П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Польська тематика зацікавила викладачів університету, серед їхніх нау­кових розвідок почали з'являтися праці з полоністики. У травні 1994 р. доце­нти Н.К. Місяць та В.О. Єршов взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції "Stosunki kulturowe polskowschodnioslowianskie". Це були перші наукові доповіді з полоністики викладачів ЖДУ в Польщі.

У 1992 р. в університеті було створено кабінет польської мови, який у 2004 р. за сприяння ректора професора Петра Сауха зазнав оновлення. У кабінеті розташувався Центр полоністики. Рік Польщі в Україні ознаменувався його відкриттям, яке відбулося 4 листопада 2004 р. Серед почесних гостей були співробітники Посольства Польщі в Україні.

1 Наталія Місяць. Полоністика в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.). // Українська полоністика, №1, 2004. - С. 18­27.

2 Агасієв І. Чеські колоністи на Волині в політиці Царської Росії (ІІ пол. ХІХ ст. ) // Волинь і волинське зарубіжжя. - Луцьк, 1994.

3Алла Гонзалез. Юзеф Крашевський у культурному середовищі Житомира. / / Українська полоністика, №1, 2004. - С. 106-113.


Робота Центру полоністики скерована на сприяння гармонійному розви­тку польської мови у регіоні, входженню України до європейської культурноїспільноти. Вона здійснюється у декількох напрямках:

-   навчання польської мови студентів університету,

-   наукові дослідження викладачів та студентів,

-   організаційно-методична діяльність серед вчителів-полоністів,

-   культурно-просвітницька робота серед студентської молоді.

Сьогодні в університеті польську мову щороку вивчає близько 300 студе­нтів Інституту філології і журналістики, Інституту іноземної філології та іс­торичного факультету (викладачі - доцент Н. Місяць та магістр М. Старовє-рова). Заняття проходять у Центрі полоністики, де зосереджена уся необхід­на література: словники, підручники, навчальні посібники та методичні по­радники, багато художньої літератури. На заняттях використовуються інно­ваційні технології навчання, серед яких: навчальні проекти, рольові ігри, драматизація, дидактичний спів, краєзнавчі скарбнички, діалоги за матеріа­лами телепередач тощо. Студенти переглядають та обговорюють автентичіх польськомовні кінофільми, через супутникове телебачення мають доступ до польських телеканалів. Доцент Наталія Місяць керує написанням курсових та дипломних робіт, наприклад, "Полонізми в епістолярній спадщині Лесі Українки", "Порівняння систем дієслівних форм української та польської мов", "Інноваційні технології навчання польської мови українців". У Центрі полоністики діє проблемна група "Українські переклади творів Віслави Ши-мборської". Студенти та викладачі університету впродовж останніх 10 років проходять стажування у Польщі (міста Варшава, Краків, Жешеві, Люблін, Ченстохова). У січні 2008 року науковий проект "Центр полоністики як засіб полікультурного формування особистості фахівця" брав участь у Всеукраїн­ській виставці "Сучасна освіта в Україн" і був відзначений срібною медаллю у номінації "Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику".

Полоністичними науковими розвідками, а також польськомовною літе­ратурною творчістю займається чимало викладачів університету. Доктор педагогічних наук Наталія Сейко видала монографії "Польське шкільництво на Волині-Житомирщині" та "Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ - поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ" (у її науковому доробку більше 30 полоністичних праць), доцент Світлана Коляденко захистила дисертацію на тему "Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.)". Доктор філологічних наук Володимир Єр-шов - автор понад 50 друкованих праць польської тематики - видав моног­рафію "Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуарис-тичності", а також біографічну повість, присвячену Генріху Ржевуському, уклав збірку поезії Густава Олізара, до якої написав передмову. Процес на­вчання польської мови українців входить у коло наукових інтересів директо­ра Центру полоністики Наталії Місяць (понад 50 полоністичних праць), вона видала навчальний посібник з грифом МОН "Польська мова для українців" . Професори Петро Білоус і Віктор Мойсієнко відповідно досліджують твор­чість польських письменників і польські тексти XVI-XVII ст., писані на тере­нах України, доцент Сніжана Чернюк досліджує польський фольклор і етно­графію на Житомирщині. Польська тематика висвітлюється у наукових пра­цях викладачів історії: Олександр Буравський захистив дисертацію на тему: "Поляки Волині у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Соціально-економічне становище та культурний розвиток", видав однойменну моног­рафію, Волинь у польській історіографії досліджує доцент Іван Ярмошик, який готує до захисту докторську дисертацію, доцент Майя Лутай вивчає ар­хівні матеріали про репресії щодо польського населення. Викладачі кафедри філософії вміщують статті в журналі "Українська полоністика" (Андрій Гера-симчук, Вадим Слюсар, Наталія Ковтун, Олена Поліщук). Викладач Сергій Рудницький захистив у Польщі дисертацію з гуманістики і видав Інформа­ційно-аналітичне видання "Полонія Житомирщини", викладач музики На-талія Травкіна досліджує творчість польського композитора Юліуша Заремб-ського, разом зі співаками Миколою Нагірняком і Павлом Антонєвським веде активну концертну діяльність в Україні та Польщі (декілька компакт-дисків з творами польських композиторів), доцент Іван Бочковський керує ансамблем "Poleskie Sokoly", доцент Владислав Листван співає в цьому ансамблі, доцент Антон Лісовський пише поезію польською мовою.

Важливою ланкою діяльності Центру полоністики є видання наукового журналу "Українська полоністика", який був заснований у 2004 році з ініціа­тиви ректора университету. Концептуальною засадою цього видання стало обєднання зусиль, скерованих на дослідження польської тематики. Матеріа­ли у журналі подаються у трьох рубриках: філологічні, історико-філософські та педагогічні дослідження. У 2006 році журнал пройшов дер­жавну реєстрацію в Україні і був визнаний фаховим з філософії та педагогі­ки, у 2010 році додалась реєстрація за напрямком "Слов'янські мови" та між­народна реєстрація. Вийшло сім чисел журналу, в яких надруковано 151 статтю, ведеться рубрика "Хроніка", в якій висвітлюються події у житті поль­ської громади Житомирщини, та рубрика "Рецензії". Електронна версія жу­рналу містяться в бібліотеці імені Вернадського, а також у реферативному журналі "Джерело".

1 Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтег-рації: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 22- 24 квітня, 2009 р. Київ - Житомир / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С.Сисоєвої. - К.: КІМ, 2009. - 800 с.


За час існування Центру полоністики було проведено чимало наукових конференцій: IV Міжнародна конференція конрадознавців з Великої Брита­нії, Німеччини, Канади, Йорданії, США, Польщі, Словаччини, Південної Кореї, Японії (2006 р.), Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України" (у 2007 р.), Міжнародна науково-практична конференція під патронатом ЮНЕСКО на тему: "Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті про­цесів глобалізації та євроінтеграції" (2009 р.)1. У квітні 2010 р. делегація з де­сяти викладачів на чолі з ректором професором Петром Саухом брала участь у польсько-українській конференції "Освітні парадигми і навчання вчите­лів"1, яка проходила у Варшаві та Кракові. Ректор виступив з лекцією перед польськими студентами.

Науковий полоністичний дискурс розгортається в ЖДУ на круглих сто­лах, зокрема: "Роль польської спільноти в культурі Житомирщини", "Істори­чні дослідження польської тематики: здобутки та перспективи", "Валентин Грабовський - поет, перекладач та журналіст", "Методична стратегія вивчен­ня польської мови в школах України", "Незалежність Польщі: події та поста­ті".

До полоністичних досліджень залучається студентська молодь. Напри­клад, студентка факультету іноземних мов Алла Білоус під Наталії Сейко до­сліджувала діяльність Юзефа Крашевського, на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки вона захищала наукову роботу, присвячену діяльності Крашевсь-кого, і посіла перше місце. Під керівництвом Наталії Місяць студент Юрій Кот досліджував переклади творів Адама Міцкевича, зроблені Борисом Те-ном. Випускниця ННІ філології і журналістики Ольга Макарова досліджує польські рефлекси в українських говірках, вона працює над дисертацією у Варшавському університеті. До 150-річчя з дня народження Івана Франка в Центрі полоністики пройшли студентські наукові читання на тему "Іван Франко і польська культура", пізніше - "Видатні поляки у світовому цивілі-заційному процесі", "Творчість Збігнева Герберта", "Ян Павел П - людина Всесвіту". В рамках днів науки в ЖДУ з лекцією перед філологами виступав професор з Варшави Януш Рігер.

Центр полоністики проводить значну роботу серед вчителів польської мови Житомирської області. Для вдосконалення їх методичної підготовки двічі на рік для них проводяться семінари, на яких організуються методичні тренінги, майстер-класи. Багаторічний досвід роботи семінару узагальнено і представлено на конференції 2. З 2005 р. у Центрі полоністики щорічно від­бувається обласна олімпіада з польської мови, літератури та культури Поль­щі для учнів 8-9 класів. Досвід організації та проведення шкільних олімпіад з польської мови узагальнено в методичних рекомендаціях для вчителів3.

1 Paradygmaty oswiatowe i edukacja nauczicieli /Pod red. W.Kremenia, T. Lewowickiego, S. Sysojewej. - Warszawa - Krakow, 2010. - 374 s.

2 Місяць Н.К., Старовєрова М.А. Обласний семінар вчителів польської мови як фактор полікультурного простору в Україні // Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. -Житомир, 2007. - С. 90 - 95.

3 Місяць Н.К., Старовєрова М.А., Шумлянська Н.В. Робота з обдарованими учнями (олімпіада з польської мови, літератури та знань про Польщу). Методичні рекомендації для вчителів-полоністів. - Житомир, 2006. - 20 с.


Культурно-просвітницька діяльність серед студентської молоді пропагує польську культуру, науку, освіту, мистецтво. Щороку на базі центру прохо­дять зустрічі з діячами польської культури, наприклад, з поетом і переклада­чем Ярославою Павлюк, підприємцем Мачеєм Кусяком, в'язнем Майданека Францем Бжезицьким. У Центрі полоністики для студентів організовуютьсяперегляди та обговорення польськомовних художніх та документальних фі­льмів, зокрема про Катинь, Яна Павла П, Юзефа Пілсудського та Симона Петлюру тощо. Усе це сприяє формуванню міжетнічної толерантності серед молоді.

Центр полоністики тісно співпрацює з польськими громадськими орга­нізаціями. Викладачі та студенти університету беруть участь у культурних Польського дому, Польського наукового товариства, Житомирського відді­лення Спілки поляків України, обласної наукової бібліотеки. Студенти ЖДУ працюють в "Gazecie Polskiej", виступають у спектаклях польського театру, беруть участь в акції прибирання католицького цвинтаря та інш.

Центр полоністики став ініціатором проведення вагомих наукових, гро­мадсько-політичних та культурно-освітніх заходів, за оцінками фахівців, він не має аналогів серед полонійних організацій України1. Робота директора Центру полоністики Наталії Місяць та його заступника Мирослави Старовє-рової по збереженню польських традицій, організації вивчення польської мови, розвитку польської культуру на Житомирщині була відзначена медал­лю Уряду Польщі "Pro memoria". Усе це робить ЖДУ центром полоністич-них досліджень на Житомирщині.

Центр юдіїки (директор - доцент Н.В. Рудницька)

Проголошення незалежності України відкрило широке поле для дослі­дження культури євреїв, які на території Волинської губернії, до якої входи­ла Житомирщина, складали 13,2 % населення (у Житомирі ця цифра сягала 51%). Тут виросло кілька поколінь відомих науковців, прогресивних громад­ських діячів, сформувався значний прошарок інтелігенції.

З метою ініціювання і координації наукових досліджень, пов'язаних з єв­рейською тематикою, 19 грудня 2008 р. було відкрито Центр юдаїки як стру­ктурний підрозділ ЖДУ. Центр розташувався в одній з аудиторій, де знахо­диться бібліотека наукової, методичної та науково-популярної літератури, відеофільмів, плакатів та іншої наочності з історії культури євреїв та Голоко-сту. Поповнення новими матеріалами здійснюють наукові установи та гро­мадські організації (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса, Житомирський Благодійний Центр "Хесед Шломо", Всеукраїнсь­кий центр вивчення Голокосту "Ткума", Єврейське Агентство Ізраїлю "Сох­нут", Єрусалимський університет). Це найбільше зібрання книг єврейської тематики в Житомирській області. Ними користуються викладачі, студенти, магістранти, аспіранти.

Основні напрямками роботи Центру юдаїки:

1 Інформаційно-аналітичне видання „Полонія Житомирщини" // Ред.- упорядник С.В. Рудницький. - Житомир, 2007. - 220 с.


-   - допомога у проведенні наукових досліджень історії євреїв, етнографіч­них розвідок, введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризація спільної історії українців, євреїв та інших етносів, які мешка­ють на теренах України;сприяння створенню толерантного культурного середовища серед уч­нівської та студентської молоді;

-   проведення наукових досліджень з актуальних проблем українсько-єврейських відносин в регіоні;

-   надання методичних, інформаційних і консультативних послуг навча­льним закладам, громадським організаціям.

Центром юдаїки були проведені науково-практична конференція "Євреї на Житомирщині: історія і сучасність" (2007 р.) та Друга всеукраїнська нау­ково-практична конференція "Євреї на Житомирщині: історія і сучасність" (2008 р.), які засвідчили великий інтерес до єврейської історії з боку науков­ців, громадських діячів, краєзнавців, освітян, студентів.

До наукових досліджень, пов'язаних з єврейською тематикою, залучають­ся також студенти, магістранти, аспіранти. Дослідницька робота студентів історичного факультету з проблеми пошуків свідчень очевидців розстрілів єврейського населення Житомирщини стала основою для семінару "Єврей­ський Житомир у часи Великої Вітчизняної війни" та круглих столів „Тво­рення пам'яті про Голокост в сучасній Україн", "Проблема толерантності у відносинах між народами сучасної України".

Велику зацікавленість у молоді викликав семінар "Єврейський літератур­ний Житомир" (2010 р.), що був проведений разом з Благодійним центром "Хесед Шломо" і Житомирським обласним літературним музеєм. На семінарі молодь познайомилась з книжкою В. Шнайдера "Записки сільського єврея". Студенти виступили з результатами своїх наукових розвідок (К. Сидоров "Творчість єврейських письменників та прозаїків Житомирщини", В. Котві-цький "В ім'я історичної правди (літературна творчість Й. Ротмана)", А. Гав-рутенко "Гаррі Фельдман - відданий краєзнавець Романівщини", О. Ковту-ненко "Василь Гроссман - літописець пекельного ХХ століття", М. Предко "Єврейські письменники Овруччини".

Центр юдаїки активно співпрацює з Єрусалимським університетом, Спі­лкою українських письменників Ізраїлю, музеєм історії та культури євреїв Білорусі, Південним Федеральним університетом (Росія), Центром „Голо-кост" в Ростові-на-Дону, Гуманістично-природничим університетом ім. Яна Кохановського (Польща), письменниками та краєзнавцями Житомирщини, Німеччини, Біробіджанана, Росії. В березні 2011 р. викладачі університету О.П. Рудницька та О.І. Жуковський були запрошені на Міжнародний науко­во-практичний семінар, присвячений проблемам громадянського суспільст­ва та толерантності, вивчення новітніх підходів до проблеми Голокосту, який проходив в науково-методичному комплексі "Яд Вашем" (Ізраїль).

1 Соборність - № 1 (34) - 2009 - С. 128


Інтерес до роботи Центру юдаїки виявляють ЗМІ України та зарубіжжя. В Ізраїлі у Міжнародному літературно-публіцистичному часописі українських письменників "Соборність" було надруковано статтю про Міжнародну нау­ково-практичну конференцію "Євреї Волині: історія та сучасність"1 .Центр юдаїки налагодіи плідну співпрацю з Житомирським Благодійним Центром "Хесед Шломо" та Єврейським Фондом України. У березні 2009 р. на базі Житомирського державного університету була проведена Міжнарод­на науково-практична конференція "Євреї на Волині: історія і сучасність". Новим важливим етапом в роботі центру стала співпраця з Всеукраїнським центром дослідження Голокосту "Ткума". У жовтні 2009 р. була проведена Друга Міжнародна науково-практична конференція "Історичні уроки Голо-косту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової вій­ни)", а у жовтні 2010 р. - Третя Міжнародна науково-практична конференція "ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту". У кожній з конференцій взяли участь понад 100 науковців, які представили широку гео­графію: 15 міст України та Польща, Росія, Білорусь. Матеріали конференцій були опубліковані у збірниках1.

Результатом плідної співпраці Центру юдаїки ЖДУ та Всеукраїнського Центру вивчення Голокосту "Ткума" є створення культурологічного клубу "Маскіл" (керівник - кандидат юридичних наук Ольга Рудницька). Засідання клубу присвячуються проблемам збереження національної ідентичності на Житомирщині, наприклад, "Особливості ментальності етнічних меншин в полікультурному просторі" (вересень 2010 р.), "Зимові календарні свята: ет­нічна специфіка" (грудень 2010 р.). Високу оцінку у присутніх отримало засі­дання клубу, присвячене романсу, на якому були заслухані доповіді доцен­тів Маграгити Моісєєвої "Романс як культурне явище в поліетнічному прос­торі" та Оксани Плотницької "Жанр романсу в інструментальній музиці".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи