П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Систематично проводяться зустрічі майбутніх учителів з провідними на­уковцями університету. Зокрема на засіданнях НСТ з цікавими доповідями виступали керівники науково-методичних лабораторій та наукових шкіл (професори О. Дубасенюк, А. Стадниченко, А. Сингаївська, Л. Калініна, до­центи В. Євченко, О. Мисечко), а також студенти, які перебували на навчанні у провідних ВНЗ США, Англії, Німеччини. Весною 2011 року з ініціативи Студентського наукового товариства університету відбувся круглий стіл «Студентська наука: стан і перспективи", участь у якому взяли студентські наукові товариства вищих навчальних закладів міста Житомира, а саме: Жи­томирський національний агроекологічний університет; Житомирський державний технологічний університет; Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету; Житомирсь­кий інститут медсестринства; Житомирська філія «Київського інституту біз­несу і технологій»; Європейський університет. Засідання круглого столу було присвячене обговоренню актуальних питань студентської науки та проблем, з якими стикаються у своїй роботі Студентські наукові товариства вишів Жи­томира, в ході якого учасники круглого столу мали знайти спільне рішення таких проблем та поділитися досвідом у цій сфері.

Плідно працює "Школа молодого дослідника", основним завданням якої є залучення студентів до науково-дослідницької роботи, оволодіння ними на­вичками проведення експерименту, написання наукової статті, реферату, курсового та дипломного дослідження. Студенти та аспіранти університетуберуть активну участь у виконанні наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів Міністерством освіти і науки України. Крім того, студенти щорічно виїжджають до Польщі на стажування у літніх школах польської мови і культури та в американські коледжі й університети. Проводиться пос­тійне інформування студентів та аспірантів університету про гранти, які на­даються міжнародними організаціями для підтримки проведення наукових досліджень.

У 2006-2007 навчальному році з ініціативи Центру запроваджено загаль-ноуніверситетський конкурс студентських наукових робіт, серед завдань якого виявлення обдарованої студентської молоді; стимулювання творчого самовдосконалення студентів; підвищення інтересу до поглибленого ви­вчення природничо-математичних, історико-філологічних та психолого-педагогічних дисциплін; розвиток навичок науково-дослідницької роботи; пропаганда наукових досягнень та інноваційних технологій.

Центром систематично проводяться виставки студентської наукової твор­чості, яку мають можливість відвідати практично всі студенти університету, а також учні - учасники МАН. У приміщенні Центру працює постійно діюча виставка творчих робіт студентів і викладачів.

Щорічно виходять збірники студентських наукових праць, зокрема з 2004 року на факультеті іноземних мов (професор Л. Калініна) разом з кафедрою педагогіки (доцент О. Антонова) започатковано видання збірника студентсь­ких та аспірантських праць "Формування професійної компетентності май­бутніх учителів засобами інноваційних освітніх технологій" (видано шість випусків, один з них за матеріалами Всеукраїнської студентської конферен­ції). Традиційними стали збірники наукових робіт студентів фізико-математичного факультету (доцент В. Єремєєва), навчально-наукового ін­ституту педагогіки (доцент Н. Сидорчук), магістрантів (професор С. Вітвицька) та інші.

Проведено низку науково-практичних конференцій, присвячених пи­танням розвитку обдарованості учнівської та студентської молоді: Всеукраїн­ські науково-практичні конференції „Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном" (2006), Шляхи і методи забезпе­чення подальшого творчого зростання обдарованої молоді (2008), "Систем­ний підхід у роботі з обдарованою молоддю" (2010), "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді" (2011), регіональна науково-практична студентсько-аспірантська конференція „Обдарована особистість: сутність, проблеми, технології розвитку" (2006).

За результатами конференцій видано збірники наукових праць "Актуа­льні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку", "Акту­альні проблеми розвитку обдарованості учнівської та студентської молоді", "Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи" та інші.

Відділом підготовки студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах про­водяться щорічно факультетські та загальноуніверситетський тури Всеукра­їнської студентської олімпіади, в якій беруть участь студенти різних факуль­тетів.Традиційно на факультетах відбуваються заходи за методикою КТС "Свято квітів", виставка-ярмарок "Своїми руками", конкурс-мандрівка „У країну ди­тинства", загальноуніверситетські виставки студентської художньої творчос­ті.

Відділом розвитку фізичних здібностей та збереження здоров'я створю­ються умови для розвитку фізичних здібностей та можливостей майбутнього вчителя. Серед студентів університету проводиться пропаганда здорового спосо­бу життя.

Літературно обдаровані студенти мають можливість реалізувати свій по­тенціал у роботі Студентського інформаційного центру, основними напря­мами роботи якого є підготовка та випуск газети "Універсум" (яка визнана однією із найкращих студентських газет України) та програм "Студентського радіо" за такими напрямками - музичний, проблемний, пізнавальний, куль­турологічний, інформаційна служба новин. Загальний ефірний час Студе­нтського радіо у навчальному році складає у середньому 4650 хвилин.

На базі університету при кафедрі соціальної педагогіки та педагогічної майстерності спільно з Житомирським обласним центром Соціальних служб для молоді працює студентська соціальна служба для молоді, волонтерський загін якої нараховує понад 300 осіб.

6. Відбувається популяризація здобутків обдарованої молоді, поширен­ня досвіду роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників. Акти­вно співпрацюємо із Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: районні методичні семінари вчителів, директорів шкіл, заступників директорів шкіл з проблем навчання і виховання обдарованих учнів, організації науково-дослідної роботи учнів учасників МАН, вчителів-дослідників тощо. У Центрі зібрано необхідні матеріали для вчителів, які можуть допомогти їм в організації роботи з обдарованими учнями.

З вересня 2007 року здійснюється співпраця із Всеукраїнською молодіж­ною громадською організацією „Союз обдарованої молоді". Зокрема, в уні­верситеті створено осередок спілки (координатор - аспірант кафедри педа­гогіки Д. Ліференко). Студенти беруть участь в акціях, що запроваджує спіл­ка.

Директор Центру О. Антонова брала активну участь у підготовці видань "Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспе­ктивного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України" та "Бі­ла книга молодіжної політики: підтримка обдарованої молоді", що надруко­вані з ініціативи "Союзу обдарованої молоді", в яких відзначається й досвід ЖДУ у роботі з обдарованою молоддю.

У 2008 році Житомирський державний університет отримав Міжнародний сертифікат від Всесвітньої Ради для Обдарованих і Талановитих дітей за ви­сокий рівень організації роботи з обдарованою студентською молоддю.

Плідно співпрацюємо з Інститутом обдарованої дитини НАПН України (відділ підтримки обдарованості та міжнародної співпраці): беремо участь в конференціях, проводимо спільні заходи, обмінюємося досвідом тощо. У травні 2011 року проведено спільну всеукраїнську науково-практичну кон­ференцію "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді". Налагоджено співпрацю з Федеральною державною науковою установою "Центр дослідження проблем виховання, формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-педагогічної підтримки дітей і молоді" (Росія) та редакцією журналу "Одарённый ребёнок" (Москва), в яко­му опубліковані статті провідних науковців Центру роботи з обдарованою студентською молоддю ЖДУ.

З квітня 2005 року щороку Житомирський державний університет висту­пає базовим закладом для проведення творчого конкурсу серед старшоклас­ників „Педагогічна діяльність - моє покликання", в якому беруть участь учні 11 класів Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей. Переможни­цею першого конкурсу стала лідер регіонального туру учениця гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира (нині студентка інституту іноземної філології нашого університету) Музика Ірина. За матеріалами конкурсу за сприяння Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти видруковано збірку учнівських творчих робіт „Вчитель - моє покликання"

Проект діяльності Центру було подано на конкурс у межах Х ювілейної виставки „Сучасна освіта в Україні - 2007" у номінації "Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу" - „Система роботи з обда­рованою молоддю". Разом з іншими проектами він отримав схвалення (Золо­та медаль у даній номінації).

Досвід діяльності Науково-методичного центру роботи з обдарованою студентською молоддю у ЖДУ засвідчує, що для успішного розвитку обда­рованості кожного студента у вищому навчальному закладі має бути створе­но відповідні умови і враховано цілий ряд впливових чинників, серед яких можна визначити як внутрішні, так і зовнішні, а саме:

      розвиток спадкових даних - біофізіологічні, анатомо-фізіологічні особ­ливості організму (задатки) - які є передумовою розвитку педагогічних здіб­ностей;

      створення розвивального середовища - стимулюючого оточення, яке від­повідає розвитку відповідних здібностей;

      організація цілеспрямованого виховного впливу на розвиток педагогічних здібностей та обдарувань за умови єдності у діяльності викладачів, студентів, керівництва педагогічного закладу освіти, органів студентського самовряду­вання, позанавчальних структур;

      включення майбутніх учителів до педагогічної діяльності з метою набуття ними певного досвіду її виконання, стимулювання їх активності, що сприя­тиме дієвому розвитку потенційних можливостей студентів;

      розвиток емоційно-вольової сфери студентів, що проявляється у наполе­гливості щодо виконання завдань, у прагненні до змагань, упевненості у сво­їх силах і здібностях, повазі до інших, емпатійному ставленні до людей, тер­пимості до особливостей інших людей, схильності до самоаналізу, толерант­ному ставленні до критики, готовності поділитися речами й ідеями, незале­жності у мисленні і поведінці, почутті гумору;

•           формування відповідної системи цінностей, що відображається у розвит­ку реалістичної „Я"- концепції, внутрішньої мотивації, яка зумовлюється ціннісними змістами індивідуальної свідомості, автономністю, самодостатні­стю, незалежністю від ситуативних чинників, спрямованістю у майбутнє;

уникнення чиннику випадковості шляхом свідомої підготовки викладача до відповідної роботи (створювати майбутньому вчителю ситуації, в яких він міг би реалізуватися „у потрібному місці у потрібний час", стати для нього тим самим „Своїм Учителем" тощо).

Запропонована концепція грунтується на системному підході до вивчен­ня педагогічних явищ та процесів, що дозволяє забезпечити ефективність навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи студентів, спрямова­ної на реалізацію особистісного і діяльнісного підходів; сприяє не тільки фо­рмуванню знань, умінь і навичок, але й розвитку педагогічних обдарувань, творчого мислення майбутнього педагога, інтелектуалізації його особистості, спонукає до творчої самостійної пошукової діяльності. Професійно-педагогічна підготовка передбачає досягнення максимального розвиваючого ефекту, спрямованого на становлення особистості майбутнього вчителя та реалізацію його творчого потенціалу.

Основною ідеєю даної концепції є положення про те, що реалізуючі свій власний творчий потенціал у процесі навчання у ВНЗ, майбутні вчителі на­вчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. Основною ж умовою ефе­ктивності роботи з обдарованими студентами вважаємо, перш за все, висо­кий рівень професійної та особистісної компетентності викладачів, які здатні до постійного духовного і творчого зростання, зміни самого себе, усталених стереотипів у поглядах на світ. Не останнє місце займає і бажання працювати з обдарованою особистістю, адже це справа відповідальна і далеко не легка, яка до того ж передбачає відповідну систему стимулювання як студентів, так і творчо працюючих викладачів. Крім того, потребує ґрунтовної розробки педагогічний інструментарій для організації відповідної роботи в універси­теті, а також підготовки студентів до навчання й виховання обдарованих уч­нів.

І, ще одне, на чому не можна не зупинитися - це ставлення держави до проблеми виявлення і підтримки талановитої молоді. Велику роль у питан­нях виховання обдарованих дітей відводив державі ще К.А. Гельвецій у своїх роздумах щодо природи геніальності і таланту. Він зазначав, що „остання частина виховання полягає в тому, що необхідно створити людину, здатну прославитися в науках і мистецтвах; її довершеність залежить від мудрості законодавця. Якщо він позбавив вихователів від забобонної поваги до старих звичаїв, надав простір їх генію, зацікавив їх надією на нагороду удосконалю­вати методи виховання, стимулював змагання, тоді, без сумніву, наставники, окрилені цією надією, які мають навички в поводженні зі своїми учнями, да­дуть цій і без того розвинутій стороні виховання всю довершеність, на яку вона лише здатна. Гарне чи погане виховання - майже цілком справа зако­нів". Отже, ці думки стосовно великого значення держави у підтримці вихо­вання обдарованих дітей не втратили своєї актуальності й сьогодні.Клименюк Ю. М.

 

 

особливості професійної підготовки студентів

до роботи з інтелектуально обдарованими учнями

 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насам­перед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистос­тях. На сьогоднішній день в Україні здійснено ряд заходів, спрямованих на виявлення та підтримку обдарованих дітей, зокрема розроблено Концепцію та створено Державну програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки. У цьому документі, зокрема, зазначається, що в Україні склалася кри­тична ситуація з поповненням національного господарства молодими кад­рами. "Старіння" української еліти вже сьогодні негативно позначається на інноваційно-технологічному розвитку держави. Інтелектуальний творчий потенціал обдарованих учнів використовується неефективно, оскільки не створено сприятливих умов для реалізації їх здібностей. Серед основних проблем відзначається недостатність теоретичної обгрунтованості проблеми обдарованості (зокрема в питаннях підготовки спеціалістів до роботи з обда­рованими дітьми), а також відсутність належного методичного і наукового забезпечення навчально-виховного процесу.

У нових умовах, які сьогодні переживає наше суспільство, вивчення інте­лекту, психологічних механізмів та педагогічних засобів розвитку інтелекту­альної обдарованості стає одним із пріоритетних завдань наукових дослі­джень. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми, що виявляють неста­ндартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх осо-бистісних якостей і всієї їхньої діяльності 1.

Нові завдання в галузі освіти вимагають спеціальної підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями. Аналіз відповідної наукової літератури свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості приділяється належна увага. Однак у процесі її розв'язання виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвою з яких вважаємо невідповідність між необхідністю підготовки нової генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і розвивати здібності та обдару­вання дитини, і не розробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення підготовки вчителя, здатного працювати із здібними ді­тьми. Отже, у реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю все відчу­тніше проявляються недоліки професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності.

1 Антонова О. Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу: монографія / О. Є. Антонова. - Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005. - 456 с.; Гільбух Ю. З. Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гільбух. - М. : Знание, 1991. - 80 с.


Вчителі не завжди готові до роботи з обдарованими дітьми, зокрема у сфері інтелектуального розвитку. Більшість з них не здатні враховувати усвоїй діяльності специфічні особливості та проблеми обдарованого учня. В результаті неспроможності вчителів виявити в дитині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що зрештою негативно позначається на реалізації наукового та інтелектуального потенціалу держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку.

Узагальнення поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників дозволили нам сформулювати авторське бачення сутності готовності майбутнього вчи­теля початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів, що тлумачиться як цілісне внутрішнє особистісне утворення випускника педа­гогічного ВНЗ, яке грунтується на засвоєних професійно значущих (психоло-го-педагогічних, фахових, методичних) знаннях, уміннях, навичках, спосо­бах діяльності, набутому досвіді та особистісних якостях, яке забезпечує його ефективну взаємодію з інтелектуально обдарованими учнями щодо розвитку їх розумових можливостей у навчально-виховному процесі.

Згідно цього підходу до структури готовності майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів нами віднесено ціле-мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний та діяльнісний ком­поненти.

Викладені вище положення призвели до необхідності вдосконалення сис­теми педагогічної освіти, що в свою чергу вимагає створення відповідної те­хнології підготовки майбутнього вчителя до роботи з інтелектуально обда­рованою дитиною.

Технологічний підхід було обрано нами тому, що педагогічна технологія функціонує і як науковий підхід, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів, що регулюють процес навчання, і як реальний процес навчання. Поняття "педагогічна технологія" може бути представлене трьома аспектами: науковим, як частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст та методи навчання і проектує педагогічні про­цеси; процесуально-описовим, як алгоритм процесу навчання, сукупність цілей, змісту, методів та засобів досягнення запланованих результатів; процесуально-дієвим, як здійснення педагогічного процесу, функціонування всіх особистіс-них, інструментальних та методологічних засобів.

1 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г. К. Селевко - М. : Нар. образование, 1998. - 256 с.


Дослідниками, зокрема Г. К. Селевком 1, виділяються основні критерії, за якими будуються педагогічні технології, а саме: концептуальність (концепту­альні ідеї наукового пошуку); системність (логіка процесу, взаємозв'язок його частин, цілісність); керованість (можливість діагностичного цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засоба­ми та методами з метою корекції результатів); ефективність (визначення по­казника оптимальності навчальної методики); відтворюваність (можливість застосування розробленої технології іншими викладачами).Отже, педагогічна технологія розглядається нами як системна і послідов­на реалізація на практиці проекту певної педагогічної системи професійної підготовки вчителя. Системний підхід охоплює всі напрями навчального процесу - від постановки цілей і конструювання змісту, засобів до перевірки ефективності роботи розроблених навчальних систем.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи