П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Консультантами „юридичної клініки„ є студенти старших курсів, які на­вчаються за напрямком „Право" та надають правову допомогу під керівниц­твом викладачів-кураторів.

Викладачі-куратори надають необхідну методичну і теоретичну підт­римку студентам-консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми „юридичної клінічної освіти" студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодав­ства і професійної етики.

Для виконання завдань „юридичної клініки", підвищення правових знань студентів застосовуються різноманітні форми та методи.

Перш за все викладачами кафедри всесвітньої історії та правознавства розроблений та викладається навчальний курс „ Юридична клініка ", що включає в себе вивчення таких тем як:

Цілі та завдання діяльності "Юридичних клінік".

-    Структура „Юридичних клінік" та права і обов'язки їх членів.

-    Нормативна база та ведення документації „Юридичних клінік".

-    Інтерв'ювання та етика спілкування з клієнтом.

-    Підготовка правових експертних висновків. Поняття та види правової інформації.

-    Права та свободи громадянина та способи захисту порушених прав.

-    Підготовка позовних заяв до судових органів.

-    Основні нормативно-правові акти, щодо освіти в Україні.

Курс включає в себе як проведення лекцій так і практичних занять. Сту­денти отримують практичні навики складання юридичних документів, зна­йомляться з різними видами правової інформації, отримують навички робо­ти з нормативно-правовими актами.

Широко практикується проведення правового інформування. Щомісяч­но на зборах „юридичної клініки" студенти інформують присутніх про щойно прийняті нормативно-правові акти та зміни в чинному законодавстві з найбільш актуальних, соціально-значимих питань та значення і наслідки їх прийняття.

Така практика дозволяє бути в курсі змін що відбуваються в законодавст­ві України і застосовувати в практичній діяльності чинні нормативні акти, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та проведенні його аналі­зу. Крім цього силами студентів „юридичної клініки" на історичному факу­льтеті випускається стінна газета „Правознавець" для інформування студен­тів та викладачів.В роботі зі студентами використовується і метод творчих завдань. Як приклади таких завдань можна навести складання правового документу (лис­та, позовної заяви, скарги); підготовка виступу (на зборах товариства, в судо­вих дебатах і т.п.); виконання ролей в імітаційних іграх; обговорення диску­сійних питань. Такі творчі завдання, особливо ті, що моделюють майбутню професійну діяльність, надають зміст практичному навчанню, мотивують студентів.

Практика роботи „юридичної клініки" показує, що при розробці навча­льних модулів, з метою наближення студентів до реального середовища та опрацювання ними різних професійних навичок слід враховувати, щоб вони були максимально наближені до реальної дійсності та щоб з одного навча­льного модуля випливала ціла низка проблемних завдань, вирішення яких студентами формувала б в них різноманітні професійні навички.

Однією з форм роботи з членами „юридичної клініки" є залучення їх до соціальних проектів.

Вони можуть реалізовуватися в рамках ВНЗ, населеного пункту, регіону, країни, а також можуть бути міжнародними. До них можна віднести ство­рення і забезпечення діяльності „юридичних клінік", громадських прийма­лень, відкриття засобів масової інформації правового напрямку, або рубрик правового напряму в ЗМІ та забезпечення їх інформацією з правової пробле­матики та інше.

В рамках соціальних проектів починаючі юристи займаються практич­ною діяльністю, яка приносить реальний соціальний ефект. Робота в соціа­льних проектах дозволяє студенту застосовувати на практиці отримані ним знання і навички, удосконалювати їх та набувати нові, заглиблюватися в ре­альні суспільні відносини, бачити і оцінювати практичний результат своїх дій, набувати досвід участі у вирішені суспільних справ.

Найбільш ефективним в соціальному і освітньому плані є надання пра­вової допомоги малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення. Працюючи в цьому проекті, студент має можливість: оцінити за­конодавчу базу, яка нині регулює захист цих категорій громадян; вивчати роботу органів правосуддя та інших державних органів, які застосовують чинне законодавство в цій сфері, давати оцінку стосункам між юристами, які працюють в різних сферах юридичної діяльності та дотримання ними про­фесійної етики; оцінювати свою підготовленість до роботи в сучасних умо­вах.

Робота в цьому проекті дає можливість набути професійні навички ко­мунікації, професійної етики, опитування, аналізу життєвих ситуацій та ви­значення в них правових проблем, консультування, ведення дискусій, пред­ставництва інтересів громадян в державних органах та судах, альтернативно­го вирішення спорів, ведення переговорів, юридичної техніки та інше.

Досить ефективним засобом в набутті студентами професійних навичок є участь студентів в підготовці публікацій з правової проблематики в своїй студентській пресі та інших ЗМІ.В цьому плані студенти готували відповіді на звернення до клініки та в пресу громадян, консультації та інформацію з приводу новел нового зако­нодавства, писали статті в університетську газету.

Ще одним із соціальних проектів є участь студентів в правовому навчан­ні населення. Так члени „юридичної клініки" тісно співпрацюють з управ­лінням юстиції Житомирської обласної державної адміністрації. Є членами громадської ради, беруть участь в заходах, що проводить управління юстиції. Зокрема було проведено анкетування учнів загальноосвітніх шкіл м. Жито­мира на тему ,,Чи знаєте ви свої права".

Своєрідним соціальним проектом була участь студентів в прийомах громадян, що здійснювало керівництво УМВС України в Житомирській об­ласті. Це дало змогу краще зрозуміти роботу правоохоронних органів ті про­блеми що ними вирішуються.

Одним із напрямків роботи „юридичної клініки" є участь студентів в ро­боті конференцій, круглих столів, дискусіях дебатах, різних конкурсах. Так щорічно спільно з управлінням юстиції проводиться круглий стіл з приводу Дня прав людини, проведена конференція щодо проблем боротьби з коруп­цією в Україні та прийняття нового антикорупційного законодавства. Ко­манда студентів „юридичної клініки" постійно бере участь в міжвузівському правовому брейн-рингу, що проводиться управлінням юстиції, де посідає як правило перше місце. В роботі з студентами щорічно проводиться конкурс на кращого консультанта, переможці якого відмічаються керівництвом уні­верситету та факультету.

Все це дає змогу покращити якість знань та професійну підготовку сту­дентів.

Цікавою формою роботи є рольові ігри. Мета рольової гри - набути дос­віду дій шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття. Рольова гра може також використовуватися для отримання конкретних навичок. Ін­коли присутні можуть розігрувати ситуації, до яких вони вже потрапляли.

У ході рольової гри учасники розвивають навички професійної етики, критичного мислення, комунікативні навички, навички вирішення правових проблем, відпрацьовують різні варіанти поведінки в проблемних ситуаціях, виховують розуміння позицій інших людей, співчуття до них.

Навчання через рольову гру істотно відрізняється від викладання пред­метів матеріального права і теорії права. Тут немає єдиної правильної відпо­віді, чи єдиного підходу. Кожен студент вирішуючи поставлені завдання, діє у властивій йому манері з врахуванням його досвіду.

Рольові ігри за своєю ефективністю є одним із основних прийомів на ін­терактивних заняттях. Вони дають можливість розіграти правову ситуацію по ролях, та в процесі гри набути певних практичних (професійних) нави­чок. При цьому може відпрацьовуватись якась конкретна навичка або ціла група навичок.

Для відпрацювання конкретного навичка, а також цілої групи навичок спеціально розробляється фабула, яка являє собою короткий опис ситуації, що повідомляється всім учасникам, визначаються їх ролі та конфіденційнаінформація для них, складаються завдання для учасників і спостерігачів, ін­струкції для активних учасників гри, підбираються нормативні матеріали, визначається час для проведення гри, готуються питання для отримання зворотного зв'язку.

Так проводилися рольові ігри, щодо надання консультацій з окремих юридичних питань де студенти виконували роль відвідувача, консультанта, імітували процедуру звернення до суду з позовною заявою, та оскарження дій посадової особи установи.

Після проведення рольової гри проводиться ,,зворотній зв'язок,, це заве­ршальна частина заняття (підведення підсумків, аналіз, самооцінка і коментуван­ня дій учасників)

Метою її є те, щоб учасник, дії якого обговорюються, не просто усвідо­мив, що зроблено, але ще раз внутрішньо пережив ситуацію і сформував но­вий зразок поведінки : "Тепер я б діяв так..."

Перед проведенням цієї частини викладач інформує групу про те, що, вислуховуючи думки про проведену роботу, група і окремі її члени повинні сприймати оцінки не як критику, а як допомогу і на наступних етапах по можливості використовувати отримані поради.

Таке застереження важливе тому, що, на жаль, суб'єкти обговорення не завжди бувають готовими схвально сприйняти коментування колег, викла­дача, запрошеного спеціаліста, і тоді цей коментар не досягає мети. В разі ві­дсутності такого застереження суб'єкт обговорення може замкнутися, і при повторній вправі знову припуститься аналогічних помилок. В такому разі обговорення не досягне мети.

При підведенні підсумків роль виступаючих повинна зводитися не тіль­ки до того, щоб продемонструвати неточності, помилки, промахи та шляхи їх усунення й виправлення, але виступаючі повинні звертати увагу і на вдалі дії учасників. При цьому важливо проаналізувати ці успішні кроки, вказати на їх позитивні наслідки, на можливість застосування їх в аналогічних ситуа­ціях в реальному житті.

Обговорюючи дії своїх колег слід дотримуватися таких рекомендацій:

1.     дайте можливість учаснику, дії якого обговорюються, висловитися пе­ршим і оцінити себе самому;

2.     поставтесь з повагою до всього, що робить ваш колега;

3.     знайдіть успіхи в діях колеги і повідомте йому про досягнуте;

4.     схваліть творчий підхід, самостійні винаходи, несподівані ходи;

5.     не забувайте, що єдино вірного рішення, підходу, поведінки немає, що можливі і інші варіанти;

6.     висловлюйтесь коротко і точно;

7.     критикуючи, обмежтеся двома-трьома темами.

Для поглиблення знань студентів в області права, більш якісного здійс­нення консультування періодично проводяться зустрічі з практичними пра­цівниками правоохоронних органів. Так проводилися зустрічі з працівника­ми міліції, прокуратури, нотаріусами, управління захисту прав споживачів, управління юстиції, представниками правозахисних організацій. З метоюознайомлення з роботою Державного департаменту України з питань вико­нання покарань була проведена екскурсія в Житомирську установу вико­нання покарань № 8.

Корисність запрошення спеціалістів очевидна. Адже хто краще може прокоментувати ситуацію, практичні дії починаючого фахівця, поділитися досвідом вирішення певних проблем, як не людина, яка має набутий досвід в сфері, що випливає із теми занять. Співпраця між студентами і спеціалістами сприяє кращому розумінню навчального предмету, забезпечує ефективнішу роботу з нормативними матеріалами, а також розуміння того, яку роль у су­спільстві відіграє запрошений спеціаліст.

Значна частина діяльності юридичної клініки історичного факультету припадає на проведення консультативної роботи. З цією метою розроблений щомісячний графік чергування студентів, яке здійснюється з 14 годин кожен вівторок, середу та четвер в спеціальному приміщенні, що виділено та обла­днано завдяки сприянню адміністрації університету.

За час існування юридичної клініки щорічно студентами надавалося до 70 консультацій студентам та викладачам університету та пересічним гро­мадянам. Причому здійснювалася не тільки консультаційна але і практична допомога в складанні звернень скарг та позовних заяв.

Більшість звернень в юридичну клініку це питання трудового, цивільно­го та житлового права. Чимала їх частина стосується повсякденного студент­ського життя - проживання в гуртожитку, навчального процесу, послідуючо-го працевлаштування. Як позитив слід відмітити звертання в юридичну клі­ніку і пересічних громадян. Це безумовно сприяє авторитету навчального закладу та спеціалістів, яких він готує.Кордон М.В.

 

 

 

інтеграційні та глобалізаціині процеси в діяльності студентського євроклубу жду

 

Мета Житомирського регіонального навчально-наукового центру з євро­пейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України -а)отримання студентами, всім населенням області інформації про основні засади європейської моделі розвитку України, знань про Європейський Союз як головний механізм європейської системи розвитку; б)вироблення всебіч­ної світоглядної позиції серед інтелігенції, підприємців, громадськості, сту­дентської молоді, школярів щодо європейського майбутнього України; в)здійснення інформаційно-просвітницької діяльності в усіх місцевих грома­дах області, підвищення рівня інформованості громадян про діяльність Єв­ропейського Союзу, переваги членства в цій організації; г)ознайомлення громадськість області з функціями і завданнями Північноатлантичного аль­янсу, що продовжує концепцію „єдиного європейського дому", наголошення на позаблоковості України.

Центром напрацьовано інформаційну, інформаційно-довідкову та інфо­рмаційно-аналітичну базу для розгортання повномасштабної роботи з інфо­рмування студентства, громадськості щодо європейського курсу України. З цією метою розроблені тематика науково-практичних конференцій, круглих столів, вікторин, олімпіад, конкурсів, тестові завдання, вичерпні списки літе­ратури. Центр має свою бібліотеку, яка постійно поповнюється науковою, інформаційною та просвітницькою літературою. Питання європейської ін­теграції України та її євроатлантичного співробітництва внесені в тематику курсових, дипломних і магістерських робіт студентів та магістрантів.

На поповнення банку даних з питань європейської інтеграції та євроат­лантичного співробітництва України спрямовуються видавнича справа. Ак­тивістами центру видано друком рекомендований міністерством освіти та науки України навчальний посібник „Європейська та євроатлантична інтег­рація України" К., ЦУЛ, 2008; 2009 (на електронних носіях); 2010 (друге ви­дання). Видано також збірку студентських наукових робіт „Співпраця Украї­ни з НАТО" Житомир, 2008.

В інформаційно-просвітницьку роботу задіюються засоби масової інфо­рмації. В житомирських обласних газетах опубліковані такі матеріали: „Жи­томирщина", Велика мета - Європа; „Житомирський неформат", Глобальні виклики сучасності; „Інтерес" - Нейтралітет, позаблоковість чи колективна безпека? Регулярно відбувалися виступи активістів центру на телеканалі „Житомир", на обласному і республіканському радіо.

Європейська та євроатлантична тематика знаходиться в полі зору універ­ситетської газети „Універсум". Там опубліковані такі матеріали: „На то воно й НАТО", „Україна - НАТО: перспективи співробітництва", „Майбутнє України - в об'єднаній Європі", „Фінансовий аспект вступу України до НА-ТО", „Не таке страшне НАТО як його малюють", „Велика національна мета", „Будьмо єврооптимістами!", „Позаблокова дружба з НАТО", „Стратегічна мета України", „Європейська ініціатива".

Результати науково-дослідницької роботи публікуються в різних журна­лах та збірниках: Кордон М.В. - Європейська та євроатлантична інтеграція України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Фран­ка. Вип. 22, 2005; Кордон М.В. - Європейська інтеграція Польщі як джерело досвіду для України. Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конферен­ції 21-22 листопада 2008 р. Житомир, 2008; Кордон М.В. - Актуальні питання європейської інтеграції України. Матеріали круглого столу „Європейський тиждень місцевої демократії". Житомир, 2008; Кордон М.В. - Співробітницт­во України з Європейським Союзом. Історія. Філософія. Релігієзнавство. 2009, № 1; Бабінська М. - Проблеми інформаційної безпеки України. Вісник нау­кового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського націо­нального університету імені Василя Стефаника. Вип.. 2. Івано-Франківськ, 2009; Тернова Т. - Проблеми екологічної безпеки України. Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 2. Івано-Франківськ, 2009; Кордон М.В. - Проблеми енергетичної та екологічної безпеки України. Історія. Філо­софія. Релігієзнавство. 2010, № 3-4.

Основна увага в навчальній та інформаційно-просвітницькій роботі при­діляється висвітленню таких дев'яти питань:

-         Історія створення і розвитку Європейського Союзу.

-         Співробітництво України з Європейським Союзом.

-         Енергетична безпека України.

-         Екологічна безпека України.

-         Безпека державного кордону України.

-         Стан безпеки і оборони України.

-         Україна і Світова організація торгівлі.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи