практику ефективних засобів і технологій вияв­лення, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованої молоді, ство­рення умов для її гармонійного розвитку не виконані в повному обсязі через недостатність теоретичної обґрунтованості проблеми обдарованості (зокрема в питаннях підготовки спеціалістів до роботи з обдарованою молоддю), відсу­тність належного методичного і наукового забезпечення навчально-виховного процесу.

Розвиток же обдарованості майбутнього спеціаліста потребує створення у ВНЗ цілісної, самокерованої системи, яка передбачала б виявлення та підт­римку обдарованої молоді; розвиток та реалізацію її здібностей; стимулю­вання творчої роботи студентів та викладачів; активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування резерву для вступу у ВНЗ, магіс­тратуру та аспірантуру, підготовку наукових та педагогічних кадрів.

Передумови для реалізації означеної проблеми у Житомирському держа­вному університеті створювалися впродовж останнього десятиріччя. Зокре­ма, на кафедрі практичної психології активно працює група молодих учених на чолі з доктором психологічних наук В.О. Моляко, які вивчають природу об­дарованості, передумови її розвитку, творчість як засіб особистісного росту і гармонізації людських стосунків. Кафедрами педагогіки, соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, інноваційних технологій освіти та виховання, методи­ки викладання іноземних мов та іншими з початку 90-х років триває плідна ро­бота щодо розробки та впровадження у навчально-виховний процес універ­ситету новітніх педагогічних технологій навчання студентів, якими передба­чається індивідуалізація навчання майбутніх учителів, розвиток їх творчого потенціалу, максимального врахування природних задатків та здібностей тощо. Аспіранти й докторанти кафедри педагогіки активно працюють над ди­сертаційними дослідженнями, безпосередньо пов'язаними з проблемою об­дарованості, питаннями навчання обдарованих студентів та цілеспрямованої підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми.

Впродовж 1999-2004 років на базі університету проводилися заключні етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки та математики, що дало можливість розробити конструктивні підходи до їх організації. Резуль­тативність даної роботи підтверджують перемоги студентів університету в олімпіадах протягом останніх років.

Враховуючи актуальність визначеної проблеми та об'єктивну потребу в обдарованих, творчо працюючих учителях у Житомирському державному університеті імені Івана Франка розроблено Положення про роботу з обдарова­ною студентською молоддю, а з 2003 року діє Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю, який виступає організаційною структу­рою, що покликана координувати діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу щодо навчання і виховання обдарованих студентів. Ди­ректор центру - проф. О.Є. Антонова.

Мета діяльності: формування в університеті цілісної, саморегульованої системи стосовно виявлення і підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої роботи студентів та викладачів, підвищення якості підготовки спеціалістів, активіза­ції навчально-пізнавальної діяльності студентів, формування резерву для вступу до магістратури та аспірантури, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів для потреб університету, а також середніх загальноосвітніх, спеціальних та вищих навчальних закладів міста Житомира та Житомирсь­кої області.

Досягнення цієї мети передбачає, що обдаровані студенти мають прино­сити реальну користь вже у період навчання у ВНЗ, а її реалізація забезпе­чить додатково дух змагальності у процесі навчання, завдяки чому у більшої кількості студентів підвищиться інтерес до навчання та рівень успішності.

Основною концептуальною ідеєю діяльності центру є положення про те, що, реалізуючи свій власний потенціал у процесі навчання, майбутні вчителінавчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. До основних функції Центра належать: координаційна, діагностична, організаційна, моніторин-гова, дослідницька, методична, консультативна.

До структури Центру входять дев'ять підрозділів, кожен з яких виконує певні завдання.

Аналітико-інформаційний. Завдання: створення позитивного інформацій­ного простору у контексті обдарованості студента; вивчення мотивації на­вчальної діяльності студентів, їх цільових установок та ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку професійно-педагогічних здібностей та якостей майбутнього вчителя; розробка пріоритетних напрямів у побудові роботи центру. Форми та методи роботи: спостереження, анкетування, тестування, опитування, статистична обробка даних за допомогою математичних мето­дів тощо.

Науково-дослідницької роботи студентів. Завдання: організація та керівницт­во науково-дослідною роботою студентів; координація роботи Студентсько­го наукового товариства, студентських проблемних груп та наукових гуртків; здійснення зв'язків з факультетами, кафедрами; випуск студентських науко­вих праць. Форми та методи роботи: бесіди зі студентами, зустрічі з досвідче­ними науковцями, обмін досвідом, науково-практичні конференції, круглі столи, „Школа майбутнього науковця" тощо.

Професійно-педагогічної творчості. Завдання: формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя; стимулювання професійної спрямова­ності та позитивної мотивації студентів на педагогічну діяльність; здійснен­ня навчально-методичної роботи, спрямованої на розвиток у майбутніх учи­телів педагогічних здібностей; розробка і впровадження комплексу методик щодо розвитку педагогічної креативності; організація педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх закладах нового типу з метою ознайом­лення майбутніх педагогів з творчою лабораторією вчителів-майстрів тощо. Форми та методи роботи: активні методи навчання, ділові ігри, тренінги, олімпіади, конкурси педагогічної майстерності, аукціони педагогічних ідей; педагогічний театр, педагогічна практика, відвідування уроків творчо пра­цюючих учителів тощо.

Соціально-педагогічної творчості. Завдання: створення умов для максималь­ного розвитку соціально-педагогічних якостей майбутнього вчителя; органі­зація діяльності волонтерського загону та „Телефону довіри"; організація діяльності студентської соціальної служби. Форми та методи роботи: клуб „Волонтер", „Телефон довіри", консультативна діяльність, тренінгові про­грами, соціально-психологічна підтримка студентів.

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Завдання: здійс­нення підготовки студентів до Всеукраїнських олімпіад з предмету та спеціа­льності; організація і проведення І (факультетського та загальноуніверситет-ського) туру Всеукраїнських олімпіад з предмету та спеціальності; організа­ція і проведення II (Всеукраїнського) туру студентських олімпіад з дисциплін та спеціальностей університету (як базовий навчальний заклад); розробка технологій та методичних рекомендацій стосовно організації та проведенняолімпіад, видання відповідної навчально-методичної літератури тощо.

Художньо-естетичної творчості. Завдання: створення умов для максималь­ного розвитку художньо-естетичних здібностей та можливостей майбутнього вчителя; організація та проведення виставок творчого доробку студентів; ви­пуск друкованого видання, в якому відображати результати творчих пошуків студентської молоді. Форми та методи роботи: гуртки художньої творчості на всіх факультетах, ансамблі, вокальні колективи; команди КВК; підготовка та проведення фестивалів, конкурсів, концертів тощо.

Розвиток фізичних здібностей та збереження здоров'я. Завдання: створення умов для максимального розвитку фізичних здібностей та можливостей май­бутнього вчителя; пропаганда та формування здорового способу життя сту­дентів. Форми та методи роботи: спортивні секції та клуби для всіх факульте­тів, організація та проведення змагань, турнірів тощо.

Міжнародної та міжрегіональної співпраці. Завдання: підтримка стосунків з іншими вищими навчальними закладами України та зарубіжжя; обмін дос­відом стосовно цілеспрямованої роботи з обдарованою студентською молод­дю; організація, проведення та участь у студентських науково-практичних конференціях; вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закла­дів різного типу тощо. Форми та методи роботи: організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, тематичних читань; зустрі­чі із зарубіжними науковцями, педагогами тощо.

Довузівської підготовки педагогічно обдарованих школярів. Завдання: виявлення педагогічно обдарованих учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та області; організація діяльності факультету майбутнього вчителя; підтримка здібної молоді та створення умов для вступу до універси­тету тощо. Форми та методи роботи: лекції, семінари, бесіди, ділові ігри, екс­курсії, олімпіади, „Дні відчинених дверей", відвідування лабораторій уні­верситету тощо.

Форми та методи роботи: поетапна діагностика здібностей студентів, ста­тистична обробка даних за допомогою математичних методів, бесіди зі сту­дентами, зустрічі з досвідченими науковцями, обмін досвідом, науково-практичні конференції, випуск студентських наукових видань, круглі столи, „Школа майбутнього науковця", активні методи навчання, ділові ігри, тре-нінги, олімпіади, конкурси педагогічної майстерності, аукціони педагогіч­них ідей, педагогічний театр, педагогічна практика, відвідування уроків тво­рчо працюючих учителів; гурткова робота, ансамблі, вокальні колективи, команди КВК, підготовка та проведення фестивалів, конкурсів, концертів; спортивні секції та клуби для всіх факультетів, організація та проведення змагань, турнірів, організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, тематичних читань, зустрічі із учителями-майстрами, лекції, семінари, бесіди, „Дні відкритих дверей", відвідування лабораторій університету тощо.

У результаті діяльності Центру обгрунтовано модель обдарованості; створено технологію розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчи­теля, апробовано технологію організації та проведення Всеукраїнської сту­дентської олімпіади з педагогіки; розроблено та запроваджено у навчальний процес спецкурси, спрямовані на підготовку вчителя до роботи з обдарова­ними дітьми; налагоджено видання наукової, методичної, популярної літе­ратури з проблеми обдарованості на допомогу вчителю.

Результати діяльності науково-методичного центру роботи з обдарова­ною студентською молоддю та реалізація концепції навчання обдарованих студентів у вищих закладах освіти дозволили експертам Всесвітньої ради, яка опікується обдарованими і талановитими дітьми, засвідчити високий рівень відповідної роботи і нагородити університет Міжнародним сертифікатом за роботу з обдарованими студентами (2008 р.), а автора проекту О. Антонову обрано членом експертної ради Всеукраїнської молодіжної громадської ор­ганізації "Союз обдарованої молоді".

За час існування Центру відповідно до основних напрямів реалізації Концепції навчання обдарованих студентів у ЖДУ досягнуто таких резуль­татів:

1. Розроблено "Положення про роботу з обдарованою студентською мо-
лоддю", структуру та концепцію діяльності Науково-методичного центру
роботи з обдарованою студентською молоддю.

2.      Відібрано комплекс методик щодо визначення професійної спрямова­ності студентів, мотивації вибору професії, ефективності побудови навчаль­ного процесу та форм і методів навчання стосовно розвитку здібностей і схильностей студентів; здійснено діагностику розвитку здібностей та профе­сійного спрямування серед студентів та діагностику домінуючих здібностей у першокурсників університету. З метою стимулювання студентської молоді до науково-дослідницької роботи, Центром здійснюється вивчення досвіду провідних кафедр університету з даної проблеми. Створено базу даних щодо здібностей та обдарувань студентів: результати шкільної успішності, показ­ники тестування на домінуючі здібності, участь у студентському житті, нау­ково-дослідницькій роботі, участь в олімпіадах, творчі доробки тощо.

3.      Активно впроваджуються у навчальний процес інноваційні форми та методи організації навчальної діяльності студентів, пов'язані із професійно-педагогічним творчим розвитком майбутніх учителів (ділові ігри, мікровик-ладання, моделювання виховних проектів, аукціони педагогічних ідей, кіно уроки, відео уроки, кейс-стаді, проектні технології тощо); лекції та практичні заняття із застосуванням мультимедійного обладнання, демонстрацією відео кейсів із подальшим їх обговоренням, постановка проблемних запитань, від­повіді на які студенти знаходять, аналізуючи відео матеріали тощо.

Для підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів розроблено та запроваджено спеціальні курси „Підготовка майбутнього вчи­теля початкової школи до роботи з обдарованими дітьми", "Робота вчителя з обдарованими дітьми", "Специфіка роботи соціального педагога з обдарова­ними учнями".

Активно працюють у цьому напрямі докторанти, аспіранти і здобувачі, зокрема у 2008 році захищено докторську дисертацію "Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних уні­верситетах" (О. Антонова), у 2009 році - кандидатську дисертацію "Підготов­ка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної об­дарованості учнів" (Ю. Клименюк). Продовжують роботу над кандидатськи­ми дослідженнями аспіранти Д. Ліференко "Підготовка майбутнього вчите­ля іноземної мови до роботи з обдарованими старшокласниками у поза на­вчальній діяльності", С. Шевчук "Підготовка вчителя біології до розвитку ін­телектуальної обдарованості старшокласників у позашкільних закладах еко­логічного спрямування", Л. Мінич "Підготовка майбутнього вчителя фізич­ної культури до розвитку спортивної обдарованості учнів" та інші.

За останні роки у ЖДУ видано ряд монографічних досліджень, наукових збірників, методичних рекомендацій щодо проблеми навчання обдарованих дітей та молоді ("Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналі­зу: монографія", О. Антонова; Теоретичні та методичні засади навчання пе­дагогічно обдарованих студентів: монографія, О. Антонова; Обдарованість, творчість, здібності: теорія, методика, результати досліджень: монографія, за ред. В. Моляко, О. Музики; "Впровадження в освітніх закладах Житомирщи­ни програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості "Три кроки", О. Музика та інші.

4. Створюється мережа навчальних закладів для апробації та запрова­дження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді. Так, з ініціативи ЖДУ у 2004 році створено Навчально-науково-виробничий комплекс "Полісся", до складу якого входять 20 кращих середніх навчальних закладів Житомира та Житомирської області, одним із завдань якого є спільне проведення науково-дослідних робіт, зокрема з проблеми об­дарованості, апробація та використання результатів наукових досліджень, розробка навчально-методичного забезпечення.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 400 від 24.05.06 здійснювалася консультативна допомога у проведенні дослідно-експериментальної роботи за темою „Вплив інтегративно-діяльнісного під­ходу на розвиток інтелектуальних здібностей учнів" за науково-педагогічним проектом „РОСТОК" на базі Бердичівської міської гуманітар­ної гімназії № 2 Житомирської області. Плідна багаторічна співпраця здійс­нюється Житомирським обласним педагогічним ліцеєм, випускники якого поповнюють контингент обдарованих студентів, а його директор Л. Корінна очолює відділ Центру "Довузівська підготовка педагогічно обдарованих школярів".

Вивчено та проаналізовано досвід роботи з обдарованими дітьми у загально­освітніх закладах міста Житомира та Житомирської області, зокрема гумані­тарних гімназій №№ 1, 3, 23 (м. Житомир), Новоград-Волинського НВО „Гі­мназія ім. Лесі Українки - дошкільний навчальний заклад", ЗОШ № 5 та № 27 (м. Житомир), Новогуйвінської та Озерненської гімназій (Житомирсь­кий район). За матеріалами дослідження підготовлено ряд студентських на­укових робіт, зокрема „Особливості навчання інтелектуально обдарованих старшокласників (досвід роботи шкіл м. Житомира)" - Борисов В'ячеслав (ін­ститут іноземної філології), "Технологія підготовки майбутнього вчителя допедагогічної творчості" - Ревчук Тетяна (інститут іноземної філології), "Під­готовка майбутнього вчителя початкової школи до навчання розумово обда­рованих учнів" - Ярошук Марина (магістрант інституту педагогіки). Ці робо­ти були представлені для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпі­ади з педагогіки у 2004 та 2005 рр., де отримали схвалення.

На базі університету щорічно проводиться обласна сесія МАН. Викладачі університету постійно виступають в якості керівників учнівських наукових робіт у межах Малої Академії Наук. У 2004 році доцентами кафедри педаго­гіки Н. Сидорчук та О. Антоновою за сприяння керівництва ЦНТТУМ підго­товлено та видано методичні рекомендації „Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів".

5. Обдарована молодь залучається до науково-дослідницької, експери­ментальної, творчої діяльності. Оновлено роботу Студентського наукового това­риства: на кожному факультеті університету створено його осередок, який працює згідно розробленого факультетом плану. Студенти активно залуча­ються до дослідницької роботи у проблемних групах та наукових гуртках (інформація про наукові гуртки та проблемні групи зібрана як у Центрі, так і в СНТ). Студентська науково-дослідна робота здійснюється у 46 наукових гуртках, 132 проблемних групах, 3 творчих лабораторіях, 3 клубах та мето­дичному театрі. Результати науково-дослідної роботи студентів лише протя­гом 2010 року представлені у 347 публікаціях, з них 286 - одноосібних. За ре­зультатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2010 році студенти вибороли 9 призових місць.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи